X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45898
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Kochanowska
Miejsce pracy: Przedszkole nr ** w Elblągu
Dyrektor: mgr Mariola ***
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2021 r.
Opiekun stażu: mgr Beata ***

Posiadane kwalifikacje:
Studia licencjackie na kierunku Filologia włoska,
Studia licencjackie: Pedagogika, Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna, Specjalność II: Logopedia.
Studia magisterskie: Pedagogika specjalna.

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań
w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
• Pogłębianie współpracy z rodzicami.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.06.97.674 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2018 r.)

§ 7 ust. 2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożeń działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY/ SPOSÓB DOKUMENTACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
a) Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu
b) adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela
• Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
• Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju
• Uaktualnianie wiedzy n/t awansu (portale internetowe oraz czasopisma fachowe)

Cały okres stażu

Poznanie i pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego- notatki

Wszczęcie postępowania- wniosek
Plan rozwoju zawodowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy
• Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna
• Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu
• Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć; określenie mocnych i słabych stron własnej działalności wrzesień 2018

4 razy w roku
Cały okres stażu Wniosek
Plan rozwoju zawodowego
Zawarcie kontraktu z opiekunem
Ustalenie harmonogramu spotkań.
Umiejętność obserwacji, korzystanie z doświadczeń innych

Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
• Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Udział w zewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego:
- Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych związanych m.in. tematyką pracy i wspomagania ucznia zdolnego, ucznia z trudnościami grafomotorycznymi, zmianami w Prawie Oświatowym
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
a) Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej związanej ze wspieraniem ucznia zdolnego, emocjami, współpracą z rodzicami, rozwojem dziecka w danym wieku przedszkolnym
b) Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Cały okres stażu

Wzbogacenie warsztatu pracy, nabycie nowych umiejętności- zaświadczenia, certyfikaty, notatki
Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami • Organizowanie konkursów wewnątrz przedszkola
• Opieka nad salą (gazetki wychowawcze dla rodziców, tablice informacyjne, wystrój sali, wystrój holu)
• Współudział w organizacji przedstawień, festynów, akademii przedszkolnych; spotkań podsumowujących projekty oraz zebrań z rodzicami.
• Prowadzenie przy współpracy z innymi nauczycielami strony internetowej przedszkola.
Cały okres stażu Nabycie umiejętności w organizowaniu imprez oraz spotkań przedszkolnych- scenariusze imprez i spotkań przedszkolnych, zdjęcia
Opracowanie narzędzi ewaluacji oraz planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncepcji pracy przedszkola oraz potrzeb i zainteresowań dzieci. • Uczestnictwo przy opracowywaniu rocznego planu pracy wychowawczo- dydaktycznej
• Prowadzenie ewaluacji w Przedszkolu oraz aktywne uczestnictwo przy tworzeniu narzędzi ewaluacyjnych, badań oraz podsumowaniu wyników badania
• Dokumentowanie realizowanej pracy wychowawczo – dydaktycznej w dzienniku zajęć
• Opracowanie scenariuszy zajęć, zabaw i uroczystości
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych
• Karty obserwacji
Cały okres stażu

Wzbogacenie warsztatu pracy- ankiety, statut, projekty, scenariusze, karty obserwacji
Współpraca z dyrektorem
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora. Omawianie zajęć
• Rozmowy dotyczące przebiegu stażu oraz organizacji pracy z dziećmi Co najmniej 1 raz w okresie stażu

Cały okres stażu Scenariusze zajęć

Notatki

Stosowanie na zajęciach metod aktywizujących
• Prowadzenie zajęć z zastosowaniem takich metod jak: burza mózgów, symulacje, śniegowa kula, gry dydaktyczne, ćwiczenia aktywizujące w metodzie Montessori i inne. Cały okres stażu Podnoszenie jakości i efektywności uczenia się dzieci – korzystny wpływ na wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

§ 7 ust. 2 pkt 2
„Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych
uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”.

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
Diagnozowanie i analizowanie wyników prowadzonych obserwacji, wskazanie drogi dalszego rozwoju • Prowadzenie obserwacji dziecka zgodnie z kartą obserwacji;
• Rozmowy z rodzicami w celu przedstawienia wyników obserwacji, wspólne planowanie dalszej drogi rozwijania umiejętności dzieci
• Przeprowadzenie badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
• Tworzenie indywidualnych planów pracy z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem u którego występują trudności
• Analizowanie wyników prowadzonych obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej, ustalenie dalszej drogi rozwoju dziecka
• Opracowywanie indywidualnych planów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka
• Spotkania z rodzicami w celu przedstawienia informacji dotyczących gotowości szkolnej dziecka
• Dokumentowanie i analizowanie prowadzonej pracy indywidualnej w zakresie wspomagania i korygowania rozwoju, wprowadzanie działań modyfikujących o ile podejmowana praca nie przynosi oczekiwanych efektów.

