X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45665
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Marleny Słodkiewicz
nauczyciela kontraktowego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2020 r.
Zakończenie stażu: 31 maja 2023 r.

Ostrowiec Świętokrzyski 2020

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
ZADANIA DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej procedury awansu zawodowego  Analiza przepisów prawa dot. awansu zawodowego nauczycieli – zapoznanie się powinnościami i wymaganiami
wrzesień 2020
Współpraca z opiekunem stażu.  Zawarcie kontraktu z opiekunem.
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
 Analiza przygotowanego planu rozwoju.
 Rozmowy i konsultacje dot. sposobu realizacji stażu.
 Ustalenie harmonogramu obserwacji.
 Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2020

maj 2023
Doskonalenie warsztatu pracy.  Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, webinarach, warsztatach, zgodnych z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły.
 Korzystanie z portali, stron internetowych, czasopism, literatury fachowej poświęconych edukacji.
 Opracowanie i gromadzenie własnych pomocy dydaktycznych do zajęć.
 Opieka nad salą, troska o jej wyposażenie, wygląd, tworzenie dekoracji klasowych
 Opracowywanie wybranych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych

cały okres stażu

Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły.  Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej w ramach zespołów zadaniowych.
 Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z zajmowanym stanowiskiem
 Sprawowanie funkcji przewodniczącej zespołu do spraw promocji szkoły
 Udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej. cały okres stażu

wg harmonogramu
Praca wychowawcy klasowego  Opracowanie klasowego planu pracy wychowawczej
 Tworzenie planów pracy dydaktycznej- rozkładu materiału wrzesień każdego roku szkolnego
Promocja placówki  Prowadzenie strony internetowej oraz fanpageu na portalu społecznościowym
 Redagowanie i przekazywanie artykułów i zdjęć do lokalnej prasy, mediów odnoście wydarzeń i uroczystości w placówce
 Współpraca z mediami, lokalną telewizją, zapraszanie na uroczystości i wydarzenia szkolne
cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie środowiska uczniów.  Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach, diagnozowanie ich potrzeb
 Rozmowy z uczniami nt ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego itp.
 Spotkania z rodzicami, wsparcie poprzez rozmowy indywidualne. cały okres stażu

według potrzeb
Organizowanie uroczystości szkolnych, konkursów, wycieczek itp.  Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych.
 Współpraca z rodzicami – angażowanie w organizację imprez klasowych i innych akcji cały okres stażu zgodnie z terminarzem szkolnym
Realizacja projektów instytucji zewnętrznych  Udział w wybranych projektach edukacyjnych
 Udział w projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” cały okres stażu

rok szkolny 2020/2021
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Udział w szkoleniach, webinarach dot. pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Uczestnictwo w webinarium – Jak konstruować WOPFU i IPET dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym?
 Uczestnictwo w webinarium – Jak pomóc uczniom z trudnościami w werbalnym komunikowaniu się?
 Analizowanie dokumentacji, opinii i orzeczeń w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

 Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 Konstruowanie IPET oraz WOPFU
 Czytanie fachowej literatury i prasy branżowej
 Współpraca i konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym
 Opracowywanie dokumentów dla poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych instytucji
 Dostosowanie wymagań, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów.
 Pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej

Wrzesień 2020

cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Dokształcanie w zakresie stosowania metod aktywizujących  Udział w kursie dot. metod aktywizujących w nauczaniu
 Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism w celu inspiracji do stosowania ciekawych metod podczas lekcji wrzesień-listopad 2020

cały okres stażu
Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia  Stosowanie podczas lekcji metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu, burza mózgów, mapa mentalna, symulacje, gry i zabawy dydaktyczne, memory, gry karciane, planszowe, stacje zadaniowe
cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej
wyników do doskonalenia warsztatu pracy
ZADANIA DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Analizowanie sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w zespole klasowym  Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez rozmowy, pytania, informacje zwrotne od środowiska szkolnego ( uczniowie, rodzice, dyrektor, nauczyciele)
 Podsumowanie zajęć z uczniami poprzez wprowadzenie emotikonów, łapek itp.
 Dostosowywanie testów sprawdzających opanowanie działów podstawy programowej
 Analiza wytworów ucznia, kart pracy, sprawdzianów

 Analiza osiągnięć semestralnych i rocznych.
 Opracowanie kwestionariusza ankiety i przeprowadzenie ankiety dla rodziców dot. pracy dydaktycznej, wychowawczej nauczyciela

cały okres stażu

Na semestr i koniec roku
Na koniec każdego roku szkolnego
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.  Ustalenie z opiekunem harmonogramu prowadzonych zajęć.
 Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji.
 Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
 Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć. 4 zajęcia w roku szkolnym
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli  Obserwacja i uczestnictwo w omawianiu zajęć Cały okres stażu – według ustalonego terminu
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora/wicedyrektora.  Ustalenie z dyrektorem/wicedyrektorem terminu zajęć.
 Przedstawienie opiekunowi i dyrektorowi scenariusza zajęć do konsultacji.
 Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora/wicedyrektora.
 Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć. Przynajmniej 1 raz w okresie całego stażu - według ustalonego terminu

