X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45889
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Uczennicy za I semestr roku szkolnego 2020/2021

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZENNICY ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Imię i nazwisko uczennicy XXXX
Data urodzenia XXXX
Klasa XXXX
Dane szkoły XXXX

DIAGNOZY CZĄSTKOWE PO I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Źródło informacji
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Rozpoznanie - zespół Aspergera. Sprawność intelektualna kształtuje się na poziomie inteligencji bardzo wysokiej.

Edukacja wczesnoszkolna
Uczennica systematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych. Jest do nich dobrze przygotowana. Dziewczynka bardzo dobrze opanowała umiejętność czytania. Rozumie czytane treści tekstów i lektur. Odpowiada na pytania nauczyciela pełnymi zdaniami. Najchętniej wypowiada się na tematy, które ją interesują. XXXX bardzo ładnie i z odpowiednią intonacją recytuje wiersze. Coraz lepiej potrafi zaprezentować się na forum klasy, jednak zdarzają się sytuacje, gdzie dziewczynka rezygnuje z aktywności, czego powodem jest najczęściej strach przed porażką i niepowodzeniem. Lubi być w centrum zainteresowania dlatego jest angażowana do pomocy innym dzieciom lub pełnienia funkcji w klasie tzw. doradcy klasowego (została wybrana na tę funkcję przez klasę podczas wyborów do samorządu klasowego). Trudność sprawia uczennicy udział w grach zespołowych. XXXX w dalszym ciągu z trudnością znosi porażkę. Jest też bardzo wrażliwa na hałas podczas gier zespołowych. Reaguje bardzo emocjonalnie wybiegając z sali lekcyjnej. W takich sytuacjach przeprowadzana zostaje spokojna rozmowa z dziewczynką na temat zasad bezpieczeństwa oraz rozmowy na temat trudnych dla niej sytuacji. Podczas pobytu w szkole XXXX nawiązała przyjazne stosunki z wychowawcą, nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne oraz innymi nauczycielami. Uczennica bierze udział w dyskusjach, na różne tematy. Podczas zabawy często przejmuje inicjatywę jest twórcza i pomysłowa. W momencie, gdy zabawa lub zajęcia jej nie interesują, rezygnuje z nich i zajmuje się np. przeglądaniem stron w podręczniku. Jej ulubioną aktywnością w czasie przerw lekcyjnych jest czytanie książek z klasowej biblioteczki. W trakcie zajęć online XXXX początkowo bardzo aktywnie w nich uczestniczyła.
W miarę upływu czasu łatwo się rozpraszała zajmując się innymi czynnościami. Po konsultacji z mamą XXXX, uczennica starała się aktywnie uczestniczyć w zajęciach online.

Współorganizowanie kształcenia
Uczennica wspomagana jest przez pedagoga specjalnego podczas zajęć dydaktycznych
w wymiarze 10 godzin tygodniowo. XXXX świetnie wykonuje zadania manipulacyjne dokładnie i starannie koloruje, maluje. Pismo kształtne staranne i czytelne. Poprawnie pisze pod względem ortograficznym. Prawidłowo trzyma narzędzia pisarskie i się nimi posługuje. Bardzo dobre tempo pisania i przepisywania. Zna wszystkie litery alfabetu oraz ich kolejność. Czyta płynnie poprawnie, z właściwą intonacją oraz zrozumieniem. Umiejętnie wyszukuje w tekście odpowiednie informacje. Chętnie spędza wolny czas (przerwy śródlekcyjne), czytając książki o różnej tematyce. Wykorzystuje i stosuje poznaną wiedzę w praktyce i nowych sytuacjach. Dziewczynka szybko się zniechęca do zadań, które są dla niej łatwe, wówczas jej uwaga jest rozproszona. Wstaje od stolika idzie na koniec sali i zazwyczaj kręci się wokół własnej osi lub kładzie się na podłodze. Podjęte działania wobec dziewczynki w postaci rozmowy skutkują, XXXX wraca do stolika i podejmuje się zadań wyznaczonych przez nauczyciela. Niechętnie odpowiada na pytania, gdy jest niespodziewanie wywołana przez nauczyciela. Unika udzielania odpowiedzi, kiwając wymownie głową lub też tłumacząc, że nie wie. Udziela się na forum klasy, wtedy gdy w poruszanych kwestiach czuje się pewnie i ma dużo do powiedzenia. Trudno akceptuje wszelkie niepowodzenia. Wywołują one u niej emocje z którymi nie może sobie poradzić. Najczęstszym sposobem, by stłumić w sobie buzujące emocje są ucieczki z klasy. Nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami, młodszymi kolegami, osobami dorosłymi. Kontakty interpersonalne różnicuje stosowanie do poziomu relacji: utrzymuje dystans, gdy osoby i sytuacje nie są jej znane. Właściwie reaguje na sygnały nauczyciela i sytuacje niebezpieczne. Lubi czuć się ,,potrzebna’’ dlatego nauczyciel chcąc wspomóc rozwój dziewczynki, angażuje ją podczas prowadzenia kółka ,,Terapia ręki’’ w roli asystentki (pomoc młodszym dzieciom w wykonywaniu zadań). Rola ta wzbudza w uczennicy mnóstwo pozytywnych emocji i rozwija przy tym kontakty społeczne.

