X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45649
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Beata Dobrowolska
nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Wałbrzychu
ul. Królewiecka 7
58-306 Wałbrzych

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Beaty Dobrowolskiej
UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Beata Dobrowolska
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Ukończone studia magisterskie:
• Filologia Germańska
Ukończone studia podyplomowe:
• Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
• Nauczanie przyrody w szkole podstawowej
• Wychowanie Przedszkolne
Certyfikaty:
• Certyfikat CAE (Certificate In Advanced English)

Data rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego: 3 września 2018r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2021 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

§8 ust. 3 pkt 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego 1. Przygotowanie i publikacja planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
3. Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych. 1. Przygotowanie prezentacji multimedialnych, gier, zabaw językowych, które będą wykorzystywane podczas zajęć.
2. Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mających na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych z j. angielskiego i niemieckiego.

3. Badanie przyrostu wiedzy poprzez testy diagnozujące na wstępie i wyjściu oraz próbne egzaminy ósmoklasisty.
Rok szkolny 2018/2019
2019/2020
2020/2021

3. Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
1. Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych.
2. Publikowanie prac w Internecie źródłem wymiany pomysłów w celu zorganizowania ciekawych i satysfakcjonujących zajęć.

Rok szkolny 2018/2019
2019/2020
2020/2021

4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych, internetu aplikacji Kahoot, Quizlet, Dysku Google, Padlet, Learning Apps, kody QR, Facebook, Answer Garden, Pic Collage.
2. Wykorzystanie programów komputerowych, smartfonów, tabletów i tablicy interaktywnej w realizacji niektórych lekcji języka obcego (wzbogacenie, uatrakcyjnienie lekcji).

3. Wykorzystanie własnego komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp. (ułatwienie uczniom pracy na lekcji).
4. Opracowanie wyników sprawdzianów z wykorzystaniem technologii komputerowej

5. Stosowanie oprogramowania do sporządzania pism, referatów, druków okolicznościowych (np. dyplomów)
5. Stosowanie tablicy interaktywnej podczas zajęć.
6. Stosowanie dziennika elektronicznego w czasie zajęć
7. Wykorzystanie oprogramowania do podręczników z języka angielskiego i niemieckiego, z których uczą się moi uczniowie; słowników multimedialnych lub zasobów internetowych na lekcji.
8. Umieszczanie materiałów dotyczących j. niemieckiego i angielskiego na stronie internetowej szkoły.

Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących podczas zajęć
1. Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod:
burza mózgów, dyskusja
panelowa, studium przypadku , drama, metoda projektu, drzewko decyzyjne, stacje
zadaniowe, gry dydaktyczne
2. Tworzenie filmów, animacji, komiksów, puzzli i krzyżówek, które będą elementami przeprowadzonych zajęć.

3. Prowadzenie projektów edukacyjnych, również we współpracy z innymi szkołami z Polski, Europy i świata w celu zachęcania uczniów do nauki języków obcych.

§8 ust. 3 pkt 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. 1. Przeprowadzenie co najmniej 3 zajęć otwartych z j. angielskiego lub niemieckiego wykorzystując urządzenia multimedialne.

2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych :
-Zespole ds. ewaluacji zewnętrznej
-Zespole przedmiotów humanistycznych
-Zespole ds. promocji szkoły
-Zespole wychowawców 1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych.

2. Udział w pracach zespołów podczas tworzenia planów pracy, ewaluacji pracy szkoły, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych i ósmoklasisty oraz pisania planów naprawczych. Aktywny udział w promocji szkoły.

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami z placówki oraz z innych szkół, którzy wykorzystują w czasie lekcji tablicę interaktywną.

4. Przygotowanie przynajmniej 1 raz w tygodniu scenariusza zajęć zawierającego możliwości wykorzystania TIK.

5.Przygotowanie w ciągu roku szkolnego przynajmniej 10 zadań, ćwiczeń interaktywnych, których wykonania wymaga tablica interaktywna, udostępnienie ich na stronie Learnings app, kahoot czy quizlet.

