X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46464
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

IMIĘ I NAZWISKO:
PRZEDSZKOLE:
OPIEKUN STAŻU:
CZAS TRWANIA STAŻU:

Z dniem 01 września rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zachowując procedurę awansu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który to został zaakceptowany przez dyrektora przedszkola.
Pisząc plan opierałam się głównie na potrzebach jak i oczekiwaniach przedszkola, dzieci, rodziców oraz diagnozie moich umiejętności i wiedzy.
Cząstkowe sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji zadań jakich to się podjęłam w planie rozwoju zawodowym.
Plan rozwoju opracowałam w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 16.08.2018 roku w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczyciela.
Rozporządzenie zmieniające uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli, gdzie plan został dokonany w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 30.08.2019 roku w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczyciela na podstawie artykułu 9go ust.10 ustawy z dnia 26.01.1982 roku (Karta Nauczyciela) jak i umieszczone w niej oczekiwania wobec nauczyciela stażysty potrzebne do otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Staż jest asekurowany pod opieką Pani Danuty Różańskiej, który rozpoczęłam 01.09.2020 roku. Przez cały okres stażu jest pandemia COVID-19, staram się wywiązywać z powierzonych zadań na tyle na ile nasza sytuacja pozwala.
Zaczęłam doskonalić moją wiedzę oraz umiejętności ufając, że wzbogaci to moje doświadczenie pedagogiczne, wzniesie efektywność jakości pracy jak i podniesie również jakość pracy przedszkola.
Z przyczyn niezależnych ode mnie przebywamy poza siedzibą naszej placówki (remont przedszkola).
Dokumentację oraz opis przeprowadzonych działań jakie to są wymagane od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.
Z początkiem września 2020 odbyło się spotkanie z opiekunem stażu, zostały wówczas ustalone zasady naszej współpracy, które zostały zapisane w kontrakcie.
Zapoznałam się ze specyfikacją placówki.
Po przeprowadzonej analizie przepisów prawa oświatowego i publikacji mówiących o awansach zawodowych został opracowany plan rozwoju zawodowego, który to złożyłam do dyrekcji i opiekunowi stażu w celu zatwierdzenia.
Dokonałam poprawek wskazanych przez opiekuna stażu.
W trakcie trwania stażu realizowałam niezbędne wymogi ujęte w rozporządzeniu, a w szczególności hospitacje dyrektorskie jak i hospitacje opiekuna stażu, współpracę z rodzicami (na tyle na ile było to możliwe podczas trwania pandemii) oraz samodoskonalenie zawodowe.

§ 6 ust.2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

We wrześniu 2020 roku zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego:
1.Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018 roku, dotyczącego uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
2.Rozporządzenie MEN z dnia 23.08.2019 roku, które zmienia rozporządzenie dotyczące uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Poznałam również dokumenty regulujące organizację pracy, zadania jak i zasady funkcjonowania, a w dużej mierze:
1.Statut Przedszkola
2.Roczny Plan Pracy Przedszkola
3.Regulaminy
4.Procedury
5.Prowadzenie dzienników konspektów oraz kart obserwacyjnych

Analiza, zapoznanie się z dokumentami, które zostały wymienione powyżej dała mi możliwość zaplanowania sposobu i możliwość podjęcia realizacji zadań jakie zostają dane przed kandydatem z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.
Udało mi się również poznać specyfikę funkcjonowania przedszkola i pojąć w jaki sposób należy działać, by zapewniać dzieciom bezpieczeństwo, komfort oraz najtrafniejsze warunki do realizacji edukacji.
W okresie trwania stażu brałam udział w Radzie Pedagogicznej.
Dowiedziałam się w jaki sposób funkcjonuje placówka, dokumentacji, pogłębiłam na tyle na ile było to możliwe współpracę z rodzicami.
Zapoznałam się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem pt “Odkrywam siebie BB+ i A+”.
Wynik zainicjowanych działań dla nauczyciela jest akceptacja bezpieczeństwa dzieciom dzięki poznanym zasadom, które obowiązują w przedszkolu.
Działaniem dla przedszkola jest odpowiednie prowadzenie dokumentacji przedszkola jak i przygotowany w odpowiedni sposób plan rozwoju zawodowego.
Poznanie przepisów a mianowicie zasady bezpieczeństwa panujące na terenie placówki, analiza BHP i p/poż jak i procedury związane z COVID-19.

