X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45592
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Marta Bundz
nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie
ul. Jarosławska 2, Dachnów
37-611 Cieszanów

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 2 września 2019 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2022 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Szczegółowy plan rozwoju zawodowego opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574):

§8 ust. 3, pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Lp. Zadanie Formy realizacji Dowody realizacji Termin

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
- Udział w różnych formach dokształcania (m.in. konferencje organizowane przez wydawnictwa Pearson, Macmillan, Oxford, kursy itp.), adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności do doskonalenia organizacji pracy pedagogicznej
- Certyfikaty ukończenia szkoleń
-okres stażu
2. Wykorzystanie metod aktywizujących
-Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody; wykorzystanie metod aktywizujących w procesie nauczania
- Scenariusze zajęć
- Zrealizowane projekty
- Referaty
-okres stażu
3. Umiejętne stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w swojej pracy
-Korzystanie z komputera w celu opracowania szkolnej dokumentacji,
np. planów dydaktycznych, programów, sprawozdań z pracy dydaktycznej, analizy wyników z egzaminów i diagnoz.
- Przykładowe dokumenty
- okres stażu
- Używanie narzędzia do opracowania pomocy dydaktycznych, np. sprawdzianów, kartkówek, testów, prezentacji multimedialnych, scenariuszy szkolnych imprez.
- Załączenie wybranych dokumentów
- okres stażu
- Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych – korzystanie z platform edukacyjnych (E-panel Pearson, Pearson Reader, Extra Online Homework, Macmillan Diagnostic Tools), aplikacji, kodów QR, Facebook, You Tube.
Wykorzystanie materiałów edukacyjnych publikowanych na stronach www lub Internetu na zajęciach lekcyjnych.
Korzystanie w czasie zajęć ze smartfonów.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych z zakresu języka angielskiego.
- Linki do wybranych źródeł/ odnotowanie w tematyce lekcyjnej
- Wykaz stron www
- okres stażu
- Współpraca z administratorem strony internetowej szkoły, publikacja osiągnięć uczniów i wydarzeń związanych z nauczanym przedmiotem.
- Link strony
- okres stażu
- Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów dotyczących nauki języka angielskiego. - Linki stron internetowych - okres stażu
- Dokumentowanie pracy nauczyciela. Prowadzenie dziennika elektronicznego Kontakt mailowy z rodzicami, uczniami i nauczycielami za pośrednictwem dziennika.
- Link strony
- Przykładowe dokumenty - okres stażu
-Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji
zaplanowanych zadań w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego
- Dokumentacja stażu - okres stażu
Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
- Publikacja w Internecie - 2020r.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć da nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Udział w pracach zespołów nauczycielskich:
Zespół PPP,
Zespół ds. Ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Zespół Wychowawczy,
Zespół ds. Jakości Nauczania klas I-III i IV-VIII oraz zebraniach rady pedagogicznej.
Prowadzenie i organizacja szkoleń, warsztatów.
- Realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołu.
- Przeprowadzenie lub organizacja szkoleń dla nauczycieli wg aktualnych potrzeb.
- Prezentacja wyników i analizy przeprowadzonych badań i testów.

- Potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniach.
- Scenariusze szkoleń.
- Protokoły.
- okres stażu
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Przekazywanie informacji zdobytych podczas szkoleń, warsztatów, spotkań metodycznych.
- Udostępnianie zgromadzonych programów, scenariuszy i innych pomocy dydaktycznych pozostałym nauczycielom.
- Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- Omówienie zajęć z nauczycielami i dyrektorem szkoły.
- Przygotowane materiały.
- Scenariusze zajęć.
- Arkusze ewaluacji zajęć.
- okres stażu
3. Podejmowanie działań wynikających z harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych - Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji konkursów, imprez oraz organizacji wycieczek szkolnych.
- Informacje na stronie www szkoły
-okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- Analiza podstawowej dokumentacji szkolnej, praca w zespołach zadaniowych nad wprowadzaniem zmian i aktualizacji m.in.: STATUTU SZKOŁY z WSO, PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY, REGULAMINÓW SZKOŁY
-Przykładowe materiały -okres stażu
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach z zakresu języka angielskiego
- Podziękowania, dyplomy
- okres stażu
3. Współorganizowanie uroczystości szkolnych
- Przygotowanie odpowiednich scenariuszy
- Pomoc uczniom uczestniczącym w szkolnych przedsięwzięciach
- Potwierdzenie dyrektora,
scenariusze imprez, zdjęcia - okres stażu
4. Koordynowanie współpracy zagranicznej szkoły
- Podtrzymywanie współpracy z partnerską szkołą w Niemczech.
- Przygotowanie i aktywny udział w realizowanych projektach.
- Umieszczenie informacji o współpracy na stronie internetowej szkoły.
- Dokumentacja zespołu ds. współpracy zagranicznej i realizowanych projektów.
- Informacje na www szkoły - okres stażu
5. Organizacja i przeprowadzenie szkolnych konkursów z języka angielskiego
- Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego (opracowanie pytań i zadań, przygotowanie, pozyskanie nagród, przygotowanie dyplomów)
- Prezentacja przygotowanych zadań,
- Dokumentacja fotograficzna - okres stażu
6. Udział w akcjach i uroczystościach organizowanych dla szkoły i środowiska lokalnego
- Udział w akcjach charytatywnych, współpraca ze szkolnym kołem Caritas.
- Informacje na www szkoły - okres stażu
7. Pełnienie funkcji koordynatora Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
- Opracowanie planu działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny.
- Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (PPP, PUP) w organizacji warsztatów i pedagogizacji tematyki doradztwa.
- Organizowanie wyjazdów i wycieczek zawodoznawczych.
- Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.
- okres stażu
-rok szkolny 2019/20
8. Pełnienie funkcji opiekuna szkolnej drużyny ZHP.
- Współpraca z uczniami według planu pracy drużyny.
- Współpraca z komendą hufca ZHP Lubaczów.
- Uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych i środowiskowych.
- Uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
- Dokumentacja pracy drużyny.
- Informacje na stronie www szkoły.
-okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, szczególnie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego planowania własnych działań Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego klasy na dany rok szkolny zgodnego z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym szkoły.
Realizacja zadań wynikających z założeń programu wychowawczo-profilaktycznego podczas lekcji i zajęć z wychowawcą.
- Dokumentacja pracy wychowawcy klasowego.
Zapisy w dzienniku szkolnym. -okres stażu
2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć indywidualnych z uczniem z zespołem Aspergera
-Skonstruowanie programu pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni pedagogiczno-psychologicznej - Dokumentacja pracy -okres stażu

3. Opracowanie i wdrożenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego - Opracowanie rocznego planu działań z zakresu orientacji zawodowej w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. - Dokumentacja - okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu ds. Ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły - Opracowanie planu ewaluacji, narzędzi i harmonogramu czynności.
- Zapoznanie rady pedagogicznej z narzędziami i terminami realizowanych działań ewaluacyjnych.
- Przeprowadzenie ewaluacji. Zebranie informacji.
- Opracowanie i interpretacja wyników ewaluacji w zespole.
- Przygotowanie projektu raportu z ewaluacji.
- Przedstawienie projektu raportu radzie pedagogicznej.
- Omówienie wyników badań, sformułowanie wniosków. Zaplanowanie działań naprawczych, doskonalących, modyfikacja programu.
- Przygotowanie projektu programu do przedstawienia radzie rodziców - Dokumentacja Zespołu,
- Raport z ewaluacji
- 2019/2020
2.

Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu ds. wymiany zagranicznej
- Przygotowanie planu pracy Zespołu,
- Organizowanie spotkań Zespołu
i koordynowanie pracy według harmonogramu,
- Podtrzymywanie współpracy z zagranicznymi partnerami szkoły,
- Przygotowanie i realizacja projektów wymiany,
- Przygotowanie sprawozdania z pracy Zespołu
- Dokumentacja zespołu
- Protokoły spotkań
- Dokumentacja projektu
- 2019/2020

Niniejszy plan rozwoju zawodowego pozostawia możliwość wprowadzenia dodatkowych pozycji, jak również może ulec zmianie, gdyż nie można do końca przewidzieć swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej do końca stażu, który trwa blisko trzy lata. Nowe spotkania z uczniami niosą nowe zadania i wyzwania, którym postaram się sprostać.

opracowała: mgr Marta Bundz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.