X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45743
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego z wychowanie fizycznego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa placówki:
Dyrektor:
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2023 r.

Posiadane kwalifikacje:
-Wyższe studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
-Studia licencjackie na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
-Instruktor Rekreacji Ruchowej Fitness – Nowoczesne Formy Gimnastyki.
-Młodszy Ratownik WOPR.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

L.P.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

1.Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniami.
- Prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego z wykorzystaniem metod twórczych tj. metodą bezpośredniej celowości ruchu, metodą zabawową oraz zabawowo-naśladowczą, metodą ruchowej ekspresji twórczej, metodą problemową.
- Aktywizowanie wychowanków poprzez różne, ciekawe formy prowadzenia zajęć, również z użyciem typowych i nietypowych przyborów
- Praca w zespołach z zadaniami dodatkowymi
- Tory przeszkód
- Obwody stacyjne
- Wprowadzanie nowych różnych form aktywności ruchowych np. fitness, stretching, joga, pilates, elementy tańca, atletyka terenowa.
- Prowadzenie godzin wychowawczych z wykorzystaniem metod aktywizujących : burza mózgów, dyskusja panelowa, drama, metoda projektu, drzewko decyzyjne, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne.
- Udział w zajęciach otwartych u innych nauczycieli – wychowawców prowadzonych metodami aktywizującymi.
- Diagnozowanie możliwości uczniów.
W trakcie trwania stażu.
2. Udział w różnych formach doskonalenia.
- Udział w szkoleniu doskonalącym umiejętność stosowania metod aktywizujących, pogłębianie wiedzy w drodze samokształcenia.
- Udział w szkoleniu doskonalącym wykorzystania w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych.
W trakcie trwania stażu.
3. Aktywizacja młodzieży w kierunku sportu.
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
- Udział i przygotowanie do zawodów sportowych.
- Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych.
- Organizowanie wyjazdów na basen, kręgielnie, lodowisko. W trakcie trwania stażu.
Według kalendarza imprez.
W trakcie trwania stażu.
4. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Opracowywanie rozkładów, dokumentów, sprawozdań, planów, oraz innych dokumentów tekstowych z użyciem komputera.
- Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, dekoracji przy użyciu komputera.
- Wykorzystywanie zasobów internetowych w zakresie poszukiwania nowych przepisów w prawie oświatowym, pomysłów na realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Cały okres stażu.
5. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy dydaktyczno -wychowawczej.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z użyciem narzędzi multimedialnych.
- Przygotowywanie prezentacji, filmów, muzyki do zajęć z uczniami i spotkań z rodzicami.
- Prowadzenie warsztatów, rad szkoleniowych z użyciem prezentacji w programie Power Point
- Korzystanie w czasie lekcji z tablicy multimedialnej.
- Tworzenie animacji, komiksów, krzyżówek, puzzli.
W trakcie trwania stażu.
6.Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi
- Prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.
- Aktywny udział w edukacyjnych forach dyskusyjnych dotyczących edukacji.
W trakcie trwania stażu.
7.Prowadzenie profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook.
- Zamieszczanie informacji na fanpagu Facebookowym szkoły, publikowanie treści, zdjęć, filmów promujących szkołę.
W trakcie trwania stażu.
8.Wykorzystanie portalu społecznościowego Facebook jako narzędzie komunikacji z rodzicami oraz uczniami.
- Utworzenie grup zamkniętych z rodzicami i uczniami w celu zbudowania ciekawych i twórczych relacji między nauczycielem, a uczniami, oraz nauczycielem, a rodzicami.
W trakcie trwania stażu.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

