X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45701
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu: 1.09.2020r.
Zakończenie stażu: 31.05.2023r.
Stanowisko: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego
Placówka:

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z2019r. poz.2215)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1650))

CELE:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.

§8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania podejmowane w okresie stażu

Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego. - Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego, tj. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r).
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
I semestr 2020/2021
Wrzesień 2020

2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz aplikacji multimedialnych - korzystanie z elementów projektu edukacyjnego „TABLIT”
- korzystanie z programów Matzoo, PisiPisu
- wykorzystywanie podłogi multimedialnej, ekranu oraz komputera do wyświetlania prezentacji multimedialnych, gier, zabaw i filmów edukacyjnych
- wykorzystanie aplikacji „Multiplaneta” oraz flipbok wyd. WSiP
- rok szkolny 2020/2021
- cały okres stażu
- cały okres stażu

- rok szkolny 2020/2021

2. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej - projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy dostosowanych do potrzeb dzieci w oparciu o różnorodne programy komputerowe oraz portale edukacyjne
- prowadzenie multimedialnej diagnozy dzieci wykorzystując zasoby wydawnictwa WSiP
- korzystanie z elektronicznej wersji Kart pracy
- korzystanie z komunikatora Zoom
- wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z rodzicami dzieci oraz innymi nauczycielami
- opracowywanie dokumentacji przedszkolnej oraz tej związanej z awansem zawodowym przy pomocy komputera
- opracowywanie planów wychowawczo – dydaktycznych, scenariuszy zajęć, sprawozdań
- komputerowe przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, podziękowań, zaproszeń
- tworzenie prezentacji multimedialnych
- wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli
- wykorzystanie tablicy multimedialnej w codziennej pracy: gry edukacyjne, filmy edukacyjne
- śledzenie aktualności na portalach internetowych
- umieszczanie artykułów i zdjęć z bieżących działań na stronie internetowej
- wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy (płyty CD I DVD, audioboki , plansze interaktywne) - cały okres stażu

- rok szkolny 2020/2021

- cały okres stażu w przypadku nauki zdalnej lub hybrydowej

3. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy. - doskonalenie warsztatu pracy oraz poszerzenie wiedzy na temat metod aktywizujących i innowacyjnych
- poznawanie i wykorzystywanie metod pracy dostosowanych do potrzeb grupy
- rozwijanie zdolności czytelniczych dzieci, poprzez zaangażowanie rodziców, dziadków lub osoby znane do czytania dzieciom w ramach „Cała Polska czyta dzieciom”
- udział w VII edycji Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci Programować”
- cały okres stażu

- rok szkolny 2020/2021, I semestr

§8 ust. 3 pkt 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Zadania podejmowane w okresie stażu

Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1.Przeprowadzenie 3 godzin zajęć koleżeńskich, otwartych dla nauczycieli
-zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
- opracowanie scenariusza zajęć
- przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli
- dokonanie ewaluacji zajęć - cały okres stażu

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ciągu bieżącej pracy oraz na radach pedagogicznych - praca w ramach zespołów powołanych w placówce

- wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów)
- współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych

- udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń
- opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami przedszkola
- opiekun praktyk studenckich
- cały okres stażu

- cały okres stażu
- według harmonogramu imprez i uroczystości
- cały okres stażu
- według potrzeb

- I semestr 2020/2021

3.Prowadzenie szkoleń w ramach WDN. -Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
- cały okres stażu

4. Dzielenie się pomocami dydaktycznymi z innymi nauczycielami - udostępnienie scenariuszy zajęć, scenariuszy z uroczystości, kart pracy, pomocy dydaktycznych innym nauczycielom - cały okres stażu

5. Publikowania materiałów edukacyjnych, metodycznych w Internecie - opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- publikowanie na stronie przedszkola oraz portalach internetowych scenariuszy z zajęć oraz z uroczystości przedszkolnych - październik 2020
- cały okres stażu

