X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45627
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko nauczyciela: Wioletta Pieńkowska
Stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych
Posiadane wykształcenie: mgr zarządzania i marketingu z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

II. STAŻ
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2021 r.
Opiekun stażu:

III. CEL STAŻU
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

IV. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1574).

I. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
(§ 7 ust.1 pkt.1)

ZADANIA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.).
2. Udział w warsztatach dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
4. Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego: publikacje na stronach MEN).
Termin realizacji
Wrzesień 2018

2. Nawiązanie kontaktu i współpraca z opiekunem stażu.
Formy realizacji
1. Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu (określenie zadań i obowiązków stażysty i opiekuna stażu, określenie zasad komunikowania się i współpracy).
Termin realizacji
Wrzesień 2018

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.
Formy realizacji
1. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Przedłożenie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
3. Przygotowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.
4. Złożenie wniosku, wraz z dokumentacją formalną, o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Termin realizacji
1 września 2018
Maj/Czerwiec 2021

4. Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów dotyczących oświaty.
Formy realizacji
1. Analiza przepisów dotyczących oświaty m. in.:
- Ustawa o systemie oświaty;
- Karta Nauczyciela;
- Obowiązujące Rozporządzenia MEN dotyczące pracy nauczyciela.
2. Samodzielne aktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego:
- Udział w warsztatach i szkoleniach związanych z przepisami prawa oświatowego;
- Przegląd stron internetowych m.in. : MEN, CKE, OKE, ORE, portalu oświatowego.
Termin realizacji
W trakcie trwania stażu, zgodnie z ofertą ośrodków doskonalenia nauczycieli

5. Wykorzystanie znajomości przepisów dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Formy realizacji
1. Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły m. in.:
- Statut Szkoły;
- Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny;
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania;
- Kodeks Etyki;
- Inne regulaminy obowiązujące w szkole.
2. Dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki:
- Stosowanie obowiązujących w szkole procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć realizowanych przez szkołę;
- Pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem i regulaminem.
3. Praca w zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty szkolne np.:
- Komisji Przedmiotów Zawodowych (m. in. modyfikacja programu nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy);
- Komisji do spraw układania tygodniowego planu zajęć.
4. Udział w pracach komisji w szkole lub poza szkołą np.: komisji egzaminacyjnej, konkursowej, zespołu zadaniowego.
Cały okres stażu - według potrzeb szkoły

6. Realizacja zadań dydaktycznych uwzględniających potrzeby rozwojowe uczniów.
Formy realizacji
1. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji szkolnej m. in.:
- Systematyczne i poprawne wpisy w dzienniku elektronicznym Librus;
- Przygotowanie kart monitoringu realizacji podstawy programowej;
- Przygotowanie kart realizacji zadań (semestralnych i rocznych);
- Przygotowanie kart klasyfikacji (semestralnych i rocznych);
- Przygotowanie świadectw, dyplomów;
- Przygotowanie arkuszy ocen;
- Protokołowanie zebrań Komisji Przedmiotów Zawodowych (zgodnie z listą).
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy w tym:
- Opracowanie i ewentualna modyfikacja rozkładów materiału z nauczanych przedmiotów;
- Opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych (np. karty pracy, sprawdziany, testy, gazetki, ekspozycje);
- Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w trakcie prowadzenia zajęć z uczniami, kontaktów z: rodzicami, innymi nauczycielami, wydawnictwami, organizatorami konkursów, projektów;
- Indywidualizowanie procesu nauczania poprzez dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia (samodzielne opracowanie i dostosowanie materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb uczniów).
3. Uczestnictwo w życiu szkoły:
- Zorganizowanie wspólnie z opiekunem stażu zajęć pt. „Bezpieczny złoty” w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki z UPH;
- Pełnienie roli koordynatora w programie Otwarta Firma- biznes przy tablicy;
- Współprowadzenie z innymi nauczycielami kursu „Komputer i Internet dla seniora”;
- Organizowanie wycieczek zawodoznawczo – turystycznych dla uczniów (m.in. wyjście do ZUS w Siedlcach, warsztaty w agencji reklamy);
- Realizowanie szkolnego projektu edukacyjnego „Świadomy konsument” w ramach Światowego Dnia Konsumenta (we współpracy z opiekunem stażu);
- Przeprowadzenie we współpracy z innymi nauczycielami akcji „Pomagamy wypełniać Pit-y w Ekonomiku”;
- Organizowanie i przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce ;
- Organizacja, przeprowadzanie i analiza wyników próbnych egzaminów zawodowych.
Termin realizacji

7. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych – rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów cywilizacyjnych.
Formy realizacji
1. Pełnienie roli wychowawcy uczniów klasy: Technik organizacji reklamy:
- Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej;
- Opracowanie wspólnie z uczniami rocznych planów wychowawczych (m. in.: tematy godzin wychowawczych, planowane wycieczki, uroczystości szkolne);
- Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka oraz świadomości posiadanych praw i obowiązków;
- Dbanie o kulturę osobistą uczniów;
- Rozmowy indywidualne z uczniami, integracja zespołu klasowego.
2. Aktywna współpraca z rodzicami uczniów:
- Inicjowanie i uczestniczenie w zebraniach z rodzicami;
- Indywidualne spotkania z rodzicami w szkole, kontakty telefoniczne i korespondencyjne;
- Zachęcanie rodziców do aktywnego włączenia się w działania podejmowane w szkole;
- Stały kontakt i ścisła współpraca z rodzicami uczniów posiadających opinie i orzeczenia PPP;
- Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy dotyczącej praw dziecka, instytucji i organizacji wspomagających dzieci.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną:
- spotkania z pedagogiem szkolnym w sprawie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów;
- zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami PPP dotyczącymi uczniów i realizowanie zaleceń w nich zawartych;
- praca w zespole do spraw planowania i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ( opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia);
4. Aktywna współpraca z innymi nauczycielami:
- uczestniczenie w pracach różnych zespołów (m.in. KPZ, komisji konkursowych i egzaminacyjnych);
- uczestniczenie w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli (omawianie zajęć, przedstawienie i wdrażanie wniosków przyczyniających się do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy);
- konsultacje i wymiana doświadczeń w celu analizowania własnej pracy i modyfikowania działań wychowawczo – opiekuńczych.
5. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
6. Współpraca z biblioteką szkolną:
- promowanie czytelnictwa wśród uczniów i ich rodziców.
7. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
- motywowanie i angażowanie uczniów do brania udziału w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez SU (m.in. akcja „Góra grosza”, „Zbiórka żywności”).

8. Inspirowanie oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach:
- Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” organizowana Przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- Ogólnopolski konkurs „Normalizacja i ja” organizowany przez Polski Komitet Normalizacyjny
Termin realizacji
Cały okres stażu

8. Realizacja innych statutowych zadań szkoły - podejmowanie działań społecznych i obywatelskich poprzez uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska lokalnego.
Formy realizacji
1. Pełnienie roli nauczyciela, opiekuna stypendystów w ramach projektu „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
2. Współpraca z instytucjami i pracodawcami w celu wzmocnienia działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły (m. in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Delegatura w Siedlcach, Tygodnik Siedlecki, Strych Polska Agencja Reklamy Niekonwencjonalnej).
3. Kontrolowanie uczniów podczas realizowania zadań w ramach praktyki zawodowej.
4. Współpraca z innymi nauczycielami:
- współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych zarówno wewnętrznych jak również promujących szkołę w środowisku lokalnym (m.in. Bal Studniówkowy, Dni otwarte w Ekonomiku, konkursy, ekspozycje).
5. Udział w projekcje realizowanym w ramach Kongresu Obywatelskiego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:
- przeprowadzenie wśród uczniów Gry „Jak osiągnąć sukces”).
6. Popularyzowanie informacji o akcjach i przedsięwzięciach realizowanych w szkole:
- Opracowanie i przekazanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły oraz w Kronice Szkolnej.
Termin realizacji
Cały okres stażu

II. Doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
(§ 7 ust.1 pkt.2)

ZADANIA

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
Formy realizacji
1. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
- Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- Uczestniczenie w zebraniach Komisji Przedmiotów Zawodowych.
2. Samodzielne studiowanie literatury o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej.
3. Aktywny udział w poza szkolnym doskonaleniu nauczycieli:
- Uczestniczenie w kursach, warsztatach, konferencjach o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Zgodnie z ofertą ośrodków doskonalenia nauczycieli

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy narzędzi informatycznych i multimedialnych.
Formy realizacji
1. Udział w kursach e – learningowych, webinariach, e- konferencjach m. in.:
- Udział w szkoleniu dotyczącym obsługi programów pakietu Insert, udział w szkoleniach Akademii Webinaru.
2. Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych na lekcje z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu m. in.:
- prezentacje multimedialne, sprawdziany, karty pracy.
3. Konsultacja oraz wymiana informacji z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej.
4. Korzystanie z zasobów multimedialnych ( np. strony internetowe: GUS, NBP, portale Uczę.pl, scholaris.pl, nbportal.pl, junior..org.pl, cyfrowobezpieczni.pl, akademiaparp.gov.pl).
5. Publikowanie efektów własnej pracy:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego;
- udostępnienie nauczycielom scenariuszy lekcji w wersji elektronicznej.
Termin realizacji
Cały okres stażu

