X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46243
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie okresowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za rok szkolny 2018/2019

Imię i nazwisko nauczyciela: Anita Stefańska
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2018r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2021 r
Opiekun stażu: mgr Mariola Łukomska
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Niemczynie

WSTĘP
Pierwszy rok stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nauczycielskiej, ze względu
na wymagania jakie postawiłam przed sobą w planie rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiam roczne sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela staż rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu, sporządzeniem kontraktu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrekcję.
W minionym okresie stażu na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące m.in. awansu zawodowego. Cennym źródłem pozyskiwania wspomnianych informacji były dla mnie zasoby internetowe oraz inne publikacje dotyczące prawa oświatowego.
Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego biorąc udział
w Wewnątrzszkolnym i Zewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz innych szkoleniach:
 rada pedagogiczna szkoleniowa ”RODO w szkole” (wrzesień)
 rada pedagogiczna szkoleniowa prowadzona osobiście „Sposoby i metody prowadzenia zajęć związanych z kształtowaniem u uczniów kompetencji kluczowych, ich aktywności i kreatywności” (styczeń)
 rada pedagogiczna szkoleniowa „Formy i metody udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom; motywowanie ich do uczenia się” (luty)
 szkolenie „Ja w internecie” (luty)
 szkolenie UONET Vulcan
 rada pedagogiczna szkoleniowa dotycząca egzaminu ósmoklasisty (kwiecień)
 kurs ”Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole”
 udział w spotkaniu środowiskowym nauczycieli języków obcych
 udział w konferencji „Języki ODNoWA: gramatyka”zorganizowanej przez Wydział Anglistyki UAM i ODN w Poznaniu
 sesje szkoleniowe wydawnictwa Macmillan
 sesje szkoleniowe wydawnictwa Oxford
 sesje szkoleniowe wydawnictwa Pearson
Brałam również udział w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego oraz zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej. Wyżej wymienione przeze mnie działania dostarczyły mi wielu niezbędnych wskazówek w pracy z uczniem zdolnym oraz słabym. Wzbogaciły mój warsztat pracy dodatkowymi istotnymi informacjami dotyczącymi specyfiki pracy nauczyciela.
Dodatkowo systematycznie śledziłam liczne publikacje literatury pedagogicznej oraz psychologicznej. Analizując literaturę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego przyczyniłam się do ulepszenia prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych o nowe ciekawsze metody nauczania oraz sposoby rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów słabych. Korzystałam również z literatury polecanej przez innych nauczycieli jak również
z wielu zasobów internetowych zamieszczonych na stronach wydawnictw szkolnych. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez m.in. wyżej wymienione działania umożliwiły mi coraz to lepszą identyfikację problemu ucznia. Istotnym dla mnie było zawsze prawidłowe rozpoznanie potrzeb ucznia i odpowiednie zaplanowanie i zorganizowanie zajęć
z uwzględnieniem wykorzystania metod aktywizujących.
Prowadziłam kółko języka angielskiego, którego celem było uzyskanie lepszych wyników
w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno – leksykalnych
i słownictwa poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania języków obcych. Wykonywanie licznych powtórkowych ćwiczeń z zajęć dydaktycznych umożliwiło przyswojenie trudnego do zrozumienia i zapamiętania materiału dydaktycznego. Stosowałam szeroki wachlarz metod dydaktycznych, które ułatwiły uczniom osiągnięcie zamierzonego celu. Praca z uczniem słabym wymagała ode mnie również bieżącego kontaktu z pedagogiem szkolnym. Zawsze zapoznawałam się z zaleceniami zawartymi w opiniach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, po czym przystępowałam do ich realizacji. W celu uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych zawsze starałam się stosować różne metody i techniki aktywizujące, spełniające zamierzone cele edukacyjne prowadzonych lekcji. Istotną zaletą tych metod jest doskonalenie umiejętności przydatnych nie tylko
w procesie uczenia się , ale również w codziennym życiu. Ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe umożliwiają również pobudzenie aktywności ucznia w zakresie powtarzania słówek czy rozwiązywania testów gramatycznych. Gry i zabawy językowe budują poczucie własnej wartości ucznia oraz uczą prawidłowej komunikacji. Uczniowie integrują się, przyswajają zamierzone umiejętności oraz osiągają porozumienie z uczniami nieśmiałymi.