Język angielski
Nie zawsze bierze aktywny udział - czasem odmawia udzielenia odpowiedzi lub wycofuje się
z pierwszego zamiaru tj. zgłasza się do odpowiedzi, a gdy nauczyciel prosi o wypowiedź, nie udziela jej. Zdarza się też, że udziela odpowiedzi spontanicznie. Z jej reakcji i wypowiedzi widać, że świetnie orientuje się w materiale z języka angielskiego i jej wiedza jest bezbłędna. Bardzo ją cieszą sukcesy na forum klasy, a bardzo deprymują nawet niewielkie niepowodzenia, dlatego nauczyciel stara się jak najbardziej zapewnić jej możliwość odniesienia sukcesu.

Zajęcia rewalidacyjne
Uczennica realizuje zajęcia rewalidacyjne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Program i cele, które są realizowane zostały dostosowane do możliwości uczennicy, jej umiejętności, aktualnego rozwoju, samopoczucia i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciel współpracuje z rodzicami dziewczynki, rozwija mocne strony oraz umiejętności, pracuje w oparciu o pozytywne wzmocnienia i pochwały. Dba o to, aby w otoczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających. Dziewczynka jest gotowa i chętna do podejmowania różnorodnych zadań. Prezentuje duże zaangażowanie do współpracy i nauki. Aktywnie bierze udział w proponowanych działaniach
w trakcie zajęć. Bardzo dobrze radzi sobie z zadaniami oraz z przyswajaniem nowych treści. Obowiązkowa - prowadzi starannie zeszyt, wkleja materiały z zajęć, a jej trud włożony w pracę jest nagradzany w postaci naklejek lub pieczątek motywujących. Kluczem do odnoszonych przez Agatę sukcesów w trakcie terapii jest zbudowana dobra relacja nauczyciela z uczennicą. Dziewczynka coraz śmielej otwiera się przed nauczycielem, powierzając swoje ,,dziecięce tajemnice’’.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Uczennica uczestniczy w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Od początku nawiązała dobry kontakt z prowadzącym zajęcia- pedagogiem szkolnym. Jest otwarta i chętnie opowiada o sobie i swojej rodzinie. Podejmuje współpracę i realizuje poszczególne zadania z zaciekawieniem. Dobrze reaguje na pochwały, lubi czuć się docenioną
i zauważoną. Podczas rozmowy ma jednak problem z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego - wymaga przypominania, zachęcenia. Jeśli tematyka zajęć jej nie odpowiada dąży do zmiany tematu, wtrąca wątki humorystyczne. Podczas zajęć unika rozmów o sytuacjach trudnych, złych emocjach i stanach (np. czym jest złość, smutek, lęk). Nie potrafi rozpoznawać sygnałów pochodzących z ciała i nie zawsze radzi sobie z powstającym napięciem. Występuje wówczas wycofanie i reakcje ucieczkowe. Na ogół szybko się wycisza dzięki odwróceniu uwagi i rozmowie o rzeczach przyjemnych. Trudność sprawia jej również rozpoznawanie emocji u innych osób.

