X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45599
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Izabela Mielniczek
nauczyciel mianowany
Przedszkole Samorządowe „Niezapominajka” w Starym Mieście

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2019
Zakończenie stażu: 31 maja 2022

Stare Miasto 2019

CELE STAŻU

Cel główny:
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz wykorzystania metod aktywizujących ucznia.
2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
4) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, między innymi, przez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz ich ewaluację.
5) Uwzględnianie w planowaniu i realizacji zadań specyfiki szkoły, w której odbywam staż.
6) Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zmianami) art.9c.ust. 3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U z 2018 r., poz. 1574 ze zmianami) §3 ust. 2

§ 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się

ZADANIA

FORMA REALIZACJI
TERMIN
UWAGI
Wykorzystanie metod aktywizujących Wykorzystanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z dziećmi:
 Gry i zabawy dydaktyczne
 Burza mózgów
 Drama
 Ruch rozwijający W.Sherbone
 Metoda Carla Orffa
 Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
 Dziecięca matematyka E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej itp.
Okres stażu
Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi Organizowanie spotkań, warsztatów z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody
Okres stażu
Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć Korzystanie podczas zajęć z:
 Prezentacji multimedialnych
 Filmów
 Projektora
 Komputera itp. Okres stażu
Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów
 Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, rodzicami itp.
 Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert księgarni i wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.
 Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
 Opracowanie i umieszczanie informacji z bieżących działań na stronie internetowej przedszkola
 Udział w e-Konferencjach Okres stażu
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Tworzenie scenariuszy, kart pracy, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych.
Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
UWAGI
Prowadzenie zajęć otwartych
Przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli
1 godzina w każdym roku stażu
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami

 Współpraca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej
 Prowadzenie szkoleń w ramach WDN
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach, wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, współpraca w organizacji imprez oraz uroczystości przedszkolnych, wyciąganie wniosków do dalszej pracy Okres stażu
Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań
 Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
 Opracowanie i udostępnianie nauczycielom scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych
Październik 2019

Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA

FORMA REALIZACJI
TERMIN
UWAGI
Prowadzenie zajęć dodatkowych. Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci.
Okres stażu
Praca z dziećmi z trudnościami Prowadzenie zajęć korekcyjno- wyrównawczych z dziećmi 5-6-lenimi
Okres stażu
Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci.  Udział w konkursach pozaprzedszkolnych
 Organizacja konkursów przedszkolnych
 Organizacja uroczystości przedszkolnych
 Organizacja i przygotowanie dzieci do przedstawień teatralnych
Okres stażu
Okres stażu
Wg harmonogramu
Okres stażu
Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki Organizacja wycieczek pieszych (tematycznych) oraz dalszych (wyjazdowych)
Okres stażu
Współpraca ze środowiskiem lokalnym  Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym
 Organizacja wycieczek do różnych instytucji (biblioteka, szkoła)
 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie, logopedą
 Współpraca z CKB i Urzędem Gminy w Starym Dzierzgoniu Okres stażu
Integracja rodziców z przedszkolem
 Opracowanie planu współpracy z rodzicami
 Organizacja zajęć otwartych i spotkań
 Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców
 Wdrażanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola Okres stażu
Udział w akcjach charytatywnych Organizacja i udział w akcjach charytatywnych
 Zbiórka nakrętek
 Zbiórka karmy dla zwierząt
 Dokarmianie ptaków
 Inne Okres stażu
Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia  Udział w programach/ projektach promujących zdrowy styl życia
 Organizacja warsztatów związanych z bezpieczeństwem/ zdrowym stylem życia
 Współpraca z Policją i Strażą Pożarną Okres stażu

Okres stażu
Udział w ogólnopolskich programach, akcjach oraz kampaniach społecznych.
 Kampania społeczna Cała Polska Czyta Dzieciom
 Akcja społeczna CodeWeek- Europejski Tydzień Kodowania
 Dzień ziemi- sprzątanie świata
 Inne programy i akcje Okres stażu
X/2019
Okres stażu

Udział w kursach i szkoleniach  Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje) Okres stażu
Wykonywanie czynności dodatkowych Wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. a Rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
UWAGI
Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
Opracowanie i wdrożenie innowacji „Dzieciaki kodują”. Rok szkolny 2019/2020
Opracowanie i wdrożenie programów własnych Opracowanie, wdrożenie i realizacja programów własnych
Wg potrzeb

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b Rozporządzenia
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli
szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN UWAGI
Pełnienie zadań koordynatora projektów zewnętrznych Koordynowanie realizacji na terenie przedszkola projektów zewnętrznych Okres stażu

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami placówki i własnymi.

Zatwierdzono dnia..........................

podpis nauczyciela podpis i pieczęć Dyrektora

Opracowanie i wdrożenie programów własnych Opracowanie i realizacja programu „Mali badacze i odkrywcy”
Opracowanie i realizacja programu według koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla „Dar zabawy”
Rok szkolny 2020/21
Rok szkolny 2021/22

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.