X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46107
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Anna Witkowska-Stefańska
nauczyciel mianowany przedmiotu głównego - flet,
Szkoła Muzyczna I stopnia.
Czas odbywania stażu: 01.09.2018 r.- 31.05.2021 r.
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Podstawa prawna: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. art. 9c, pkt. 3.
Cele stażu:
Podejmowanie działań służących własnemu rozwojowi oraz pogłębianiu wiedzy, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Doskonalenie, jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.
Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Podniesienie poziomu, jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Przeprowadzenie, co najmniej trzech godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Dokonywanie analizy i oceny dotychczasowego dorobku zawodowego i własnych osiągnięć poprzedzających okres stażu. Analiza potrzeb szkoły.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Chronologiczne uporządkowanie dotychczasowych działań i osiągnięć.
Termin:
VIII- IX 2018 r.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Termin:
VIII- IX 2018 r.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Złożenie wniosku i planu rozwoju zawodowego do Pani Dyrektor. Założenie teczki „Awans zawodowy”, gromadzenie materiałów i dokumentów.
Termin:
IX 2018 r.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Autorefleksja, analiza, wnioski, napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Termin:
V-VI 2021 r.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Napisanie i złożenie wniosku. Zgromadzenie wymaganej dokumentacji.
Termin:
VI 2021 r.
§ 8 ust. 3 pkt 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
METODY AKTYWIZUJĄCE
Doskonalenie w zakresie stosowania metod aktywizujących.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Udział w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach, spotkaniach metodycznych, w zajęciach otwartych i innych formach doskonalenia zawodowego. Pogłębienie umiejętności stosowania metod aktywizujących dzięki czytaniu literatury metodycznej. Opracowanie materiałów dot. zastosowania metod aktywizujących w pracy nauczyciela przedmiotu głównego - flet.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Stosowanie metod aktywizujących, dobieranie ich do realizowanych treści oraz celu zajęć.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Wprowadzenie różnych technik nauczania w pracy z uczniem dzięki zdobytej nowej wiedzy na kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego. Opracowanie zajęć wybraną metodą projektu z doskonalenia.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Poznanie i stosowanie skutecznych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Udział w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach, spotkaniach metodycznych, w zajęciach otwartych i innych formach doskonalenia zawodowego. Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi o specjalnych problemach edukacyjnych.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Wzbogacenie warsztatu pracy, poprzez przygotowanie pomocy do zajęć metodami aktywizującymi (także przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych).
Formy i sposoby realizacji zadań:
Opracowanie nut, materiałów dydaktycznych dla uczniów z problemami edukacyjnymi przy pomocy programu do pisania nut (MuseScore). Zachęcenie uczniów do pisania własnych kompozycji fletowych, m.in. melodii, utworów, ćwiczeń. Opracowanie materiałów do nauki dla uczniów i ich rodziców. Nagrywanie, opracowywanie i udostępnianie uczniom swoich nagrań w programach (iMovie, Clips, Dyktafon).
Termin:
Okres stażu.
NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE I INFORMATYCZNE
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Poszerzenie umiejętności stosowania narzędzi informatycznych.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Udział w szkoleniach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego. Stosowanie narzędzi informatycznych w pracy lekcyjnej na zajęciach.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Poszerzenie umiejętność stosowania narzędzi multimedialnych.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Udział w szkoleniach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego. Wykorzystywanie różnorodnych programów i aplikacji w budowaniu warsztatu pracy nauczyciela do tworzenia pomocy dydaktycznej dla uczniów. Tworzenie dla uczniów lekcji multimedialnych.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Wykorzystanie komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu oraz korzystanie z sieci internetowej do komunikacji.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Użycie komputera do przygotowania dokumentacji związanej z dorobkiem zawodowym. Wykorzystanie podczas pracy programów komputerowych.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Korzystanie z internetowych narzędzi poszukiwania informacji i wiedzy.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Poszukiwanie stron z programami i narzędziami przydatnymi nauczycielom i uczniom. Szukanie i udostępnianie stron z e-bibliotekami, e-nutami. Wykorzystanie z Internetu w celu wzbogacenia i opracowania materiałów dydaktycznych. Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych, albumów. Zachęcanie dzieci do słuchania wartościowych nagrań znakomitych flecistów w Internecie. Szukanie stron internetowych, jako źródło informacji dotyczących awansu zawodowego. Wyszukiwanie w Internecie wiedzy o nowościach nutowych, książkowych, edukacyjnych dla dzieci.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Korzystanie z internetowych narzędzi komunikacji.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Korzystanie z internetowych narzędzi komunikacji (poczta e–mail, Messenger, WhatsApp, Microsoft Teams, Google Meet) w celu kontaktowania się ze szkołą, uczniami i ich rodzicami oraz przesyłania informacji i materiałów. Wysyłanie drogą elektroniczną przygotowanych nagrań uczniów /w formie plików audio i video (YouTube) /na eliminacje konkursów fletowych. Stała znajomość strony internetowej szkoły – kontakt. Publikacja działań artystycznych na stronach internetowych szkoły. Współpraca z mediami w celu przekazywania informacji dotyczących wydarzeń z życia szkoły. Dostarczanie materiałów o konkursach i osiągnięciach uczniów.