§6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI, W SZCZEGÓLNOŚCI REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Przez cały okres trwania stażu, pisałam plany miesięczne pracy dla grupy przedszkolnej dzieci w wieku 5 i 4 latków.
W planach pracy zostały zawarte zadania, które znajdują się w programie nauczania -”Odkrywam siebie BB+ i A+”, gdzie jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego jak i harmonogram miesięcznym.
Osobiście przygotowywałam pomoce dydaktyczne związane z programem nauczania ( obrazki, produkty itd).
Od września współpracuje z wychowawcą grupy, w obrębie posługiwania się jednakowych kierunków oraz zasad pracy z dziećmi.
Opracowuje również scenariusze pracy, gdzie opiekun stażu bacznie przygląda się z boku. Słucham cennych uwag, rad, przyjmuję je z uwagą. Hospitalizacja jest również w drugą stronę, gdzie bacznie obserwuje w jaki sposób opiekun stażu prowadzi zajęcia, wyciągam wnioski, pytam, rozmawiam.
Zorganizowałam w grudniu Dzień Górnika, Mikołajki w przedszkolu, Wigilię, Pierwszy Dzień Zimy. Zorganizowałam akcję dla naszych przedszkolaków Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka.Zorganizowałam również Tłusty Czwartek, Walentynki, Dzień Kota, Dodatkowo uczestniczyliśmy wraz z dziećmi w akcji “Kartki dla seniorów”, “Aniołkowe granie”, “Stworki z recyklingu (praca do wykonania dla chętnych wraz z rodzicami), “Niebieska wstążka anioła dla ziemi”- wyróżnienie dla Marty B., “Fantazyjne drzewko”, “Wrocław miasto mostów”, “Zwierzęta z różnych stron świata”, “Od Bałtyku do Tatr-polskie krajobrazy”, “Moje miasto do odkrycia”, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka.
Kiermasz niestety nie mógł się odbyć ze względu na pandemię.
Projektami zewnętrznymi jakie udało się zrealizować jest “Cały Wrocław czyta”, gdzie codziennie dzieci mają serwowane czytane bajki, opowiadania (tutaj niestety ze względu na pandemię nie udało się zaangażować rodziców).
Dodatkowo ujmę, iż realizuje gimnastykę jak i język angielski.
Prowadziłam obserwację pedagogiczną dzieci, opracowałam raport z obserwacji dla rodziców.
W okresie trwania stażu zapoznałam się z artykułami oraz literaturą pedagogiczną, dzięki której miałam możliwość poznania nowych metod pracy z dziećmi jak i zastosowania tych metod w codziennej pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej.
Efektem wyżej wymienionych działań jakie poczęłam, dla mnie jako nauczyciela jest zdobycie wiedzy oraz doświadczenia które jest niezbędne do organizowania imprez grupowych, wydarzeń, świąt oraz umiejętności tworzenia dokumentów i możliwość samodoskonalenia się.
Efektem dla placówki jest prowadzona w odpowiedni sposób dokumentacja przedszkolna, realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w grupie, współorganizowanie imprez przedszkolnych.
§ 6 ust.2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA POTRZEB UCZNIÓW ORAZ INDYWIDUALIZOWANIA NAUCZANIA

