X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46250
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego

(§ 7 ust.2 pkt 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
1. Zapoznanie się z procedurą awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
a) We wrześniu 2017 roku przeanalizowałam przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego:
• Ustawa z dn.26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
W czasie trwania stażu systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego śledząc strony internetowe MEN oraz inne portale internetowe np.: https://anetaszostak.pl/akty-prawne/.
b) Opracowałam plan rozwoju zawodowego (IX.2017), aneks (IX.2019) oraz sprawozdanie z odbytego stażu (III.2021).
c) Uczestniczyłam w szkoleniach:
• „Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego” (IX.2017, MCDN Tarnów).
• „Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w okresie przepisów przejściowych” (IX.2020, Aneta Szostak-Sukulewska, szkolenie online).
• „Procedury kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Stan prawny 1.09.2020.” (II.2021, MCDN Tarnów).
Odbyte szkolenia pomogły mi w opracowaniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji. Dzięki nim również usystematyzowałam wiedzę dotyczącą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Efekty:
• Poznałam niezbędne wymagania do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego;
• Opracowałam dokumentację związaną z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem stażu.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
a) We wrześniu 2017 roku rozpoczęłam współpracę z opiekunem stażu Panią Agnieszką N.. Ustaliłyśmy harmonogram i określiłyśmy zasady współpracy.
b) Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu (4 godziny w każdym roku szkolnym) oraz dyrektora i/lub wicedyrektora szkoły (2 godziny).
Były to następujące lekcje:
• „Bezrobocie w Polsce – przyczyny i skutki” – lekcja odbyła się w klasie 3 gimnazjum. Uczniowie pracowali samodzielnie i w grupach korzystając z podręcznika i rocznika statystycznego. Na lekcji zastosowałam następujące metody: burza mózgów, dyskusja, analiza danych statystycznych. W ramach ewaluacji uczniowie wskazywali regiony na mapie Polski i podawali zawody obarczone największym ryzykiem bezrobocia.
• „Zlodowacenia na obszarze Polski” – lekcja w klasie 3 gimnazjum. Lekcja była w całości poświęcona realizacji nowego materiału. Uczniowie pracowali w grupach i indywidualnie. Użyte metody to pogadanka, praca z podręcznikiem, metoda aktywnego opisu (opis klasyfikujący). Jako podsumowanie (i ewaluacja) uczniowie dopasowywali poznane formy polodowcowe do odpowiedniego czynnika rzeźbotwórczego.
• „Ludność Europy” – lekcja w klasie 2 gimnazjum. Na lekcji uczniowie pracowali z podręcznikiem i atlasem geograficznym, zastosowałam też burzę mózgów i metodę stolików eksperckich. Dominującą formą zajęć była praca w grupach. W ramach podsumowanie rozwiązaliśmy zadania tematyczne w zeszycie ćwiczeń.
• „Warunki rozwoju rolnictwa” – lekcja w klasie 3 gimnazjum. Zastosowane metody to: burza mózgów, mapa myśli, pogadanka, praca z podręcznikiem i ranking trójkątny. Uczniowie na lekcji pracowali wspólnie i samodzielnie. Podsumowanie lekcji odbyło się w formie pytań prawda-fałsz.
• „Ruch obiegowy Ziemi” – lekcja hospitowana przez dyrektora szkoły, przeprowadzona w klasie 6 (X.2019). Na lekcji zastosowałam formy pracy zbiorowej i grupowej. Wykorzystałam metody: praca z podręcznikiem pogadanka, pokaz, ćwiczenia kształcące formalnie w rozumowaniu, mapa myśli. W ramach ewaluacji uczniowie na tablicy dopasowywali cechy (daty, zjawiska, nazwy równoleżników) do pierwszych dni kalendarzowych pór roku. Do wyjaśnienia tematu posłużyłam się prezentacją multimedialną w PowerPoint, latarką i globusem.
• „Wody Polski”- lekcja w klasie 7. Uczniowie przez większą część zajęć pracowali z mapą konturową Polski. Metody nauczania: pogadanka, ćwiczenia kształcące formalnie w rozumowaniu i graficzne, opis, praca z mapą i pokaz. Podsumowanie: uczniowie wskazują na mapie ściennej Polski poznane rzeki i jeziora oraz wyjaśniają poznane pojęcia.