3. Doskonalenie warsztatu pracy, poszukiwanie nowych rozwiązań.
Formy realizacji
1. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli:
- poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i metodyki;
- poszukiwanie i wdrażanie nowych metod i form pracy z uczniami.
2. Dostosowanie metod aktywizujących do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości uczniów:
- indywidualizowanie procesu nauczania (realizacja zaleceń PPP).
3. Rozwój zainteresowań uczniów zdolnych oraz wspomaganie uczniów mających trudności w nauce:
- Prowadzenie zajęć dla chętnych uczniów zdolnych (m. in. przygotowanie do konkursów, egzaminów zawodowych);
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce (posiadających opinie i orzeczenia PPP).
4. Omawianie z rodzicami i uczniami efektów pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej:
- wykorzystanie wniosków do modyfikowania i doskonalenia procesu nauczania i wychowania.
Termin realizacji
Cały okres stażu

4. Wykorzystanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego.
Formy realizacji
1. Modyfikowanie dotychczasowych działań dydaktycznych i wychowawczych m. in.:
- modyfikacja programów nauczania, rozkładów materiału;
- stosowanie nowych form i metod pracy z uczniami;
2. Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami np. w ramach zebrań KPZ.
Termin realizacji
Cały okres stażu

III. Prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone
(§ 7 ust.1 pkt.3)

ZADANIA

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Formy realizacji
1. Opracowanie scenariuszy lekcji.
2. Konsultacje z opiekunem stażu.
3. Omówienie i analiza zajęć edukacyjnych w celu doskonalenia warsztatu pracy, określenia swoich mocnych i słabych stron.
4. Opracowanie wniosków do dalszej pracy i ich upowszechnienie.
Termin realizacji
Cztery lekcje w roku szkolnym.
Według ustalonego harmonogramu

2. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły.
Formy realizacji
1. Opracowanie scenariusza lekcji.
2. Konsultacje z Dyrektorem szkoły.
3. Omówienie i analiza zajęć edukacyjnych w celu doskonalenia warsztatu pracy, określenia swoich mocnych i słabych stron.
4. Opracowanie wniosków do dalszej pracy i ich upowszechnienie.
Termin realizacji
Co najmniej jedna lekcja w okresie stażu.
Według ustalonego harmonogramu

3. Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących ucznia.
Formy realizacji
1. Opracowanie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem wybranych metod aktywizujących ucznia.
Termin realizacji
Według harmonogramu zajęć obserwowanych

4. Wykorzystanie w pracy narzędzi multimedialnych, informatycznych.
Formy realizacji
1. Opracowanie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem wybranych narzędzi multimedialnych, informatycznych.
Termin realizacji
Według harmonogramu zajęć obserwowanych

5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Formy realizacji
1. Zapoznanie członków Komisji Przedmiotów Zawodowych z przeprowadzonymi zajęciami otwartymi i opracowanymi wnioskami do dalszej pracy.
Termin realizacji
Według harmonogramu zebrań KPZ

IV. Przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć
(§ 7 ust.1 pkt.4)

ZADANIA

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły.
Formy realizacji
1. Opracowanie scenariusza lekcji.
2. Konsultacje z doradcą metodycznym.
3. Ewaluacja zajęć edukacyjnych w celu doskonalenia warsztatu pracy, określenia swoich mocnych i słabych stron.
4. Opracowanie wniosków do dalszej pracy i ich upowszechnienie.
5. Opublikowanie samodzielnie opracowanego scenariusza zajęć.
Termin realizacji
Co najmniej dwie lekcje w okresie stażu.
Według ustalonego harmonogramu

2. Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących ucznia.
Formy realizacji
1. Opracowanie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem wybranych metod aktywizujących ucznia.
Termin realizacji
Według harmonogramu zajęć obserwowanych

3. Wykorzystanie w pracy narzędzi multimedialnych, informatycznych.
Formy realizacji
1. Opracowanie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem wybranych narzędzi multimedialnych, informatycznych.
Termin realizacji
Według harmonogramu zajęć obserwowanych

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Formy realizacji
1. Zapoznanie członków Komisji Przedmiotów Zawodowych z przeprowadzonymi zajęciami otwartymi i opracowanymi wnioskami do dalszej pracy.
Termin realizacji
Według harmonogramu zebrań KPZ

Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizowania.

Opracowała: Wioletta Pieńkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.