X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45722
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Agnieszka Marek
nauczyciel Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Stanowisko: nauczyciel edukacji przedszkolnej
Dyrektor przedszkola: mgr Beata Klęsk
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).
Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1650).

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadania
Forma realizacji Termin Uwagi
1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
okres stażu

2. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych.
okres stażu

3. Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.
Zorganizowanie dla dzieci konkursów: plastycznych, quizów, konkursów konstrukcyjnych. Zgodnie z opracowanym terminarzem
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.
Samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.
Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Okres stażu
5. Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów multimedialnych.
okres stażu
6. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Tworzenie pomocy dydaktycznych, kart pracy, prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, opracowywanie dokumentów, przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
okres stażu

7. Wykorzystanie Internetu i jego zasobów.
Komunikowanie się z rodzicami, innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami oraz księgarniami za pomocą poczty elektronicznej.
Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela w przedszkolu.
Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert księgarni i wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.
Okres stażu

8. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
Umieszczanie zdjęć, ważnych informacji na temat ważnych wydarzeń, aktualności na stronie internetowej przedszkola. rok szkolny 2019/2020

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania Forma realizacji Termin Uwagi

1. Publikacja na portalach edukacyjnych
Publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, publikacja przykładowych scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć.
Okres stażu

2. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych
Przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń.
Opracowanie referatów szkoleniowych na radach pedagogicznych uwzględniając potrzeby nauczycieli (według harmonogramu na dany rok szkolny).
Okres stażu

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Organizacja spotkań z nauczycielami w sprawach ważnych, problemowych, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Udostępnianie opracowanych konspektów, scenariuszy uroczystości, pomocy dydaktycznych.
Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych.
Dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu.
Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania
Forma realizacji Termin Uwagi
1. Prowadzenie zajęć dodatkowych. Prowadzenie koła plastyczno – technicznego.
Rok szkolny 2019/2020
2. Udział w ogólnopolskich programach, akcjach oraz kampaniach społecznych promujących czytelnictwo.
Udział w kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Udział w projekcie czytelniczym „Magiczna Moc bajek” Okres stażu
Rok szkolny 2019/2020
3. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych poza placówką.
Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach.
Okres stażu
4. Współpraca z instytucjami. Współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami.
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów w ramach preorientacji zawodowej.
Współpraca z innymi instytucjami.
Okres stażu
5. Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym. Udział w akcjach charytatywnych,

Okres stażu
6. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki, udział w:
• warsztatach metodycznych,
• szkoleniach i kursach doskonalących,
• konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego.
Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w placówce i poza nią.

Okres stażu
7. Udział w programach oraz projektach edukacyjnych – przedszkolnych i ogólnopolskich.
Realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych. Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zadania
Forma realizacji Termin Uwagi
1. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego. Opracowanie i wdrożenie programu ekologiczno – przyrodniczego „EkoBystrzaki”. Okres stażu
2. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej. Opracowanie i wdrożenie innowacji „Kulinarne eksperymenty”.
Okres stażu
3. Opracowanie programu działań podnoszących kulturę pedagogiczną rodziców. Opracowanie i przeprowadzenie dla rodziców warsztatów, spotkań ze specjalistami. Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Zadania
Forma realizacji Termin Uwagi
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich. Pełnienie zadań opiekuna stażu nauczycieli. Okres stażu
2. Pełnienie funkcji koordynatora projektu Koordynowanie realizacji na terenie szkoły projektów zewnętrznych. Okres stażu

Opracowała
mgr Agnieszka Marek

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.