X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45581
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Małgorzata Miliczenko
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 13 w Zielonej Górze
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu:31. 05. 2023 r.

Posiadane kwalifikacje:
- Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu – filologia angielska;
- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – pedagogika, specjalność: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna;

CEL GŁÓWNY:
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
- Osobisty rozwój;
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz.967 i 2245 oraz z
2019r., poz. 730 i 1287)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019r. poz.1650)

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ § 8 ust. 3 pkt. 1

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Dokumentacja.
- Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
- Hospitacje zajęć przez dyrektora.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia. - Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej.
- Dokonywanie wpisów do dziennika elektronicznego Vulcan
- Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
- Pisanie planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
- Pisanie raportów

- Plany współpracy.
- Plany pracy.
- Semestralne sprawozdania.
- Protokoły.
- Raporty.

6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików językowych, eksponujących różne prace uczniów
- Uczestniczenie w konkursach szkolnych, festiwalach, akcjach. - Rozwijanie zdolności językowych i teatralnych. Kierowanie przygotowaniem uczniów do uczestnictwa w konkursach.

7. Wykonywanie czynności dodatkowych.
- Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
- Przewodniczenie zespołem nauczycieli języków obcych.
- Koordynator ds. współpracy z przedszkolami.
- Organizowanie konkursów z języka angielskiego.
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie zebrań z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Współorganizacja imprez okolicznościowych dla rodziców.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych.

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Publiczna, galeria BWA, poczta, straż pożarna itp.
- Zapraszanie na lekcje wychowawcze przedstawicieli ciekawych zawodów.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zielonej Górze.
- Współpraca z logopedą, socjoterapeutą, psychologiem i pedagogiem.
- Udział w akcjach i konkursach organizowanych przez miasto Zielona Góra.

10. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, raportów, prezentacji korzystając z komputera.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
- Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

11. Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej szkoły i strony na Facebooku
- Aktualizowanie strony internetowej szkoły i strony na Facebooku

12. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki, plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z uczniami.
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych i klasowych za pomocą aparatu cyfrowego.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego”.
- Opublikowanie w portalu internetowym „” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
- Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
- Wzbogacanie biblioteki szkolnej.
- Udostępnianie koleżankom i kolegom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
- Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli języków obcych.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z uczniami.
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.

5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. - Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Cały okres stażu

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Obserwacja uczniów na tle grupy językowej lub klasy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

2. Praca z uczniami z trudnościami.
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
- Dokumentacja pracy z uczniem z trudnościami.

3. Praca z uczniem zdolnym.
- Przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego.

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.
- Organizowanie: wyjść do centrum przyrodniczego, kina, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
- Organizowanie spotkań z: policjantem, strażakiem, poetą, muzykiem itp.
- Organizowanie wycieczek.

5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
- Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, dotyczącej działalności szkoły.
- Organizowanie uroczystości szkolnych, dni otwartych.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z języka angielskiego „Reading is magic”
- Dokonanie ewaluacji wdrożonej innowacji pedagogicznej.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
- Przygotowanie stosownych dokumentów.
- Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.

2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
- Przygotowanie stosownych dokumentów.
- Prowadzenie zajęć w obecności studentów.

3. Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.
- Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach z języka angielskiego.
- Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez organizowanie Festiwalu Przedszkolnych Talentów, Dni Otwartych Drzwi, Nocy Mikołajkowej.
- Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, szlachetna paczka, zbieranie nakrętek, WOŚP itp.)

4. Praca w zespole nauczycieli języków obcych
- Przewodniczenie zespołem nauczycieli języków obcych.
- Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
- Realizacja przydzielonych zadań.
- Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
- Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.