X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45719
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego "Meine Gegend ist schön" - Moja okolica jest piękna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Imię i nazwisko autora:
Emilia Bęben
Temat innowacji:
Meine Gegend ist schön. (Moja okolica jest piękna.)

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym
Przedmiot: język niemiecki
Rodzaj innowacji: programowo – metodyczno – organizacyjna;
Data wprowadzenia: ----------------
Data zakończenia: -------------------
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych języka niemieckiego dwa razy w miesiącu od ----------------- do ------------------.

Opis innowacji
I. Wstęp
Niniejsza innowacja ma na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez pozwolenie uczniom na samodzielne działanie, zainteresowanie uczniów nauką j. niemieckiego w inny sposób i poszerzenie wiedzy o swoim środowisku lokalnym.
Chciałabym aby uczniowie klasy siódmej poprzez aktywne działanie odkrywali i docenili piękno miejsc, w których mieszkają, gdzie uczęszczają do szkoły jednocześnie doskonaląc swoje kompetencje językowe.
II. Założenia ogólne
Innowacyjność polegać będzie na nauce języka niemieckiego w inny, ciekawszy sposób. Uczniowie podejmą wysiłek poznawczy. Samodzielnie szukać będą informacji o swojej okolicy korzystając z różnych źródeł. Nauczyciel będzie tylko pełnił rolę wspierającą. Uczestnicy innowacji będą mieli możliwość doskonalenia języka niemieckiego poprzez przetwarzanie tekstów, wyszukiwanie słownictwa i zwrotów potrzebnych do opisu swoich miejscowości. Dzięki innowacji uczniowie rozwijać mają umiejętność pisania w j. niemieckim, a także umiejętność pracy w grupie. W czasie zajęć wykorzystywane będą technologie informacyjno-komunikacyjne (ekran multimedialny z dostępem do Internetu, telefony komórkowe uczniów za pozwoleniem nauczyciela). Stosowane będą również w miarę możliwości informatory, albumy, fotografie. Uczniowie będą zachęcani przez nauczyciela do odwiedzania interesujących miejsc w swoich miejscowościach, poznawania piękna przyrody, do robienia zdjęć telefonami komórkowymi, które następnie będzie można wykorzystać na zajęciach. Nauczyciel podejmie próbę zainspirowania uczniów do prowadzenia rozmów z seniorami z kręgu rodziny czy znajomych mogącymi przekazać ciekawe informacje dotyczące zamieszkiwanych miejscowości. Uczniowie będą mieli także okazję do rozwijania zdolności plastycznych podczas tworzenia mini - albumów o swoich miejscowościach, które mają być efektem działań poszukiwawczych i poznawczych.
III. Cele innowacji
Cele główne:
• Odkrywanie piękna własnej okolicy poprzez aktywne poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrody;
• Podniesienie umiejętności językowych poprzez poznanie nowego słownictwa i zwrotów;
• Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez pracę w grupie, wymienianie się pomysłami;
• Rozwijanie percepcji wizualnej, obserwacji i kreatywności uczniów w zakresie twórczości plastycznej.
Cele szczegółowe:
Uczniowie:
• aktywnie zdobywają wiedzę o własnym regionie;
• korzystają z zasobów internetowych;
• wykorzystują w swojej pracy narzędzia TIK;
• wzbogacają zasób środków leksykalnych;
• wykorzystują techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystają ze słownika, korzystają z tekstów źródłowych, przetwarzają teksty);
• samodzielnie tworzą krótkie, proste i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące (miejsca zamieszkania, okolicy, krajobrazu, przyrody, orientacji w terenie, zwiedzania, bazy noclegowej, możliwości spędzania wolnego czasu);
• wyrażają i uzasadniają swoje opinie;
• współdziałają w zespole;
• pracują indywidualnie;
• rozwijają zdolności plastyczne poprzez rysowanie kredkami, ołówkiem, malowanie farbami, wydzieranie, wyklejanie itp.
IV. Metody i formy
Metody pracy:
• aktywizujące,
• samodzielnego dochodzenia do wiedzy – uczenie się przez odkrywanie,
• opowiadanie,
• pokaz,
• opis,
• praca z testem,
• wykorzystanie TIK,
• praktycznego działania,
• eksponująca.
Formy pracy:
• grupowa,
• indywidualna.

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
 działają samodzielnie, zdobywają wiedzę na temat środowiska lokalnego;
 doskonalą umiejętności językowe w zakresie poznawania nowych środków leksykalnych, przetwarzania tekstów i pisania;
 wykorzystują możliwości jakie daje im Internet i inne źródła;
 potrafią pracować w grupach i indywidualnie;
 wykonują mini-albumów o swoich miejscowościach i o miejscowości, w której chodzą do szkoły.
VI. Tematyka zajęć
Tematyka zajęć będzie ściśle związana z działaniami innowacyjnymi przeprowadzanymi na lekcjach. Dotyczyła będzie przede wszystkim następujących tematów: (opis miejsca zamieszkania, okolicy, miejsca i obiekty godne uwagi, możliwości spędzania wolnego czasu, baza noclegowa); świat przyrody (opis krajobrazu).
VII. Ewaluacja
Celem ewaluacji będzie ocena skuteczności i przydatności podejmowanych działań dydaktycznych. Szukanie odpowiedzi na następujące pytania:
• Czy uczniowie poszerzali swoje umiejętności językowe w zakresie znajomości słownictwa i zwrotów dotyczących opisu?
• Czy uczniowie doskonalili umiejętność pisania krótkich opisów w j. niemieckim?
• Czy uczniowie potrafili pracować samodzielnie, szukając informacji z rożnych źródeł?
• Czy uczniowie potrafią pracować w zespole?
• Czy uczestnicy innowacji poszerzali wiedzę o własnym regionie?
• Czy uczniowie rozwijali zdolności plastyczne?
Dodatkowo nauczyciel przeprowadzi ankietę wśród uczestników innowacji w celu uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej atrakcyjności i przydatności przeprowadzonych działań.
Wyniki ewaluacji dotyczącej działań innowacyjnych zostaną omówione w zespole do spraw dydaktyki, a także przedstawione w formie krótkiego sprawozdania dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty
Powstanie mini-albumów o miejscowościach, w których uczniowie mieszkają i miejscowości, w której uczęszczają do szkoły (Mirocinie Dolnym, Średnim i Górnym, Studzieńcu, Broniszowie i Książu Śląskim) Mini-albumy zawierały będą krótki, prosty opis w j. niemieckim oraz prace plastyczne wykonane własnoręcznie przez uczniów.

IX. Podsumowanie
Zakładam, że włączenie środowiska lokalnego do przestrzeni dydaktycznej stworzy uczniom możliwość poznawania, obserwowania, doświadczania, przeżywania i praktycznego działania. W rezultacie pozwoli im na identyfikowanie się ze środowiskiem, do którego należą.
Opracowała:
mgr Emilia Bęben

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.