X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45733
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Barbara Brodka
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej
Dyrektor:
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2020r.
Czas trwania stażu: 2lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2023r

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
- doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej
- realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi , samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

PODSTAWY PRAWNE:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela26stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (Dz.U. z2018r.,poz.967 i2245 oraz z 2019r.,poz. 730i 1287) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019r.,poz.1650)

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- analiza aktów prawnych,
- opracowanie, i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- przygotowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego,
09.2020 r.
- Wykaz aktów prawnych
- Wniosek oraz plan rozwoju
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu
- Zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, plany oraz inne dokumenty
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- opracowanie, analiza i wnioski
05.2023 r.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- opracowanie i złożenie wniosku
05. 2023 r.
-Wniosek

§8 ust.3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających uczeniu się
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy
- gromadzenie, przetwarzanie informacji i opinii potrzebnych do pracy nauczyciela
- wymiana informacji z innymi nauczycielami i specjalistami za pomocą poczty elektronicznej
- opracowanie wykazu komputerowych programów, które można wykorzystać w pracy z dziećmi,
W trakcie stażu
- Notatki
- Wykaz programów komputerowych
2.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- opracowywanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, scenariuszy,
- dokumentowanie pracy własnej
- opracowywanie dokumentów szkolnych
W trakcie stażu
-Przykładowe materiały dydaktyczne
3. Wykorzystanie Internetu w pracy z dzieckiem
- systematyczne przeglądanie stron internetowych dotyczących terapii osób z autyzmem,
- wykorzystywanie ciekawych materiałów, innowacyjnych pomysłów zamieszczonych na stronach portali edukacyjnych w pracy
W trakcie stażu
-Wykaz stron internetowych
4. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
- korzystanie z artykułów zamieszczonych w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu czerpania inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
W trakcie stażu
- Artykuły, tytuły pozycji książkowych, stron internetowych
5. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
- aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych- stosowanie takich metod jak: burza mózgów, mapa pojęciowa, stacje zadaniowe, drama, metody ewaluacyjne, metody integracyjne, projekt, Metoda Dobrego Startu, Gimnastyka Twórcza R. Labana, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
W trakcie stażu
- Wpisy w dzienniku, w planach miesięcznych, scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących

§8 ust. 3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Uczestniczenie w pracach Zespołu Specjalistów
– wymiana wiedzy i doświadczeń ze specjalistami szkolnymi
– aktualizacja bazy danych oraz rejestru opinii
i orzeczeń uczniów
Cały okres stażu
- Sprawozdania
2. Prowadzenie 3 zajęć otwartych – opracowanie scenariuszy zajęć
Cały okres stażu
- Scenariusze zajęć
3. Podejmowanie działań w ramach WDN
– przeprowadzenie rady szkoleniowej w oparciu o wiedzę zdobytą podczas warsztatów lub szkoleń poza placówką.
– prezentacja przygotowanych treści i wskazówek dotyczących tematyki logopedycznej do pracy w grupie klasowej
W trakcie stażu
- Treść szkolenia
4. Publikacje na portalach edukacyjnych – opublikowanie planu rozwoju zawodowego lub innych autorskich materiałów i kart pracy W trakcie stażu - Adresy stron

§8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Organizacja konkursów dla uczniów – opracowanie regulaminów oraz ich realizacja,
W trakcie stażu
- Regulaminy, dyplomy
2. Współpraca z innymi specjalistami szkolnymi oraz
z innych placówek – konsultowanie dzieci objętych zajęciami logopedycznymi z innymi specjalistami np. poradni psychologiczno-pedagogicznej
Cały okres stażu
-Notatki, obserwacje
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz doskonalenie warsztatu i metod pracy
– udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,
– samodzielne pogłębianie wiedzy logopedycznej poprzez czytanie literatury fachowej,
– przeglądanie stron pedagogicznych WWW
Cały okres stażu
- Zaświadczenia
- Wykaz ukończonych form doskonalenia
4. Pedagogizacja rodziców
– indywidualne spotkania z rodzicami,
– prezentacja stworzonych zasad obowiązujących na zajęciach świetlicowych
Cały okres stażu
- Notatki
- Regulamin zajęć
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów
- przygotowanie do udziału w konkursach,
- aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
W trakcie stażu
-Notatki, podziękowania, dyplomy
6. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
– udział w pracach komisji konkursowych
– udział w akcjach wolontariatu, współpraca ze schroniskiem miejskim „Reksio”,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy)
- Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami – promującymi higienę i zdrowy stylu życia: spotkanie z pielęgniarką, ratownikiem medycznym
W trakcie stażu - Regulaminy , notatki, scenariusze zajęć, podziękowania
7. Udział w akcjach charytatywnych Zbiórka plastikowych nakrętek, „Pola nadziei”
„Książka wspiera bohatera”
W trakcie stażu
28.09-09.10. 2020
- Potwierdzenie współpracy.
- Plakat, dokumentacja fotograficzna
8. Kontynuacja programu „Owoce i warzywa w szkole”
Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw.
W trakcie stażu
Dokumentacja własna

