X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45816
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej;
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Opracowano w oparciu o:

• Karta Nauczyciela, rozdz.3a, Awans zawodowy nauczyciela (Dz.U.2019 r. poz. 2215)
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018 r. poz.1574 ze zmianami).

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU
Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Powinność
Uwagi

Poznanie powinności na okres stażu oraz wymagań, koniecznych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.
• Przeanalizowanie przepisów prawa dotyczących awansu
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dnia 2 lipca 2018 (z późniejszymi zmianami z 2019) oraz Karta Nauczyciela, rozdz.3a
• Zapoznanie się z interpretacjami prawnymi; sierpień 2020
okres stażu

§8.1.3.
Dokonanie analizy potrzeb placówki w celu właściwego zaplanowania działań i ich modyfikacji w okresie stażu.
• Zapoznanie się z kierunkami polityki oświatowej państwa (w kolejnych latach stażu) – analiza dokumentów MEN;
• Poznanie wniosków i rekomendacji z ewaluacji obszarów pracy przedszkola;
• Poznanie zamierzeń planu pracy przedszkola, planów zespołów nauczycielskich i reagowanie na zmiany okresowe;
• Analiza potrzeb uczniów i reagowanie na zmiany. sierpień 2020
i okres stażu

§8.1.2.
§8.1.3.
Zaplanowanie ogólnego kierunku i szczegółowej drogi rozwoju.
• Analiza oferty kursów, szkoleń i warsztatów w kolejnych latach stażu;
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego, złożenie wniosku o staż. okres stażu
wrzesień 2020

§8.1.3.
Realizacja planu
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w drodze udziału w kursach i szkoleniach;
• Samodzielne doskonalenie (literatura, internet);
• Podejmowanie kolejnych zadań, nieujętych w planie rozwoju, jako wynik reagowania na nowe potrzeby uczniów oraz wynik dokonywanej ewaluacji własnej pracy;
• W razie konieczności sporządzenie aneksu do planu rozwoju;
• Monitorowanie realizacji planu – robienie notatek, sporządzanie sprawozdań cząstkowych.

okres stażu
§8.1.3.
§8.1.3.
§8.1.1.
§8.1.2.

§8.1.1.
Zakończenie stażu
• Dokonanie analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebranie i usystematyzowanie materiałów;
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddanie się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu. czerwiec 2020
czerwiec 2020 §8.1.1.

§ 8.3.1.
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Powinność
Uwagi
Doskonalenie warsztatu pracy
w zakresie stosowania metod aktywizujących
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
• Udział w zajęciach otwartych u innych nauczycieli, prowadzonych metodami aktywizującymi;
• Udział w szkoleniach, warsztatach dotyczących ruchu i muzyki;
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, akcjach. – rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach;
okres stażu

§8.1.1.
§8.1.3
Przygotowanie pomocy i akcesoriów do zajęć metodami aktywizującymi • Sporządzanie akcesoriów do ćwiczeń terapeutycznych (do zabaw ruchowych, rytmicznych, odgrywania ról...);
• Sporządzanie i wykorzystywanie gier (historyjek obrazkowych, kart double, gier dydaktycznych...);
okres stażu

§8.1.1
§8.1.2
Poznanie i stosowanie skutecznych metod pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Zdobycie certyfikatu w zakresie treningu umiejętności społecznych;
• Poznanie i stosowanie metod komunikacji alternatywnej ruchu rozwijającego W. Sherbourne;
• Stosowanie ciekawych metod pracy z ciałem i wykorzystania różnych form ruchu oraz tańca podczas zajęć z dziećmi.
okres stażu

§8.1.3
§8.1.2
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera;
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera;
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu;
• Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu;
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
okres stażu

§8.1.1
Poszerzanie umiejętności stosowania narzędzi informatycznych
• Poznanie i wykorzystanie platform edukacyjnych, oferujących narzędzia informatyczne i multimedialne dla nauczycieli, do wykorzystania w kształceniu zdalnym;
• Opanowanie nowoczesnych programów do sporządzania narzędzi multimedialnych (prezentacji, plików interaktywnych, filmików);
• Wykorzystywanie stron internetowych, oferujących narzędzia informatyczne i multimedialne dla nauczycieli.
okres stażu

§8.1.1
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych
w trakcie pracy.
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audiobooki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi);
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
okres stażu

§8.1.1
§ 8.3. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Powinność
Uwagi
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z członkami Rady Pedagogicznej
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach;
• Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych;
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń;
• Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami przedszkola;
• Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej w ramach WDN;
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. okres stażu
wg. harmonogramu imprez
okres stażu
wg. potrzeb

okres stażu
raz w roku szkolnym

§8.1.2

§8.1.4
Udostępnianie własnych materiałów
• Udostępnienie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, kart pracy, pomocy dydaktycznych innym nauczycielom;
• Udostępnienie do realizacji przez innych nauczycieli opracowanego programu własnego. okres stażu

okres stażu
§8.1.2
Dzielenie się wiedzą na forum zewnętrznym
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalach internetowych;
• Publikowanie na portalach internetowych scenariuszy zajęć oraz z uroczystości przedszkolnych październik 2020

okres stażu §8.1.1
§8.1.2

§ 8.3. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Powinność
Uwagi

Zdobycie i wykorzystanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych i uprawnień
• Zdobycie certyfikatu terapeuty ręki;
• Zdobycie certyfikatu terapeuty sensomotoryki
okres stażu