Do grupy przychodzi raz w tygodniu logopeda z która współpracuję. Wszelkie problemy u dzieci konsultowane są z p.Beatą oraz z opiekunem stażu.
Podjęłam również pracę indywidualną z dziećmi, które tego potrzebują korygowania wad wymowy. Omówione zostało to również z opiekunem stażu.
Z racji panującej pandemii nie mamy dostępu do psychologa oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej. Ćwiczenia przesyłane są drogą elektroniczną, które umożliwiają mi odpowiednio przeprowadzenie zajęć (do pewnego momentu), w późniejszym okresie (2 semestr) p.Agnieszka zaczęła przychodzić na zajęcia gimnastyki. W pierwszym semestrze zajęcia prowadziliłyśmy z p.Danusią naprzemiennie.
Podczas trwania stażu miałam możliwość obserwacji i analizy możliwości podopiecznych, mogłam przeprowadzać indywidualne rozmowy, przeprowadzać wspólne gry oraz zabawy z dziećmi. Zapoznałam się z mocnymi oraz słabymi stronami dzieci, z pasjami ich, jakie posiadają predyspozycje psychoruchowe, jakie towarzyszą im emocje w różnych sytuacjach z jakimi muszą się mierzyć.
Podczas planowania działań dydaktycznych, sporą miarę przywiązywałam do indywidualnych zajęć wspierających rozwój dziecka. Działania wyrównawcze prowadziłam głównie po zajęciach popołudniowych. Ćwiczenia polegały na wzmocnieniu, motywowaniu dzieci, które miały na celu komunikacji z rówieśnikami oraz nauczycielem (zabawy z całą grupą integracyjne, sprawność aparatu artykulacyjnego (zabawy logopedyczne), ćwiczenia oddechowe, prawidłowe budowania zdań.
Podczas trwania zajęć popołudniowych pracowałam z dziećmi zdolnymi, ukazując im odpowiednie zadania zgodne z planem pracy. W czasie zajęć popołudniowych realizowałam również pracę indywidualną z dziećmi (program wspomagania rozwoju dzieci z deficytami oraz predyspozycjami): ćwiczenia usprawniające sprawność manualną i grafomotorykę, ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokowo i wzrokowo- ruchową, które miały na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci- wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie predyspozycji, zainteresowań dzieci.
Efektem podjętym dla nauczyciela jest współpraca z logopedą oraz realizowanie poprawy mowy dzieci oraz przeprowadzenie zajęć gimnastycznych, które uwalniają endorfiny oraz ukorzeniają postawę, że sport to zdrowie.
Efektem dla placówki jest rzetelna praca nad wadami dzieci w mowie i postawie.

§ 6 ust.2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA W PRACY WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, DYDAKTYKI

Poszerzyłam wiedzy w zakresie metod wychowania, a mianowicie czytałam artykuł w miesięczniku “Bliżej przedszkola” (np Zaburzenia integracji sensorycznej- art.opisywał zaburzenia oraz jak pomóc takim dzieciom) oraz książkę J.Nelsen “Pozytywna dyscyplina”- książka opisuje metodę wychowawczą opartą na psychologii A.Adlera.
Poznałam nową metodę wychowawczą, uświadomiłam sobie jakie są przyczyny trudnych zachowań dzieci jak i co wynika z błędnych celów, gdzie dzieci chcą się poczuć przynależność i znaczenie.
Udział w szkoleniach, pogłębienie wiedzy, zdobycie kwalifikacji.

SZKOLENIA:
1.Elementy metody M.Montesorii w codziennej pracy z dziećmi
2.Neurofitness- ćwiczenia podnoszące wydajność mózgu dzieci
3.Sztuka motywacji- poznaj tajemnicę dzieci zdolnych
4.Jak motywować dzieci do nauki?
5.Kreatywność jak rozwinąć ją u siebie i u dziecka?
6.Skuteczna komunikacja na linii nauczyciel- rodzic- uczeń
7.Pracownicze plany kapitałowe
8.Zdalne nauczania za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
9.Szkolna/ przedszkolna strategia ochrony zdrowia psychicznego
10.Kreatywny nauczyciel- kreatywne dziecko
11.Nauka kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej
12.Kodowanie na dywanie
13.Podstawy RODO w jednostkach oświatowych