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

W minionym okresie stażu pamiętałam zawsze o pielęgnowaniu współpracy z rodzicami uczniów. Stały kontakt z rodzicami poprzez m.in. rozmowy telefoniczne czy spotkania w szkole umożliwiły mi lepszą identyfikacje problemów wielu uczniów oraz przyczyniły się do szybszego rozwiązania problemów edukacyjnych oraz wychowawczych uczniów. Moja obecność podczas cyklicznych zebrań z rodzicami oraz pełniony dyżur dla rodziców umożliwiły mi możliwość rozmowy oraz podjęcia wielu prób naprawczych w pracy z uczniem. Ponadto prowadziłam rozmowy z wychowawcami oraz innymi nauczycielami w celu analizy problemów uczniów. Zwracając uwagę na problemy edukacyjne oraz społeczne uczniów byłam również w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym. Pełniąc rolę wychowawcy klasy zawsze prowadziłam pracę wychowawczą w powiązaniu z programem profilaktyczno – wychowawczym szkoły. Organizowałam środowisko wychowawcze, dbałam o dobre wzajemne relacje między uczniami, rozwiązywałam klasowe konflikty oraz kształciłam właściwy stosunek do nauki i innych obowiązków ucznia. Ponadto rozwijałam aktywność społeczną uczniów, uczyłam właściwej organizacji czasu wolnego. Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami uczącymi oraz pedagogiem szkolnym. Ciągły kontakt
z rodzicami uczniów umożliwił mi również odnalezienie przyczyn niepowodzeń w nauce oraz trudności wychowawczych.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Świadoma faktu, że uczeń powinien być aktywnym współuczestnikiem procesu edukacyjnego wprowadzam na swoich zajęciach różne metody aktywizujące takie jak:
 Rozmowa dydaktyczna (wprowadzanie nowego materiału, utrwalenie poznanego materiału)
 Edukacyjne gry planszowe
 Burza mózgów
 Muzyka i piosenka (ćwiczenie wymowy, praca z tekstem, poszerzanie słownictwa)
 Dyskusja
Wykorzystywałam na lekcjach odpowiednio dobrane środki dydaktyczne (tablica interaktywna, nagrania audio i video, karty pracy, flashcards). W swojej pracy stosuję także elementy oceniania kształtującego. Zawsze jasno i precyzyjnie określam uczniom cel zajęć oraz stosuję efektywną informację zwrotną, która poprawia jakość uczenia się.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Dokonywałam systematycznej autorefleksji, która jest elementem niezbędnym do dalszej pracy. Ustalam co robię dobrze, a co wymaga udoskonalenia. Podejmowałam działania samokształceniowe (udział w szkoleniach). Nabywałam wiedzę teoretyczną, którą później mogłam wykorzystać w praktyce i ulepszać stale swój warsztat pracy. Dokonywałam niezbędnych modyfikacji w dokumentacji swojej pracy, w planach pracy, programach, PSO. Przeprowadzałam na bieżąco rozmowy z uczniami dotyczące ich stosunku do przedmiotu, oczekiwań, sposobów nauki języka obcego. Dobierałam odpowiednie metody w zależności od specyfiki danego zespołu klasowego, podejmowałam działania motywujące i angażujące do pracy na lekcji (gry dydaktyczne, filmiki o ciekawej tematyce).
Na bieżąco zbierałam informację zwrotną od uczniów, dzięki której mogę stale się rozwijać
i poszukiwać nowych rozwiązań, wprowadzać pożądane zmiany w sposobach prowadzenia lekcji. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, które dawały mi cenną informację na temat mojej pracy wychowawczej i dydaktycznej. Analizowałam wyniki sprawdzianów, testów, próbnych egzaminów ósmoklasisty, testów diagnozujących. Wyniki dawały mi jasną informację na temat skuteczności mojej pracy. Wiedziałam na jakie obszary położyć większy nacisk. Analizowałam własną osobę jako wychowawcę klasowego. Starałam się zbudować trwałą więź z wychowankami, opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Dokonywałam analizy sytuacji wychowawczej klasy. W swoje pracy opiekuńczo – wychowawczej stale poszukuje skutecznych metod oddziaływania na klasę i poszczególnych uczniów.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Często korzystałam ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych. Przez cały okres stażu często korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna, a obserwacja prowadzonych przez niego zajęć była istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Podczas zajęć szczególną uwagę zwracałam na:
• wykorzystanie czasu na lekcji,
• indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych,
• dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć,
• stosowanie zasad oceniania, zgodne z WSO.
Moje zajęcia były również obserwowane przez opiekuna stażu i kadrę kierowniczą szkoły. Przed przeprowadzeniem zajęć sporządzałam konspekt lekcji. Po zakończeniu zajęć wraz
z opiekunem stażu omawiałyśmy stopień realizacji tematu, słabe oraz mocne strony mojej pracy, a także wskazówki dotyczące różnorodności i bogacenia metod pracy. Wnioski
z tych konsultacji starałam się brać pod uwagę przygotowując się do kolejnych zajęć
z uczniami. Jestem również członkiem zespołów przedmiotowych – w pracach tych zespołów aktywnie uczestniczę.

