X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45532
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

FORMY REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PLANIE ROZWOJU

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

 przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, które regulują kolejność kroków w procedurze awansu (wrzesień 2016)
 systematyczne uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego – śledziłam strony internetowe MEN np. www.men.gov.pl oraz portale internetowe np. www.portaloswiatowy.pl, www.awans.net (cały okres stażu)

Efekty

• poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego
• poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych systemu awansu zawodowego
• merytorycznie przygotowany pracownik

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły

 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr (wrzesień 2016)
 zawarłam kontrakt i określiłam zasady współpracy z opiekunem stażu (wrzesień 2016)
 ustaliłam terminy spotkań (wrzesień 2016)
 obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu (2 godziny w każdym roku szkolnym przez cały okres stażu)
 prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu (4 godziny w każdym roku szkolnym przez cały okres stażu )
 prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły (2 godziny w każdym roku szkolnym przez cały okres stażu)
 analizowałam zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym z opiekunem stażu oraz dyrektorem szkoły (cały okres stażu po przeprowadzonych zajęciach)

Efekty

• sporządzenie planu rozwoju zawodowego
• zdobycie wiele cennych wskazówek do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej np. wykorzystanie technologii cyfrowej na lekcji
• udoskonalenie własnego warsztatu pracy o nowo poznane metody i pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć np. metoda „burza mózgów”
• uzyskanie informacji o mocnych i słabych stronach prowadzonych przeze mnie zajęć

3. Opracowanie rocznych planów pracy

 samodzielnie opracowałam i realizowałam rozkłady materiału (cały okres stażu)
 samodzielnie opracowałam wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
z przedmiotów zawodowych (cały okres stażu)
 brałam udział w opracowywaniu programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową do zawodów: technik ekonomista i technik rachunkowości
(sierpień 2019, sierpień 2020)

Efekty

• usystematyzowanie wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien mieć uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego
• sprawniejszy przebieg procesu edukacyjnego
• zaspokojenie potrzeb osiągnięć edukacyjnych uczniów np. zdany egzamin zawodowy
• indywidualizacja podejścia do ucznia i różnicowanie jego oczekiwań np. praca z uczniem zdolnym czy praca w grupach,

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

 stosowałam aktywne metody nauczania podczas prowadzenia zajęć (burza mózgów, dyskusja „za i przeciw”, puzzle tematyczne, metoda projektu) (cały okres stażu)
 przygotowywałam prezentacje multimedialne (cały okres stażu)
 podczas stażu gromadziłam narzędzia pracy dydaktycznej w postaci książek, nagrań, prezentacji (cały okres stażu)
 przez cały okres stażu dobierałam różnorodne metody oraz narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania (testy, prezentacje uczniów, projekty, zdania domowe) (cały okres stażu)
 przygotowywałam arkusze próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (grudzień 2018, czerwiec 2019, grudzień 2019)
 samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną, psychologiczną i dydaktyczną (cały okres stażu) np.
 „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, A. Faber, E. Mazlish
 „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły’, A. Faber, E. Mazlish
 „Wychowanie bez porażek w szkole”, T. Gordon
 „Wychowanie bez porażek w praktyce”, T. Gordon
 systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i komisjach przedmiotów zawodowych (cały okres stażu)
 systematycznie uczestniczyłam w pracach zespołów nauczycielskich
 zespół do spraw samokształcenia (2016, 20182019, 20192020)
 zespół do analizy osiągnięć uczniów w konkursach (2016, 20182019)
 zespołu do opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego (2016, 20182019)
 zespół do współpracy z gimnazjami (20182019)
 zespół do spraw ewaluacji szkoły (20192020, 20202021)
 zespół do spraw promocji szkoły (20192020, 20202021)
 zespół do przeprowadzania targów (20182019, 20192020, 20202021)
 zespół do klas prawno-policyjnych (20202021)
 zespół do spraw statutu szkoły (20202021)
 uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej (cały okres stażu)
 Pomiar dydaktyczny oraz wykorzystanie komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów. (2016)
 Ocena pracy i awans nauczyciela. Co rada pedagogiczna powinna wiedzieć w tym zakresie. (2018)
 Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami. (2018)
 Ewaluacja wewnętrzna w szkole. (2018)
 Zagrożenia terrorystyczne, sytuacje kryzysowe w placówkach oświatowych, bezpieczeństwo. (2019)
 Proces grupowy w klasie. (2019)
 Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów. (2019)
 Praca z dziećmi z autyzmem i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. (2019)
 TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania, ramifikacja w szkole. (2020)
 Odpowiedzialność prawna nauczycieli. (2020)
 Szkolenie wdrożeniowe LIBRUS Synergia (2020)
 Google G Suite i Microsoft 365 - którą platformę wybrać? (2020)
 uczestniczyłam w kursach, szkoleniach, zajęciach seminaryjno-warsztatowych i konferencjach (w tym on-line)
 Strategie interwencyjne wobec uczniów z rodzin z problemem uzależnienia – rozpoznawanie, wspieranie zasobów i konstruktywne oddziaływania wychowawcze. (2019)
 Webinarium wspomagające pracę nauczycieli-wychowawców w sytuacji pandemii. (2020)
 Jak skutecznie pracować z grupą i klasą. (kurs on-line) (2020)
 Nauczyciel kontraktowy przed komisją egzaminacyjną.(szkolenie on-line) (2020)
 ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Logistyka i spedycja dla nauczycieli w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu (2020)
 brałam udział (jako przewodnicząca i członek) w zespołach nadzorujących egzaminy maturalne i zawodowe (cały okres stażu)

