X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45734
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
*******************
Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Opiekun stażu: **************
Okres stażu: od 01.09.2020 r.- 31.05.2022 r.

Lp. Wymagania wynikające z rozporządzenia Zadania do realizacji Formy realizacji Termin
(Tabela)

1 Par. 7 ust 2. pkt. 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9. ust 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w trakcie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1.Podejmowanie dodatkowych wewnątrz szkolnych działań samodzielnych, a także przy współpracy z innymi nauczycielami.

2.Tworzenie własnego warsztatu pracy.

3.Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej.

4.Publikowanie własnych prac.

5 .Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

6. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

7. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

- organizowanie uroczystości okolicznościowych,
- organizowanie konkursów,
- prowadzenie eksperymentów,

-opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych: scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne,

- wpisy w e-dzienniku
- karty obserwacji dziecka,
- plan wychowawczy,
- plan terapeutyczny,
-plan zajęć rozwijających kompetencje matematyczno- przyrodnicze
- opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie WWW,

-publikowanie planu wychowawczego, planu terapeutycznego
- gromadzenie dokumentacji: scenariusze, plany pracy itd.),
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

- uczestnictwo w kursach, szkoleniach,
- zapoznanie się z nowościami wydawniczymi,
- umiejętne wykorzystanie wiedzy do rozwiązania bieżących problemów

-analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- zapoznanie się z zadaniami i wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,
- zasady organizacji szkoły w związku z C0vid -19
- aktualizowanie wiedzy poprzez samodzielne studiowanie prawa oświatowego Cały staż

Cyklicznie w czasie trwania stażu

Cały staż

Cały staż

Cały staż

Cały staż

Cały staż

2 Par. 7 ust .2 pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
1.Poznanie potrzeb rozwojowych podopiecznych i uwzględnienie ich w planowanej pracy.

3.Współpraca z rodzicami.

4. Współpraca ze specjalistami.

- obserwacja własna dzieci podczas lekcji, przerw
- spotkania indywidualne z rodzicami
- gromadzenie dokumentacji świadczącej o rozwoju dziecka np.: karty obserwacji, karty pracy, opinie w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
- indywidualizacja pracy w zależności od możliwości rozwojowych dziecka,
-diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dziecka.
- rozmowa z dziećmi i z rodzicami,
- rozwijanie zdolności dziecka,
-współpraca ze specjalistami ze szkoły oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
-udzielanie porad i konsultacji rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

- indywidualne konsultacje z rodzicami,
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
- współpraca poprzez e- dziennik (przekazywanie informacji o pracach domowych, zachowaniu dziecka, postępach w nauce)

- współpraca z pedagogiem szkolnym
- współpraca z logopedą szkolnym

Cały staż

Systematycznie

Cały staż

3 Par.7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

1.Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

- prowadzenie dokumentacji szkolnej: sporządzanie wpisów do e -dzienników, prowadzenie kart obserwacji,
- doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez studiowanie literatury pedagogicznej,
- wykorzystanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania: metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn, elementy pedagogiki Montesorii, pedagogikę zabawy Klanza,
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
-
Systematycznie

4 Par. 7 ust 2 pkt. 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań wychowawczych oraz dydaktycznych, opiekuńczych, które wynikają ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

2. Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć.

3.Współpraca z opiekunem stażu.

- udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym,

- współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych,
-ocenianie skuteczności własnych działań w zakresie pracy dydaktycznej: podsumowanie swoich działań,
- uzyskanie informacji zwrotnych od środowiska szkolnego

- udział w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego ( uczestnictwo w radach szkoleniowych, przygotowanie materiałów na radę szkoleniową),
- udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach organizowane przez firmy prywatne i ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- tworzenie własnego warsztatu pracy: pomoce dydaktyczne, dekoracje, scenariusze zajęć,

-ustalenie zasad współpracy,
- ustalenie terminów spotkań,
- konsultacje z opiekunem stażu,
- ustalenie harmonogramu hospitacji,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu: opracowanie konspektów zajęć i ich analiza,
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności Systematycznie

Cały staż

Cały staż

Cały staż

Wrzesień 2020 r.

Minimum 2 razy w roku

5 Par. 7 ust 2 pkt. 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. 1.Dzielenie się wiedzą w ramach WDN.

- przeprowadzenie warsztatu dla nauczycieli lub przygotowanie materiałów szkoleniowych: „Rozwijanie sprawności motoryki małej u dzieci w klasach 1-3”. W ustalonym terminie

6 Par. 7. Ust.2 pkt. 6
Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Poznanie środowiska lokalnego – umiejętna współpraca ze środowiskiem lokalnym. - współpraca z rodzicami: rozmowy indywidualne z rodzicami, organizowanie zajęć otwartych,
- współpraca ze specjalistami : logopedą, pedagogiem pracujących w szkole oraz z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną,
- współorganizowanie wycieczek oraz współpraca z instytucjami lokalnymi:
- z Biblioteką osiedlową,
- z Miejskim Ośrodkiem Kultury,
- współpraca z Klubem Seniora,

- promowanie szkoły w środowisku: przygotowywanie dzieci do konkursów,

- włączenie się w organizacje akcji charytatywnych na terenie placówki: zbiórka nakrętek, zbiórka ubrań dla Domu Samotnej Matki, „szlachetna paczka”, zbiórka dla schroniska dla psów. Cały staż

Cały staż

Cały staż

Cały staż

Systematycznie

7 Par. 7 ust. 2. pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, której nauczyciel odbywał staż. 1. Znajomość przepisów systemu oświaty. Analiza dokumentacji:
- rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- zapoznanie się z zadaniami i wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,
- aktualizowanie wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego Cały staż

8 Par 7. Ust 2. pkt. 8
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. 1.Wykorzystanie technologii komputerowej w czasie przygotowywania się do zajęć.

2.Wykorzystanie Internetu i komputera w pracy oraz do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

3.Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoja wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
- przygotowywanie scenariuszy zajęć,
- przygotowywanie potrzebnej dokumentacji ,
- przygotowywane zaproszeń, dyplomów,
-uzyskanie wiedzy na temat awansu zawodowego, poznanie aktów prawnych i przepisów prawa oświatowego,
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
- przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych,
- pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii,
-publikowanie scenariuszy, pomysłów na pomoce dydaktyczne na stronach www Cały staż

Cały staż

Cały staż

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.