X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45589
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Karolina Głowacka

Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nazwa i adres placówki: Publiczne Przedszkole nr 4,
ul. Okrężna 1 a, 05-600 Grójec

Dyrektor szkoły: mgr Maria Wiśniewska

Czas trwania stażu:
2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2020 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2023r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm).

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
 uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
 rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola;
 zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
 podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.

Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami.

Zaplanowanie i realizacja z uczniami: projektu edukacyjnego:
Jabłko

Plan projektu
Podział zadań
Realizacja projektu
Prezentacja wyników
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na zajęciach przy pomocy komputera.
Przygotowanie kart pracy ucznia, diagnoz, arkuszy obserwacji.

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy oraz pracy zdalnej.

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e-mail

Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
Uczestnictwo w kursach e-learningowych.
Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.

Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych.
Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, gromadzenie informacji tematycznych.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej przedszkola.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Opracowanie scenariusza zajęć
Ustalenie terminu zajęć otwartych
Zaproszenie doradcy metodycznego
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć
Opublikowanie na portalu internetowym dla nauczycieli zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, scenariusze uroczystości.

Współpraca z nauczycielami – zaprezentowanie własnych metod pracy z dziećmi

Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez przedszkolnych. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Wspólne rozwiązywanie problemów(podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Prowadzenie wewnętrznych rad szkoleniowych dla nauczycieli przedszkola

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach międzyprzedszkolnych.

Organizowanie wycieczek m.in. do teatru oraz wycieczek edukacyjno-krajoznawczych.
Organizacja zbiórek nakrętek na cel charytatywny.
Zbiórka książek dla szpitalnych oddziałów dziecięcych.

Czytanie przez rodziców.

Pełnienie funkcji przedszkolnego koordynatora Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

Założenie „Regału wędrujących książek” dla dzieci z przedszkola

Opracowanie IPT, praca indywidualna z dzieckiem

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
Prowadzenie zajęć metodą projektu o tematyce związanej z bieżącymi zainteresowaniami dzieci

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania przedszkolnego z zakresu doświadczeń
i eksperymentów przyrodniczych
Przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli n.t. realizacji w.w. programu
Prowadzenie zajęć z dziećmi

Ewaluacja programu

§ 8 ust. 2 pkt 4b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu

Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Ustalenie zasad współpracy ze stażystą

Udział w kursie e – learningowym na temat zadań opiekuna stażu

Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego

Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod

Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę. Pomoc w przygotowaniu scenariusza, obserwacja zajęć, omówienie przebiegu lekcji, ewentualne wnioski do pracy

Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
Organizacja konkursów i akcji charytatywnych

§ 8 ust. 2 pkt 4d
d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Opracowanie publikacji z zakresu znaczenia literatury dla rozwoju dziecka
Zebranie i przeczytanie literatury na temat rozwoju dziecka
Udział w konferencji, warsztatach na temat literatury dziecięcej
Napisanie artykułu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.