• „Przez lądy i oceany” – lekcja w klasie 5 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Metody: aktywny opis, ćwiczenia kształcące formalnie w rozumowaniu, mapa myśli, burza mózgów. Na lekcji zastosowałam pracę indywidualną i zbiorową uczniów. Ewaluacja: ręka wiedzy.
• „Zmiany w polskim przemyśle” – lekcja w klasie 7. Metody: ranking trójkątny, pogadanka, mapa myśli, analiza SWOT. Uczniowie pracowali w grupach wykonując zadania na karcie pracy. Podsumowanie odbyło się w formie analizy SWOT.
• „Japonia – tradycja i nowoczesność”. Lekcja odbyła się w klasie 8. Chętni uczniowie prezentowali wykonane wcześniej lapbooki na temat wpływu środowiska przyrodniczego Japonii na gospodarkę tego państwa. W czasie lekcji oprócz prezentacji poszczególnych zespołów wykorzystałam burzę mózgów, mapę myśli i elementy dyskusji. Podsumowaniem było rozwiązanie zadań w zeszycie ćwiczeń do tematu lekcji.
• „Klimat Europy” – lekcja otwarta przeprowadzona na platformie Microsoft Teams w klasie 6c (XII.2020).
Na lekcji zastosowałam formy pracy indywidualnej i zbiorowej. Wykorzystałam narzędzia cyfrowe: wordwall i learningapss a także prezentację multimedialną wykonaną w PowerPoint. Zastosowałam następujące metody nauczania: pogadanka, ćwiczenia kształcące formalnie w rozumowaniu, mapa myśli, praca z podręcznikiem. W ramach ewaluacji i podsumowania wykonaliśmy przykładowe zadanie jakie mogłoby się pojawić na egzaminie z geografii po szkole podstawowej.
• „Rolnictwo Danii i Węgier” – lekcja online na pratformie MS Teams w klasie 6c (III.2021). Na lekcji zastosowałam formę pracy zbiorowej i grupowej (podział na pokoje). Uczniowie w grupach uzupełniali tabelę z czynnikami rozwoju rolnictwa w Danii i na Węgrzech i określali, który kraj ma bardziej korzystne warunki do rozwoju rolnictwa. Na lekcji wykorzystałam Multibook Nowa Era do klasy 6, learningapss oraz karty pracy. Z metod nauczania wybrałam pracę z podręcznikiem, analizę SWOT i mapę myśli. Jako ewaluację zastosowałam rękę wiedzy.
• „Urbanizacja w Ameryce” – lekcja online na platformie MS Teams w klasie 8 (III.2021). Lekcję przeprowadziłam za pomocą aplikacji Quizizz (wykorzystałam prezentację multimedialną i quiz). Główna metoda wykorzystana na lekcji to pogadanka z elementami dyskusji i ćwiczenia kształcące formalnie w rozumowaniu. Formą ewaluacji był quiz.
Wszystkie przeprowadzone przeze mnie lekcje zostały przeanalizowane i omówione w obecności opiekuna stażu i/lub dyrektora szkoły. Na każdej lekcji uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami (NaCoBeZU) oraz
c) Podczas trwania stażu obserwowałam również zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
Efekty:
• Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe atrakcyjne metody pracy, nauczyłam się je stosować adekwatnie do wieku i możliwości uczniów.
• Uzyskałam informacje o mocnych i słabych stronach prowadzonych przeze mnie lekcji.
• Pozyskałam wiele cennych wskazówek do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Uatrakcyjniłam prowadzone lekcje, co zaowocowało większym zainteresowaniem ze strony uczniów i trwałością zdobytej przez nich wiedzy.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
a) Szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej:
• „Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element szkolnego programu profilaktyki.”
• „Ochrona danych osobowych w szkole z uwzględnieniem zmian od maja 2018 r. (RODO).”
b) formy doskonalenia zawodowego w MCDN Tarnów
• „Jak zaplanować staż na nauczyciela mianowanego.”
• „Procedury kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.”
• „Zadania geograficzne na egzaminie gimnazjalnym.”
• „Metody i techniki nauczania – uczenia się geografii.”
• „Informacja turystyczna jako narzędzie wspomagające nauczanie dzieci
i młodzieży.”
• „Platforma MS Teams w pracy nauczyciela geografii.”
• „Geografia XXI wieku – jak zaciekawić współczesnego nastolatka?”
• „Narzędzia zdalne i platformy edukacyjne w nauczaniu geografii.”