Efekty dla mnie wzbogacenie wiedzy w postaci przeczytanej literatury, wprowadzenie w życie w codziennej pracy narzędzi takie jak “pozytywna przerwa”, koło wyboru, specjalny czas.
Moim zdaniem metoda ta przynosi dobre efekty wychowawcze.
Natomiast jeśli chodzi o szkolenia, które przeprowadziłam powoli wdrażałam pewne aspekty, takie np jak elementy M.Montesorri, dzieci pobudzają się do dziwienia się nowymi przeżyciami, zawiązują mocniejsze więzi w grupie; neurofitness- możliwość wprowadzenia zajęć ćwiczących mózg (rebusy, zagadki); Microsoft Teams- potrafię poruszać się w programie. Starałam się rozwijać kreatywność pobudzając, stymulując do działania poprzez zabawę. Pogłębiłam zakres wiedzy z komunikacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem jak i uczniem (przez pandemie kontakt z rodzicami był utrudniony, mimo to uważam, że przebiegał sprawnie-email).
Dowiedziałam się jakie mam możliwości jeśli chodzi o plany kapitałowe, gromadzenie oszczędności.
Efekty dla przedszkola są następujące dzieci zyskują nowe formy nauki, zabawy dzięki szkoleniom oraz literaturze.

§ 6 ust.2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTYCH W TRAKCIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Co miesiąc uczestniczę w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu zarówno jak i w drugą stronę, opiekun stażu uczestniczy w moich zajęciach.
Ze względu na panującą epidemię covid-19 i naszą sytuację w placówce nie jestem w stanie uczestniczyć na innych zajęciach grup z przedszkola.
Mimo, to pracuję również na drugiej grupie w drugim przedszkolu.
Po przeprowadzonych szkoleniach w których brałam udział podzieliłam się wiedzą z opiekunem stażu.Wzbogaciłam własne pomysły co do realizacji przeprowadzania zajęć.
Opublikowałam Scenariusze
Efekty dla mnie są następujące wyciągam wnioski z prowadzenia moich zajęć, dokonują analizy dzięki której mogę poprawić błędy które popełniam, udoskonalić się, tyczy się to również uczestniczeniem w zajęciach opiekuna stażu, słucham cennych rad, wprowadzam je w życie.
Efekty dla przedszkola są następujące a mianowicie doskonaląc swój warsztat dzieci zyskują nauczyciela bardziej otwartego, kreatywnego.

§ 6 ust.2 pkt 6
UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA W PRACY, ZWŁASZCZA W TRAKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ, Z NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH

W pracy wykorzystuje technologię informacyjną oraz komunikacyjną.
Opracowuje dokumentację, plany pracy miesięczne, scenariusze, uroczystości, imprezy (układy taneczne, wiersze, muzyka), sprawozdania, przygotowuję również zajęcia dla dzieci (druk prac, stworzenie prac), obserwacje semestralną.
Przekazuję informację w formie elektronicznej rodzicom (przez panującą sytuację niestety brak możliwości spotkań z rodzicami).
Wykonuję dyplomy, laurki, śledzę zmiany jakie zachodzą w oświacie, opracowuje dokumenty związane z moim stażem, poprzez email jestem w stałym kontakcie z dyrekcją oraz innymi nauczycielami.
Efekty dla mnie są następujące a mianowicie zwiększam szansę na odpowiednie przygotowanie się do zajęć (pomoce dydaktyczne), poszerzam wzbogacenia własnych pomysłów, jestem w stałym kontakcie zarówno jak i z rodzicami, nauczycielami oraz dyrekcją (w dobie sytuacji jaka ma miejsce jest to ogromnie potrzebne).
Efektem dla przedszkole jest stały kontakt z rodzicami (wiedzą co ma miejsce w przedszkolu), wszystkie dokumentacje są prowadzone w sposób czytelny.