Cały okres stażu

Optymalizacja rozwoju dziecka

Karty obserwacji dziecka

Diagnoza gotowości szkolnej dziecka

Zeszyt obserwacji dzieci
Praca z dziećmi z trudnościami i z dzieckiem zdolnym. • Opracowanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem wykazującym zdolności
• Opracowanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem mającym trudności grafomotoryczne
• Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi
• Ewaluowanie rozwoju umiejętności dziecka Cały okres stażu Znajomość indywidualnych
możliwości ucznia- program/plan pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem z trudnościami grafomotorycznymi

Optymalizacja rozwoju dziecka
Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych • Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do organizowanych imprez:
- „Pasowanie na Przedszkolaka”
-„Święto pieczonego ziemniaka”
- „Bal karnawałowy”
- „Jasełka”
- „Dzień Babci i Dziadka”,
-„Dzień Mamy i Taty”,
- „Dni Rodziny” Cały okres stażu Zdobycie doświadczenia związanego z organizacją imprez- scenariusze notatki
Organizowanie warsztatów stymulujących rozwój dziecka • Organizacja stałych i okresowych kącików zabaw umożliwiających rozwój dziecka
Cały okres stażu Rozwijanie zainteresowań dzieci, optymalizacja ich rozwoju- zdjęcia

Promowanie placówki • Udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych- przygotowanie dzieci do konkursów
• Zdobywanie certyfikatów dla przedszkola Cały okres stażu Rozwijanie zainteresowań dzieci, optymalizacja ich rozwoju- zdjęcia

Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu • Prowadzenie języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych, realizowanie programu autorskiego „Moje pierwsze angielskie słówka”. Zastosowanie metod aktywizujących dzieci np. gry i zabawy językowe, piosenki. Cały okres stażu Stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego, oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.

§ 7 ust. 2 pkt 5
„ Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenie zawodowego”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy
• Opublikowanie w Internecie na portalach takich jak: www.edux.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, program autorski „Moje pierwsze angielskie słówka”, scenariusze zajęć ).
Cały okres stażu
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, nabywanie nowych kompetencje.

Współpraca z nauczycielami przy organizowaniu i przygotowywaniu imprez przedszkolnych • Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do organizowanych imprez:
- „Pasowanie na Przedszkolaka”
-„Święto pieczonego ziemniaka”
- „Bal karnawałowy”
- „Jasełka”
- „Dzień Babci i Dziadka”,
-„Dzień Mamy i Taty”,
- „Dni Rodziny” ”,
„Dzień Sportu” itp. oraz zdobywania wiedzy dotyczącej pracy wychowawczo – dydaktycznej dzięki konsultacjom z pracownikami przedszkola Cały okres stażu Zdobycie doświadczenia związanego z organizacją imprez- scenariusze notatki

Wykorzystanie zasobów portali
edukacyjnych
• Śledzenie edukacyjnych stron internetowych
(publikacje, scenariusze, konspekty).
Cały okres stażu Doskonalenie pracy własnej

Dzielenie się swoja wiedzą
i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Co najmniej 2 godziny zajęć Usprawnianie procesu dydaktycznego; podnoszenie jakości pracy przedszkola.
Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej • Aktywne uczestniczenie w Radach Pedagogicznych
• Wspieranie Rad Pedagogicznych poprzez przygotowywanie materiałów, ciekawostek, publikacji, prowadzenie rad szkoleniowych związanych z metodami i formami pracy, wykorzystywaniem zabaw ruchowych w pracy z dziećmi
Cały okres stażu Notatki, ksero protokołów,
materiały, publikacje, prezentacje szkoleniowe , notatki
Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami • Organizowanie konkursów wewnątrz przedszkola
• Opieka nad salą (gazetki wychowawcze dla rodziców, tablice informacyjne, wystrój sali, wystrój holu)
• Współudział w organizacji przedstawień, festynów, akademii przedszkolnych; spotkań podsumowujących projekty oraz zebrań z rodzicami.
• Prowadzenie przy współpracy z innymi nauczycielami strony internetowej przedszkola.
Cały okres stażu Nabycie umiejętności w organizowaniu imprez oraz spotkań przedszkolnych- scenariusze imprez i spotkań przedszkolnych, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 6
„Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY

Poznanie środowiska rodzinnego dzieci
• Stały i systematyczny kontakt z rodzicami
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci
• Rozmowy z rodzicami podczas indywidualnych spotkań mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej, przekazanie informacji o rozwoju dzieci oraz występujących trudnościach, wspólne omówienie i opracowanie kierunku wspierania dziecka w jego prawidłowym rozwoju
• Organizowanie zebrań dla rodziców
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci,
• Włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole – pomoc w organizowaniu imprez przedszkolnych, prezentowanie ciekawych zawodów, uczestnictwa w akcji „Cała polska czyta dzieciom”
Wrzesień każdego roku