• „Budowanie sprawnie działającego zespołu jako podstawa sukcesu pracy
w grupach.”
• „Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć – budowanie motywacji wewnętrznej ucznia w czasie edukacji zdalnej.”
c) kursy internetowe:
• „Praca z uczniem szczególnie zdolnym. Projektowanie działań wspierających indywidualny rozwój ucznia zdolnego.”.(EDU-MACH)
• „Nauczanie z sensem – organizacja procesu kształcenia sprzyjająca wzmocnieniu motywacji uczniów oraz efektywności pracy nauczyciela.” (EDU-MACH)
• „Sztuka perswazji dla nauczycieli czyli jak wpływać na uczniów i rodziców.” (EDU-MACH)
• „Jak wykorzystać nowe technologie w edukacji zdalnej” (Aktywny Nauczyciel)
• „5 sprawdzonych sposobów na zaktywizowanie ucznia.” (Edukreatywne)
• „Zaprojektuj interaktywny zeszyt zajęć z One Note i MS Teams.” (Centrum Organizacji Szkoleń)
d) webinary:
• „5 technik z sali sądowej, które sprawią, że uczniowie będą Cię słuchali.” (EduMaster)
• „Feryjna akademia kreatywnego nauczyciela.” (Edukreatywne)
• „Jak podnieść motywację uczniów o 100%?”
• „Kartkówka inaczej”
• „Jak rozwijać kreatywność w szkole?”
• „Gry w edukacji.”
• „Kreatywne pomysły na rozpoczęcie i zakończenie lekcji.”
• „Escape room na lekcjach geografii.”
• „Co zrobić, by uczniowie sami prosili o zadanie domowe?”
• „Jak poprawnie prowadzić lekcje zdalne w Microsoft Teams?”
• „Teams praca w grupach, jak korzystać z osobnych pokoi?”
• „Jak nauczyć ucznia nieszablonowo myśleć i działać?”
e) inne:
• „Od podstawy programowej do programu nauczania – przyroda oraz geografia w szkole podstawowej.” (konferencja Wydawnictwa Nowa Era);
• „Rozwiązania wynikające z zapisów podstawy programowej, istotne w nauczaniu geografii w klasie piątej.”(konferencja Nowa Era);
Efekty:
• zdobycie nowych umiejętności,
• wzbogacenie wiedzy w ramach nauczanego przedmiotu,
• podniesienie jakości pracy z uczniami, zastosowanie nowych rozwiązań i metod nauczania.
• Reagowanie na potrzeby i zainteresowanie uczniów,
• Możliwość indywidualizowania pracy z uczniem, rozwijanie jego pasji,
• Budowanie innowacyjnego warsztatu pracy z zastosowaniem technologii cyfrowej,
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

4. Uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych.
a) Podczas trwania stażu brałam udział w:
• Posiedzeniach Rady Pedagogicznej ( w tym szkoleniowych).
• Pracy zespołów klasowych. Na bieżąco mogłam śledzić problemy, z którymi borykają się uczniowie i dostosować do nich metody i formy pracy.
• Opracowywaniu dostosowań z geografii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Ewaluacji wewnętrznej dotyczącej „Realizacji podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji”. Wspólnie z koleżankami opracowałam i przeprowadziłam ankiety wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Zebrane wyniki opracowałam w formie tabelarycznej. Następnie je przeanalizowałam i wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy.
• Przeprowadzeniu próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych. Byłam przewodniczącą zespołu nadzorującego w maju 2018 r. Przed egzaminem sprawdziłam i uzupełniłam swoją wiedzę na temat przestrzegania procedur egzaminacyjnych, analizując odpowiednie przepisy.
• Opracowywałam wyniki egzaminu gimnazjalnego z geografii, a w poprzednich latach dokonywałam analizy wyników z wszystkich przedmiotów przyrodniczych. W czasie analizy zwracałam uwagę na umiejętności, które sprawiły uczniom największą trudność. Porównywałam osiągnięte wyniki z poprzednimi latami (uwzględniając możliwości i predyspozycje uczniów). Wyciągałam wnioski do dalszej pracy dydaktycznej.
• Przygotowaniu przedstawienia na Dzień Otwarty szkoły pt: „Czerwony kapturek” (III.2018).
