X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45588
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Aleksandra Janiszewska

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko stażysty: mgr Aleksandra Janiszewska
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nazwa przedszkola: Publiczne Przedszkole Samorządowe „Justynka” w Stawiszynie z Filią Petryki
Adres przedszkola: Starościńska 4, 62-820 Stawiszyn
Posiadane Wykształcenie: wyższe
Podyplomowe: Logopedia
Wyższe magisterskie: Edukacja wczesnoszkolna z j.angielskim
Wyższe licencjackie: Edukacja wczesnoszkolna z j.angielskim
II. STAŻ
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020r.
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Korycka
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2021
Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Kuświk

Opracowane na podstawie:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2018 r., poz. 967)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 sierpnia 2018r., poz. 1574)

III. CELE STAŻU:

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich przebiegu z prowadzącym obserwowane zajęcia.
6. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich przebiegu z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
7. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
8. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach
doskonalenia zawodowego.
9. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami.
10. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu.
11. Organizowanie zabaw i rytuałów przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem angielskim.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379), Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393)
- gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie

- krótkie notatki z analizy przepisów
- poprawne napisanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrekcji przedszkola

dyrektor przedszkola, opiekun stażu

wrzesień 2020

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu,
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
opiekun stażu
wrzesień 2020 i na bieżąco przez okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
- analiza dokumentacji przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Plan Pracy Publicznego Przedszkola Samorządowego „Justynka”
- prowadzenie dzienników i konspektów
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych

- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze

Cały okres stażu
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
- zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu

opiekun stażu
wrzesień 2020
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola

- analiza regulaminu BHP i p/poż
- szkolenie BHP

- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zaświadczenie o odbytym szkoleniu

wrzesień 2020

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

- zapoznanie się z Planem Pracy Publicznego Przedszkola Samorządowego „Justynka”
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
- protokołowanie zebrań z rodzicami
-wypełnianie arkusza obserwacji dzieci
- zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu

- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych, protokołów

Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu rozwoju zawodowego
- teczka stażysty, zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.

Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania

- opis realizacji sporządzonego Planu rozwoju
- sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego
opiekun stażu
maj 2021

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki
w szczególności realizację podstawy programowej.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN
REALIZACJI

Poznanie zasad konstruowania planów pracy

- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania Przedszkolnego "Planeta dzieci" i w Planie Pracy.

- plan pracy zatwierdzony do realizacji

opiekun stażu
Okres stażu

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
- zgromadzone scenariusze

opiekun stażu
Systematycznie przez cały rok
Organizowanie zabaw przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem angielskim. Realizacja autorskiego projektu „Colour of the World”

-zachęcanie dzieci do nauki j. angielskiego poprzez wykorzystywanie barw i przedmiotów z bliskiego otoczenia dziecka
-korzystanie z rysunków tzw. kart obrazkowych,
-osłuchanie z j. obcym poprzez piosenki, wierszyki, rymowanki lub wydawanie prostych poleceń przez nauczyciela w języku angielskim
-udział dzieci w zabawach z muzyką, taniec i śpiew w j. angielskim

-miesięczne plany dydaktyczne i scenariusze zajęć zatwierdzone przez dyrektora
dyrektor placówki
Na bieżąco przez okres stażu

Organizowanie zabaw logopedycznych i logorytmicznych
-udział dzieci w ćwiczeniach usprawniających narządy artykulacyjne w celu zapobieganiu wadom wymowy
- zachęcanie dzieci do udziału w zabawach logorytmicznych

Na bieżąco przez okres stażu

Współorganizowanie imprez przedszkolnych i uroczystości okolicznościowych
- Imprezy przedszkolne –przygotowanie dzieci do różnych występów.

- zdjęcia z występów i umieszczenie ich na stronie internetowej przedszkola
-dyplomy
-potwierdzenie dyrektora

opiekun stażu

Na bieżąco przez okres stażu

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach, e- konferencjach,
- Projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych, ilustracji, dekoracji sali,
- zaświadczenia o ukończonych kursach

Okres stażu
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod dydaktyczno-wychowawczych
- czytanie różnych pozycji książkowych, stron internetowych
- uczestnictwo w e-kursach
- recenzje przeczytanych książek, artykułów
- zaświadczenia z kursów

Na bieżąco cały rok

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem.
-współprowadzenie strony internetowej przedszkola
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
Publikacje na stronach internetowych,
-wydruk z Internetu
Cały rok

Współtworzenie zespołów zadaniowych
-realizacja zadań wynikających z działalności zespołów zadaniowych
-współpraca z innymi nauczycielami tworzącymi grupę zadaniową
-sprawozdania, raporty dotyczące pracy zespołów zadaniowych
opiekun stażu i inni nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cały okres stażu

Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia

- hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych

- arkusze hospitacji
- referaty

Okres stażu

Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami

- publikacja Planu rozwoju zawodowego w Internecie

- portale internetowe
- Plan dostępny w dokumentacji przedszkola
- zaświadczenia o publikacji w Internecie

Na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dziecka Prowadzenie obserwacji pedagogicznych
- zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w przedszkolu: opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej, dotychczasowa dokumentacja edukacyjno-terapeutyczna dzieci
- Uzupełnienie arkusza obserwacji
Współpraca z rodzicami, przekazywanie informacji i podjęcie konkretnych działań
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek, realizacja zadań wychowawczych podczas imprez oraz wycieczek

- dokumenty udostępnione przez Dyrektora
-Arkusz obserwacji dziecka
-Notatki ze spotkań z rodzicami
Dyrektor placówki, opiekun stażu
Cały okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dziecka
- indywidualizacja pracy w trakcie bierzacej pracy, pomoc i wsparcie dla dzieci ze specyficznymi potrzebami
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych we współpracy z wychowawcą
- Stała obserwacja dziecka i rozmowy indywidualne
- Przygotowanie dziecka do udziału w występach , konkursach plastycznych, muzycznych
- notatki
- arkusze obserwacji

Opiekun stażu
Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i
dydaktyki

- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. - nowości książkowe, czasopisma etc
- korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu dzieci
- pogłębianie znajomości aktualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego
- rozwijanie/doskonalenie: umiejętności
grafomotorycznych, motoryki dużej, percepcji
słuchowej, wzrokowej, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, elementów integracji
sensorycznej
- Przygotowanie zajęć odpowiednich do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
- Prowadzenie zajęć poprawnie pod względem metodycznym
- Kopie artykułów, notatki,
wydruki ze stron www
- scenariusze zajęć

Przez cały rok

Wykorzystywanie wiedzy z dydaktyki, metodyki, pedagogiki oraz psychologii podczas przeprowadzania zajęć.
- Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem poznanych metod dydaktycznych oraz wiedzy z psychologii i pedagogiki.
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

-Notatki własne
-Scenariusze zajęć
-Pomoce dydaktyczne.
Opiekun stażu
Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 5
Wykorzystanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

Wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas szkoleń
Szkolenia według własnych potrzeb i placówki
- zaświadczenia szkoleń

Cały okres stażu

Wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia dokumentacji przedszkolnej i podczas prowadzenia zajęć
- Właściwe prowadzenie dokumentacji

Plany miesięczne, scenariusze zajęć

Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 6
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych

- opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych
- korzystanie w trakcie zajęć terapeutycznych z
multimedialnych programów (edukacyjnych, rozwojowych, diagnostycznych, aplikacji i monitorów
interaktywnych)
- prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera – pisanie konspektów, sprawozdań, programów,
- wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej (zajęcia z wykorzystaniem
aplikacji i programów internetowych, zadania, testy opowiadań itp.)
- korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach www i wykorzystywanie ich na zajęciach (karty pracy). Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z
innymi nauczycielami
- wykorzystywanie innych źródeł wiedzy: literatury i prasy specjalistycznej, publikacji, webinaria,
e-biblioteki (IBUK Libra)
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi, Facebook). – konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez I internetowe różnych lueto edukacyjnych, Facebook
• Tworzenie dyplomów dla dzieci, wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców I gości.
• Poszerzanie I wzbogacanie własnych pomysłów, ułatwienie pracy
• Posługiwanie się w pracy nowoczesnymi technologiami, praca z komputerem, odtwarzaczem CD, USB, wykorzystanie przenośnego nośnika luetooth
• korzystanie ze szkoleń, e – konferencji.
- notatki
- karty pracy, konspekty,
- lista stron www
- Ulepszone pomoce dydaktyczne
- Publikacje w Internecie
- Dyplomy, zaproszenia, dokumentacja

Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 7
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

- przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omawianie zajęć
- scenariusze zajęć
opiekun stażu
Przez cały rok

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

- obecność i obserwacja na zajęciu
- omawianie zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji

Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 8
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

Współpraca z rodzicami
- rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe

- zeszyt wychowawcy grupy

Od września do maja

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
- notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia

Cały okres stażu

Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych

- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów

- potwierdzenie n-la współpracującego
- zdjęcia
- prasa, media

Cały okres stażu


Powyższy plan może ulec modyfikacji za zgodą dyrektora przedszkola.
Opracowała: mgr Aleksandra Janiszewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.