§8 ust.3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Opracowanie programu kółka plastycznego
Opracowanie programu: „Kolorowa świetlica”.
Prowadzenie zajęć z kółka plastycznego
W trakcie stażu
- Opis i analiza
2. „Witajcie w naszej bajce”
Przedstawienie teatralne z okazji Dnia Dziecka.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2021/2022
- Scenariusz przedstawienia, film
3. Jasełka w świetlicy szkolnej
Opracowanie i przygotowanie scenariusza Jasełek Bożonarodzeniowych
2022/2023
- Scenariusz, dekoracje, film, scenografia
4. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów
Obserwacje własne, rozmowy z dziećmi i rodzicami, wywiady, konsultacje
W trakcie stażu
- Kwestionariusz wywiadu, notatki własne
5. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka
Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, psychologiem W trakcie stażu
- Notatki własne, obserwacje
6. Kontynuowanie współpracy z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, wychowawcami klas, bibliotekarzem
Prowadzenie zajęć o w obecności innych nauczycieli, dyrektora szkoły, współpraca z biblioteką szkolną
W trakcie stażu
-Scenariusze zajęć, obserwacje, notatki
7. Innowacja pedagogiczna „Lekturki spod chmurki. Czytam z klasą”.
Skierowana do uczniów klas I i II
Rozbudzanie w uczniach ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania
09.2020-06.2021
- Obserwacje, karty pracy, scenariusze zajęć

§8 ust.3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- wykonywanie zadań opiekuna stażu,
- zapoznanie nauczyciela kontraktowego z dokumentami obowiązującymi w placówce,
- pracowanie kontraktu i harmonogramu działań (określenie warunków współpracy, zakresu obowiązków, ustalenie terminów i tematyki obserwacji)
- pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego,
- prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego,
- obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego,
- konsultacje – pomoc w doborze metod, opracowywaniu dokumentacji, itp.,
- pomoc w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego,
- udostępnianie stażystom swojego warsztatu pracy,
W trakcie stażu według potrzeb
- Notatki, harmonogram współpracy, scenariusze zajęć
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk
– wykonywanie zadań opiekuna praktyk zgodnie z planem praktyk, W trakcie stażu według potrzeb
- Notatki, obserwacje
3. Opracowanie i przedstawienie Dyrektorowi opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu - wykonywanie zadań opiekuna praktyk zgodnie z planem praktyk, opracowanie scenariuszy zajęć, pomoc w doborze metod prowadzenia zajęć oraz gromadzenia dokumentacji,
W trakcie stażu według potrzeb
- Kopia kontraktu, kopia planu stażysty, scenariusze prowadzonych zajęć, scenariusze obserwowanych zajęć, potwierdzenie nauczyciela stażysty, kopia opinii, potwierdzenie Dyrektora.

§ 8 ust. 3 pkt 4d.
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej
w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Współpraca z polskim czasopismem dziecięcym wydawanym na terenie Czech „Jutrzenka”.
Opracowanie wraz z uczniami projektów prac plastycznych oraz instrukcji wraz z opisem do ich wykonania W trakcie stażu
- Potwierdzenie zgłoszenia i data publikacji.

2. Publikacje scenariuszy i konspektów zajęć na stronie internetowej Edux.pl, 45 minut pl, profesor pl itp. Udostępnienia na stronie internetowej przygotowanych scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, imprez itp.
W trakcie stażu
- Potwierdzenie zgłoszenia i data publikacji,

/zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego/
Plan rozwoju zawodowego opracowała: Barbara Brodka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.