Efekty

• wzbogacenie wiedzy merytorycznej w ramach nauczanych przedmiotów
• udoskonalenie warsztatu pracy o nowoczesne metody nauczania np. prezentacje, ćwiczenia praktyczne
• podniesienie jakości pracy z uczniami poprzez zdobyte wiadomości
• możliwość spotkania z innymi nauczycielami i wymiany doświadczeń poprzez udział w szkoleniach i ukończenie studiów podyplomowych
• zaktualizowanie wiadomości dotyczących wychowania i nauczania
• wzmocnienie pozytywnych relacji między uczniami, dzięki zastosowaniu metod pracy w grupach i metod projektów
• motywacja do samodzielnego poszukiwania wiedzy i wiadomości
• świadomość i satysfakcja z tego, że dzięki stosowanym metodom nauka jest ciekawsza, uczniowie pracują i dzięki temu osiągają lepsze wyniki

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej

 rzetelnie i systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązkami nauczyciela i wychowawcy (cały okres stażu)

Efekty

• prawidłowo wypełniony dziennik elektroniczny
• uzupełniona dokumentacja szkolna zgodnie z przepisami prawa oświatowego

6. Dzielenie się wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami

 udostępniłam rozkłady materiału, sprawdziany, prezentacje multimedialne (cały okres stażu)
 prowadziłam lekcje otwarte (2 godziny w ciągu całego stażu: Słownictwo związane z obsługą faksu. – 2019, Koszty planowanej działalności. - 2020)

Efekty

• podniesienie jakości nauczania
• rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli
• integracja grona pedagogicznego

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów

 starałam się poznać postawy, zachowania oraz problemy reprezentowane przez daną grupę wiekową uczniów (cały okres stażu)
 poznawałam potrzeby i oczekiwania uczniów (cały okres stażu)
 prowadziłam obserwację i analizę możliwości uczniów (cały okres stażu)
 na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (cały okres stażu)
 regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami, a także spotkania indywidualne (cały okres stażu)
 przeprowadzałam rozmowy telefoniczne z rodzicami dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole (zwłaszcza podczas nauczania zdalnego) (cały okres stażu)
 diagnozowałam sytuację rodzinną i materialną swoich wychowanków (cały okres stażu)
 jako wychowawca dwóch klas o profilu prawno-policyjnym stale obserwowałam i wspierałam swoich uczniów (cały okres stażu)
 na bieżąco rozmawiałam z młodzieżą oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków (cały okres stażu)
 podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki w trakcie zebrań z rodzicami np. o bezpiecznym korzystaniu z Internetu, o narkotykach, o cyberprzemocy (20182019,20192020, 20202021)
 diagnozowałam środowisko uczniowskie poprzez stałą współpracę w pedagogiem szkolnym (cały okres stażu)
 wielokrotnie na zajęciach wychowawczych prowadziłam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującym w danym roku Programem Profilaktyczno-Wychowawczym)
 przez cały okres pełnienia roli wychowawcy współpracowałam z pedagogiem oraz pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej (cały okres stażu)