Obszar funkcjonowania
Funkcjonowanie społeczne
Mocne strony i predyspozycje
Ma wąskie grono koleżanek w towarzystwie których spędza przerwy, w tymże gronie prowadzi ożywione rozmowy.
Ciepło wypowiada się o rodzicach, rodzeństwie, co pozwala domniemywać, że ma z nimi dobry kontakt.
Jest lubiana i akceptowana przez klasę.
Słabe strony
Nie nawiązuje spontanicznych relacji z rówieśnikami.
Lubi, gdy uwaga otoczenia koncentruje się na jej potrzebach. Brak zainteresowania rówieśników jej osobą powoduje zazdrość i odizolowanie się od grupy.
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz wnioski do pracy
Systematyczny trening umiejętności społecznych.
Wspieranie uczennicy w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Obszar funkcjonowania
Funkcje społeczne
Mocne strony i predyspozycje
Wychwytuje informacje ważne z punktu widzenia omawianego tematu.
Szybko odnajduje informacje w materiale wzrokowym.
Dokonuje trafnych analiz różnych treści.
Kojarzy fakty, informacje.
Wyciąga poprawne wnioski.
Potrafi zaprezentować własny punkt widzenia.
Słabe strony
Na zajęciach bywa nieuważna, ale szybko reaguje na upomnienia.
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz wnioski do pracy
Przywoływanie koncentracji uwagi.
Wydłużenie czasu pracy, gdy zajdzie taka konieczność.
Dostosowanie materiałów i metod pracy do potrzeb uczennicy.

Obszar funkcjonowania
Motoryka duża
Mocne strony i predyspozycje
Dobry poziom sprawności fizycznej (potrafi chwycić piłkę, rzucić nią do celu i na odległość, toczyć ją, kozłować, wykonywać ćwiczenia równoważne).
Słabe strony
Niechęć do zajęć z wychowania fizycznego.
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz wnioski do pracy
Zachęcanie uczennicy do udziału w zajęciach ruchowych, wykorzystując jej zainteresowania np. taniec.

Obszar funkcjonowania
Motoryka mała
Mocne strony i predyspozycje
Prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie oraz sprawnie się nim posługuje.
Bardzo dobre tempo pisania i przepisywania.
Pismo kształtne, staranne i czytelne. Poprawnie pisze pod względem ortograficznym.
Dokładnie i starannie koloruje, maluje.
Słabe strony
Obniżona precyzja ruchów dłoni i palców.
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz wnioski do pracy
Zalecana terapia ręki.

Obszar funkcjonowania
Komunikacja
Mocne strony i predyspozycje
Rozumie kierowane do niej komunikaty i polecenia.
Wypowiada się adekwatnie do tematu, budując spójne kilkuzdaniowe wypowiedzi.
Potrafi prawidłowo zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę, pamięta i używa zwrotów
grzecznościowych.
Zachowuje odpowiedni dystans podczas kontaktu z osobami znanymi i obcymi.
Słabe strony
Nie zawsze rozpoczyna rozmowę w sposób akceptowany przez rówieśników. Najczęściej jest to wynikiem złego samopoczucia.
W czasie rozmowy nie zawsze utrzymuje kontakt wzrokowy.
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz wnioski do pracy
Praca nad umiejętnością mentalizowania.
Praca nad prawidłowym inicjowaniem kontaktów społecznych.
Zachęcanie uczennicy do utrzymywania kontaktu wzrokowego podczas rozmowy.

Obszar funkcjonowania
Emocje i motywacja
Mocne strony i predyspozycje
Chętnie podejmuje się zleconych zadań i z zaangażowaniem je wykonuje.
Kończy rozpoczętą pracę w wyznaczonym czasie.
Chętnie podejmuje się różnych zadań w grupie, przejawia inicjatywę w działaniu.
Potrafi przestrzegać reguł oraz przyjętych zasad pracy w zespole.
Zależy jej na uzyskiwaniu najlepszych efektów swojej pracy.
Lubi być chwalona za pracę i osiągnięcia na forum klasy.
Potrafi poprosić o pomoc nauczyciela w trudnej dla niej sytuacji.
Słabe strony
W niektórych działaniach lubi być wyręczana przez innych.
Nie zawsze potrafi pogodzić się z przegraną (obraża się i wycofuje np. z uczestnictwa w grze).
Trudno opanowuje emocje towarzyszące podczas np. udziału w ważnym dla niej wydarzeniu.
Reakcją na stres są ucieczki z klasy.
Nie zawsze potrafi okazać emocje towarzyszące danej sytuacji.
Nie lubi być oceniana przez innych
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz wnioski do pracy
Stosowanie pochwał za aktywny udział w zajęciach, zgłaszanie się itp.
Docenianie sytuacji, w których uczennica zabiera głos na forum.
Budzenie wiary we własne możliwości.
Trening rozpoznawania i wyrażania emocji w sposób adekwatny i akceptowany społecznie.
Nauka radzenia sobie ze stresem i niepożądanymi emocjami.

