X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45619
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH
I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
l.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1
Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
Korzystanie z artykułów zamieszczanych w czasopismach pedagogicznych oraz ze stron portali internetowych w celu poszukiwania inspiracji do prowadzenia ciekawych zajęć edukacyjnych.
Artykuły, tytuły pozycji książkowych, adresy stron internetowych.

Okres stażu
2
Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych poprzez stosowanie różnorodnych metod takich jak: burza mózgu, stacje zadaniowe, drama, Pedagogika Zabawy, Gimnastyka twórcza R. Labana, Ruch Rozwijający W. Sherborne,Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss, Zajęcia metodą Outdoor, Techniki Klanzy;
Okres stażu
3
Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy. Wykorzystanie technik komputerowych.
Sporządzania dokumentacji własnej i szkolnej: plan rozwoju zawodowego, plany wychowawcze, sprawozdania, program autorski, ankiety, itp. Organizacji warsztatu pracy: dyplomy, zaproszenia, scenariusze, podziękowania, karty pracy, ogłoszenia, itp.
Korzystania z portali edukacyjnych dla nauczycieli w celu nawiązania współpracy ze szkołami całej Polski.
Zapoznawania się z ofertami szkoleń i warsztatów on-line dla n-eli, projektami, konkursami ogólnopolskimi ogłaszanymi na portalach edukacyjnych oraz zgłaszanie chęci udziału w nich za pomocą Internetu.
Gromadzenia niezbędnych przepisów prawa oświatowego z Internetu.
Korzystania z zasobów Internetu w celu realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych poprzez poszukiwanie (ciekawych artykułów, scenariuszy innych n-eli, opisów nowatorskich metod w celu wzbogacenia warsztatu pracy).
Korzystania podczas zajęć z komputerowych programów edukacyjnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
Okres stażu
4
Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
Prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.
Aktywny udział w edukacyjnych forach dyskusyjnych dotyczących edukacji.
Komunikacja z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów (Messenger, WhatsApp).
Okres stażu
5
Umieszczenie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości grupowych oraz przeprowadzonych imprez na stronach portali edukacyjnych: Edux pl, Profesor, Facebook itp
Okres staż

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
l.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych
nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Opublikowanie na portalach internetowych zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć i uroczystości.
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne i udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Okres stażu
2
Współpraca z zespołem wychowawców edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami poszczególnych poziomów edukacyjnych.
Opracowanie wspólnie z innymi nauczycielami koncepcji pracy na dany rok szkolny.
Współpracowanie Diagnozy dojrzałości szkolnej, diagnozy wstępnej dla uczniów klasy pierwszych. Opracowanie Diagnozy dojrzałości szkolnej.
Okres stażu

Według określonych terminów
3
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.

Okres stażu
4
Prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów dla zainteresowanych nauczycieli z uwzględnieniem nauczycieli stażystów, kontraktowych.
Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich, warsztatów dla nauczycieli.

Według ustalonych terminów
§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy)
Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w placówce.
Okres stażu
wg ustalonych terminów
Organizowanie konkursów szkolnych , międzyszkolnych, plebiscytów, turniejów sportowych;
Opracowanie regulaminów konkursów, plebiscytów i ogłaszanie regulaminu w szkole oraz wysyłanie zawiadomień do innych placówek, pozyskiwanie sponsorów nagród.
Okres stażu
wg ustalonych terminów
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek pieszych, autokarowych, wyjazdów kilkudniowych na zieloną szkołę;
Poszukiwanie ciekawych ofert, opracowywanie programu wycieczek i zielonej szkoły, współpraca z rodzicami przy organizacji i ustaleniach regulaminu wyjazdów.
Okres stażu
wg ustalonych terminów
Promowanie placówki w środowisku lokalnym. Uczestnictwo i współorganizowanie imprez o charakterze środowiskowym.
Motywowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach wewnątrzszkolnych i zewnątrz szkolnych.
Współpraca z nauczycielami przy promocji szkoły w środowisku lokalnym.
Włączanie klasy w akcje : „Śniadanie daje moc”, „Dzień Ziemi”, „Zielony Wałbrzych”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Wymiana pocztówkowa "ze szkołami z całej Polski.
Okres stażu
wg ustalonych terminów
Promowanie placówki w środowisku lokalnym. Uczestnictwo i współorganizowanie imprez o charakterze środowiskowym.
Motywowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach wewnątrzszkolnych i zewnątrz szkolnych.
Współpraca z nauczycielami przy promocji szkoły w środowisku lokalnym.
Włączanie klasy w akcje : „Śniadanie daje moc”, „Dzień Ziemi”, „Zielony Wałbrzych”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Wymiana pocztówkowa" ze szkołami z całej Polski.
Okres stażu
wg ustalonych terminów
Działalność społeczna- rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym.
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole i w środowisku lokalnym.
Organizowanie akcji charytatywnych : Pełna miska dla schroniska”, „I ty możesz zostać św. Mikołajem” - przeprowadzanie zbiórek produktów spożywczych dla rodzin znajdujących się trudnej sytuacji materialnej i przekazywanie do kościoła.

Okres stażu
wg ustalonych terminów
Organizowanie i współorganizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych.
Opracowywanie planu uroczystości klasowych – scenariuszy imprez okolicznościowych.
Opracowanie programu imprezy dla uczniów i nauczycieli np. Pasowanie na Ucznia, Przedstawienie Bożonarodzeniowe dla młodszych klas;
Organizacja wyjść o charakterze kulturalnym: biblioteki miejskie, wystawy, muzea, teatr, kino;
Okres stażu
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
l.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1
Klasowy program promocji zdrowego żywienia „Zdrowa środa”.
Motywowanie (tablica z naklejkami) do przynoszenia zdrowych produktów, przygotowywanie wspólnych posiłków co drugi miesiąc, poznawanie i przygotowywanie zdrowych posiłków według kuchni z różnych regionów Polski i Świata, tworzenie gazetek promujących zdrowe odżywianie, zorganizowanie wyjścia na warsztaty kulinarne, czytanie dzieciom opowiadań nawiązujących do tematyki.
Okres stażu
2
Opracowanie programu adaptacyjno – integracyjnego dla pierwszej klasy „Na dobry start”.
Prowadzenie raz w miesiącu zajęć według przygotowanej tematyki.
Rok szkolny
2019/2020
3
Opracowanie dla klasy 0 -II programu edukacji regionalnej „Tropem mojego miasta”.
Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych w obrębie regionu Wałbrzycha.
Opracowanie lekcji o tematyce regionu z wykorzystaniem multimediów.
Tworzenie gazetek tematycznych.
Uczestnictwo w imprezach organizowanych w regionie.
Okres stażu
§ 8 ust. 3 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA- DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
l.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.
Pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela stażysty oraz studentów odbywających praktyki.
Współpraca w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
Prowadzenie zajęć w obecności stażysty/praktykanta
Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę, praktykanta;
Konsultacje oraz udostępnianie materiałów nauczycielowi stażyście.
Wspieranie nauczyciela stażysty w realizacji obowiązków zawodowych.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie i przez nauczyciela stażystę/ praktykanta.
Przygotowanie opinii o na temat dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Przygotowanie opinii o praktykancie, sporządzenie oceny opisowej podsumowującej przebieg praktyki.

Według przydzielonego terminu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.