X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45753
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ;
(§ 8 UST. 3 PKT 1)

Zrealizowane zadania Przebieg realizacji Terminy Efekty
Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.

• W pracy z dziećmi stosuje pełen wachlarz metod aktywizujących- burza mózgów, drama ,dyskusja, gry dydaktyczne, mapa mentalna. Ale uważam, że powinnam nadal pogłębiać swoją wiedzę w tym obszarze.
• Zapoznałam się z artykułem „Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/999/MAT_1_1.pdf
• Starałam się również pogłębić swoja wiedze na temat Pedagogiki Zabawy, korzystałam w tym celu ze stron internetowych: http://abcmalucha.net/koncepcje-pedagogika-zabawy-klanza/, https://www.sbc.org.pl/Content/10086/Kedzior_Pedagogika_zabawy.pdf,

IX 2020– I 2021

Zdobyłam niezbędną wiedzę w celu samodoskonalenia i podnoszenia jakości pracy placówki, w której jestem zatrudniona

Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.

• W pracy z grupą najczęściej stosuję metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, Metoda Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy, Gimnastyka twórcza R. Labana, metody integracyjne, metody ewaluacyjne, drama, stacje zadaniowe, plany aktywności dziennej, alternatywne metody komunikacji, i in.
• Wspieram dzieci niepełnosprawne podczas aktywnej edukacji

IX 2020 –
I 2021

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania i łączenia ze sobą różnych elementów metod pracy z dziećmi
Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji • Podczas mojej codziennej pracy, pisząc plan rozwoju czy sprawozdania, korzystałam z programu Microsoft Office – Word, przygotowywałam dyplomy, przygotowując zdjęcia na stronę internetową przedszkola wykorzystywałam program Paint. Często korzystałam z przeglądarki Internetowej do wyszukiwania ciekawych pomysłów na prace plastyczne. Na bieżąco wykorzystuję techniki komputerowe do tworzenia kart pracy i scenariuszy. W okresie pracy zdalnej komunikowałam się z rodzicami za pomocą Internetu programu Office 365, Teams i komunikatora Messenger. Ze względu na okres pandemii wszystkie szkolenia w jakich brałam udział odbywały się za pomocą Internetu. Były to następujące szkolenia i wykłady online:
- MS Teams w pracy nauczyciela
- MS Teams rady pedagogicznej
- MS Teams tylko dla administratorów
• Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego ze strony gov.pl
• Korzystanie do pracy z dziećmi ze stron www. przedszkolankowo.pl oraz www.eduzabawy.pl
• Prowadzenie strony bip przedszkola
• Zamieściłam na stronie internetowej edux.pl sprawozdanie cząstkowe z Planu Rozwoju Zawodowego IX 2020 –
I 2021

Dzięki zasobom Internetu wzbogaciła się moja wiedza i udoskonalił się mój warsztat pracy
Wykorzystanie sprzętu multimedialnego • W pracy z dziećmi wykorzystuje tablice multimedialną z przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi, filmami edukacyjnymi oraz tworzenia kart pracy i wykonywanie ich na tablicy
• W pracy z dziećmi wykorzystywałam również „Magiczny Dywan”, IX 2020 –
I 2021 Technologia komputerowa i informacyjna stała się częścią mojego warsztatu pracy

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
(§ 8 UST. 3 PKT 2)

Zrealizowane zadania Przebieg realizacji Terminy Efekty

Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami. • Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach dotyczących programu Office 365 i programu Teams
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
• Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
• Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

IX 2020 –
I 2021
Pogłębianie swojego warsztatu pracy
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy. • Publikacje na stronie internetowej przedszkola (scenariuszy zajęć i uroczystości, opracowanych regulaminów, zbiorów zabaw itp.)
• Udostępnienie materiałów własnych nauczycielom w placówce.
IX 2017 – I 2018

Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH;
(§ 8 UST. 3 PKT 3)

Zrealizowane zadania Przebieg realizacji Terminy Efekty

Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.

• Współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu- logopeda, psycholog, pedagog, terapeuta SI, rehabilitant, oligofrenopedagog,
• Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Wsparcie w pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
IX 2020 –
I 2021 Rozwijanie umiejętności współdziałania i poszerzanie swojej wiedzy
Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią. • Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja wymarzona choinka”organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków w Katowicach
• Organizowanie uroczystości: Koncert Jesienny, 11 listopada, Koncert Świąteczny, Dzień Babci i Dziadka XII 2020 Zaspokojenie potrzeb osiągnięć sukcesu, pozytywne prezentowanie
Rozbudzanie u dzieci wiary we własne siły oraz wykazanie się zdolnościami plastycznymi, wyzwolenie inicjatywy i
pomysłowości dzieci

Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym • Włączanie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących):
- „Góra Grosza”- włączenie się w ogólnopolską akcję- zorganizowanie zbiórki monet w przedszkolu;
- „Odkręcając butelkę, pamiętaj o nakrętce”- udział w zbiórce nakrętek z plastikowych butelek – które zostaną przeznaczone na wózki inwalidzkie dla niepełnosprawnych dzieci;
- Nawiązanie współpracy z Hospicjum w Lubinie – zbiórka materiałów higienicznych . IX 2020 –
I 2021 Zaangażowanie w akcje społeczne wpłynęło na zwiększenie zakresu jego działań oraz uwrażliwiło na potrzeby innych.

