X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45689
Przesłano:

Regulamin wycieczek szkolnych w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Regulamin wycieczek szkolnych w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r, poz. 1055)

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej
i terapeutycznej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem w Toruniu.
2. Organizowanie wycieczek przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci
i Młodzieży z Autyzmem ma na celu:
1) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 2) wspomaganie rodziny i ośrodka w procesie wychowania,
3) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
4) poprawę samodzielności uczniów w środowisku lokalnym,
5) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki społecznej,
6) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych. Wzór rejestru wyjść grupowych stanowi załącznik do regulaminu.

§ 2. Organizacja wycieczek
1. Wycieczki mogą być organizowane wyłącznie w kraju.
2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor, zatwierdzając kartę wycieczki.
4. Karta wycieczki stanowi załącznik do regulaminu.
5. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 3. Kierownik wycieczki
1. Kierownik wycieczki:
1) opracowuje program i regulamin wycieczki,
2) zapoznaje uczniów, rodziców, opiekunów prawnych uczniów i opiekunów wycieczki
z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki,
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom,
6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy,
7) organizuje i nadzoruje transport i dla uczniów i opiekunów wycieczki,
8) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora i rodziców w formie pisemnej w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia wycieczki.

§ 4. Opiekun wycieczki
1. Opiekun wycieczki:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
3) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika,
4) Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci,
5) Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

§ 5. Uczestnicy wycieczki
1. Uczestnikami wycieczek organizowanych przez ORW „Tęcza” w Toruniu są jego wychowankowie.

§ 6. Finansowanie wycieczek
1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków rady rodziców lub
z innych źródeł.
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych
z nią kosztów chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.
5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora.
6. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
7. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze - w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów.

§ 7. Dokumentacja wycieczki
Dokumentacja wycieczki, winna być złożona dyrektorowi do zatwierdzenia w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem.
1. zgoda rodziców (opiekunów) na udział dziecka w wycieczce (imprezie) – załącznik nr 1
2. karta wycieczki (imprezy) – załącznik nr 2
3. harmonogram wycieczki (imprezy) – załącznik nr 3
4. lista uczestników wycieczki – załącznik nr 4
5. oświadczenie opiekuna wycieczki – załącznik nr 5
6. oświadczenie kierownika wycieczki – załącznik nr 6
7. wzór protokołu powypadkowego – załącznik nr 7

Rozliczenie wycieczki przedstawia się Dyrektorowi ORW „Tęcza” w Toruniu w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia.

§ 8. Zasady organizowania wycieczek
1. Każda wycieczka powinna być zatwierdzona przez dyrektora,
2. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli według następujących zasad:

• Każdą wycieczkę rozpoczyna się i kończy na placu przed Ośrodkiem.
• Podczas wycieczki kierownik lub wyznaczony przez niego opiekun sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
• Nie wolno organizować wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.

§ 9. Opieka nad uczniem podczas zawodów sportowych
Za bezpieczeństwo uczniów podczas zawodów oraz dojazdu odpowiadają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora, stosując ogólne przepisy o ruchu drogowym, regulaminy obiektów, na których odbywają się zawody, regulamin wycieczek szkolnych oraz inne przepisy, które w danym miejscu czasie są wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają zorganizowanie zajęcia edukacyjne w Ośrodku.
2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się
z regulaminem i harmonogramem wycieczki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.