X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45672
Przesłano:

Sprawozdanie częściowe z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE CZĘŚĆIOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Termin: ....
Nauczyciel: ....
Z dniem 1 września 2020 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 47 w Sosnowcu. W ramach odbywania stażu w I półroczu w roku szkolnym 2020/2021 zrealizowałam poniżej wymienione zadania wynikające z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
OPIS REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
1. Zapoznanie z procedura awansu zawodowego.
• Aby dobrze przygotować się do realizacji awansu zawodowego zapoznałam się najpierw z najważniejszymi aktami pranymi regulującymi procedury awansu. Były to : Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
Zapoznałam się również z aktualną dokumentacją regulującą pracę placówki. Były to następujące dokumenty:
• Statut Przedszkola Miejskiego nr 47
• Procedura zapewnienia zasad bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 47 w Sosnowcu w okresie pandemii COVID-19
• Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Przedszkolu miejskim nr 47 w Sosnowcu
• Plan pracy przedszkola na rok 2020/21
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
We wrześniu 2020 r. przeanalizowałam wymagania niezbędne do uzyskania awansu na nauczyciela dyplomowanego i zgodnie z nimi opracowałam plan rozwoju zawodowego, który złożyłam wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu do Dyrekcji przedszkola w dniu...

§ 8 ust. 3 pkt 1.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi
uczenia się

1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
Zapoznałam się z artykułem „Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/999/MAT_1_1.pdf, zapoznałam się z koncepcją Metody Sześciu Klocków, https://alenauczanie.edu.pl/materials/prezentacje/ale-przedszkole/Metoda-6-klockow.pdf, https://akcesedukacja.pl/6klockow. Starałam się również pogłębić swoja wiedze na temat Pedagogiki Zabawy, korzystałam w tym celu ze stron internetowych: http://abcmalucha.net/koncepcje-pedagogika-zabawy-klanza/, https://www.sbc.org.pl/Content/10086/Kedzior_Pedagogika_zabawy.pdf,
2. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
Podczas prowadzenia zajęć stosowałam następujące metody aktywizujące: elementy Metody Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy, Elementy odimiennej metody czytania dr I. Majchrzak, Gimnastyka twórcza L. Labana
3. Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy.
Podczas mojej codziennej pracy, pisząc plan rozwoju czy sprawozdania, korzystałam z programu Microsoft Office – Word, przygotowywałam dyplomy z użyciem kreatora dyplomów wydawnictwa MAC, przygotowując zdjęcia na stronę internetową przedszkola wykorzystywałam program Paint. Często korzystałam z przeglądarki Internetowej do wyszukiwania ciekawych pomysłów na prace plastyczne. Na bieżąco wykorzystuję techniki komputerowe do tworzenia kart pracy i scenariuszy. W okresie pracy zdalnej komunikowałam się z rodzicami za pomocą Internetu i prowadziłam zajęcia zdalne.
Wykorzystywałam Internet do zapoznawania się z ofertami szkoleń i warsztatów on-line. Najczęściej była to strona: https://cdnsosnowiec.edupage.org/, korzystałam również ze szkoleń i webinarium wydawnictw MAC, Nowa Era, WSiP. Ze względu na okres pandemii prawie wszystkie szkolenia w jakich brałam udział odbywały się za pomocą Internetu. Były to następujące szkolenia i wykłady online:
• Dzień kropki z Canvą - 09.09.2020
• „Bezpieczny przedszkolak w niebezpiecznej sieci”, MAC, 29.09.2020
• „Dziecko z mutyzmem w placówce oświatowej- rozumienie i metody pomocy” Nowa Era 03.11.2020
• „Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” – CDN, 17.11.2020
• E-spotkanie: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole, Nowa Era, 01.12.2020
• „Kreatywnie i z pomysłem w przedszkolu”-CDN, 12.12.2020