Organizacja oraz udział w akcjach/programach przedszkolnych, ogólnopolskich i lokalnych • Udział w programach, akcjach, projektach - realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji, pisanie sprawozdań:
• Udział w ogólnopolskim programie „Optymistyczne Przedszkole” którego celem jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.
• Realizacja programu przedszkolnego "Bajki bez barier"- głównym celem programu jest wzbudzenie empatii w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, poznanie różnych niepełnosprawności oraz problemów, z którymi muszą radzić sobie osoby niepełnosprawne.
• Realizacja programu przedszkolnego "Program preorientacji zawodowej"- program stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników, systemowej koncepcji preorientacji zawodowej, rozumianej, jako ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.
• ,,Czyste powietrze wokół nas” – udział w kampanii organizowanej przez PSSE Lubin – realizowanie programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej.
• „Mamo, tato wolę wodę” – udział w programie edukacyjnym, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie
• „Cała Polska czyta dzieciom” udział w kampanii społecznej mającej na celu wprowadzenie dzieci w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów itp.
• ,,Zdrowo i Sportowo”- akcja której głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci.
• ,,Międzynarodowy Dzień Kropki”- święto kreatywności i zabawy.
• Współudział w projekcie „Mali ratownicy”- nauka dzieci udzielania pierwszej pomocy, samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
• Organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym:
• ,,Sprzątanie Świata”- celem akcji jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ ludzi na środowisko.
• ,,Międzynarodowy Dzień Ziemi”- celem akcji jest promowanie postaw ekologicznych oraz uświadomienie dzieciom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.
• „Czystość dla Lubina” - lokalna akcja dot. zbiórki zużytych baterii.
IX 2020 –
I 2021

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. • Współpraca z Hospicjum – zbiórka materiałów higienicznych
• Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Lubinie
• Współpraca ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lubinie – udział w programie czyste powietrze wokół nas IX 2020 –
I 2021

Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania. • Organizowanie wyjść - do miejsc użyteczności publicznej;
- do parków, lasów;
- zwiedzanie swojej miejscowości.
• Organizowanie wycieczek multimedialnych
• Zapoznanie dzieci z wykonywaniem różnych zawodów policjant, strażak, bibliotekarz przy użyciu filmów edukacyjnych

IX 2020 –
I 2021 Rozwijanie zainteresowań dzieci
Realizowanie tematyki oraz organizowanie i udział w uroczystościach związanych z integracją i niepełnosprawnością  Organizacja oraz udział w uroczystościach:
• Międzynarodowy Dzień Tolerancji;
• Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych;
• Światowy Dzień Wiedzy Na Temat Autyzmu;
• Dni Godności Osób Niepełnosprawnych;
• Światowy Dzień Ludzi z Zespołem Downa.
 Systematyczne współorganizowanie w przedszkolu “Dnia ciszy”, w nawiązaniu do realizowanego programu z komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niemówiących, które posługują się obrazkiem i gestem.
 Realizowanie programu: „Porozmawiajmy” – program z komunikacji alternatywnej i wspomagającej z użyciem piktogramów i planu dnia dla dzieci nieposługujących się mową werbalną.
IX 2020 –
I 2021 Pomoc dzieciom w podnoszeniu wiary we własne możliwości poprzez występy
Współpraca z rodzicami/ z rodziną dziecka • Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych.
• Konsultacje indywidualne dla rodziców (w miarę potrzeb w związku z pandemią COVID 19
• Pedagogizacja rodziców poprzez wysyłanie przy użyciu programu teams lub messengera;
 Organizowanie uroczystości z rodzicami- integracja dzieci. Koncert Jesienny, uroczycstość 11 Listopada, Koncery Świąteczny, Dzień Babci i dziadka
IX 2020 –
I 2021 Rodzice aktywniej uczestniczą w realizacji zaplanowanych zadań, co ma wpływ na podniesienie jakości pracy i bogacenie jej bazy dydaktycznej.
Przełamywanie nieśmiałości dzieci w czasie publicznych występów.
Przedszkole zostało zaprezentowane w środowisku rodzinnym dzieci.
Wzbogacanie warsztatu swojej pracy.  Współpraca z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych (WSiP, MAC, itp.) – pozyskiwanie materiałów dydaktycznych.
 Tworzenie arkuszy, ankiet, kart pracy, itp.
 Tworzenie mat edukacyjnych.
 Tworzenie pomocy dydaktycznych.
Itp. IX 2020 –
I 2021

Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.  Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki:
Udział w:
• warsztatach metodycznych;
• szkoleniach i kursach doskonalących;
• konferencjach dotyczących m.in. doskonalenia zawodowego
 Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z internetu jako podstawowego źródła informacji.
IX 2020 –
I 2021 Wzrósł poziom moich kompetencji jako nauczyciela przedszkola, co wpłynęło na jakość pracy przedszkola.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI,
(§ 8 UST. 3 PKT 4a)

Zrealizowane zadania Przebieg realizacji Terminy Efekty

Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Opracowanie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
IX 2020 –
I 2021
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ,
(§ 8 UST. 3 PKT 4b)

Zrealizowane zadania Przebieg realizacji Terminy Efekty

Pełnienie funkcji opiekuna stażu/ opiekuna praktyk pedagogicznych.
 W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 nie pełniłam funkcji opiekuna stażu i praktyk pedagogicznych IX 2020 –
I 2021

Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu zadaniowego  Koordynowanie pracy zespołu zadaniowego do spraw Dekoracji
 Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań. IX 2020 –
I 2021 Podnoszenie umiejętności pracy w zespole

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.