X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45693
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego I semestr

§ 8 ust.3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się

Przez cały rok szkolny aktywnie doskonaliłam umiejętności z zakresu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu aktywizowania uczniów oraz podnoszenia ich umiejętności. W codziennej pracy używałam multipodręczniki oraz multićwiczenia, aplikacje oraz multimedialne pomoce dydaktyczne, które wykorzystywałam na multimedialnej tablicy znajdującej się w mojej Sali lekcyjnej. Na bieżąco przeglądałam portale i strony internetowe dla nauczycieli, szukałam inspiracji w czasopismach ( także w ich wersjach internetowych). Samodzielnie doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie tworzenia własnych zasobów i pomocy multimedialnych. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami wykorzystywałam przy tworzeniu artykułów dotyczące życia szkoły, które zamieszczane były na stronie internetowej szkoły.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Opracowywałam Arkusz obserwacji zajęć/lekcji, który był wykorzystywany w trakcie obserwacji lekcji przez innych nauczycieli. Prowadziłam trzy lekcje otwarte dla koleżanek odbywających staż Opracowałam wyniki z diagnoz czytania ze zrozumieniem oraz techniki czytania uczniów klasy II oraz wypływające z nich wnioski do dalszej pracy, które były prezentowane na posiedzeniu rady pedagogicznej. Opracowałam regulamin, harmonogram spotkań zespołu statutowego, którego jestem liderem. W ramach zespołu analizowane były zapisy statutu naszej placówki, opracowane rekomendacje dotyczące potrzebnych zmian oraz na ich podstawie wprowadzone zostały niezbędne poprawki. W swojej pracy realizowałam założenia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze poprawy efektywności kształcenia w zakresie matematyki, który współtworzyłam, pracowałam nad rozwijaniem kompetencji kluczowych w klasie II.
§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Byłam szkolnym koordynatorem Program Dutek którego realizacja wpłynęła na podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wśród uczniów w wieku 7-15 lat. Zajęcia odbywały się na wydziałach entomologicznym i programowania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Uczestniczyłam w szkoleniu na temat oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej i rozpoczęłam wprowadzanie jego elementów na swoich zajęciach. Cały czas szkolę się w zakresie pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Na początku roku szkolnego opracowałam WOPFU oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny ucznia objętego kształceniem specjalnym. Pomagałam innym nauczycielom w konstruowaniu i tworzeniu tego dokumentu. Dokonałam jego ewaluacji i modyfikacji ze względu na wprowadzenie zdalnego nauczania. Po ukończeniu kursu z zakresu zajęć rewalidacyjnych opracowałam indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z afazją ruchową, który nie został wdrożony. Odbyłam szkolenie dotyczące istoty wolontariatu.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela- doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Od 1 września 2017 r. pełnię funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego. Od początku stażu na bieżąco konsultowałam zagadnienia dydaktyczne i wychowawcze pojawiające się w pracy stażystki, udzielałam wskazówek przy opracowywaniu scenariuszy zajęć. Współpracowałyśmy przy organizacji imprez szkolnych i klasowych. Analizowałam i śledziłam procedurę rozwoju zawodowego nauczyciela oraz stopień realizacji planu rozwoju stazysty. Przygotowałam wstępny projekt oceny dorobku zawodowego.
Jestem przewodniczącą Zespołu Statutowego. W ramach działań zespołu opracowałam plan jego pracy na bieżący rok szkolny, harmonogram pracy oraz sprawozdanie z jego działalności. Brałam udział w pracach nad stworzeniem Planu Działań Wspierających w zakresie doskonalenia umiejętności matematycznych. Byłam koordynatorem projektu dotyczącego wychowania patriotycznego „Obchody Rocznicy Niepodległości w naszej szkole” na poziomie klas I - III. Zapoznałam się z wymaganiami niezbędnymi do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego. Byłam także członkiem komisji egzaminacyjnej z języka polskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.