X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45857
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Projekt planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam w sierpniu 2019 roku. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zrealizowano:
Zadanie 1
Zapoznani z aktualnymi przepisami prawa oświatowego oraz przypomnienie procedury awansu zawodowego.

Zadanie 2
Poszerzanie wiedzy i umiejętności przez udział w kursach, warsztatach, konferencjach.
Dbając o aktywny rozwój zawodowy uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia:
1. Praktycznie o działaniach innowacyjnych.
2. Prawa i obowiązki nauczyciela.
3. Program- ,,Dołącz do e'Twinningu.
4. Prace z uczniami ze SPE w szkołach ogólnodostępnych.
5. Spiralne nauczanie matematyki.

Zadanie 3
Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami- Opracowywano plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2019/2020.W ramach tego planu odbyły się zebrania i rozmowy indywidualne z rodzicami.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zrealizowano:
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Podczas przygotowywania się do niektórych zajęć korzystano z portali internetowych i programów edukacyjnych (profesor.pl, pisu-pisu.pl chomikuj.pl, itp.). Czerpano pomysły, oraz analizowano zamieszczone scenariusze zajęć, uroczystości, do potrzeb własnych i uczniów. Za pomocą komputera oraz edytora tekstu przygotowano pomoce dydaktyczne, łączono się e-mailowo z rodzicami, umieszczano na bieżąco informacje z życia grupy oraz dokumentacji fotograficznej na stronie internetowej szkoły, posługiwano się narzędziami portal e'Twinning.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zrealizowano:
Zadanie1
Dzielenie się wiedzą z nauczycielami. Branie aktywnego udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dzielenie się informacjami zdobytymi w trakcie szkoleń, warsztatów, konferencji. Udostępnianie scenariuszy kilku ciekawych zajęć z dziećmi koleżankom nauczycielkom.

S 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zrealizowano:
Zadanie 1
Wprowadzono od września 2019 - czerwca innowacji pedagogicznej z plastyki pod hasłem ,,Mój świat twórczy – inspiracje plastyczne”. Opracowywano na bieżąco scenariusze do zajęć rewalidacyjnych i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz scenariusze do zajęć rozwijających - kółko plastyczne. Prowadzono społecznie zajęcia dodatkowe dla chłopca mającego problemy z nauką.

Zadanie 2

§ 8 ust 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zrealizowano:
Zadanie 1
Organizacja imprez, uroczystości szkolnych oraz wyjść i wyjazdów dzieci
W tym tym roku szkolnym organizowałam i byłam współorganizatorem imprez, uroczystości takich jak:
Przygotowanie akademii na rozpoczęcie roku szkolnego;
Dzień Pluszowego Misia z klasą 2;
Andrzejki;
Mikołajki;
Zorganizowanie dla klasy 2 wigilii;
Bal karnawałowy;
Zorganizowanie konkursu ,, Zdrowo jemy i żyjemy”;
Zorganizowanie zajęć dydaktycznych dla klas 1-3 ,,Fascynujący świat pszczół”;
,,Cała Polska czyta dzieciom” - wspólne czytanie;
Zorganizowanie gminnego konkursu recytatorskiego po hasłem ,,Żyj zdrowo, a odkryjesz świat na nowo”;
Zorganizowałam również wycieczkę dla klas 1 – 3 do teatru na przedstawienie pt. ,Piękna i Bestia”.

Zadanie 2
Brano udział w akcjach, projektach
Prowadzenie Akcji ,, Nie pal przy mnie proszę”.
Uczestniczenie w Ogólnopolskim Projekcie ,,Dzieci uczą rodziców”
Zadanie 2
Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach:
przeglądu piosenki patriotycznej;
przeglądu kolęd i pastorałek
konkursu plastycznego ,,Zdrowo jemy i żyjemy”
konkursu plastycznego „Nie pal przy mnie proszę”
konkursu na najładniejszą Walentynkę:
konkursu matematyczny ,,Kangur”.
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zrealizowano:
Zadanie 1
Nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi.
W ramach współpracy z instytucjami lokalnymi nawiązałam kontakt z:
Organizatorami Ogólnopolskiego projektu ,,Dzieci uczą rodziców”.
Organizatorami Ogólnopolskiego projektu ,, Uniwersytet Dzieci”.
Organizatorami akcji ,,Nie pal przy mnie, proszę”.

Zadanie 3
Udział w akcjach proekologicznych i charytatywnych.
Wspólnie z dziećmi wzięłam udział w akcji „Góra grosza” i zbierania nakrętek.

Zadanie 2
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, logopedą szkolnym oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia wyrównawcze.
Współpraca polegała na wymianie informacji na temat sytuacji uczniów, ich trudności w nauce oraz innych problemów. Ustalano metody postępowania wobec tych dzieci.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie 1
Opis i analiza przypadków wychowawczych bądź edukacyjnych.
Na początku roku prowadzono obserwację, by dokonać wstępnej diagnozy dzieci i wyłonić dzieci do pracy wyrównawczej.
Opracowała Małgorzata Borek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.