L.P.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach. Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
- Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania scenariuszy zajęć, scenariuszy z uroczystości szkolnych, testów.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
- Udział w serwisach edukacyjnych i oświatowych np. forum oświatowe, facebook, do wymiany poglądów związanych z prawem oświatowym i nauczanym przedmiotem.
- Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
- Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
W trakcie trwania stażu.
2.Publikowanie materiałów edukacyjnych, metodycznych w Internecie.
- Opublikowanie na stronie internetowej edux.pl „Planu rozwoju zawodowego”.
- Publikowanie na portalach internetowych opracowanych scenariuszy zajęć.
Wrzesień 2020r.
3.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Przygotowanie i przeprowadzenie min. 3 zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- Dokonanie ewaluacji zajęć.
W trakcie trwania stażu.
4.Prowadzenie szkoleń w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
- Przygotowanie i wygłoszenie wykładów, referatów na Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Wdł. Harmonogramu.
5.Wymiana doświadczeń w zespołach zadaniowych funkcjonujących w szkole.
- Wspólne planowanie, rozwiązywanie problemów w zespołach nauczycielskich.
- Dzielenie się wiedzą uzyskaną na kursach metodycznych i doskonalących.
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (np. organizacja konkursów przedmiotowych, między przedmiotowych i imprez szkolnych, wyjazdów).
- Omawianie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń.
W trakcie trwania stażu.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

L.P.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

1.Diagnozowanie wiedzy, umiejętności oraz potrzeb uczniów.
- Opracowanie sprawdzianów sprawności fizycznej.
- Systematyczne przeprowadzanie sprawdzianów, testów dla wszystkich uczniów.
- Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Przeprowadzanie diagnozy wstępnej możliwości i umiejętności uczniów w klasie IV.
W trakcie trwania stażu.
Wrzesień 2020r.,2021r.,2022r.
2.Integracja zespołu klasowego.
- Organizacja imprez klasowych ( Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Andrzejek, Spotkanie Opłatkowe).
- Organizacja wycieczek klasowych.
W trakcie trwania stażu
3.Organizowanie uroczystości szkolnych
- Przygotowanie scenariuszy, dekoracji oraz przeprowadzanie imprez szkolnych.
- Współudział przy organizacji imprez środowiskowych. Według kalendarza imprez.
4.Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych turniejów sportowych oraz przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych.
- Organizacja zawodów sportowych.
- Organizacja „Dnia Sportu” z okazji Dnia Dziecka.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w zawodach sportowych w różnych dyscyplinach.
W trakcie trwania stażu.
Według kalendarza imprez.
5.Organizowanie lub współorganizowanie wyjazdów i wycieczek szkolnych.
- Organizowanie wycieczek autokarowych o charakterze sportowym i krajoznawczo-turystycznym.
- Organizowanie rajdów rowerowych i pieszych.
Według kalendarza imprez.
W trakcie trwania stażu.
6.Koordynowanie działań Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego.
- Realizowanie założeń SKKT (organizacja wycieczek dalszych i bliższych, rajdów rowerowych i pieszych, organizacja konkursów związanych z tematyką krajoznawczo-turystyczną.) W trakcie trwania stażu.
7.Kontynuowanie Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
- Koordynowanie założeń Ogólnopolskiego Programu Zachowaj Trzeźwy Umysł. W trakcie trwania stażu.
8.Kontynuowanie Programu Prozdrowotnego „Trzymaj Formę”.
- Koordynowanie założeń Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!". W trakcie trwania stażu.
9.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
- Poszerzenie wiedzy umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. W trakcie trwania stażu.
10.Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
- Współpraca z pedagogiem psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.
W trakcie trwania stażu.
11.Współpraca z lokalnymi strukturami samorządowymi celem możliwości rozwoju uczniów oraz organizacji czasu wolnego w formie zajęć sportowych.
- Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie trwania stażu.
12. Współpraca z rodzicami.
- Przeprowadzanie spotkań grupowych z rodzicami oraz konsultacje indywidualne. W trakcie trwania stażu.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
8 ust. 3 pkt. 4a
L.P.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

1.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć pozalekcyjnych.
- Dokonanie ewaluacji wdrożonego
programu.
Wrzesień 2021r.
Czerwiec 2022r.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, AWPRZYPADKU NAUCZY-CIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO ZCENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ;
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

L.P.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
- Pełnienie roli opiekuna nauczyciela stażysty lub kontraktowego.
- Przestrzeganie procedur związanych z awansem zawodowym, pomoc podczas opracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę. W trakcie trwania stażu
2.Pełnienie funkcji koordynatora projektu.
- Koordynowanie Ogólnopolskiego Projektu „Trzymaj formę” W trakcie trwania stażu

Zastrzega się możliwość MODYFIKOWANIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu, wynikającego z potrzeb szkoły i własnych.
........................................ ........................................
(data i podpis nauczyciela) (data i podpis Dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.