X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46200
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

1. Metryczka
Imię i nazwisko ucznia
Rok urodzenia ucznia
Numer i data wydania orzeczenia
Nazwa szkoły
Oznaczenie etapu edukacyjnego II etap edukacji szkolnej
Oznaczenie klasy IV e
Rok szkolny
Data założenia karty
2. Rozpoznanie wynikające z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

a. Diagnoza
Afazja motoryczna. Zaburzenia percepcji słuchowej.
Deficyty w funkcjonowaniu analizatora słuchowego, trudności z kinestezją artykulacyjną, trudności z określeniem stosunków przestrzennych. Nieharmonijny przebieg funkcji intelektualnych w obszarze werbalnym. Rozwój intelektualny w obszarze werbalnym na poziomie inteligencji niższej niż przeciętna.
b. Zalecenia
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia:
- wsparcie nauczyciela wspomagającego
- indywidualne tempo i metody pracy
- wsparcie emocjonalne
- wydłużenie czasu pracy podczas wykonywania prac pisemnych lub ograniczenia ilości zadań
- zapewnienie spokojnej atmosfery podczas odpowiedzi ustnych (w małej grupie lub indywidualnie)
- ocena prac pod katem merytorycznym
- miejsce sprzyjające skupieniu uwagi (na początku klasy, z dala od źródła hałasu
- kierowanie bezpośrednio do ucznia krótkich poleceń, sprawdzanie, czy zrozumiał polecenie, powtórzenie polecenia
- monitorowanie pracy podczas lekcji, udzielanie pomocy, wyjaśnień
c. Zachowania nietypowe (np. napady agresji słownej, fizycznej, onanizm)
Brak

d. Specyficzne informacje i zalecenia (np. noszenie okularów, przyjmowania leków, regularnych posiłków)

np. uczeń nie otrzymał żadnych specyficznych zaleceń.

3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

a. Cechy ucznia sprzyjające rozwojowi (mocne strony) Dobre rozumienie prostych poleceń; lepsze przyswajanie i odtwarzanie materiału kanałem wzrokowym. Wiktor wykonuje polecenia, jest ambitny, ma dużo cierpliwości, staranności i wytrwałości podczas wykonywania powierzonych mu zadań.
b. Trudności ucznia Trudności z rozumieniem poleceń złożonych. Tworzy wypowiedzi o prostej budowie gramatycznej, skrótowe niepełne. Wolne tempo pracy. Trudności w wypowiadaniem się. Szybko się rozprasza.
c. Funkcjonowanie ucznia w grupie klasowej.Uczeń jest pogodny, miły, życzliwy i koleżeński. Prawidłowo nawiązuje relacje rówieśnicze. Przestrzega zasad obowiązujących w grupie, potrafi współpracować.

4. Cele programu

a) Rozwojowe i terapeutyczny

Cele ogólny:
• Stwarzanie warunków umożliwiających dziecku odnoszenie sukcesów edukacyjnych.
• Wspomaganie rozwoju chłopca w sferze emocjonalno-motywacyjnej, społecznej poprzez budowanie klimatu akceptacji, doceniania nawet niewielkich postępów, budowania relacji z kolegami.

Cele szczegółowe:
Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
• stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego, umiejętności radzenia sobie z porażką, inicjowania i podtrzymywania relacji z innymi, korzystania z pomocy, dzielenia się swoimi przeżyciami; prezentowania własnych osiągnięć i postępów, wspieranie postawy prospołecznej, pogłębianie integracji z zespołem klasowym;
• rozwijanie kompetencji emocjonalnych: nazywania przeżyć, ćwiczenie umiejętności wyrażania emocji w zakresie werbalnym i niewerbalnym, radzenia sobie z trudnymi emocjami, uzyskiwania i udzielania informacji zwrotnych, stawiania granic;
• doskonalenie samodzielności zadaniowej;
• zapewnienie poczucia akceptacji, bezpieczeństwa, wzmacniania mocnych stron w celu budowania poczucia własnej wartości;
• nabywanie umiejętności szkolnych;
• usprawnianie precyzji i tempa motoryki dużej i małej;
• wydłużanie czasu koncentracji na zadaniu;
• rozwijanie motywacji do rozwoju osobistego oraz wiary we własne możliwości
• usprawnianie funkcji słuchowo – językowych (analizy, syntezy, pamięci fonologicznej), usprawnianie aparatu mowy;
• doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, koncentracji i pamięci;
• wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi;
• rozwój percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
• doskonalenie umiejętności zapamiętywania i przypominania sobie materiału językowego.

b) Edukacyjny
Uczeń realizuje podstawę programową dla II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe - z dnia
W II etapie na poziomie klasy IV będzie realizował następujące przedmioty:
1. język polski,
2. język obcy nowożytny (jęz. angielski)
3. muzyka,
4. plastyka,
5. historia,
6. przyroda,
7. matematyka,
8. informatyka,
9. technika,
10. wychowanie fizyczne.
Uczeń będzie realizował również zajęcia z religii.
Nie wymaga dostosowań podstawy programowej.
5. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych

L.p. Przedmiot
Zakres dostosowania form i metod pracy do potrzeb chłopca wynikających ze stwierdzonych dysharmonii rozwojowych, zaburzeń, problemów z funkcjonowaniem emocjonalno-społecznym
Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania- wszystkie edukacje
1.
JĘZYK POLSKI
MATEMATYKA
HISTORIA
PRZYRODA
Nie wymaga dostosowań podstawy programowej.