Za pomocą poczty elektronicznej zgłaszałam dzieci do konkursów plastycznych i przesyłałam skany ich prac. Były to następujące konkursy: "Piękna nasza Polska cała"- organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 52 w Sosnowcu, „Moja Polska”- organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 39 w Sosnowcu, „Święty Mikołaj”- konkurs organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu.
Na bieżąco korzystałam z Internetu do poszukiwania ciekawych scenariuszy np. Scenariusz zabawy andrzejkowej - Andrzejkowe wróżby, scenariusz Dzień Postaci z Bajek
i artykułów np. Dzieci z zaburzeniami uwagi, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/1038-dzieci-z-zaburzeniami-uwagi.html, Głos uwięziony w gardle” https://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/glos-uwieziony-w-gardle
4. Umieszczenie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych
Zamieściłam na stronie internetowej edux.pl sprawozdanie cząstkowe z Planu Rozwoju Zawodowego oraz scenariusz zajęć hospitowanych przez p. Dyrektor „W krainie figur geometrycznych”,
Na bieżąco zamieszczam dokumentację fotograficzną z wydarzeń w grupie na stronie internetowej przedszkola oraz w galerii grupy Misie. Były to następujące wydarzenia:
• Dzień chłopaka
• Dzień Postaci z Bajek
• Andrzejki
• Dzień Niepodległości
• Spotkanie ze Świętym Mikołajem
• Nagranie i zamieszczenie na stronie internetowej przedstawienia „Świąteczne porządki”
• Zamieszczanie na stronie internetowej informacji o przystąpieniu do projektu- innowacji pedagogicznej Mały Miś w Świecie Emocji, zamieszczanie fotorelacji w galerii grupowej.
Na bieżąco komunikuję się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej, przesyłam im informacje o potrzebach grupy bądź ważnych wydarzeniach. Również z pomocą Internetu prowadziłam zajęcia zdalne w okresie 23.10.2020 do 30.10.2020.
Komunikuję się z innymi nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.
§ 8 ust. 3 pkt 2.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Aktywny udział w pracach zespołu ds. ewaluacji oraz zespołu tworzenia dokumentacji przedszkola.
Brałam aktywny udział w pracach do zespołu do spraw ewaluacji. Pierwsze spotkanie odbyło się ..... Podczas spotkania zostały opracowane zagadnienia kluczowe do ewaluacji. Brałam również udział w opracowaniu narzędzi do ewaluacji.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.
W związku z tym, iż jestem opiekunem stażu p..... prowadziłam dla niej zajęcia otwarte, stwarzając jej okazję do obserwowania mojego warsztatu pracy. Tematy zajęć były następujące:
• Mały jeż-
• Uszy na sprzedaż –
• Kolorowy abażur lampy-
• Cztery bałwanki-
3. Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy.
Publikacja na stronie edux.pl scenariusza „W krainie figur geometrycznych”.

§ 8 ust. 3 pkt 3.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.
Współpracuję z logopedą oraz innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia: rozwijające kompetencje społeczne, rewalidację i gimnastykę korekcyjną dla dzieci z mojej grupy. Omawiam postępy wychowanków oraz zauważone trudności. Staram się wykorzystywać wszystkie wskazówki otrzymane od nauczycieli i specjalistów dotyczące pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki i mojego wsparcia.
Na prośbę rodzica napisałam opinię nauczyciela o dziecku dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
Aktywnie wspieram dzieci w przygotowaniach prac na konkurs. Do tej pory wraz z moimi podopiecznymi brałam udział w następujących konkursach:
• „Figurasy”- J. E.
• "Piękna nasza Polska cała"- K. P, organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 52 w Sosnowcu,
• „Moja Polska”- K. K., organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 39 w Sosnowcu,
• „Święty Mikołaj”- J. K., konkurs organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu.
Staram się zachęcać rodziców do wspierania uzdolnień dzieci poprzez prezentację ich uzdolnień. Organizuję wystawy ich prac, zamieszczam zdjęcia prac na stronie przedszkola w galerii grupowej. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne w czasie przedstawienia „Świąteczne porządki”. Ze względu na ograniczenia spowodowane covidem i niemożność bezpośredniego uczestnictwa w rodziców w przedstawieniu, jego nagranie zostało zamieszczone na stronie przedszkola.
W grudniu 2020 r. byłam współorganizatorką konkursu wewnątrz przedszkolnego „Świąteczna bombka”.
3. Współpraca z instytucjami.
Ze względu na pandemię trudno zaplanować współpracę z instytucjami takimi jak: straż pożarna czy policja.