• Przygotowaniu ‘Pikniku Szkolnego’ (V.2017, V. 2018). Wspólnie z klasą przygotowaliśmy wystawę prac plastycznych dotyczących ‘ekologii’. Pomogłam w przygotowaniu pytań do quizu ekologicznego.
b) W grudniu 2017 roku poprowadziłam prezentację realizacji projektów gimnazjalnych mojej klasy.
c) W roku szkolnym 2017/2018 prowadziłam ‘Klub Konsumenta’. Pomogłam uczniom opracować „Poradnik młodego konsumenta”.
d) Jako geograf zorganizowałam (lub pomogłam zorganizować) i przeprowadziłam następujące wycieczki i gry terenowe:
• Rajdy szkolne (dla klas IV – VIII) i klasowe:
- jesienne do Jamnej (IX.2017) i do Skrzyszowa (IX.2019),
- wiosenne do Pleśnej (III.2018) i do Wierzchosławic (VI. 2018),
- niepodległościowy do Łowczówka (XI.2017 i XI.2019),
- klasowy do Lichwina (V.2018).
• Wycieczki klasowe i szkolne:
- warsztaty krajoznawcze w OPN (IX.2017),
- wycieczka klasowa do Parku Śląskiego (V.2018).
• Geograficzna gra terenowa (wyjście na Górę św. Marcina).
Do każdego z powyższych wydarzeń przygotowałam zgodnie z obowiązującymi procedurami i wzorami: kartę wycieczki, zgody rodziców na udział dzieci w wydarzeniu, plan wycieczki. Ponadto zorganizowałam przejazd autokarem/autobusem miejskim. Ustalałam terminy zwiedzania. Wspólnie z koleżanką lub uczniami wymyślałam zadania, gry i zabawy w terenie.
Efekty:
• Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów,
• Promocja szkoły
• Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
• Poznanie najbliższego otoczenia – przyrodniczego i kulturowego
• Poznanie relacji rówieśniczych w grupie wychowawczej, wypracowanie integracji i współdziałania
• Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i wykorzystania czasu wolnego

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
a) W roku szkolnym 2020/2021 przystąpiłam do sieci nauczycieli geografii MCDN w Tarnowie.
b) Przez cały okres stażu:
• Brałam udział w różnych szkoleniach, warsztatach, webinariach, e-konferencjach (wymieniłam wcześniej).
• Na bieżąco przeglądałam strony internetowe i artykuły poświęcone tematyce: awansu zawodowego, nauczania geografii, motywowania uczniów, oceniania uczniów, aktywizujących metod nauczania.
• Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu i dyrekcji szkoły (omówiłam już wcześniej).
• Prowadząc lekcje stosowałam aktywne metody nauczania: word cafe, JIGSOW, metoda siedmiu kapeluszy, burza mózgów, mapy myśli, notatki wizualne, stacje zadaniowe, odwrócona lekcja, lapbooki.
• Przygotowywałam prezentacje multimedialne.
• Stworzyłam cyfrową biblioteczkę (folder na komputerze) pomocy dydaktycznych, gdzie zgromadziłam: scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany, prezentacje multimedialne, zdjęcia, filmy edukacyjne, animacje, arkusze egzaminacyjne, mapy konturowe i inne.
• W momencie przejścia na edukację zdalną założyłam konto na Padlecie i Wakelecie, gdzie gromadziłam linki do wartościowych (dla mnie) stron internetowych oraz przydatne karty pracy, propozycje zadań i inne. Część materiałów udostępniłam zainteresowanym uczniom.
• Dołączyłam do grup: „Nauczyciele geografii” , „EduTriki – Agnieszka Halicka” oraz „PROGRESOWNIA” na facebooku. Korzystałam z zamieszczonych tam zasobów, wymieniałam się doświadczeniami, poszerzałam swoją wiedzę. Ciekawe pomysły z powodzeniem stosowałam na swoich lekcjach.
• Przygotowałam zadania z geografii na wewnątrzszkolny próbny egzamin gimnazjalny.
• Analizowałam wyniki egzaminów gimnazjalnych. Wyciągałam wnioski dotyczące realizacji podstawy programowej do dalszej pracy.
• Stosowałam różne metody sprawdzania wiedzy uczniów (sprawdziany, quizy, prezentacje (WALIZKA WIEDZY), zadania domowe. Korzystałam z następujących wirtualnych narzędzi: wordwall, learningapss, quizizz, jumboard, mentimeter.
• Opracowałam pomoce dydaktyczne między innymi: profile glebowe w słoiku, model powstawania gór fałdowych, model Układu Słonecznego.