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Starałam się poznać postawy, zachowania i problemy reprezentowane przez daną grupę wiekową uczniów. Poznawałam potrzeby i oczekiwania uczniów. Prowadziłam obserwację
i analizę możliwości uczniów. Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami.
Na potrzeby badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informację o uczniu. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (zalecenia wprowadzałam na bieżąco), oceny gotowości ucznia do podjęcia nauki na kolejnych szczeblach szkoły podstawowej. Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne, pełniłam raz w miesiącu godzinny dyżur dla rodziców. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne, których inicjatorką byłam ja, bądź rodzice. Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami.
Byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną i materialną swoich wychowanków. Na bieżąco rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam aktualne postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Także współpraca z rodzicami dzieci układała się pomyślnie. Byłam otwarta na ich pytania i propozycje, przez co zdobyłam ich zaufanie i otrzymywałam pomoc zawsze wtedy, gdy tego potrzebowałam. Pozwoliło mi to osiągać lepsze wyniki w mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej, gdyż byłam właściwie zorientowana w sytuacji rodzinnej, środowiskowej i materialnej uczniów, a co za tym idzie – mogłam odnaleźć najkorzystniejsze formy pomocy i rozwiązania problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci.
Wraz z wychowankami uczestniczyłam w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i poza nim.
Wielokrotnie jeździliśmy do kina, teatru i na różne wycieczki.
Organizowałam i brałam udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole (lokalnych, jak i ogólnopolskich):
 zorganizowanie i koordynowanie akcji pomocy dla schroniska w Ruśccu,
 udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” – zbiórki funduszy dla rodzinnych domów dziecka,
 sprzedaż kartek świątecznych ze stowarzyszenia Surdum Corda
Współpracowałam z wychowawcami innych klas, pedagogiem szkolnym, nauczycielami przy okazji różnych przedsięwzięć (organizacja i przeprowadzenie imprezy Dnia Pieczonego Ziemniaka, przygotowanie upominków dla klasy I z okazji pasowania na ucznia, organizacja
i przeprowadzenie obchodów „Pierwszego Dnia Wiosny”, pomoc przy Majówkowym Festynie Rodzinnym, koordynowanie plebiscytu na „Szkołę Przyjazną Uczniom” zorganizowanego przez Głos Wielkopolski).
Swą pracę na rzecz środowiska lokalnego uważam za efektywną. Dzięki zorganizowaniu przeze mnie zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt, czy udziale w akcji „Góra grosza”, uczniowie dostrzegali potrzeby innych, stawali się wrażliwi na cierpienie ludzi i zwierząt, uczyli się zachowań altruistycznych oraz uświadamiali sobie, że pozornie mały gest może okazać się bardzo pomocny.
Przygotowywałam uroczystości klasowe i szkolne (Dzień Chłopca, Mikołajki, spotkanie opłatkowe z uczniami itp.). Organizowałam i przygotowywałam uczniów do konkursów pozaszkolnych (powiatowy konkurs języka angielskiego „English is easy, English is fun”
w Szkole Podstawowej w Wapnie). Sprawowałam opiekę nad gazetką Samorządu Szkolnego.
Byłam inicjatorką wyborów „Super Dziewczyna 2018/2019”.
Jako opiekun Samorządu organizowałam imprezy okolicznościowe (dzień Pieczonego Ziemniaka, zakup upominków dla wszystkich pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkurs na najpiękniejszą dynię Halloween, dyskoteka andrzejkowa, poczta walentynkowa, zakup kwiatów z okazji Dnia Kobiet, „Pierwszy Dzień Wiosny”, sprzedaż ciastek wielkanocnych itd.).
W swojej pracy starałam się pokazywać moim uczniom, że wiedzę i umiejętności można zdobywać nie tylko w ławie szkolnej, ale i zachęcić ich do udziału w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach i spotkaniach, które budziły lub rozwijały ich zainteresowania. Jako że życie szkolne to nie tylko branie udziału w zajęciach w sali klasowej, organizowałam różne wyjścia (np. zapalenie zniczy na grobach z okazji 1 listopada).
W związku z przemianami zachodzącymi we współczesnym społeczeństwie i rozmaitymi sytuacjami dydaktycznymi, z jakimi miałam do czynienia w trakcie mojej pracy wychowawczej, poruszałam zagadnienia dotyczące korzyści, jakie niesie ze sobą życie we współczesnym społeczeństwie, ale i czyhających wokół zagrożeń (zwłaszcza tych, które są związane z rozwojem technologii, Internetu i obecnością w naszej rzeczywistości wszelkiego rodzaju mediów – np. upublicznianie danych i wizerunku w Internecie, zastraszanie, anoreksja itp.).