4. Działalność społeczna -rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym
Wraz moimi podopiecznymi brałam udział w zbiórce na rzecz schroniska dla zwierząt, oraz akcji Razem na Święta. W ramach tej akcji dzieci wykonały bombki świąteczne, które zostały zaniesione do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu.
5. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych.
Na bieżąco w razie potrzeby kontaktuję się z rodzicami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i emocjonalnych dzieci. Dużo uwagi poświęciłam Z. i jego rodzicom. Z. ma problemy emocjonalne, które przejawiają się jego niemal histerycznym płaczem w przedszkolu. Cały czas mówi, że tęskni za mamą. Na bieżąco kontaktujemy się w tej sprawie z rodzicami, poprosiłyśmy o konsultację psychologa, napisałyśmy dla Z. opinię. Dużo z nim rozmawiamy, prowadzimy z nim pracę indywidualną, skierowałyśmy go na zajęcia rozwijające kompetencje społeczne.
Pedagogizacja rodziców.
W związku z ograniczoną możliwością prowadzenia spotkań grupowych z rodzicami, staram się prowadzić pedagogizację rodziców poprzez wpisy na stronie internetowej. Tam też zamieściłam notatkę na temat problemów emocjonalnych dzieci i możliwościach ich rozwiązywania.
6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
Aby pogłębić swoją wiedzę i umiejętność zawodowe brałam udział w następujących szkoleniach:
• Dzień kropki z Canvą - 09.09.2020
• „Bezpieczny przedszkolak w niebezpiecznej sieci’ MAC, 29.09.2020
• „Przyjaciele Zippiego”- CDN, 06.10 i 08.10. 2020
• „Dziecko z mutyzmem w placówce oświatowej- rozumienie i metody pomocy” Nowa Era 03.11.2020
• „Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” – CDN, 17.11.2020
• E-spotkanie: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole, Nowa Era, 01.12.2020
• „Kreatywnie i z pomysłem w przedszkolu”-CDN, 12.12.2020
• „Techniki nauczania zdalnego”, CDN, 16.12.2020
W celu pogłębienia wiedzy na temat metod aktywizujących sięgnęłam do takich książek jak: Kolczyńska E.G. „Dziecięca matematyka”, I. Majchrzak „Wprowadzenie dzieci w świat pisma”.
Obserwowałam zajęcia koleżeńskie prowadzone przez p. I. W., „Pasowanie na przedszkolaka”
7. Wzbogacanie warsztatu swojej pracy.
Nawiązałam współpracę z przedstawicielem MAC, jej efektem jest pozyskanie ciekawych materiałów dydaktycznych w postaci „Teczki kompetencji”, sama również tworzę pomoce dydaktyczne, dekoracje i karty pracy dla dzieci.
8. Udział w programach i projektach edukacyjnych
Wraz z moją grupa bierzemy udział w projekcie edukacyjnym Dzieci Uczą Rodziców Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji oraz ogólnopolskiej akci prozdrowotnej Klub Mleczaka. Zadaniem tej akcji jest wytwarzanie i utrwalanie u dzieci nawyku higieny jamy ustnej. W ramach programu Dzieci Uczą Rodziców odbyły się dwa zajęcia Mały patriota” oraz „Magiczny czas”.
§ 8 ust. 3 pkt 4a.
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowanie programu edukacyjnego
Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej mały Miś w Świecie Emocji, na podstawie projektu A. Konefał pod tym samym tytułem. W ramach projektu przeprowadziłam następujące zajęcia w grupie Misie
• Zajęcia wprowadzające w tematykę emocji/stworzenie „Kuferka emocji”, uzupełnianego w ciągu całego okresu trwania projektu
• zajęcia których tematem była RADOŚĆ. Zajęcia inspirowane treścią opowiadania Misiowej Mamy. Przygotowanie wspólnie z dziećmi „Słoika dobrych chwil”

§ 8 ust. 3 pkt 4b.
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Od września 2020r. jestem opiekunem stażu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego. W związku z tym opracowałam kontrakt i harmonogramu działań. Udzieliłam pomocy w takcie pisania planu rozwoju zawodowego p. A. Prowadziłam zajęcia w obecności nauczyciela kontraktowego. Zajęcia te odbyły się w następujących terminach.
• Mały jeż-..
• Kolorowy abażur lampy-...
• Cztery bałwanki- ...
Jako opiekun obserwowałam i omawiałam zajęcia prowadzone przez nauczyciela kontraktowego. Zajęcia te odbyły się:
• Takie cosie – ....
• Stemple z ziemniaka – ....
• Zwierzęta domowe – ....
• Kolorowe bombki – ...
Podczas omawiania zajęć szczególną uwagę zwracałam na rodzaj stosowanych metod pracy z przedszkolakami. Prowadziłam konsultacje z nauczycielem kontraktowym, udzielałam pomocy w doborze metod pracy oraz opracowywaniu dokumentacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.