• Organizowałam wycieczki i piesze rajdy (opisane wcześniej).
• Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej
i wychowawczej poprzez ocenę osiągnięć uczniów.
• Systematycznie przeprowadziłam ewaluację swoich zajęć i metod nauczania, poprzez obserwacje uczniów, pytania kontrolne na koniec lekcji, rękę wiedzy, anonimowe ankiety. Analizowałam wyniki, wyciągałam wnioski i wprowadzałam zmiany na kolejnych zajęciach.
• Regularnie dokonywałam samooceny.
Efekty:
• wzbogacenie wiedzy merytorycznej w ramach nauczanego przedmiotu,
• podniesienie jakości pracy z uczniami poprzez zastosowanie skutecznych metod nauczania i bogatego warsztatu pracy,
• zaangażowanie uczniów w prowadzenie lekcji;
• efektywne przygotowanie uczniów do egzaminów,
• doskonalenie jakości pracy szkoły poprzez zastosowanie zmian wynikających z ewaluacji,
• poznanie swoich mocnych i słabych stron,
• motywacja do samodzielnego poszerzania wiedzy,
• wzmocnienie pozytywnych relacji między uczniami, dzięki zastosowaniu metod pracy w grupach.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
a) Podejmowane przeze mnie działania dokumentowałam w postaci:
• regularnych wpisów w dzienniku elektronicznym,
• stworzenia cyfrowej biblioteczki (gromadziłam tam dokumenty w formie elektronicznej),
• sporządzania bieżących notatek,
• sporządzenia Teczki Stażysty (gromadziłam tam scenariusze, karty wycieczki, zaświadczenia, plan rozwoju zawodowego, arkusze hospitacji, własne notatki, kopie artykułów, wycinki z gazet i inne dokumenty).
b) Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Efekty:
• Udało mi się zachować organizacyjny porządek.
• Mam podstawę do udokumentowania przebiegu stażu.
• Napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

(§ 7 ust. 2 pkt 2)
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Współpraca z rodzicami.
a) Jako wychowawca klasy prowadziłam spotkania z rodzicami i przekazywałam informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. Przygotowywałam materiały informacyjne w postaci prezentacji multimedialnych i ulotek. Przeprowadzałam pogadanki na temat uzależnień, niebezpieczeństw w sieci (Niebieski Wieloryb) i inne.
b) We współpracy z rodzicami opracowywałam plan pracy wychowawczej w klasie. Poznałam sytuację rodzinną wychowanków, dzięki temu mogłam lepiej zrozumieć potrzeby uczniów i uwzględnić je w swojej pracy.
c) Współdziałam z rodzicami w zakresie organizacji imprez klasowych i szkolnych: Śniadanie daje moc, piknik szkolny, wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, mikołajki, wycieczki i ogniska klasowe i inne. Rodzice zorganizowali wyjście na dni otwarte MORD.
Efekty:
• Integracja rodziców ze szkołą i efektywniejsza praca wychowawcza.
• Korzystanie z pomocy oferowanej przez rodziców.
• Zwiększenie efektywności mojej pracy wychowawczej.

2. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów.
a) Przez cały okres stażu starałam się poznać postawy, zachowania oraz problemy reprezentowane przez daną klasę. Poznawałam potrzeby i oczekiwania uczniów.
b) Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadziłam również obserwację i analizę możliwości uczniów.
c) Wielokrotnie rozmawiałam indywidualnie z uczniami, rodzicami, a także nauczycielami uczącymi w danym zespole klasowym.
d) Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Korzystałam z ich rad i wskazówek do pracy z uczniami.
e) Uwzględniałam w swojej pracy współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne (np. pandemia COVID-19, uzależnienie od multimediów, depresja). Jako wychowawca realizowałam na godzinach wychowawczych tematy dotyczące m.in.: integracji grupy, zasad zdrowego odżywiania (akcja „Śniadanie daje moc”), form radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów. Uczniowie mojej klasy uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Archipelag skarbów” (zintegrowana profilaktyka uzależnień). Ponadto przyłączali się do akcji „Góra grosza”, „Marzycielska poczta”, zbiorka karmy do azylu dla zwierząt i inne.
Efekty:
• Dostosowałam treści nauczania do możliwości uczniów.
• Integracja uczniów w zespole klasowym.
• Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów wychowawczych dzięki współpracy z rodzicami.
• Podniesienie efektywności nauczania i wychowania.

