X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45634
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela: Witold Sękowski
Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Szczecinie
Czas stażu: 1.09.2020 - 31.05.2023
Nauczany przedmiot: indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• pogłębianie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej,
• poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe,
• realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
• podniesienia efektywności działań dydaktycznych,
• podniesienie jakości pracy Ośrodka,
• osobisty rozwój.

PODSTAWY PRAWNE:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
• Roz. MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574) ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r.; poz. 1650).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Czynności organizacyjne
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego. wrzesień-październik 2020 - wniosek o rozpoczęcie stażu;
- plan rozwoju zawodowego;
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń, sprawozdań itp.
- Sporządzanie sprawozdań cząstkowych. cały okres stażu - świadectwa;
- zaświadczenia;
- sprawozdania cząstkowe;
3. Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. maj 2023 – ocena dorobku zawodowego za okres stażu;
- złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego;

§ 8 ust. 3 pkt 1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w rewalidacji.
- Tworzenie zestawów ćwiczeń rewalidacyjnych, do wykorzystania w nauczaniu stacjonarnym, jak również w nauczaniu zdalnym: dyktand, kolorowanek, ćwiczeń doskonalących kompetencje językowe, zagadek graficznych doskonalących spostrzegawczość;
- Stworzenie bazy darmowych programów multimedialnych przydatnych w pracy nauczyciela cały okres stażu - kopie ćwiczeń w bibliotece szkolnej
2. Używanie technologii informacyjnej w podejmowaniu dodatkowych zadań w szkole
- Publikacje własnych materiałów na stronie internetowej szkoły
- Przygotowanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań w związku z organizacją 3różnych imprez i uroczystości w szkole, gdy zniesione zostaną ograniczenia związane z epidemią i organizacja imprez będzie już dozwolona.
- Pełnienie funkcji fotografa szkolnego podczas imprez szkolnych.
cały okres stażu
- zależnie od potrzeb - umieszczanie kopii dokumentów w bibliotece szkolnej;
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających proces komunikacji oraz rozwój funkcji poznawczych - Wykorzystywanie programów edukacyjnych oraz portali internetowych zapewniających wszechstronny rozwój uczniów;
- Sporządzenie wykazu programów edukacyjnych i stron internetowych dostosowanych do możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
cały okres stażu
- wykaz programów;
4. Korzystanie z sieci Internet do porozumiewania się z innymi nauczycielami
- Korzystanie z forów na portalach edukacyjnych celem wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Publikowanie na portalach internetowych:
-planu rozwoju zawodowego,
- zestawów ćwiczeń rewalidacyjnych,
- scenariuszy zajęć.
- Korzystanie z komunikatorów oraz poczty w sieci Internet.
cały okres stażu
- wykaz stron internetowych;
5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem metod aktywizujących
- Opracowanie scenariuszy zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących.
- Wykonanie pomocy do zabaw i gier dydaktycznych oraz kart pracy do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod aktywizujących.
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych w procesie dydaktycznym
cały okres stażu - zbiór pomocy dydaktycznych;
- scenariusze zajęć;

§8 ust. 3 pkt.2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej;
październik 2020
- publikacje w Internecie
2. Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu samokształceniowego SPdP.
- udział w spotkaniach zespołu;
- wspólne rozwiązywanie problemów;
- prowadzenie spotkań według potrzeb;
cały okres stażu
- potwierdzenie przewodniczącego zespołu samokształceniowego
3. Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań i scenariuszy zajęć.
- opracowywanie i przekazywanie materiałów;
cały okres stażu
- scenariusze zajęć w bibliotece szkolnej;
- zaświadczenia o publikacji wydane przez portale internetowe;
4. Przeprowadzenie 3 zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
– opracowanie scenariuszy zajęć;
- przygotowanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
cały okres stażu
- scenariusze zajęć

§ 8 ust. 3 pkt 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Poznanie sytuacji środowiskowej, rodzinnej i zdrowotnej uczniów.
- Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami.
- Kontakty z pedagogiem szkolnym, psychologiem i dyrektorem ośrodka.
- Kontakty z nauczycielami.
cały okres stażu
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
- Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej.
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w kontaktach z uczniami.
cały okres stażu
- bibliografia,
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Opracowanie zestawu pomocy dydaktycznych i udostępnienie go wszystkim nauczycielom poprzez umieszczenie w bibliotece szkolnej - Zebranie i uszeregowanie pomocy (ilustracje, wiersze, zagadki, krzyżówki itp.) do poszczególnych tematów.
- Udostępnienie pomocy w formie papierowej (segregator) i elektronicznej (pamięć przenośna) w bibliotece szkolnej.
cały okres stażu
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły

§ 8 ust. 3 pkt 4 a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznych.
- Korzystanie z literatury tematycznej.
- Udział w szkoleniach i kursach WODN.
cały okres stażu
- zaświadczenia, notatki
2. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.
- opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Ja wśród innych, inni wokół mnie”.
cały okres stażu
- innowacja, bibliografia,
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły

§ 8 ust. 3 pkt 4 d
opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji

1. Opracowanie i publikacja na portalach internetowych artykułu omawiającego darmowe programy multimedialne przydatne w pracy nauczyciela zajęć rewalidacyjnych
– wyszukiwanie i instalowanie programów;
- praca z wybranymi programami multimedialnymi;
- opis i ocena przydatności na zajęciach rewalidacyjnych poznanych programów;
- publikacja artykułu na portalach edukacyjnych;
cały okres stażu
- zaświadczenia o publikacji wydane przez portale internetowe;
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Ze względu na panującą w kraju epidemię, zaplanowane cele będą realizowane z uwzględnieniem ograniczeń i procedur związanych z COVID-19.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.