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia.  Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami jak również udostępnianie scenariuszy, materiałów dydaktycznych, kart pracy, filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych cały okres stażu wg potrzeb
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły.  Ustalenie terminu zajęć.
 Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
 Omówienie zajęć i wymiana spostrzeżeń.
2 razy w okresie stażu
– według ustalonego terminu

§ 7 ust 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.  Poznanie środowiska rodzinnego uczniów
 Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami
 Wspólne rozwiązywanie problemów uczniów razem z rodzicami i innymi nauczycielami
cały okres stażu
Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów.  Organizacja i udział w akcjach, zbiórkach na rzecz innych ludzi lub zwierząt (akcja dokarmiania zwierząt zimą, udział w zbiórce na rzecz schroniska dla zwierząt)
 Udział w akcji „Wymiana pocztówkowa” grudzień 2020

Rok szkolny 2020/2021
Działania proekologiczne, prozdrowotne  Udział w akcjach prozdrowotnych i proekologicznych oraz nietypowych dni typu: Sprzątanie świata, Owoce i warzywa w szkole itd.
 Udział w akcji „Zdrowo i sportowo”

 Pogadanka/prezentacja podczas spotkania z rodzicami na temat zdrowego żywienia zgodnie z terminarzem szkolnym
rok szkolny 2020/2021
2 semestr roku szkolnego 2020/2021
Uwrażliwianie na problemy społeczne i cywilizacyjne  Poruszanie z uczniami tematyki : agresji, uzależnień od komputera i Internetu w trakcie zajęć dydaktycznych

 Współorganizacja i włączenie uczniów w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Europejski Tydzień Autyzmu, Światowy Dzień Zespołu Downa cały okres stażu – zgodnie z programem wychowawczo-profilkatycznym
zgodnie z terminarzem szkolnym
Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów  Udział w spotkaniu z przedstawicielem prawa i porządku
 Pogadanki z uczniami podczas lekcji zgodnie z terminarzem szkolnym
Działania na rzecz integracji uczniów  Organizowanie/Współorganizowanie spotkań i imprez integracyjnych cały okres stażu – zgodnie z terminarzem szkolnym
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży  Udział w apelach i uroczystościach szkolnych.
 Wycieczki szkolne
zgodnie z terminarzem szkolnym

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Doskonalenie wiedzy i umiejętności zw. z obowiązującymi dokumentami i aktami prawnymi w oświacie.
 Aktualizacja dotychczasowej wiedzy na temat aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela: Karta Nauczyciela, Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące: awansu zawodowego; w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki; oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki,; BHP; dokumentacji i innych.
 Aktualizacja wiedzy odnośnie dokumentacji szkolnej: statut szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania

cały okres stażu
Wykorzystanie wiedzy o prawie oświatowym  Wykorzystanie zdobytej wiedzy do opracowania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania itp.
 Współtworzenie niezbędnych dokumentów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 Prowadzenie dokumentacji i przestrzeganie procedur podczas wycieczek
 Opracowywanie ocen opisowych, opinii. Przygotowanie sprawozdań semestralnych i rocznych.

cały okres stażu

Koniec I i II semestru
każdego roku szkl.

§ 7 ust.2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas zajęć  Opracowanie scenariuszy, kart pracy, materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
 Wykorzystywanie komputera, programów edukacyjnych oraz Internetu w codziennej pracy z uczniami (projekcja filmów, plików muzycznych, prezentacji, ilustracji itp.)
cały okres stażu
Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy  Przygotowywanie dokumentacji szkolnej: planów pracy, ocen opisowych, opinii i wszelkiej dokumentacji zw. z uczniem
 Przygotowanie dokumentacji zw. ze stażem
 Publikacja planu rozwoju na stronie internetowej www.edux.pl
 Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji na stronach urzędów i instytucji oświatowych jako źródła wiedzy o prawie oświatowym
 Wyszukiwanie i wykorzystanie stron internetowych jako źródła ciekawych pomysłów do pracy na zajęciach
 Dyskusje i wymiana doświadczeń zw. z edukacją z nauczycielami zrzeszonymi w grupach zawodowych na portalach społecznościowych
 Udział w szkoleniach, webinariach online
 Sporządzanie informacji, zawiadomień, relacji z wycieczek, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, zamieszczanie relacji na szkolnym portalu społecznościowym oraz stronie szkoły,
 Redagowanie ogłoszeń, przygotowanie dyplomów na konkursy i inne
 Korzystanie z poczty e-mail i innych komunikatorów do kontaktu ze szkołą, gronem pedagogicznym, rodzicami
 Wyszukiwanie ciekawych pozycji wydawniczych, zakup książek i czasopism do celów samokształceniowych
 Utworzenie własnej bazy cyfrowych materiałów, kart pracy i pomocy dydaktycznych, cały okres stażu

październik 2020

cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego może być modyfikowany w trakcie trwania stażu

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Miejscowość, data

........................................ ........................................
Podpis nauczyciela ubiegającego się Podpis dyrektora
o stopień nauczyciela mianowanego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.