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Nawiązałam współpracę z następującymi instytucjami:
• Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Chłopska szkoła biznesu”(poziom 1 i 2).
• Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Uczniowie brali udział w następujących wartsztatach: „Bezpieczni w sieci”, „Klucz do sukcesu”.
• Bank PEKAO S.A. - prelekcja dla młodzieży o formach i sposobach oszczędzania.
• Muzem Okręgowe w Tarnowie – warsztaty: „Z bronią ku wolności – Tarnów pierwszy niepodległy.”
• Mościckie Centrum Kultury – wystawa Exploratorium.
• Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Współpraca w czasie prowadzenia Szkolnego Klubu Konsumenta.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie (piknik geograficzny).
Efekty:
• Angażowałam uczniów do twórczego spędzania wolnego czasu.
• Kreowałam pozytywny wizerunek szkoły w społeczności lokalnej.
• Możliwość współpracy z różnymi instytucjami uatrakcyjniła ofertę edukacyjną placówki.

(§ 7 ust. 2 pkt 3)
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
a) Doskonaliłam się w zakresie stosowania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela: szkolenia nt. MS Teams (opisane wcześniej), samokształcenie (Genially, Canva, Nearpod, Padlet, Wakelet). Odbyłam szkolenia online i brałam udział w webinariach (opisane wcześniej).
b) Posługiwałam się komputerem w pracy zawodowej i życiu codziennym. Sporządzałam dokumenty (scenariusze lekcji, testy, karty pracy, pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne, rozkłady materiału i plan dydaktyczny, plany wynikowe, PZO, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego i inne) w programach Word, Exel, Power Point, Adobe Reader, Open Writer.
c) Tworzyłam i wykorzystywałam na zajęciach narzędzia informacyjne (E-dziennik, Wordwall, LearningApss, Quizizz, Mentimeter, Jamboard, Genially). Przygotowywałam lub korzystałam z zamieszczonych tam ćwiczeń, quizów, gier dydaktycznych i prezentacji multimedialnych. Wykorzystywałam Jamboard i Mentimeter jako obszar wspólnej pracy w czasie edukacji zdalnej. Ponadto na lekcjach w szkole korzystałam z tablicy interaktywnej, rzutnika, programów multimedialnych (Multibooki, Multiteki), komputera oraz smartfona.
d) Wykorzystywałam zasoby Internetu do przygotowania lekcji i komunikacji, m.in.:
• www.interklasa.pl
• www.dlanauczyciela.pl
• www.dlaucznia.pl
• www.profesor.pl
• www.scholaris.pl
• www.supernauczyciel.pl
• Epodreczniki.pl
• Geografia24.pl
• www.geografia24.eu
• grupy eksperckie na Facebooku
• www.youtube.com
• GEOGRAFIA klasy V-VIII (wordpress.com) i inne,
• korzystałam z poczty elektronicznej i komunikatorów do kontaktu ze szkołą, nauczycielami, opiekunem stażu, uczniami i rodzicami (e-mail, dziennik elektroniczny, platforma MS Teams, Messenger).
Efekty:
• zwiększyłam atrakcyjność zajęć i skuteczność edukacji,
• miałam łatwiejszy dostęp do szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz stały dostęp do aktualnych informacji,
• mogłam szybko i skutecznie komunikować się z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
• skuteczniej monitorowałam postępy ucznia w nauce,
• wzbogaciłam warsztat pracy,
• zaspokajałam potrzeby kontaktu młodych ludzi z nowościami technologicznymi, dzięki czemu szkoła przestaje być nudna.

(§ 7 ust.2 pkt 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
a) Brałam udział w kursach i szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i umiejętności wychowawczych (omówione wcześniej). Ponadto w ramach samokształcenia zapoznałam się z materiałami szkoleniowymi na platformie EDU-MACH:
• „Sposoby budowania autorytetu nauczyciela.”
• „Aby nauka była przyjemnością – jak rozbudzić i rozwijać motywację
u dzieci.”
• „Kreatywny nauczyciel – twórca z wyobraźnią.”
• „Dyscyplina w klasie.”