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której odbywał staż

Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentację szkolną:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
 statut szkoły
 program profilaktyczno – wychowawczy szkoły
 koncepcja pracy szkoły

Dogłębna analiza dokumentów szkolnych oraz śledzenie zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego pozwoliły mi w pełni realizować zalecenia i spełniać wszelkie wymagania prawne.
Brałam aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołu do spraw ewaluacji oraz zespołu wychowawczego i humanistycznego. Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym i dostosowywałam do nich m.in. zasady oceniania prac uczniów. Dbałam o rozwój kulturalny i społeczny uczniów.

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Korzystając na bieżąco z technologii informatycznej i komunikacyjnej nabywałam
i doskonaliłam umiejętność obsługi komputera. Systematycznie poszukiwałam w zasobach internetowych wielu ciekawych scenariuszy zajęć oraz publikacji z zakresu literatury pedagogicznej co wzbogaciło mój warsztat pracy. Za pomocą technologii informatycznej
i komunikacyjnej analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz istotne informacje z zakresu prowadzonych szkoleń przez ośrodki szkoleniowe czy wydawnictwa. Przygotowywałam materiały dydaktyczne (scenariusze, testy, prace klasowe, sprawdziany, prezentacje itp.) na komputerze. Opracowywałam dokumentację szkolną (plan pracy wychowawcy, Samorządu itp.). Przygotowywałam dyplomy i ogłoszenia na potrzeby uczniów i rodziców. Przygotowywałam notatki z apeli i uroczystości szkolnych. Ponadto wydarzenia te były przeze mnie wysyłane do lokalnej gazety „Wieści Damasławskie”.

Miniony okres stażu to czas różnych działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobywanie nowych doświadczeń w pracy z uczniem zdolnym oraz słabym. To czas intensywnej pracy w celu sprostania zawartych w planie rozwoju zawodowego wymaganiom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.