X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45957
Przesłano:

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w SOSW dla Niesłyszących

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej
w roku szkolnym 2020/2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących

Wychowawcy grupy :........................................

W bieżącym roku szkolnym zaplanowane są następujące zadania:
I. Prowadzenie dokumentacji
1. Dziennik zajęć wychowawczych.
2. Zeszyt obserwacji grupy.
3. Dzienniczek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz samodzielnych wyjść z Internatu.
4. Korespondencja oraz dokumentacja obowiązująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

II. Organizacja zespołu klasowego i adaptacja w nowym roku szkolnym.
1. Przyjmowanie młodzieży do internatu – przydział pokoi i ich zagospodarowanie.
2. Przypomnienie wychowankom regulaminu internatu, rozkładu dnia, przepisów bhp
i p. poż.
3. Wybory samorządu grupy.
4. Kształtowanie właściwego współżycia w grupie – pomoc w rozwiązywaniu problemów.
5. Zdobywanie zaufania wychowanków w celu wzmocnienia wizerunku wychowawcy.
6. Mobilizowanie rodziców/opiekunów prawnych do częstych kontaktów z wychowawcą oraz współpracy z szkołą.
7. Informowanie rodziców/opiekunów prawnych o zachowaniu i bieżących problemach wychowanka.

III. Poznanie młodzieży, ich potrzeb oraz możliwości rozwoju.
1. Kształtowanie umiejętności współżycia w środowisku społecznym.
2. Prowadzenie zajęć integrujących grupę (org. imienin, urodzin, spotkań świątecznych).
3. Poznanie środowiska lokalnego wychowanków.
4. Aktualizacja obowiązującej dokumentacji w oparciu o wywiad, ankiety, rozmowy z rodzicami/opiekunami.
5. Obserwacja uczniów podczas różnych zajęć świetlicowych:
- aktywności uczniów;
- jakości wykonywanej pracy;
- przejawów zachowania w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników szkoły;
6. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi i wychowawcami internatu w celu ujednolicenia metod pracy opiekuńczo - wychowawczej.
7. Pomaganie słabszym kolegom, zapobieganie zjawisku segregacji społecznej wśród młodzieży.
8. Wpajanie poczucia bezpieczeństwa w grupie wychowawczej i internacie.

IV. Współżycie w zespole oraz rozwijanie samodzielności młodzieży oraz współodpowiedzialności za wygląd i dobre imię szkoły.
1. Zapoznanie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (z naciskiem na ocenę z zachowania).
2. Wyrabianie poczucia przynależności młodzieży do grupy oraz samopomocy koleżeńskiej.
3. Aktywizowanie uczniów do działań na rzecz szkoły (samorząd szkolny, kółka zainteresowań, kluby sportowe), udział w organizowanych imprezach szkolnych.
4. Wyrabianie szacunku u uczniów wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności oceny i samooceny własnego zachowania i osiągnięć w nauce.
5. Kształtowanie samodzielności, optymizmu i samoakceptacji.
6. Wdrażanie wychowanków do poszanowania własności wspólnej i osobistej.

V. Wyrabianie nawyków kulturalnych i estetycznych.
1. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w dorosłym życiu – praca nad wpajaniem zasad:
- Kultury osobistej, higieny, kultury ubioru, gestu, słowa, punktualności, utrzymania porządku, poszanowania mienia, obowiązkowości, systematyczności, asertywności, prawa do własnego zdania.
2. Dbałość o dobre imię internatu – praca na rzecz internatu i grupy, utrzymanie ładu i porządku w pokojach, dostosowanie do regulaminu internatu.
3. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami społecznymi zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi (min. PZG).
4. Kultywowanie zwyczajów i obrzędów polskiej tradycji (Wigilia, choinka, akcentowanie więzi rodzinnych)
5. Wyrabianie u młodzieży poczucia patriotyzmu
- poznanie kalendarium świąt dni narodowych
- informowanie o wydarzeniach patriotyczno- kulturalnych.
6. Wdrażanie właściwych zasad i reguł w relacjach międzyludzkich np. stosowanie poprawnych zwrotów grzecznościowych.
7. Wdrażanie do poprawnego zachowanie się w środkach komunikacji miejskiej i miejscach publicznych (np. kino, muzeum).
8. Kulturalne zachowanie się podczas spożywania posiłków w stołówce.

VI. Nauka
1. Zapewnianie korzystnych warunków do nauki – przestrzeganie godzin nauki własnej.
2. Organizowanie pomocy w nauce (doskonalenie umiejętności posługiwania się encyklopedią, słownikami oraz umiejętnego wykorzystania zasobów internetu).
3. Mobilizowanie do systematycznego poszerzania wiedzy i doskonalenia metod pracy własnej.
4. Przygotowanie do pracy samokształceniowej.
5. Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, propagowanie książki i czasopisma jako źródeł wiedzy i rozrywki.
6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych grupy.
7. Mobilizowanie młodzieży do uzyskiwania jak najlepszych efektów w nauce oraz utrzymanie wysokiej frekwencji.
8. Zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych organizowanych w szkole.
9. Motywowanie uczniów do uzyskiwania wyższego poziomu wykształcenia.

VII. Zdrowie
1. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych (dozór nad zajęciami higieniczno – porządkowymi).
2. Zwracanie uwagi na higienę pracy umysłowej – odpowiednia ilość snu.
3. Motywowanie do racjonalnego odżywiania.
4. Propagowanie ekologicznego stylu życia współczesnego człowieka.
5. Profilaktyka uzależnień z uświadamianiem na temat współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
6. Informowanie oraz utrwalanie wiedzy z zakresu właściwego i bezpiecznego zachowania w czasie podróży, przestrzegania przepisów drogowych, postępowania zgodnego z zasadami kodeksu drogowego oraz cywilnego.

VIII. Poznawanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków.
1. Przygotowanie gier i zabaw świetlicowych.
2. Prowadzenie różnych form zajęć plastycznych.
3. Moje hobby – rozwijanie i kształtowanie indywidualnych zainteresowań.
4. Wspólne oglądanie interesujących filmów.
5. Mobilizowanie młodzieży do czynnego udziału w zajęciach i imprezach organizacyjnych na terenie internatu (imprezy Andrzejkowe, karnawałowe, Walentynki, Dzień Głuchego, Wigilia, Śniadanie Wielkanocne).

IX. Organizowanie wycieczek - wyjścia integracyjne.
1. Organizowanie wyjść integracyjnych na terenie Krakowa. (np. kino, kawiarnia, teatr).
2. Wyjazdy na praktyki w ramach uczestnictwa w projektach unijnych Erasmus+
3. Organizowanie wyjść związanych z poszerzaniem i utrwalaniem wiedzy nabytej w szkole (muzea, wystawy, miejsca pamięci).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.