Termin:
Okres stażu.
§ 8 ust. 3 pkt 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach pracy nauczycieli z sekcji instrumentów dętych drewnianych i nauczycieli poza sekcją.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Uczestniczenie w lekcjach koleżeńskich. Przeprowadzenie trzech godzin zajęć otwartych dla nauczycieli i dokonanie ich ewaluacji. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli sekcji instrumentów dętych drewnianych z wykorzystaniem wiedzy, zdobytej w trakcie doskonalenia zawodowego. Przeprowadzenie lekcji/zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły. Utworzenie i udostępnienie innym nauczycielom bazy materiałów metodycznych i opracowań. Pomoc przy organizacji koncertów szkolnych i pozaszkolnych - współpraca z innymi nauczycielami. Dzielenie się zdobytą nową literaturą muzyczną. Udostępnienie do realizacji przez innych nauczycieli opracowanego własnego programu.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi nauczycielami szkoły.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w ramach. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla młodych nauczycieli szkoły. Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z akompaniatorami. Przygotowanie wymaganego programu konkursowego, omawianie metod nauczania i sposobu pracy. Dzielenie się z nauczycielami zdobytą wiedzą.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z członkami RP.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Opracowanie i omówienie na posiedzeniu RP wnioski i rekomendacje dot. przesłuchań regionalnych. Przeprowadzenie szkolenie na temat zmian w programach nauczania i prawie autorskim. Przedstawienie opracowanego przeze mnie nowego programu nauczania dla Szkoły Muzycznej I stopnia, cykl sześcioletni, cykl czteroletni, przedmiotu głównego - flet.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami na forum zewnętrznym.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Konsultacje metodyczne, współpraca z nauczycielami z innych zaprzyjaźnionych szkół. Udostępnianie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom z zaprzyjaźnionych szkół muzycznych. Udostępnienie własnej pracy z zakresu gry na instrumencie innym nauczycielom z innych szkół muzycznych. Przeprowadzenie konsultacji metodycznych na Akademii Muzycznej. Publikacje własne na portalach edukacyjnych. Opublikowanie planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego. Udostępnienie swoich autorskich prac metodycznych dotyczących gry na instrumencie.
Termin:
Okres stażu.