Efekty

• dostosowanie treści nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
• zwiększenie skuteczność nauczania i wychowania poprzez dostosowanie procesu nauczania
• rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez współpracę z rodzicami
• poznanie problemów uczniów poprzez uzyskanie informacji o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym
• współpraca z pedagogiem szkolnym
• uzyskanie pozytywnych wyników nauczania, promocji do następnej klasy lub pozytywnie zdany egzamin zawodowy
• integracja uczniów zespołu klasowego

2. Praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

 brałam udział w projektach
 Lekcje z ZUS. (20182019, 20192020)
 Młodzieżowe Misje Gospodarcze – przedsiębiorczy powiat ostrowski. (20182019)
 brałam udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych:
 akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (październik 2018)
 akademia z okazji zakończenia roku szkolnego klas IV (kwiecień 2019)
 byłam współautorem i współorganizatorem olimpiad, konkursów i warsztatów
 warsztaty w ramach promocji szkoły dla gimnazjalistów – prezentowałam grę multimedialną NBP „Od bułki do spółki” (marzec 2019)
 coroczne Turnieje Wiedzy Handlowo-Menedżerskiej – przygotowywanie arkuszy (20182019, 20192020)
 koordynator konkursu plastycznego „Świat oczami młodych” (20182019)
 V Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach (2019)
 IX Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach (2019)
 XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (2019, 2020)
 organizowałam wiele imprez klasowych, m.in.: zajęcia integracyjne czy wigilie klasowe (cały okres stażu)
 uczestniczyłam i obserwowałam przebieg licznych uroczystości szkolnych o charakterze państwowym oraz tych wynikających z ceremoniału szkoły (cały okres stażu)
 organizowałam lub współorganizowałam wycieczki klasowe dla uczniów moich klas, oraz sprawowałam opiekę w trakcie ich trwania
 wyjazd do Kiekrza klas prawno-policyjnych na 2-dniowy obóz (październik 2016)
 wyjazd do Częstochowy i Oświęcimia (marzec 2019)
 wyjście integracyjne do kompleksu Piaski Szczygliczka (wrzesień 2019)
 wyjście do kina na film „Legiony” (październik 2019)
 wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia (grudzień 2019)
 współpracowałam przy tworzeniu Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości (2019)
 uczestniczyłam aktywnie w imprezach na rzecz środowiska lokalnego i szkolnego
 drzwi otwarte szkoły (20182019, 20192020)
 promocja szkoły w gimnazjach oraz szkołach podstawowych (20182019, 20192020)
 Ostrowski Bieg Biznesu (marzec 2019)
 Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości (2019)
 zorganizowałam spotkanie z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery w Ostrowie Wielkopolskim (marzec 2019)

Efekty

• rozwijanie postaw patriotycznych, społecznych, tolerancji, szacunku oraz zasad dobrego wychowania
• pozytywny wizerunek szkoły w społeczności lokalnej
• reprezentowanie i promocja szkoły na gruncie powiatu
• angażowanie uczniów do twórczego spędzania czasu wolnego
• uczniowie czują się docenieni i potrzebni
• dostrzeganie potrzeby współpracy z nauczycielem
• wpływanie na kierunki rozwoju uczniów
• możliwość współpracy z różnymi instytucjami
• mobilizacja uczniów do utrwalania i poszerzania zdobytej wiedzy
• ćwiczenie umiejętności właściwej rywalizacji
• poznawanie przez uczniów własnej wartości oraz swoich mocnych i słabych stron
• integracja grupy

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela

 aktywnie korzystałam z technologii informacyjnej podczas przygotowywania się do zajęć i prowadzenia lekcji np. przygotowywanie kart pracy, kartkówek, sprawdzianów, testów, prezentacji multimedialnych, korzystanie z portali internetowych np. nbportal.pl, prowadzenie lekcji on-line na platformie zoom (cały okres stażu)
 wykorzystywałam techniki komputerowe do tworzenia dokumentacji klasowej i szkolnej poprzez korzystanie z programu Word, i-dziennika, dziennik elektroniczny Librus, praca w chmurze na dysku Google np. programy nauczania, rozkłady materiału, karty wycieczek, zgody na wycieczki, formularze dokumentacji nauczyciela (cały okres stażu)
 korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli (cały okres stażu)
 uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe) (wrzesień 2016, cały okres stażu)
 poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację (cały okres stażu)
 interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami (cały okres stażu)
 zachęcałam uczniów do wyszukiwania informacji rozszerzających zagadnienia tematyczne w Internecie czy korzystania ze słowników języka angielskiego (cały okres stażu)
 wykorzystywałam programy komputerowe podczas zajęć z uczniami np. obsługa programów magazynowo-sprzedażowych czy kadrowo-płacowych (cały okres stażu)
 kontaktowałam się z uczniami, rodzicami i nauczycielami w formie elektronicznej poprzez e-mail, i-dziennik czy platformę zoom (cały okres stażu)
 brałam udział w wykładach i ćwiczeniach na studiach podyplomowych w formie on-line (2020)
 brałam udział w webinariach i szkoleniach on-line (2020)
 opublikowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym dla nauczycieli (październik 2020)
 opracowywałam konspekty zajęć (cały okres stażu)