Obszar funkcjonowania
Strefa percepcyjna
Na poziomie adekwatnym do wieku ma ukształtowane funkcje percepcyjne (percepcja
wzrokowa i słuchowa).
Dokonuje sprawnej analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.
Bardzo dobrze rozwinięta sfera sensoryczna.
Potrafi określić różne cechy przedmiotów, posługując się swoimi zmysłami.
Ma prawidłowy poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej (ręka-oko).
Mocne strony i predyspozycje
Na poziomie adekwatnym do wieku ma ukształtowane funkcje percepcyjne (percepcja
wzrokowa i słuchowa).
Dokonuje sprawnej analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.
Bardzo dobrze rozwinięta sfera sensoryczna. Potrafi określić różne cechy przedmiotów,
posługując się swoimi zmysłami.
Ma prawidłowy poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej (ręka-oko).
Słabe strony
Nadwrażliwość słuchowa
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz wnioski do pracy
Spędzanie przerw w sali lekcyjne, bibliotece.

Obszar funkcjonowania
Samodzielność
Mocne strony i predyspozycje
Potrafi wyznaczać sobie cele i dążyć do ich zrealizowania.
Potrafi zorganizować sobie czas podczas przerw śródlekcyjnych.
Słabe strony
Przejawia trudności w inicjowaniu zabaw dla rówieśników.
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz wnioski do pracy
Zachęcanie do podejmowania inicjatywy w zakresie podejmowania działań, jednak bez nacisków i przesadnego skupiania uwagi rówieśników na uczniu.

Obszar funkcjonowania
Predyspozycje, zainteresowania uzdolnienia
Mocne strony i predyspozycje
Jest ciekawa poznawczo i otwarta na rozwój.
Bardzo lubi czytać książki, rysować, malować, pisać opowiadania, przejawia zdolności recytatorskie.
Uzdolniona muzycznie (gra na keyboardzie).
Prezentuje wysoki poziom motywacji do nabywania nowych umiejętności.
Słabe strony
Sama chce decydować o rodzaju wykonywanej aktywności. W przypadku, kiedy zaproponowana aktywność nie jest dla uczennicy interesująca, szybko się zniechęca
i rezygnuje.
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz wnioski do pracy
Motywowanie i wspieranie do podejmowania wszelkich aktywności.
Wykorzystywanie zainteresowań, uzdolnień uczennicy do zwiększenia motywacji zadaniowej.
Odkrywać potencjalne zdolności i inspirować do ujawniania zainteresowań.

Zespół po analizie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczennicy, zdecydował, że XXXX nie wymaga realizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na wybranych zajęciach w II semestrze roku szkolnego 2020/2021.

Proponowane formy i okres udzielania uczennicy pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w II semestrze 2020/2021

Forma pomocy
Zajęcia rewalidacyjne
Ilość godzin
2h w tygodniu
Nauczyciel prowadzący
Anita Orzechowska

Forma pomocy
Nauczyciel współorganizujący kształcenie
Ilość godzin
10h w tygodniu
Nauczyciel prowadzący
Anita Orzechowska

Forma pomocy
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Ilość godzin
45 minut tygodniowo
Nauczyciel prowadzący
XXXX

Podpisy członków:
Koordynator zespołu i wychowawca
XXXX
Nauczyciel współorganizujący kształcenie/zajęcia rewalidacyjne
Anita Orzechowska
Język angielski
XXXXX
Pedagog szkolny
XXXX
Psycholog szkolny
XXXX

Poznań, dnia
Podpis dyrektora

Data zapoznania się z wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania uczennicy
w I semestrze roku szkolnego 2020/2021.
...................................

Data otrzymania kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczennicy
w I semestrze roku szkolnego 2020/2021.
....................................

Podpisy rodziców
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.