X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45642
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Gabriela Bielska
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny
Nazwa placówki: Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
........................................ Stargard
Dyrektor szkoły: ........................
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2020
Data zakończenia stażu: 31.05.2023
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.2018 poz.967 z późn. zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2019 r. poz. 1650).

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
• rozwijanie swoich umiejętności zawodowych;
• podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy placówki;

§ 8 ust. 3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.

Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
• Udział w kursach i szkoleniach na temat wykorzystania różnych technologii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wśród dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i z niepełnosprawnościami.

• Zaplanowanie i realizacja projektu edukacyjnego.

- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa”.
- Autorski projekt edukacyjny „W krainie żywiołów”.
Według harmonogramu szkoleń

Cały okres stażu

Wrzesień 2020- czerwiec 2021

Wrzesień 2020-czerwiec 2022
Stosowanie technik komputerowych w pracy pedagogicznej.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera, tabletu.
• Projektowanie prezentacji multimedialnych dla dzieci.
Praca z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem internetu oraz aplikacji stworzonych do pracy terapeutycznej z tabletem.
• Tworzenie grupy społeczności internetowej w ramach bazy pomysłów do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wykorzystanie do tego portali społecznościowych zrzeszających rodziców oraz nauczycieli i terapeutów. Na bieżąco w ciągu całego okresu stażu

Wrzesień 2020- maj 2023

Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy
• Przeglądanie zasobów internetu w celu tworzenia pomocy oraz bazy pomysłów do pracy terapeutycznej .
W ciągu całego stażu.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

Przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli
• Opracowanie scenariusza zajęć
• Ustalenie terminu zajęć otwartych
• Zaproszenie doradcy metodycznego
• Prowadzenie zajęć
• Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć 1 godzina w każdym roku stażu

kwiecień - maj
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy
• Prowadzenie na portalu społecznościowym grupy zrzeszającej rodziców, nauczycieli i terapeutów SENSIBUS i upowszechnianie w niej własnych pomysłów, metod i form pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

• Publikacja na portalu edux.pl oraz innych portalach Planu rozwoju i artykułów z zakresu pracy nauczyciela.

• Upowszechnianie wśród kadry placówki Pedagogiki Marii Montessori oraz realizacja autorskiego projektu pt. „Ogród Montessori” wśród wszystkich grup przedszkola.

• Prowadzenie zajęć otwartych z wykorzystaniem Pedagogiki Marii Montessori w obecności nauczycieli stażystów.

• Wprowadzeń elementów Pedagogiki Marii Montessori jako formę terapii dzieci z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- przygotowywanie i wykorzystywanie materiału rozwojowego;
- notatki i obserwacje.
Przez cały okres stażu

Wrzesień 2020

W ciągu całego okresu stażu

Kwiecień – maj 2022

Styczeń 2021
Kwiecień 2022

Wrzesień 2020-Czerwiec 2021
Współpraca z innymi nauczycielami
• Współpraca z nauczycielami w zespole ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Zgodnie z harmonogramem pracy na rok szkolny 2021/2022

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci
• Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach, projektach ogólnopolskich i lokalnych.
• Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających indywidualizacji oraz odkrywaniu przez dzieci własnych zainteresowań.
• Przygotowanie wystawy w holu przedszkola pt. „Moje małe talenty”- promowanie twórczości dzieci.
• Przygotowanie inscenizacji z okazji:
- Dnia Babci i Dziadka
- Jasełek Zgodnie z harmonogramem konkursów

W ciągu całego okresu stażu

Październik- listopad 2022

Styczeń 2021
Grudzień 2022
Akcje i zbiórki charytatywne
• Organizacja zbiórek nakrętek na cel charytatywny

• Zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie.
Przez cały okres stażu

Październik- Listopad 2020
Październik- Listopad 2021
Październik- Listopad 2022

§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

Opracowanie i realizacja autorskiego programu edukacyjnego
• Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu edukacji przyrodniczej z uwzględnieniem Pedagogiki Marii Montessori jako metody terapeutycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich integracji z pozostałymi dziećmi.
Wrzesień 2022- maj2023

§ 8 ust. 3 pkt. 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczy-cieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

Pełnienie funkcji opiekuna stażu

• Ustalenie zasad współpracy z nauczycielem stażystą.
• Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.
• Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty.
• Omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę.
• Pomoc w przygotowaniu scenariusza, obserwacja zajęć, omówienie przebiegu lekcji, ewentualne wnioski do pracy.
• Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego. Wrzesień

Wrzesień

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

Maj

Opracowała:

...................................

Zatwierdzam do realizacji

........................................ .......................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.