X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46153
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Sławomir Bera
Stanowisko: Nauczyciel wychowania fizycznego
Nazwa placówki: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. J. Groszkowskiego
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2018 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2021 r.

Cele stażu:

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cel szczegółowy:
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Podniesienie, jakości pracy szkoły.
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – dalej zwaną ustawą
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574), które weszło w życie 01.09.2018.

Plan działania:

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§7 ust.2 pkt. 1)

Lp. Zadania, formy realizacji, termin realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu.

• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu. Wrzesień
• Analiza przygotowanego planu rozwoju. Wrzesień
• Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Koniec stażu
2. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów rozporządzeń.

Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
• Karta nauczyciela
• Najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli.
• Ustawa o systemie oświaty
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Wrzesień

3. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem szkoły.

Analiza dokumentacji szkoły:
• Statut Szkoły
• Program Wychowawczy
• Plan Pracy Szkoły
• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
• Inne wewnętrzne regulaminy, przepisy BHP
Wrzesień, październik

4. Analiza przepisów prawa pracy.

• Kodeks pracy
• Regulamin pracy
• Regulamin ZFŚS
• Kartę oceny ryzyka zawodowego
Na bieżąco śledzić zmiany w prawie

5. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły. Cały okres stażu
• Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej. Cały okres stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza. Cały okres stażu
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli. W okresie trwania stażu
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. Cały okres stażu
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne. Cały okres stażu
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania. Raz w roku
• Stosowanie aktywnych metod nauczania. Cały okres stażu
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy. Cały okres stażu
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania. Cały okres stażu
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www. Jednorazowo
• Publikacja scenariuszy lekcji. Cały okres stażu
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne. Cały okres stażu
• Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji, czasopism, poradników metodycznych, literatury fachowej. Cały okres stażu

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnienia ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (§7 ust.2 pkt. 2)

1. Poznanie środowiska uczniów.

• Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.
• Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, wspólne rozwiązywania problemów szkolnych.
Cały okres stażu

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych.

• Pozalekcyjnych. Zajęcia jeden raz w tygodniu
• Przygotowanie uczniów do zawodów szkolnych i międzyszkolnych – praca indywidualna lub zespołowa z wybranymi uczniami. Cały okres stażu

3. Poszerzenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów.

• Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi w danej klasie, specjalistami. Na bieżąco
• Opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Na bieżąco
• Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów. Na bieżąco
• Rozszerzenie tematyki zajęć dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych, tworzenie dodatkowych zajęć. Na bieżąco
• Pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi. Na bieżąco
• Dostosowanie form i metod pracy tak, aby angażować każdego ucznia. Cały okres stażu
• Pomoc w przygotowaniach do uroczystości szkolnych. Cały okres stażu
• Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania.
Cały okres stażu
• Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi.
Na bieżąco

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia (§7 ust.2 pkt. 3)

1. Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.

• Dobieranie różnych form pracy w procesie nauczania np.: indywidualna , grupowa
• Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli wychowania fizycznego.
• Dostosowanie metod i form nauczania do realizowanych treści programowych z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności uczniów.
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, przy użyciu komputera i internetu.
Cały okres stażu

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy (§7 ust.2 pkt. 4)

1. Ewaluacja.

• Dokonywanie refleksji dotyczącej pracy dydaktycznej i wychowawczej: kwestionariusze ankiet dla uczniów rodziców na zakończenie roku szkolnego. Raz w roku szkolnym 2018/2021
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Początek i koniec roku szkolnego
• Analiza osiągnięć semestralnych i rocznych. Dwa razy w roku szkolnym
• Konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą. Dwa, trzy razy
• Analiza wniosków z nadzoru pedagogicznego. Cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (§7 ust.2 pkt. 5)

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.

• Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć prowadzonych.
• Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji.
• Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
• Omówienie przebiegu i efektów zajęć.
Cały okres stażu

2. Dzielenie się wiedzą z innym nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia.

• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie. Na bieżąco zgodnie z potrzebami
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami, zatrudnionymi w szkole. Na bieżąco
• Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach. Na bieżąco zgodnie z potrzebami
• Dzielenie się materiałami szkoleniowymi z innymi nauczycielami. Cały okres stażu

3. Udział w pracach stałych i zadaniowych zespołów nauczycielskich.

• Praca w komisji rekrutacyjnej. Zgodnie z potrzebami
• Współudział w organizacji imprez szkolnych, uroczystości, apeli. Cały okres stażu
• Współudział w wyborze programu nauczania oraz wyboru materiałów do ćwiczeń. Początek roku szkolnego
• Współpraca z nauczycielami i biblioteką szkolną. Cały okres stażu

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt. 6)

1. Rozpoznanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.

• Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
• Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów.
• Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu

2. Współpraca z rodzicami.

• Kontakty z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów, kontakt przez e-dziennik.
• Indywidualne rozmowy z uczniami.
Cały okres stażu
3. Działania związane z profilaktyką różnego rodzaju uzależnień.

• Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego go świata.
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami, zatrudnionymi w szkole.
• Propagowanie wśród wychowanków pożądanych zachowań i umiejętności społecznych.
• Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Zgodnie z programem profilaktycznym

4. Kształtowanie prospołecznych i patriotycznych postaw uczniów.

• Udział w akcjach organizowanych przez różne organizacje.
• Kształtowanie postawy prozdrowotnej np. udział w zawodach sportowych.
• Udział w apelach, wydarzeniach rocznicowych.
Cały okres stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż (§7 ust.2 pkt. 7)

1. Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.

• Aktualizacja aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela, m in.: Karta Nauczyciela, Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty rozporządzeń MEN o ocenianiu, awansie, podstawie programowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji turystyki. Cały okres stażu

2. Poprawność i kompletność prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

• Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela. Cały okres stażu

3. Kontynuowanie poznawania zasad funkcjonowania i zadań szkoły.

• Aktualizacja dokumentacji szkolnej:
statutu szkoły, rocznego planu pracy szkoły, WZO, program wychowawczy szkoły, regulamin wycieczek, regulamin samorządu uczniowskiego, rady rodziców i rady szkoły, przepisy BHP. Cały okres stażu

4. Zapoznanie się z prawami ucznia i konwencją praw dziecka.

• Analiza praw ucznia, karty praw dziecka i powszechnej deklaracji praw dziecka oraz stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cały okres stażu

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędziami multimedialnych i informatycznych (§7 ust.2 pkt. 8)

1. Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

• Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii informacyjnej – udział w kursach i szkoleniach.
• Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli wychowania fizycznego.
• Dostosowanie metod i form nauczania do realizowanych treści programowych z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności uczniów.
• Dobieranie różnych form pracy w procesie nauczania.
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, przy użyciu komputera i internetu.
• Prowadzenie dziennika elektronicznego.
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem, organizatorami zawodów sportowych.
Cały okres stażu

........................................ ........................................
Data i podpis nauczyciela ubiegającego się Podpis dyrektora
o stopień nauczyciela mianowanego

Zatwierdzam do realizacji data:.....................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.