X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45582
Przesłano:

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

KARTA INFORMACYJNA

Imię i nazwisko: Halina Żołna

Posiadane kwalifikacje - nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomiczno-hotelarskich

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
•podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
•doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
•doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej,
•realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki,
•pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz.967 i 2245 oraz z 2019r., poz. 730 i 1287)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019r.,poz.1650)

Okres stażu: 01.09.2020 r. – 31.05.2023 r. (2 lata 9 miesięcy)

§ 8 UST. 3 PKT 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;

1. Efektywne stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej:
Korzystanie z programów komputerowych oraz platform edukacyjnych przy przygotowaniu zajęć oraz podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych.
Tworzenie materiałów edukacyjnych.
Korzystanie z sieci Internet.
Korzystanie z aplikacji i usług Microsoft 365 przy sporządzaniu planów i dokumentacji szkolnej.
Korzystanie z platformy Vulcan podczas obsługi dziennika elektronicznego oraz administracji rekrutacji elektronicznej.

2.Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych:
Wykorzystywanie zasobów internetowych w zakresie poszukiwania nowych przepisów
w prawie oświatowym, pomysłów na realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych
oraz wskazówek pedagogicznych.
Wymiana poglądów i umiejętności z nauczycielami oraz ekspertami w branży gastronomicznej.

3. Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej
i multimedialnej:
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, komputerów, tabletów, smartfonów.
Wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz filmów edukacyjnych.
Korzystanie z programów gastronomicznych i dietetycznych.

4. Tworzenie narzędzi do ewaluacji:
Opracowywanie sprawdzianów, testów, ćwiczeń.
Wykorzystanie platform internetowych oraz aplikacji aranżujących testy, ćwiczenia, quizy, gry edukacyjne.

5. Stosowanie technologii komunikacyjnej:
Kontakt z nauczycielami, uczniami i rodzicami uczniów za pośrednictwem e-dziennika, Microsoft 365, komunikatorów internetowych.
Korzystanie z portali społecznościowych.
Kontakt z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych, przedstawicielami biur podróży organizującymi wycieczki szkolne za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów:
Zapoznanie uczniów z możliwościami wykorzystania programów i platform edukacyjnych w nauce przedmiotów zawodowych.
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.
Edukacja uczniów w zakresie bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

7. Pogłębienie wiedzy merytorycznej z technologii informacyjnej:
Analiza fachowej literatury.
Kursy i szkolenia z zakresu technologii informacyjnej.

8. Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących:
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych.
Kursy i szkolenia z zakresu metod aktywizujących.

9. Publikacje na stronach internetowych:
Opublikowanie w serwisach edukacyjnych dla nauczycieli zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Udostępnianie na portalach edukacyjnych innym nauczycielom własnego warsztatu pracy
Publikowanie artykułów na stronie szkoły

§ 8 UST. 3 PKT 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć dla nauczycieli;

1. Dzielenie się wiedza i doświadczeniem z innymi pracownikami:
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
Udział w lekcjach koleżeńskich.
Podejmowanie wspólnych działań, realizowanie projektów edukacyjnych we współpracy z innymi nauczycielami.

2. Współpraca z nauczycielami w celu rozpoznawania i niwelowania trudności wychowawczych:
Dzielenie się spostrzeżeniami i uwagami oraz wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Udział w spotkaniach Zespołu Wychowawców.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

3. Wymiana doświadczeń i praca w ramach zespołu przedmiotowego:
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego.
Wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc
Udostępnianie materiałów szkoleniowych na posiedzeniach Zespołu Przedmiotowego
Analiza egzaminów zawodowych

4. Dzielenie się własnymi doświadczeniami:
Publikacja własnych materiałów edukacyjnych i metodycznych na portalach internetowych
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych, testów, kart pracy, filmów edukacyjnych
Dyskusje na forach internetowych

§ 8 UST. 3 PKT 3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

1. Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów:
Prowadzenie zajęć w ramach Koła Gastronomicznego
Prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczniami
Organizowanie wycieczek naukowych i zajęć terenowych
Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wspomagających „Kuchnie Świata” w ramach projektu z zakresu kształcenia zawodowego uczniów
Opracowywanie próbnych egzaminów zawodowych

2. Udział i koordynowanie projektów finansowanych z Unii Europejskiej:
Pomoc w realizacji zadań z projektów unijnych
Opieka nad młodzieżą w trakcie staży zagranicznych

3. Organizacja konkursów przedmiotowych:
Organizacja szkolnych etapów konkursów uczniowskich
Przygotowywanie uczniów do konkursów, turniejów zawodowych oraz olimpiad przedmiotowych

4. Organizacja oraz realizacja imprez i uroczystości z udziałem uczniów i zaproszonych gości:
Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych
Praca w Zespole ds. Promocji Szkoły
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

5. Działania z zakresu zadań wychowawczych i opiekuńczych:
Kontakty z Pedagogiem i Psychologiem szkolnym
Realizowanie zadań ujętych w programach profilaktycznych
Stały kontakt w sprawie uczniów sprawiających trudności wychowawcze oraz potrzebujących objęcia pomocą pedagogiczno – psychologiczną.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej oraz udział w kursach i szkoleniach dla wychowawców

§ 8 UST. 3 PKT 4
a) Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
b) Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

1. Kształtowanie umiejętności projektowania i wdrażania innowacyjnych programów:
Praca w zespole opracowującym nowe programy nauczania i programy profilaktyczno-wychowawcze.
 Tworzenie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych, programów pracy z uczniem
o indywidualnych potrzebach.
Przeprowadzanie ewaluacji wdrożonych programów

2. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE:
Udział w sprawdzaniu prac egzaminacyjnych z egzaminów zawodowych.
Praca egzaminatora w komisji egzaminu zawodowego praktycznego.

* Plan rozwoju ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzone lub zmodyfikowane w miarę potrzeb wynikających z planu pracy szkoły. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.