X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45713
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Izabella Kownacka
nauczyciel języka polskiego
Data rozpoczęcia stażu – 03.09.2018 r Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 1

Umiejętność wykorzystania
w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się.

1.Stosowanie w trakcie lekcji metod aktywizujących ucznia.

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.

3.Wykorzystanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

4.Wykorzystanie Internetu i jego zasobów.

5. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Forma realizacji:
-Wykorzystanie w codziennej pracy metod aktywizujących uczniów np.
problemowa - burza mózgów, inscenizacja, dyskusja
panelowa, , metoda projektu, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne, mapa myśli, plakat

- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e – booków, platformy edukacyjnej .

- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem urządzeń programów multimedialnych np. multibooki, wirtualne programy o sztuce,
Internetu, encyklopedii multimedialnej, elektronicznych słowników, komputerowych programów edukacyjnych,
projektora.

- Stosowanie poczty elektronicznej, e- dziennika do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, organizacjami, w których będę brała udział.

- Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela.

- Wykorzystanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.
- Korzystanie z platformy edukacyjnej dla uczniów. Przygotowanie do ewentualnej nauki zdalnej.

- Diagnozowanie możliwości ucznia, prowadzenie samooceny,
badanie przyrostu umiejętności
poprzez testy diagnozujące na
wejściu i wyjściu.

- Tworzenie dokumentacji klasowej i szkolnej, scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 2

Zadania podejmowane w okresie stażu:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami
z innymi nauczycielami, w
tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności
dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w
ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Forma realizacji:

1.Prowadzenie zajęć otwartych.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

3. Pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

4.Udział w pracach zespołów zadaniowych.

-Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w formie referatu i wykładu w ramach zespołu przedmiotowego.
-Przeprowadzenie zajęć otwartych z języka polskiego dla zainteresowanych oraz ich omówienie.
- Opracowanie i udostępnienie w Internecie, scenariuszy zajęć, testów, kart pracy.
- Udostępnianie własnych materiałów (scenariuszy, programów, multimediów do kształcenia zdalnego) i pomocy dydaktycznych zespołowi nauczycieli.
-Dzielenie się wiedzą ze szkoleń i interesującymi pomysłami z innymi nauczycielami, w szczególności nauczycielami w zespole przedmiotowym i wychowawczym.
- Dzielenie się wiedzą w nauczycielskich grupach na portalach społecznościowych.
-Prezentacja wyników i analizy egzaminu maturalnego z języka polskiego w ramach szkoleniowej rady pedagogicznej.
- Publikacja planu rozwoju zawodowego i scenariuszy lekcji na platformie edukacyjnej.
- Dzielenie się z nauczycielami o krótszym stażu pracy umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu.
-Pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych.
-Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, w tym związanych z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Działalność w zespołach powołanych przez dyrektora szkoły.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 3

Zadania podejmowane w okresie stażu i forma realizacji:

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Prowadzenie zajęć dodatkowych.

2.Udział w ogólnopolskich konkursach, programach, akcjach oraz kampaniach społecznych, organizacja konkursów.

3.Podejmowanie działań charytatywnych, ich organizacja na terenie szkoły i w najbliższym środowisku.

4.Nawiązanie współpracy z instytucjami.

5.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży.

6. Opracowanie działań podnoszących kulturę pedagogiczną rodziców.
7.Organizacja uroczystości szkolnych.

-Przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla chętnych uczniów, przygotowujących do gali i konkursów.
- Kampania Ogólnopolskiego Głośnego Czytania.
- Udział w ogólnopolskim programie„Serce Kapsuły Czasu”, Nasz świat za sto lat!
- Udział Dolnośląskim Konkursie Literackim o Laur Złotego Pióra “My Polacy – my Dolnoślązacy”.
- "Świat poezji Jerzego Harasymowicza w obiektywie.
- Ogólnopolski konkurs Sztuka Polska Nie - Podległa ?
- Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych: Za co kocham Polskę?
- Udział w akcji oddawania krwi i szpiku kostnego.
- Organizacja i udział w zbiórkach pieniędzy, nakrętek na rzecz potrzebujących np.” Góra grosza”, „Szlachetna paczka”.
- Współpraca z lokalnym schroniskiem dla zwierząt.
- Organizacja akcji „ Czytanie dla seniora”.
- Organizacja stoiska na Szkolnym Jarmarku Bożonarodzeniowym.
- Nawiązanie współpracy z MOPS-em, Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie, fundacją”Siepomaga”.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy w trakcie zajęć.
- Systematycznie prowadzenie obserwacji uczniów, rozmowy indywidualne z młodzieżą i ich rodzicami.
- Przeprowadzenie prelekcji, pogadanek dla rodziców na tematy wychowawczo – edukacyjne.
-Przygotowanie części artystycznej gali szkolnej podsumowującej osiągnięcia i sukcesy uczniów.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 4 a

Zadania podejmowane w okresie stażu i forma realizacji:
Opracowanie i wdrożenie
programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze
specyfiką szkoły,
w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
- Opracowanie i realizacja programu zajęć pozalekcyjnych.

- Opracowanie i realizacja programu pracy na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem z niedosłuchem.

- Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć wyrównawczych języka polskiego dla obcokrajowców „ O języku polskim jako drugim”. Okres pracy w szkole.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 4 b
Zadania podejmowane w okresie stażu i forma realizacji:
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

- Wykonywanie zadań kuratora społecznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.