X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45840
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Oleśnicy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Leśniak
nauczyciel języka niemieckiego

Data rozpoczęcia stażu – 03.09.2018 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2021 r.

Powinności nauczyciela do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 1 pkt 4

Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Termin Uwagi o realizacji
Prowadzenie co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji • Lekcje otwarte Kwiecień 2019, 2020, 2021 Scenariusze lekcji, opis, analiza i ewaluacja

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 1

Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Termin Uwagi o realizacji
Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
• Prowadzenie zajęć języka niemieckiego
z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących: metoda projektu, praca
z komputerem, tabletem, smartfonem, fotoekspresja

• Umieszczanie materiałów na stronach www

• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, platformy edukacyjnej Moodle, Fronter
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, atlasów multimedialnych, słowników online, komputerowych programów edukacyjnych, projektora
• Wykorzystanie na lekcji filmów, animacji, komiksów, itp.

• Projektowanie scenariuszy lekcji opartych na serwisach internetowych, tj. Youtube czy społecznościowych, tj. Facebook, WhatsApp

• Prowadzenie lekcji, konstruowanie zadań domowych z wykorzystaniem programów multimedialnych (Kahoot, Quizizz, Padlet, Learning Apps, kody QR, Answer Garden, Pic Collage)

• Diagnozowanie możliwości, wiedzy, przyrostu umiejętności ucznia poprzez testy diagnozujące na początku i końcu roku szkolnego Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Udział w kursach, szkoleniach

Współpraca ze szkolnym koordynatorem strony internetowej

Bieżące dokształcanie się w zakresie multimediów

Bieżąca analiza testów, sprawdzianów, diagnoz oraz prowadzenie dokumentacji

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 2
Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Termin Uwagi o realizacji
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami,
prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w
ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
• Zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów, kontraktowych
• Ukończenie szkolenia „Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego”
 prowadzenie szkoleń koleżeńskich w w/w zakresie
• Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu innowacyjnych metod nauczania dla nauczycieli języków obcych w ramach spotkań zespołu przedmiotowego

• Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć, testów, filmów edukacyjnych

• Publikowanie materiałów edukacyjnych w czasopismach oświatowych, Internecie

• Prezentacja wyników i analizy egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w ramach rady pedagogicznej

• Publikacja internetowa „Planu rozwoju zawodowego”
Kwiecień 2019, 2020, 2021
październik 2018

okres stażu

Jeden raz w każdym roku szkolnym w czasie trwania stażu

Okres stażu

Okres stażu

Październik 2019,2020

Grudzień 2018

Platforma EDUX

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 3

Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Termin Uwagi o realizacji
• Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
• Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji i umiejętności w pacy zawodowej
• Organizacja szkolnych konkursów, imprez, projektów

 konkurs polsko- niemiecko języczny na przygotowanie albumu pt. „Moja mała ojczyzna”

• Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim
 Przygotowanie obchodów z ok. Święta Edukacji Narodowej
 Przygotowanie konkursu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ( kartka z życzeniami dla Polski)
• Przygotowanie uczniów do konkursów językowych różnych szczebli

• Pełnienie w szkole funkcji koordynatora w ramach akcji charytatywnej „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
 zbiórka zniczy

• Zorganizowanie szkolnej akcji „Prezent od św. Mikołaja” skierowanej do dzieci z Domu Dziecka w Bierutowie

• Współpraca z MOPS-em w ramach działań związanych ze wspieraniem seniorów w powiecie oleśnickim
 Akcja „Poczytaj mi...”

• Zorganizowanie jarmarku bożonarodzeniowego
 Przekazanie dochodu na rzecz wybranej akcji charytatywnej
• Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa

• Ukończenie studiów podyplomowych „Doskonalenie Kompetencji Wychowawczych”

• Ukończenie szkolenia w ramach „Sieci Współpracy i Samokształcenia” skierowanego do nauczycieli języków obcych

 Przeprowadzenie szkolenia w ramach spotkań zespołu przedmiotowego

• W ramach zadań dodatkowych pełnienie funkcji protokolanta rad pedagogicznych
Okres stażu

Drugi rok stażu

Październik 2018

Listopad 2018

Okres stażu

Październik 2018, 2019, 2020

Grudzień 2019

Drugi i trzeci rok stażu

grudzień 2018,2019

Czerwiec 2013

Styczeń 2019

Styczeń 2019

Luty 2019

Okres stażu
Stworzenie kalendarza, uzupełnianie go na bieżąco

Dokumentacja

Dokumentacja
Scenariusz akademii

Regulamin konkursu

Wg kalendarza opracowanego przez szkolną
komisję języków obcych, inne szkoły średnie w powiecie i PCEiK

Poświadczenie organizatorów akcji

Współpraca z Domem Dziecka w Bierutowie

Poświadczenie współpracy

Poświadczenie przekazania zebranej kwoty

Świadectwo ukończenia kursu
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenia ukończenia szkolenia

Protokoły zebrań komisji przedmiotowej

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 4 a

Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Termin Uwagi o realizacji
• Opracowanie i wdrożenie
programu działań wychowawczo-profilaktycznych
• Prowadzenie zespołu wyrównawczego z języka niemieckiego skierowanego szczególnie do uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
• Praca w zespole opracowania i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

• Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych (zespołu wyrównawczego z języka niemieckiego)

• Opracowanie programu działań wychowawczo- profilaktycznych, związanych ze zwalczaniem otyłości i propagowaniem zdrowego stylu życia wśród młodzieży „Jedz zdrowo”
 Zorganizowanie spotkania z dietetykiem Potwierdzenie przez dyrektora

Opracowanie dokumentacji, zatwierdzenie przez dyrektora szkoły

Opracowanie dokumentacji, zatwierdzenie przez dyrektora szkoły

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 4 b
Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Termin Uwagi o realizacji

• Wykonywanie zadań koordynatora wolontariatu
• Wykonywanie zadań kuratora społecznego
• Opracowanie regulaminu i planu działań wolontariatu
 Koordynowanie szkolnego wolontariatu „Psia kość”
 Współpraca z organizacją „Oleśnickie Bidy”

• Wykonywanie zadań kuratora społecznego

 Zdobycie kwalifikacji

 Współpraca z sądem

 Współpraca z MOPS-em Listopad 2019

Drugi i trzeci rok stażu Zaopiniowanie przez RP lub zatwierdzenie przez dyrektora szkoły

Prowadzenie dokumentacji
Prowadzenie dokumentacji

Opracowała Joanna Leśniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.