Uczeń wymaga:
- prostych krótkich poleceń, czytelnych instrukcji, używania zrozumiałego słownictwa
- wydłużania czasu oczekiwania na odpowiedź
- monitorowania wykonywanej pracy
- dostosowania oddziaływań do możliwości zgodnie z zasadą stopniowania trudności, poglądowości, łączenia teorii z praktyką
- udostępniania notatek związanych z tematem zajęć, pracą domową, zapisywania kluczowych słów
- stosowania tablicy multimedialnej, schematów, diagramów, symboli graficznych, ilustracji, modeli, filmów, itp.
- zwiększonej liczby powtórzeń
- stwarzania sytuacji, w których uczeń będzie miał możliwość zaprezentować swoje mocne strony
- ciągłego podtrzymywania koncentracji uwagi
- podpowiedzi, wsparcia oraz wzmocnień pozytywnych
- dostosowania tempa pracy do możliwości dziecka (dzielenia zagadnień na etapy, naprowadzania na właściwy tok myślenia)
- zwracania się bezpośrednio do dziecka
- zachęcanie do sprawdzania prac przed oddaniem.
System oceniania oparty jest o WSO. Przy ocenianiu będą brane pod uwagę:

- indywidualne możliwości ucznia wynikające ze stwierdzonych dysharmonii rozwojowych
- aktywność i wysiłek włożony w wykonywanie zadania, polecenia
- postęp, przyrost wiedzy i umiejętności
- samodzielność w wykonywaniu zadań

Dostosowania:
- zróżnicowane sprawdziany wiadomości; testy z lukami, testy jednokrotnego wyboru; powiększona czcionka
- wydłużanie czasu pracy na sprawdzianach oraz podczas pracy samodzielnej
- dostosowywanie ilości zleconych zadań oraz ilości zadanej pracy domowej do możliwości psychofizycznych ucznia
- sprawdzenie zrozumienia pytania lub polecenia
- unikanie wyrywania do odpowiedzi,
- pytanie, gdy Wiktor zgłasza się
- zapowiedzi odpytywania (indywidualnie lub w małej grupie)

Język angielski
Dostosowania:
- pozostawienie więcej czasu na utrwalenie materiału
-wydawanie głośnych poleceń w prostszej, krótkiej formie
- sprawdzanie czy komunikaty kierowane do dziecka zostały przez niego usłyszane i zrozumiane
- zwracanie się indywidualnie do dziecka za każdym razem
- wykorzystanie konkretnych pomocy pozwalających na wielozmysłowe poznanie i lepsze zrozumienie tematyki zajęć
- wzmacnianie motywacji do nauki w momencie spadku koncentracji
- wzmacnianie i eksponowanie na tle grupy wszystkich pozytywnych zachowań dziecka
- stosowanie metod polisensorycznych
- zachęcanie do sprawdzania prac przed oddaniem.
Formy sprawdzanie wiedzy i umiejętności:
- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie
- wydłużanie czasu na odpowiedzi pisemne

Zasady oceniania:
- ocenianie za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka,
- tolerancja w ocenie błędów językowych

muzyka
plastyka
informatyka
technika
Dostosowania:
- przed wykonaniem i w trakcie tworzenia prac przypominanie o kolejności wykonywania zadań
- podpowiadanie tematu pracy
- podanie dokładnej instrukcji działania, sprawdzenie zrozumienia polecenia
-możliwość odpowiadania w mniejszej grupie lub indywidualnie.
Branie pod uwagę postępów, włożonego wysiłku, zaangażowania.

Wychowanie fizyczne
Dostosowania:
- udzielanie rad i wskazówek, szczegółowego instruktażu, który wpłynie korzystnie na podjętą próbę wykonania danego ćwiczenia
- mobilizowanie do zintegrowania się z grupą poprzez zespołowe formy zabawowe.
Branie pod uwagę postępów, włożonego wysiłku, przygotowania do zajęć (strój gimnastyczny).
religia
Dostosowanie oddziaływań do możliwości zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
Stosowanie przejrzystej formy notatek; mapy myśli, rysunki. Przygotowanie kart pracy. Stosowanie dużej ilości wzmocnień pozytywnych w postaci pochwał, nagród.

6. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
Rodzaj Zakres działań
Uczeń niepełnosprawny: -afazja motoryczna; zaburzenia percepcji słuchowej
1. Zapewnienie warunków życzliwości, bezpieczeństwa, przewidywalności, szczególnego wsparcia.
2. Udzielanie na bieżąco pomocy, dodatkowych wskazówek, wyjaśnień, pomoc w realizacji trudniejszych zadań.
3. Wydawanie jasnych i krótkich poleceń, w bezpośrednim (również wzrokowym) kontakcie z dzieckiem.
4. Sprawdzania, czy komunikaty kierowane do dziecka zostały usłyszane i zrozumiane. Uwzględniania tempa pracy. Kierowania odpowiedziami poprzez pytania porządkujące i naprowadzające.
5. Akcentowanie mocnych stron chłopca i jego postępów na forum klasy.
6. Podtrzymywanie motywacji do wysiłku poprzez docenianie i podkreślanie sukcesów edukacyjnych.

7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rodzaj zajęć
Czas trwania
Odpowiedzialni
prowadzący
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ukierunkowane na usprawnianie funkcji słuchowo- językowych oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej 1x 1godz. w tygodniu
7.1. Programy zajęć terapeutycznych.

6. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem

Uczeń niepełnosprawny:

-afazja motoryczna; zaburzenia percepcji słuchowej

Zakres działań

1. Zapewnienie warunków życzliwości, bezpieczeństwa, przewidywalności, szczególnego wsparcia.
2. Udzielanie na bieżąco pomocy, dodatkowych wskazówek, wyjaśnień, pomoc w realizacji trudniejszych zadań.
3. Wydawanie jasnych i krótkich poleceń, w bezpośrednim (również wzrokowym) kontakcie z dzieckiem.
4. Sprawdzania, czy komunikaty kierowane do dziecka zostały usłyszane i zrozumiane. Uwzględniania tempa pracy. Kierowania odpowiedziami poprzez pytania porządkujące i naprowadzające.
5. Akcentowanie mocnych stron chłopca i jego postępów na forum klasy.
6. Podtrzymywanie motywacji do wysiłku poprzez docenianie i podkreślanie sukcesów edukacyjnyc

7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
2. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
3. Praca nad prawidłową realizacją głosek, sylab w końcówkach wyrazów w mowie i piśmie.
4. Samodzielne wykonywanie ćwiczeń mających na celu usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego.
5. Usprawnienie funkcji słuchowo-językowych.
6. Praca nad wzmocnieniem koncentracji uwagi.
7. Poprawa sprawności motoryki małej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zainteresowanie ucznia słowem mówionym, śpiewanym i czytanym.
2. Zmotywowanie ucznia do pracy nad językiem.
3. Zmotywowane ucznia do wzbogacania słownictwa czynnego i biernego.
4. Uczeń umie powtórzyć pokazane mu ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego.
5. Uczeń ćwiczy swój analizator słuchowy.
6. Uczeń prawidłowo realizuje głoski w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach, mowie kontrolowanej i spontanicznej.
7. Uczeń pracuje nad wzbogaceniem swoich kompetencji językowych i społecznych.

8.Program profilaktyczno wychowawczy

9. Opieka:

Uczeń zastał objęty wielospecjalistyczną opieką psychologiczno- pedagogiczną na terenie szkoły.

10.Dodatkowe uwagi na temat pracy z uczniem.
Uczeń wymaga krótkich, kilkakrotnie powtarzanych instrukcji, monitorowania wykonywanej pracy, ciągłego podtrzymywania koncentracji uwagi, wsparcia podczas pracy samodzielnej, stosowania wzmocnień pozytywnych.
11. Działania wspierające rodziców.

Współpraca z rodzicami wiąże się z wymianą doświadczeń, poszukiwaniem najlepszych dla dziecka rozwiązań, w zakresie oddziaływań wychowawczych (społecznych, emocjonalnych) oraz dydaktycznych. Współpraca obejmuje: tworzenie atmosfery życzliwości i wsparcia, sprzyjającej poczuciu bezpieczeństwa dziecka, budowanie spójnego, czytelnego dla dziecka systemu codziennej informacji, dotyczącego między innymi: jasnej komunikacji, dodatkowego wsparcia w rozumieniu materiału nauczania. Udostępnienie rodzicom ćwiczeń do pracy w domu / w miarę potrzeb/.
12. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem z rodzicami ucznia w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczych.

Zapoznanie rodziców z programem, omówienie założeń IPET, uzyskanie zgody na jego realizację. Spotkania przynajmniej dwa razy w roku w celu wymiany informacji dotyczących postępów dziecka w nauce oraz jego funkcjonowaniu w klasie, środowisku rówieśniczym, w domu. Poszukiwanie najbardziej optymalnych dla dziecka rozwiązań w zakresie oddziaływań społecznych, emocjonalnych i dydaktycznych. Współpraca specjalistów, wychowawcy klasy oraz pozostałych nauczycieli w zakresie realizacji zadań określonych w IPET.

13. Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Uczeń objęty opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

● Opracował Zespół w składzie:

Opracował Zespół w składzie:
(Nazwiska i podpisy członków Zespołu)

Warszawa, ...................
Dyrektor Szkoły ................................

Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości
Podpis rodziców

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.