3. Współpraca z nauczycielami języków obcych oraz nauczycielami innych przedmiotów 1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych
2. Wspólne przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów języka angielskiego/ niemieckiego lub z elementami tych języków.

4. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej testów, sprawdzianów, scenariuszy przedstawień, konkursów itp. - Opracowanie materiałów

5. Prowadzenie rady pedagogicznej we współpracy z innymi nauczycielami dotyczącej wyników ewaluacji wewnętrznej - Przeprowadzenie we współpracy z innymi nauczycielami ewaluacji wewnętrznej oraz przedstawienie jej wyników Radzie Pedagogicznej Poświadczenie dyrektora

§8 ust. 3 pkt 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji termin Dowody
1. Prowadzenie koła j. angielskiego przygotowującego uczniów do Egzaminu ósmoklasisty.

1. Prowadzenie koła j. angielskiego
w celu:
a) doskonalenia umiejętności zdobytych na lekcjach
b) poszerzania umiejętności językowych
c) przygotowywania do Egzaminu ósmoklasisty
Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału.
2. Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
Organizowanie konsultacji.
Organizowanie spotkań z pedagogiem.
Tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych.

3. Organizowanie konkursów
1. Organizowanie konkursów:

Germaniada – Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla klas 8.

Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

Konkurs Recytatorski w j.angielskim

Konkurs na kartkę walentynkową

Konkurs pięknego czytania w j. angielskim

Dyktando językowe

Spelling bee – Konkurs dla klas V

5.Współorganizowanie uroczystości szkolnych
- Przygotowanie odpowiednich scenariuszy
-Pomoc uczniom uczestniczącym w szkolnych przedsięwzięciach

6.Pełnienie funkcji opiekuna grup projektowych
- Współpraca z uczniami w celu stworzenia rzetelnych i interesujących projektów edukacyjnych
Dokumentacja zdjęciowa/ filmowa
Pełnienie roli wychowawcy klasy - Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych
- Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych, wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc godnych zwiedzenia

- Działania na rzecz integracji zespołów klasowych (rozmowy, imprezy szkolne, wycieczki)
- Współpraca z pedagogiem i pielęgniarką szkolną
- Rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej
- Rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów 2018- 2021

Potwierdzenie dyrektora
-Dokumentacja fotograficzna
Współudział w przygotowaniu „Drzwi Otwartych Szkoły”
-Wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem promujących placówkę w środowisku lokalnym

Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach, webinariach
Uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach, kursach, konferencjach i webinariach mających na celu podnoszenie pracy nauczyciela i szkoły Rok szkolny 2018/2019
2019/2020
2020/2021

Współpraca z pedagogiem, szkolnym, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Wałbrzychu, higienistką szkolną, kuratorami, policją i Strażą Miejską
- Organizowanie spotkań uczniów z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
- Pomoc rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
- Spotkania, rozmowy, konsultacje.

Potwierdzenia, notatki z rozmów, zapisy w dzienniku, pisemne opinie o uczniach
Współpraca z
-rodzicami uczniów szkoły
- Biblioteką Pod Atlantami
-Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu
- innymi szkołami podstawowymi w Wałbrzychu

-Aktywny udział rodziców w organizowaniu wycieczek, wyjść oraz imprez klasowych i szkolnych
- Udział w lekcjach bibliotecznych
- Udział w spektaklach organizowanych przez Teatr

- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych

§ 8 ust. 3 pkt 4
Realizacja co najmniej dwóch z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty
- Realizacja planu na zajęciach koła języka angielskiego przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty
2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
-Skonstruowanie programu pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

§ 8 ust. 2 pkt. 4 b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie egzaminatora egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego lub niemieckiego
- Ukończenie szkolenia w zakresie pełnienia funkcji egzaminatora

- Realizacja zadań członka zespołu egzaminacyjnego - poprawianie testów egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego w okresie stażu wg harmonogramu OKE

Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych - Objęcie opieką podczas praktyk pedagogicznych nauczycielki K. Milewskiej rok szkolny 2018/2019
Zaświadczenie z uczelni

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym

Umiejętność posługiwania się drugim językiem obcym Uzyskanie certyfikatu języka angielskiego Certificate In Advanced English

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.