§ 8 ust. 3 pkt 3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach ogólnopolskich, makroregionalnych, regionalnych, międzyszkolnych.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Prowadzenie zajęć dodatkowych, aktywny udział w zajęciach z akompaniamentem. Organizowanie popisów, fletowych prezentacji, występów przed wyjazdem na konkursy, a także nagrań do własnej i ucznia analizy. Metody aktywizujące, wdrażanie umiejętności ćwiczenia w domu - włączenie rodziców do pracy.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Podejmowanie dodatkowych zadań.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Prowadzenie zajęć dodatkowych, nadobowiązkowych. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, w tym spotkań wyrównawczych z gry na flecie, w zespołach kameralnych i orkiestrowych, a także przygotowujących uczniów do egzaminów wstępnych do średniej szkoły muzycznej.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Rozwijanie zainteresowań dzieci. Zorganizowanie wyjazdów, obserwacja uczniów w warunkach pozaszkolnych.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Czynne i bierne uczestnictwo uczniów w koncertach, warsztatach, konkursach mających za zadanie nauki zachowania się w różnych sytuacjach, poprzez wcielanie się w rolę wykonawcy i słuchacza. Poznanie różnych ciekawych miejsc kulturowych, dzięki wyjazdom na konkursy, warsztaty i konsultacje w całej Polsce. Udział w wyjazdach do Filharmonii, Opery, Akademii Muzycznej. Zapoznanie się z nowymi miejscami od strony kulturalnej, historycznej. Organizacja spotkań integracyjnych z uczniami i absolwentami swojej klasy fletu.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Poszerzenie współpracy z rodzicami.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Zdobycie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w szkoleniu o komunikacji i współpracy nauczyciel-uczeń-rodzic, jako podstawy spójnego i bezpiecznego środowiska. Zajęcia otwarte dla rodziców. Wspólne warsztaty dzieci i rodziców. Wspólna organizacja imprezy szkolnych, zabaw i wyjazdów na konkursy, warsztaty i konsultacje. Obecność rodziców na zajęciach z dzieckiem.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Organizowanie koncertów, uroczystości i imprez szkolnych.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Prowadzenie zajęć dodatkowych, aktywny udział w zajęciach z akompaniamentem. Organizowanie popisów, fletowych prezentacji, występów przed wyjazdem na konkursy. Współorganizowanie koncertów szkolnych i pozaszkolnych.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki różnorodnych zagrożeń.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Zdobycie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w szkoleniu o problemach rodziny dysfunkcyjnej a nauczaniu w szkole artystycznej. Nauka funkcjonowania rodziny prawidłowej i nieprawidłowej; postawy rodziców wobec dzieci. DDD czyli dorosłe dzieci z rodziny dysfunkcyjnej; problemy rodziców i nauczycieli pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Wykorzystanie zdobytej wiedzy z szkolenia podczas pracy z uczniami i ich rodzicami.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Prowadzenie działań promujące placówkę.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Organizacja udziału uczniów w konkursach ogólnopolskich, makroregionalnych, regionalnych, międzyszkolnych, promujących naszą Szkołę Muzyczną. Przekazywanie informacji na Facebooka i stronę internetową szkoły na temat osiągnięć uczniów szkoły i wyjazdach, koncertach, warsztatach.
Termin:
Okres stażu.
§ 8 ust. 3 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Opracowanie i modernizacja nowego programu nauczania dla klasy fletu.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Zdobycie wiedzy i doświadczania poprzez udział w szkoleniu dotyczącym tworzenia i modyfikowania programów nauczania oraz budowanie wymagań edukacyjnych w szkole artystycznej. Wzbogacenie programu nauczania o nowe pozycje nutowe oraz materiały pozyskane na kursach, warsztatach i konkursach. Napisanie nowego programu nauczania zgonie z nową podstawa programową.
Termin:
Okres stażu.
§ 8 ust. 3 pkt 4b Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Podjęcie się roli opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego. Pomoc nauczycielom w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów. Obserwacja zajęć nauczycieli stażystów. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, służenie radą i doświadczeniem. Pomoc nauczycielom w zebraniu dokumentacji kończącego staż. Opracowanie projektu oceny stażu nauczyciela. Udział w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej.
Termin:
Okres stażu.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Pełnienie funkcji lidera zespołu nauczycieli dotyczącej ewaluacji wewnętrznej.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Podjęcie się roli lidera zespołu ewaluacyjnego. Przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji szkolnej. Przygotowanie projektu ewaluacji wewnętrznej. Wyznaczenie celów, przedmiotów, pytań kluczowych, metod, narzędzi badawczych i harmonogramu działań ewaluacyjnych. Skonstruowanie i przeprowadzanie ankiety. Napisanie raportu z ewaluacji.
Termin:
Okres stażu.
§ 8 ust. 3 pkt 4d Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka, opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
Zadania podejmowane w okresie stażu:
Napisanie autorskiego podręcznika nauki gry na instrumencie.
Formy i sposoby realizacji zadań:
Analiza literatury i materiałów dostępnych na rynku. Rozmowa z doświadczonymi pedagogami oraz z profesorami z dziedziny instrumentalistki. Ankieta i pomoc w realizacji ilustracji i wyglądu wizualnego podręcznika przez najmłodszych uczniów. Nawiązanie współpracy z wydawnictwem i promocją szkolnictwa artystycznego.
Termin:
Okres stażu.
Plan rozwoju zawodowego ma formę otwartą i może podlegać modyfikacji w trakcie realizacji.
01.09.2018 r. Opracowała: Anna Witkowska-Stefańska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.