§ 6 ust.2 pkt 7
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

W ciągu trwania stażu miałam okazję obserwować zajęcia opiekuna stażu oraz omawiać ich przebieg.
W trakcie stażu prowadziłam zajęcia, które były hospitowane przez opiekuna stażu jak i szczegółowo omówione z uwzględnieniem słabych i mocnych stron.
Zajęcia zostały umówione dokładnie.
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej.
Analizując swoją dotychczasową pracę, mogę stwierdzić, że działania Planu Rozwoju Zawodowego zostały zrealizowane (na tyle na ile pandemia pozwalała).
W ciągu roku podjęłam szereg działan, mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Potrafię organizować i planować własne działania pedagogiczne, dokumentować ich efekty.
W swojej pracy staram się stosować metody, formy oraz techniki pracy, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój.
Dzieci traktuje podmiotowo, doceniam każdego z nich indywidualność, sukcesy, staram się słuchać i wysłuchiwać, rozumieć ich i ich potrzeby.
Zawsze cieszę się z osiągnięć dzieci zachęcając do dalszej pracy.
Realizacja Planu dała mi ogrom satysfakcji, dostarczała cennych doświadczeń, które będę rozwijać w przyszłości.
Jestem przekonana, że te doświadczenia wzbogaciły moją pracę oraz, że będą inspiracją na kolejne lata pracy.
Efektem dla nauczyciela jest poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz poprawienie warsztatu pracy.
Efektem dla przedszkola jest poznanie metod pracy nauczyciela.

§ 6 ust.2 pkt 8
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Podczas trwania stażu miałam możliwość obserwacji oraz analizy wychowanków, przeprowadzałam z dziećmi indywidualne rozmowy, prowadziłam wspólne gry oraz zabawy z dziećmi. Poznałam mocne strony dzieci, ich pasje, towarzyszące emocje, trudności z jakimi muszą się mierzyć.
W pierwszym miesiącu rozpoczęłam obserwację dzieci, po jej zakończeniu rodzice zostali poinformowani o wynikach.
W miesiącu maju przeprowadzone zostały obserwację dzieci, po zakończeniu ich rodzice zostali poinformowani o wynikach.
Na zajęciach starałam się zwrócić dużą uwagę do indywidualizacji zajęć wspierających rozwój dziecka.
Działania wyrównawcze prowadziłam.
Z powodu panującej sytuacji miałam możliwość kontaktu z rodzicami tylko poprzez email tak samo jak i imprezy okolicznościowe odbywały się tylko i wyłącznie w grupie, starając się tym samym zapewnić normalność w dobie tego ciężkiego czasu.
Nie zostały zoorganizowane żadne wycieczki z powodu covidu.
Dzieci wzięły udział w konkursach Ala i Marta “Niebieska wstążka dla anioła”. Wzięły również w akcji “Kartka dla seniora”, “Aniołkowe granie”, “Bezpieczne ferie i nie tylko”.
Współpraca z MOPsem również miała miejsce- jedno dziecko podlega opiece kuratora (zostało wypisane).
Z racji sytuacji z covidem kontakt z Policją, Strażą Pożarna nie mógł mieć miejsca.
Efekty dla mnie jest zdobycie umiejętności obserwowania i analizowania możliwości dzieci umożliwiając indywidualizację nauczania, poszerzanie wiedzy na temat trudnych zachowań dzieci, umiejętności obserwacji dzieci oraz konwersacji mejlowej z rodzicami, zdobycie zaufania rodziców, integracja w relacji nauczyciel-rodzic-dziecko.
Efekty dla placówki jest program pracy z dziećmi zdolnymi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, skuteczna (na tyle na ile jest możliwa) współpraca z rodzicami oraz przeprowadzenie obserwacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.