X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46115
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - dyplomowanie

Czynności organizacyjne związane z planowaniem i realizacją stażu.

Zadanie Sposób realizacji
Termin realizacji

Poznanie powinności
na okres stażu
oraz wymagań koniecznych
do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Przeanalizowanie przepisów prawa dotyczących awansu na nauczyciela dyplomowanego
Karta Nauczyciela, rozdz.3a oraz Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dnia 26 lipca 2018 (z późniejszymi zmianami z 2019);

Zapoznanie się z interpretacjami prawnymi.

wrzesień 2020

wrzesień 2020

Realizacja stażu
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego, złożenie wniosku o staż;

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w drodze udziału w kursach i szkoleniach oraz samodzielne doskonalenie;

Podejmowanie kolejnych zadań, nieujętych w planie rozwoju, jako wynik reagowania na nowe potrzeby uczniów oraz wynik dokonywanej ewaluacji własnej pracy;

Monitorowanie realizacji planu – robienie notatek, sporządzanie sprawozdań cząstkowych.

wrzesień 2020

okres stażu

okres stażu

okres stażu

Zakończenie stażu
Dokonanie analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebranie i usystematyzowanie materiałów;

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddanie się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.

czerwiec 2023

czerwiec 2023

§ 8.3.1. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadanie Sposób realizacji
Termin realizacji

Doskonalenie się
w zakresie stosowania metod aktywizujących

Udział w szkoleniu doskonalącym umiejętność stosowania skutecznych metod aktywizujących;

Udział w lekcjach otwartych u innych nauczycieli, prowadzonych ciekawymi metodami aktywizującymi;

Samokształcenie w zakresie stosowania metod aktywizujących.

w okresie stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy programów narzędziowych (edytora tekstu, programów graficznych, generatorów testów), programów do projektowania;

Korzystanie w czasie zajęć z tablicy interaktywnej, komputerowych programów edukacyjnych, podręczników multimedialnych, aplikacji;

Tworzenie i wykorzystywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby lekcji;

Przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem programu GeoGebra;

Systematyczna praca z uczniami na zajęciach matematyki i informatyki w szkolnej chmurze;

Współpraca z rodzicami w Teamsach w okresie pandemii.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

okres pandemii

Działania w zakresie propagowania informatycznej koncepcji kluczowej
Przeprowadzanie zajęć na platformie e-learningowej;

Zorganizowanie konkursu przedmiotowego na prezentację na temat bezpieczeństwa w sieci;

Przeprowadzenie warsztatów klasowych na temat zagrożeń w Internecie.

okres stażu

luty 2021

listopad 2020

§ 8.3.2. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Zadanie Sposób realizacji
Termin realizacji

Prowadzenie zajęć
otwartych
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych;

w okresie stażu

Publikacje
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego;

Udostępnianie autorskich scenariuszy, konspektów, prezentacji multimedialnych.

listopad 2020

okres stażu

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Udostępnianie własnych materiałów (scenariuszy, programów, multimediów, kart pracy) i pomocy dydaktycznych zainteresowanym nauczycielom;

Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;

Dzielenie się wiedza zdobytą na kursach i szkoleniach.

okres stażu

cały okres stażu

na bieżąco

Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą z zakresu pracy wychowawczej

Współpraca poprzez udział w spotkaniach i dyskusjach z nauczycielami tworzącymi zespół wychowawczy;

Przekazywanie materiałów metodycznych zainteresowanym nauczycielom.

cały okres stażu

cały okres stażu

§ 8.3.3. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadanie Sposób realizacji
Termin realizacji

Organizowanie kontaktu z kulturą i sztuką
Współorganizowanie wycieczek i wyjść klasowych;

Wirtualne wycieczki do muzeum, teatru.
okres stażu

Organizowanie zajęć dodatkowych

Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty;

Prowadzenie koła naukowego „Math-ołki”.

2021 - 2022

2020 - 2021

Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych

Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego.

według kalendarza pracy szkoły

Praca z uczniem

Praca z dziećmi z trudnościami: prowadzenie zajęć wyrównawczych i konsultacji;

Praca z dzieckiem zdolnym: przygotowywanie uczniów do różnorodnych konkursów.

okres stażu

Konkursy szkolne i pozaszkolne
Organizacja szkolnych konkursów z matematyki i informatyki;

cały okres stażu

Współpraca z rodzicami

Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;

Pedagogizacja rodziców;

Konsultacje indywidualne z rodzicami;

Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach klasowych.

okres stażu

Reagowanie na potrzeby innych
Nawiązanie współpracy ze szkolnym organizatorem akcji charytatywnych;

Organizacja udziału w zbiórce Góra Grosza.

okres stażu

§ 8.3.4.a) Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadanie Sposób realizacji
Termin realizacji

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu „Myślenie wizualne, czyli sposób na niezwykłe notatki”
Udział w warsztatach „Myślenie wizualne w szkole, czyli jeden obraz wart tysiąca słów”;

Stworzenie i przeprowadzenie innowacji pedagogicznej „Myślenie wizualne, czyli sposób na niezwykłe notatki”.

Zapoznanie uczniów z podstawową teorią myślenia wizualnego;

Szerzenie idei sketchnotingu w edukacji;

Tworzenie sketchnotek jako forma notatek z lekcji;

Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i przeprowadzenie ewaluacji;

Określenie wyników, wyciągnięcie i wdrożenie wniosków.

wrzesień 2020

2020-2021

maj 2021

maj 2021

§ 8.3.4.b) Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Zadanie Sposób realizacji
Termin realizacji

Pełnienie funkcji koordynatora projektu
Koordynowanie ogólnopolskiego projektu „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie – projekt objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2020-2021

Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Data i podpis dyrektora Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.