X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45729
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: mgr Joanna Brendel
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie, ul. Szkolna 5, 63-800 Gostyń.
Okres stażu: 01.09.2020r.– 31.05.2023r.
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Artur Kasprzak.

Podstawy prawne awansu zawodowego:

•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1650).

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej.

• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły.

• Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.

• Rozwój osobisty.

• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - stacjonarnie oraz online (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy):
- Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
- Poszukiwanie nowych form i metod pracy z dzieckiem poprzez studiowanie fachowej literatury.
2. Poszerzanie wiedzy na temat metod aktywizujących:
- Aktywizowanie dziecka poprzez stosowanie różnych form pracy, m.in. projekty edukacyjne, układy choreograficzne Marii Tomaszewskiej, Plan Daltona.
3. Stosowanie w swojej pracy metod stymulujących rozwój dziecka:
- Poszukiwanie inspiracji oraz ciekawych rozwiązań metodycznych na edukacyjnych portalach internetowych, publikacjach edukacyjnych.
4. Wykorzystywanie technologii komputerowej w procesie wspomagania rozwoju dziecka:
- Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o pomoce przygotowywane techniką komputerową, przygotowywanie prezentacji multimedialnych.
- Korzystanie podczas zajęć z edukacyjnych programów komputerowych, ciekawych stron dla dzieci (np. wirtualne spacery po muzeum).
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego, nagrywanie krótkich filmów rejestrujących poczynania przedszkolaków.
- Współtworzenie szkolnej strony internetowej (zamieszczanie informacji z życia przedszkola), publikowanie swoich opracowań na stronach internetowych.
- Systematyczne korzystanie z dziennika elektronicznego vulcan, tworzenie dokumentacji szkolnej za pomocą komputera.
- Komunikacja interpersonalna poprzez pocztę elektroniczną i dziennik elektroniczny Vulcan, aplikację Teams, usługę Office 365.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz umiejętnościami zawodowymi, stosowanymi metodami i formami pracy z innymi nauczycielami:
- Rozwijanie współpracy z nauczycielami z innych grup.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
- Upowszechnianie i promowanie swoich metod i form pracy innym nauczycielom.
- Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach Internetowych.
- Udział w serwisach edukacyjnych i oświatowych np. forum oświatowe, facebook, do wymiany poglądów związanych z prawem oświatowym i wychowaniem przedszkolnym.
2.Opublikowanie na stronie przedszkolnej planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego:
- Zamieszczenie na stronie poświęconej tematyce wychowania przedszkolnego planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego zatwierdzonego przez dyrektora.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka
oraz z różnymi instytucjami:
- Współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- Współpraca ze szkolnymi specjalistami, w tym logopedą, psychologiem.
- Nawiązanie współpracy m.in. z Policją, Biblioteką Miejską.
2.Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków - wykorzystanie nabytych kompetencji psychologiczno-pedagogicznych w zakresie udzielania wsparcia rodzicom:
- Organizowanie we współpracy ze specjalistami zajęć warsztatowych dla rodziców.
- Działania informacyjne i wspierające dla rodziców.
- Organizowanie wycieczek, uroczystości, imprez, kiermaszy z udziałem dzieci i ich rodziców.
3. Praca z dzieckiem zdolnym:
- Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach (plastycznych, recytatorskich).
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
- Rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród dzieci.
4. Praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami:
Prowadzenie zajęć wyrównujących i korygujących wszechstronny rozwój dziecka.
5.Organizacja uroczystości i akcji przedszkolnych:
- Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i wycieczek.
6. Udział w Ogólnopolskich programach prozdrowotnych:
- Przeprowadzenie zajęć, zapoznanie dzieci z celem programu mających na celu podniesienie świadomości zdrowotnej wśród dzieci, kształtowanie higienicznych nawyków, np. Czyściochowe Przedszkole.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1.„Przedszkolak na schwał”- stworzenie programu profilaktycznego dla przedszkolaków:
- W ramach realizacji szkolnego programu profilaktyki, opracowanie programu umożliwiającego nabywanie wiedzy i umiejętności najmłodszym w zakresie dbałości o zdrowie (higiena, odżywianie, aktywność ruchowa) oraz bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach (w domu, w przedszkolu, na drodze).

§ 8 ust. 3 pkt. 4d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
1. Opracowanie publikacji:
- Napisanie pracy autorskiej z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i opublikowanie jej w czasopiśmie branżowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.