§8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania podejmowane w okresie stażu
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

1.Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w szkoleniach i kursach - uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola
- studia podyplomowe z zakresu edukacji i wspomagana rozwoju dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera
- certyfikowany kurs „Terapia ręki”
- innowacja pedagogiczna z zakresu kodowania i programowania
- program autorski - cały okres stażu

- rok szkolny 2020/2021

- I semestr 2020/2021
- rok szkolny 2021/2022
- rok szkolny 2022/2023

2.Zabawy z kodowaniem - udział w VI edycji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Uczymy dzieci programować”
- I semestr roku szkolny 2020/2021

3. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci - przygotowywanie i opieka nad dziećmi biorącymi udział w konkursach przedszkolnych i zewnętrznych
- „Cała Polska programuje”- konkurs ogólnopolski
- „Przygody kropelki wody” – konkurs w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Woda-nasz skarb”
- tworzenie kącików tematycznych
- organizowanie wycieczek pieszych oraz autokarowych
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi i ich zawodami
- przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych samodzielnie, przy współpracy z koleżankami i rodzicami m.in.: Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Mamy i Taty, uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Bal karnawałowy, Dzień Pluszowego Misia
- zgodnie z harmonogramem konkursów
- IX- X 2020
- II semestr 2020/2021
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- wg harmonogramu uroczystości i imprez

4. Praca z dziećmi z trudnościami.
- doskonalenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- cały okres stażu

5. Akcje i zbiórki charytatywne.
- zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach,
- zorganizowanie akcji charytatywnej „Dla Piotrusia”,
- „Góra grosza”, Zbiórka dla schroniska
- cały staż, według aktualnych potrzeb

6. Realizacja dodatkowych zadań edukacyjnych.
- ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową i przygotowujące do pisania z kartami „Lewa ręka rysuje i pisze” dla dzieci leworęcznych
- cały okres stażu

7. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
- Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
- cały okres stażu

8. Propagowanie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” oraz udział w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” - zorganizowanie akcji „Książka mój przyjaciel” z okazji Dnia książki
- stworzenie kącika książek w holu przedszkola
- opracowanie listy książek wartych przeczytania dla dzieci w różnym wieku zamieszczenie jej na tablicy informacyjnej w szatni
- zachęcanie rodziców do współpracy na rzecz głośnego czytania dzieciom,
- współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Biłgoraju
- udział w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”- realizowanie modułów dostępnych na stronie internetowej
- kwiecień 2021
- rok 2021/2022

8. Działania proekologiczne - zasadzenie na placu przedszkolnym drzewka naszej grupy z okazji Dnia Ziemi - kwiecień 2020/2021

§8 ust. 3 pkt 4 a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą,
powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania podejmowane w okresie stażu
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

1.Opracowanie i wdrażanie innowacji - utrwalenie zasad opracowywania i wdrażania innowacji
- gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania innowacji
- merytoryczne opracowanie innowacji
- wdrażanie i realizacja zadań i celów innowacji na zajęciach
- ewaluacja podjętych działań

Rok szkolny 2021/2022

2. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrażanie programu autorskiego z „Terapii ręki połączonej z elementami integracji sensorycznej”
Rok szkolny 2022/2023

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu.

Zadania podejmowane w okresie stażu
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych - przygotowanie stosownych dokumentów
- zapoznanie z teczka wychowawcy
- prowadzenie zajęć w obecności studentów
Rok szkolny 2020/2021

2.Koordynator wolontariatu - zorganizowanie spotkania on-line/ prezentacji z Piotrusiem, przedstawienie dzieciom chłopca dla którego będziemy zbierać nakrętki
- realizacja działania, organizacja przekazywania nakrętek
- stworzenie kartek z życzeniami świątecznymi dla Piotrusia
- cały okres stażu

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.
Zatwierdzam do realizacji

Biłgoraj, dnia...........................
........................................
podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.