• „Jak nie karać uczniów, ale świadomie wychowywać.”
b) Zapoznałam się z Programem Profilaktyczno – Wychowawczym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie oraz wypełniałam zadania wychowawcze w nim zawarte.
c) W swojej pracy wdrażałam propozycje metodyczne zaczerpnięte z literatury lub poznane na warsztatach
2. Dzielenie się wiedzą.
a) Prowadziłam lekcje otwarte dla nauczycieli (opisane wcześniej).
b) W roku szkolnym 2020/2021 przystąpiłam do „Sieci nauczycieli geografii” przy MCDN w Tarnowie. Dzieliłam się swoją wiedzą, pomysłami i materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć.
c) Na bieżąco utrzymywałam kontakt z nauczycielami m.in. za pośrednictwem e-dziennika, poczty e-mail, komunikatorów i portali społecznościowych. Wymieniałam się doświadczeniami i korzystałam z rad bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek.
d) Udostępniałam samodzielnie przygotowane przeze mnie materiały edukacyjne, metodyczne i inne w grupie „Nauczyciele geografii” na Facebooku.
e) Opublikowałam dokumenty dotyczące awansu zawodowego w Internecie.
Efekty:
• Wymieniałam doświadczenia z nauczycielami, zacieśniałam z nimi współpracę, ustalaliśmy wspólny sposób oddziaływania na ucznia.
• Wspomogłam nauczycieli z krótszym stażem pracy.
• Otrzymałam obiektywną ocenę moich umiejętności (informacja zwrotna na temat mojego warsztatu pracy).

3. Realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych podczas pracy z uczniami.
a) Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
b) Prowadziłam rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Uzyskane informacje uwzględniałam w pracy wychowawczej. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne.
c) Będąc wychowawcą organizowałam również wyjścia na warsztaty i imprezy poza teren szkoły, m.in.: warsztaty historyczne, warsztaty naukowe, noc naukowców, chłopska szkoła biznesu, wyjścia do biblioteki pedagogicznej, dzień otwary MORD, gry miejskie. Uczniowie uczestniczyli również w wycieczka (omówione wcześniej).
d) Współpracowałam z dyrekcją szkoły, pedagogiem, i psychologiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcami oraz rodzicami w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych (np. pomoc uczniowi w depresji).
Efekty:
• Realizacja celów wychowawczych placówki poprzez uwzględnienie Programu Profilaktyczno – Wychowawczego w swojej pracy.
• Uczeń miał możliwość uzyskania wsparcia i pomocy.
• Efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
• Podniesienie jakości pracy szkoły na płaszczyźnie wychowania i opieki.

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Systematycznie aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez czytanie fachowej literatury:
• „Jak być (nie)zwykłym wychowawcą A.Konarzewska
• „Uczę (się) w szkole” D.Sterna
• „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” M.Żylińska
• „Wychowanie bez porażek” T.Gordon
• „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole” A.Faber, E.Mazlish
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A.Faber, E.Mazlish
• „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały.” A.Faber, E.Mazlish
Korzystałam również a artykułów online:
• „Wywieranie wpływu na ucznia -pięć metod oddziaływania na uczniów” (epedagogika.pl)
• „Jak budzić motywację uczniów?’ (portal.librus.pl)
• „Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole” (bezpiecznaszkola.men.gov.pl)
• „Trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole” (epedagogika.pl)
Efekty:
• Pogłębiłam wiedzę metodyczną i merytoryczną.
• Udoskonaliłam swój warsztat pracy.
• Efektywniej planuje swoją pracę.

(§ 7 ust. 2 pkt 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Znajomość zasad prawa oświatowego.
Na początku stażu sporządziłam wykaz ustaw i rozporządzeń oświatowych regulujących pracę szkoły i na bieżąco go aktualizowałam (dokumentacja własna). Podczas trwania stażu zmieniły się przepisy dotyczące RODO i zasad bezpieczeństwa w szkole. Nastąpiła reforma oświaty i zmiany dotyczące awansu zawodowego. Przestrzegałam i stosowałam obowiązujące przepisy regulujące codzienną pracę zawodową nauczyciela (podstawa programowa, rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikacji i promowania, itp.). Prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (np. e-dziennik).
2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Sporządziłam wykaz wewnętrznych przepisów praca i stosowałam w pracy postanowienia Statutu, regulaminów i innych procedur. Wzięłam udział w opracowaniu regulaminu nauki zdalnej.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i brałam udział w spotkaniach zespołów klasowych.
Efekty:
• Podejmowane przeze mnie działania były zgodne z przepisami prawa oświatowego.
• Prawidłowe zaplanowanie działań na dany rok szkolny.
• Własny rozwój zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.