§8.1.3
Zorganizowanie konkursu między przedszkolnego
• Opracowanie i przygotowanie między przedszkolnego konkursu piosenki dla dzieci w wieku przedszkolnym;
• Opracowanie dokumentacji konkursowej (regulaminu konkursu, regulaminu jury, plakatów, dyplomów). okres stażu

§8.1.2
Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań
i umiejętności dzieci
• Przygotowywanie dzieci do konkursów;
• Poszerzanie zainteresowań dzieci poprzez organizowanie kącików zainteresowań (kącik czytelniczy, matematyczny, plastyczny, konstrukcyjny);
• Przygotowywanie dzieci do udziału w uroczystościach przedszkolnych.
okres stażu

§8.1.2
Organizowanie kontaktu z kulturą i sztuką
• Wycieczki do przybytku kultury i sztuki (teatr, biblioteka, izba regionalna);
okres stażu

§8.1.2
Działania na rzecz języka i czytelnictwa
• Utworzenie przedszkolnego Kącika Baśni;
• Organizacja akcji czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom”;
• Zapraszanie do przedszkola rodziców dzieci oraz osób reprezentujących różne zawody do czytania przedszkolakom;
• Nawiązanie współpracy z Publiczną Biblioteką w Ostrzeszowie
okres stażu

§8.1.2
Organizowanie krajoznawstwa i turystyki
• Zorganizowanie wycieczek krajoznawczych, opracowanie programu i dokumentacji, zgodnej z przepisami prawa.
Okres stażu

§8.1.1
§8.1.2
Działania na rzecz kultury fizycznej i zdrowia
• Udział w projekcie „Sprintem do Maratonu”;
• Zorganizowanie Dnia Sportu.
okres stażu

§8.1.2
Poszerzanie współpracy z rodzicami
• Organizowanie akcji i imprez szkolnych we współpracy z rodzicami;
• Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców;
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
okres stażu

§8.1.2
Uczestnictwo w programach i projektach ogólnopolskich
• Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”;
• Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”
okres stażu

§8.1.2
Promocja placówki
• Aktualizowanie strony przedszkola;
• Aktualizowanie przedszkolnego facebooka;
• Udział w Dniach Otwartych Szkoły;
• Pisanie artykułów do lokalnych gazet na temat osiągnięć oraz uroczystości odbywających się w placówce
okres stażu

§8.1.1
§8.1.2
Reagowanie na potrzeby innych – organizowanie udziału w akcjach charytatywnych • Organizowanie zbiórki surowców wtórnych dla chorych dzieci;
• Współpraca ze schroniskiem w Niedźwiedziu;
• Zorganizowanie i koordynowanie akcji pomocowych;
• Organizacja udziału w zbiórce „Góra Grosza”.
okres stażu

§8.1.2
§ 8.3.4.a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Powinność
Uwagi
Rozpoznanie potrzeby podjęcia działań programowych
• Analiza potrzeb i zamierzeń przedszkola wynikających z ewaluacji obszarów pracy placówki; rok szkolny 2020/2021

§8.1.2
Poznanie zasad opracowania i wdrażania programów
• Poznanie przepisów prawa dotyczących opracowania i wdrożenia programu własnego;
• Poznanie typowej struktury programu.
okres stażu

§8.1.3
Opracowanie i wdrożenie programu
• Określenie teoretycznych podstaw programu;
• Określenie odbiorcy, warunków realizacji, celów, metod, form, treści, efektów oraz sposobów ewaluacji;
• Stworzenie warunków, umożliwiających realizację zamierzenia.
sierpień 2021
wrzesień 2021

§8.1.1
§8.1.2
Ewaluacja programu
• Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i przeprowadzenie ewaluacji;
• Określenie wyników, wyciągnięcie i wdrożenie wniosków. czerwiec 2022 §8.1.1

§8.1.2

§8.3.4.b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
Zadanie Sposób realizacji Termin Powinność
Uwagi

Pełnienie obowiązku opiekuna stażu
• Poznanie zadań opiekuna stażu;
• Pomoc stażyście przy sporządzeniu planu rozwoju;
• Sporządzenie i prowadzenie dokumentacji stażu;
• Obserwowanie zajęć stażysty i umożliwienie obserwacji zajęć własnych oraz omawianych obserwowanych zajęć;
• Wspomaganie w realizacji planu rozwoju;
• Sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego.
okres stażu

§8.1.3
§8.1.2
Pełnienie obowiązków opiekuna praktyk studenckich
• Analiza regulaminu praktyk studenckich i ustalenie planu pracy oraz obowiązków praktykantów;
• Zaznajomienie z warsztatem pracy nauczyciela;
• Monitorowanie praktyki – pomoc przy sporządzaniu scenariuszy
i organizacji zajęć;
• Sporządzenie oceny pracy studenta w okresie praktyki.
okres stażu

§8.1.3
§8.1.2
Wykonywanie zadań koordynatora projektu oraz akcji charytatywnych
• Opracowanie zadań i regulaminu realizacji projektu;
• Przygotowanie wzorów dokumentacji projektu;
• Podsumowanie pacy nad projektem – zredagowanie sprawozdania z realizacji projektu.
okres stażu
§8.1.1
§8.1.2

*Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.