Wg harmonogramu
Wg planu uroczystości
W okresie całego stażu Znajomość warunków życia, tradycji i zwyczajów rodzin dzieci – uwzględnienie ich w działalności nauczyciela- ankiety wypełnione przez rodziców dotyczących dzieci, notatki, zeszyt obserwacji
Zintegrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem- scenariusze imprez i spotkań przedszkolnych
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami • Ustalenie z logopedą zakresu współpracy
• Korzystanie z wskazówek logopedy dotyczących pracy z dzieckiem w zakresie kształcenia poprawności wymowy
• Ustalenie z psychologiem zakresu współpracy
• Korzystanie ze wskazówek psychologa w zakresie wspierania dzieci z trudnościami
• Kierowanie rodziców do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz innych placówek wspierających rodzinę oraz wszechstronny rozwój dziecka; kierowanie rodziców na warsztaty oraz kursy organizowanie w przedszkolu oraz poza nim mające na celu rozwijanie umiejętności rodzicielskich oraz pomocnych w rozwiązywaniu problemów, trudności wychowawczych; zachęcanie rodziców do zapoznania się z materiałami umieszczanymi na stronie internetowej przedszkola Cały okres stażu Optymalizacja rozwoju dziecka

Notatki
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole • Nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką, kinami i teatrem
• Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarna i Policją, lekarzem internistą, dentystą, dermatologiem, okulistą, dietetykiem, Państwową Inspekcją Sanitarną
• Współpraca z jednostką Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia, Straży Miejskiej, Wojska oraz Nadleśnictwa w ramach programu „Bezpieczny El-Przedszkolak” Cały okres stażu Integrowanie przedszkola ze środowiskiem lokalnym- scenariusze spotkań, wydarzenia zapisane w dzienniku, zdjęcia
§ 7 ust. 2 pkt 7
„Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
Orientacja w przepisach oświatowych dotyczących funkcjonowania placówki przedszkolnej, działalności nauczyciela przedszkola • Systematyczne i bieżące śledzenie zmian w Prawie Oświatowym
• Sprawdzanie nowości zmian w związku z reformą szkolnictwa
• Korzystanie ze strony dziennikustaw.gov.pl i zaznajomienie się z aktami prawnymi związanymi z wychowaniem przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
• Analiza dokumentacji. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, Internet)

Cały okres stażu

Znajomość przepisów- notatki
Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela • Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów

Cały okres stażu Znajomość dokumentów i przepisów regulujących prace przedszkola- notatki

§ 7 ust. 2 pkt 8
„Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej • Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Umieszczanie nagrań z przedstawień przedszkolnych na serwisie internetowym YouTube
• Prowadzenie strony internetowej przedszkola
• Poszerzenie i uaktualnianie strony internetowej przedszkola
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
• Korzystanie z internetowych edukacyjnych newsletter’ów.
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.
• Uświadamianie rodzicom podczas zebrań zagrożeń jakie niesie za sobą nieumiejętne wprowadzenie dziecka w świat wirtualny - tv, gry i bajki zamieszczane w internecie.

Cały okres stażu Podniesienie skuteczności poziomu kształcenia poprzez szybszy dostęp do informacji,

Możliwość ciągłego aktualizowania danych

Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej. • Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych.
• Pisanie sprawozdań, planów pracy itp.
• Przygotowywanie dla uczniów dyplomów za udział w konkursach.
• Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point)
• zamieszczanie na stronie przedszkola zdjęć z życia przedszkolaków prowadzonej przez nauczyciela grupy
Cały okres stażu Uurozmaicanie własnego warsztatu pracy- pomoce dydaktyczne, scenariusze, sprawozdania, dyplomy, prezentacje, poczta e-mail

Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki przedszkolnej na zajęciach, wykorzystanie multimediów w pracy z dzieckiem • Systematyczne gromadzenie płyt CD i DVD wykorzystywanych do prowadzenia zajęć.
• Wykorzystywanie, laptopa, stron internetowych podczas zajęć z dziećmi, projektora, głośnika bezprzewodowego Cały okres stażu Wykorzystanie komputera oraz urządzeń multimedialnych w zajęciach edukacyjnych- płyty cd/dvd

Publikacje w Internecie.
• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” i innych materiałów dydaktycznych.
(scenariusza zajęć i uroczystości szkolnej) Cały okres stażu Promocja przedszkola- adresy stron na których umieszczone zostały plany prace oraz plan rozwoju zawodowego
Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki

........................................ .................................... ........................................

podpis dyrektora podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.