Efekty

• ułatwienie pracy oraz możliwość samorozwoju
• szybkie i skuteczne komunikowanie się z uczniami, rodzicami i nauczycielami
• stały dostęp do aktualnych informacji
• pomoc w prowadzeniu zajęć lekcyjnych poprzez wyszukane materiały i informacje
• łatwiejszy dostęp do szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego
• podniesienie atrakcyjności lekcji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i
dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych i opiekuńczych przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy

 zapoznałam się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz wypełniałam zadania wychowawcze szkoły w nim zawarte (cały okres stażu)
 zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (cały okres stażu)
 uwzględniłam w swojej pracy współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne np. uzależnienie od multimediów i gier komputerowych, depresja poprzez przesyłanie uczniom wartościowych informacji na dany temat poprzez dziennik internetowy lub poprzez pogadanki podczas godzin wychowawczych (cały okres stażu)
 prowadziłam rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami (cały okres stażu)
 systematycznie aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez czytanie fachowej literatury (cały okres stażu)
 współpracowałam z dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów np. zbiórka żywności dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej, lekcje indywidualne z uczennicą mającą indywidualne nauczanie, pomoc uczennicy mającej problemy z odżywianiem o podłożu psychologicznym (cały okres stażu)
 podczas zajęć wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy i nowych umiejętności, omawiałam z uczniami problemy edukacyjne i wychowawcze (cały okres stażu)
 jako wychowawca realizowałam na godzinach wychowawczych tematy dotyczące między innymi integracji grupy, wzmacniania własnej wartości, rozwiązywania konfliktów, zasad zdrowego odżywiania, przyjaźni, znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, form radzenia sobie ze stresem (cały okres stażu)

Efekty

• uwzględnienie Program Profilaktyczno-Wychowawczy w planowaniu swojej pracy wychowawczej
• pogłębienie wiedzy metodycznej i merytorycznej poprzez studiowanie literatury
• podniesienie wiedzy teoretycznej oraz inspiracja do działań praktycznych
• lepsze planowanie swojej pracy poprzez czytanie literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• uczeń uzyskuje fachową pomoc
• doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez poszukiwanie metod i form pracy z uczniem

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Umiejętność wykorzystania i zastosowania przepisów prawa oświatowego (ogólnopolskiego i wewnątrzszkolnego)

 przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi takimi jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (wrzesień 2016, 20182019, 20192020, 20202021)
 przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym
 po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej (październik 2020)
 zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny (cały okres stażu)
 sporządzałam dokumentację wycieczek klasowych (październik 2016, grudzień 2019)
 prowadziłam elektroniczny dziennik lekcyjny (analiza postępów dydaktycznych, frekwencji, problemów wychowawczych uczniów, aktualizacja danych osobowych uczniów i rodziców, prowadzenie zakładki „ ważne wydarzenia w życiu klasy”, sporządzanie arkuszy ocen i świadectw) (cały okres stażu)
 brałam udział w komisjach podczas egzaminów maturalnych i zawodowych (przewodnicząca komisji, członek komisji, asystent techniczny) (cały okres stażu)
 przygotowywałam sale egzaminacyjne zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cały okres stażu)
 jako nauczyciel oraz wychowawca prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego np. dziennik zajęć indywidualnych, dokumentacja związana z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla moich wychowanków (cały okres stażu)

Efekty

• większa świadomość procesów zachodzących w szkole, które wynikają z przepisów prawa
• zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce
• organizowanie wycieczek dało możliwość poznania przez uczniów swojego regionu oraz kraju
• własny rozwój zawodowy
• prawidłowe zaplanowanie działań na dany rok szkolny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.