X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45531
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji plany rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wstęp
Niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowo przez nauczycieli (Dz. U. 2018r., poz.1574, z poźn. zm.), w związku zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, który odbywałam w Publicznym Przedszkolu nr
3 w Zduńskiej Woli. Na stanowisku nauczyciela jestem zatrudniona w wyżej wymienionej placówce od 1 września 2014 roku. W roku 2012 ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Tytuł magistra zdobyłam w roku 2014, specjalność: Pedagogika włączająca, a w roku 2018 ukończyłam studia podyplomowe, specjalność: Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna i rytmika.
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2016 roku. Planowany termin ukończenia stażu przypadał no 31maja 2019, jednak uległ przedłużeniu ze względu na dwa urlopy macierzyńskie w 2017 i 2019 roku. Staż przebiegał w ścisłej współpracy z dyrektorem placówki i opiekunami stażu.
Przez okres trwania stażu systematycznie realizowałam zadania zawarte
w planie rozwoju zawodowego, sumiennie wykonywałam obowiązki wynikające ze statutu placówki, brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podejmowałam działania ukierunkowane na rozwój zawodowy i osobisty, podnosiłam swoje kwalifikacje oraz doskonaliłam znajomość prawa oświatowego. Zdobytą wiedzę
i umiejętności wykorzystywałam na bieżąco w pracy z dziećmi, rodzicami
i nauczycielami, a także w celu podniesienia jakości pracy placówki.
Za szczególne osiągniecie w okresie trwania stażu uważam nawiązanie współpracy z doświadczonymi nauczycielami. Zapewniło mi to możliwość korzystania ze stosowanych przez nich rozwiązań i ułatwiło codzienną pracę oraz rozwiązywanie problemów w pracy z dziećmi oraz podczas posiedzeń zespołów zadaniowych.
Przedstawione poniżej szczegółowe sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efektów w poszczególnych obszarach. Staż ten był okresem intensywnej pracy, również w warunkach nietypowych jakimi była praca zdalna w okresie pandemii.

§ 7 ust. 2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedur awansu zawodowego
Wraz z rozpoczęciem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli – dokonałam analizy następujących dokumentów:
- Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z dn.1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.
W trakcie trwania stażu systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą prawa oświatowego i awansu zawodowego – śledząc stronę MEN i inne portale internetowe. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego, a następnie napisałam do niego aneks, który zaopiniował dyrektor placówki. Zapoznanie się z przepisami pozwoliło mi lepiej poznać procedurę awansu zawodowego i przygotowanie się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Współpraca z opiekunem stażu
We wrześniu 2016 roku rozpoczęłam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Elżbietą Domagałą. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający zasady naszej współpracy. Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek
o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Wszystkie obserwowane przeze mnie zajęcia zostały omówione w formie konsultacji
i analiz. W 2019 roku nawiązałam współpracę z nowym opiekunem stażu panią mgr Agnieszką Szulc, gdyż pani Domagała odeszła na emeryturę. Nawiązanie
i kontynuowanie współpracy z opiekunem stażu znacznie ułatwiło mi realizację planu rozwoju zawodowego, również podczas pracy zdalnej.
W okresie trwania stażu prowadziłam zajęcia otwarte oraz rozmowy z rodzicami
w obecności opiekuna stażu. Wszystkie spotkania były odnotowywane w dzienniku zajęć. Informację zwrotne prowadzonych przeze mnie zajęć oraz obserwację poczynione podczas zajęć prowadzonych przez opiekunów stażu pozwoliły zweryfikować stosowane przeze mnie metody oraz wzbogaciły moją widzę na temat metod aktywizujących dziecko.
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
W okresie trwania stażu rzetelnie prowadziłam dokumentacje przedszkolną:
- dziennik zajęć – w którym wpisywałam zajęcia dydaktyczne i codzienne czynności oraz wydarzenia z życia grupy, plan pracy z rodzicami, kontakty i rozmowy z rodzicami, zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- dokumentacje udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej – na początku roku tworzyłam listę dzieci, które miały być objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną, tematykę, przebieg, czas ich realizacji oraz ewaluację. Wszystko odnotowywałam w dzienniku zajęć.
- obserwację pedagogiczne dla każdego dziecka, a w grupach starszych Diagnozy gotowości szkolnej.
4. Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych.
Budowanie własnego warsztatu pracy jest nieodłącznym elementem doskonalenia zawodowego. Przez cały okres stażu zajmowałam się tworzeniem i segregowaniem materiałów dydaktycznych. Poprawiałam estetykę grupy poprzez samodzielnie tworzone dekorację, oraz gazetki tematyczne na każdy tydzień. W okresie stażu wzbogaciłam swoją bazę pomocy dydaktycznych m. in. o pomoce do zajęć, karty pracy, płyty z muzyką oraz bajkami do słuchania. Wykonywałam też na bieżąco przy użyciu techniki komputerowej – pomoce dydaktyczne korzystając z zasobów różnych portali internetowych:
- www.pedagogszkolny.pl
- www.portaloswiatowy.pl
- www.awanszawodowynauczyciela.pl
- www.gov.pl
- www.krototak.pl
- www.pintrest.pl
- www.edukacja.edux.pl
- www.przedszkola.edu.pl
- www.mojedziecikreatywnie.pl
- www.przedszkolankowo.pl
- https://www.genial.ly/ , co uatrakcyjniło prowadzone przeze mnie zajęcia.
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
W okresie stażu stworzyłam 3 autorskie programy „ Ruch to zdrowie – każdy maluch ci to powie” i program adaptacyjny „ Wesołe początki” oraz jeden we współpracy z koleżankami program „ Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna”. Przez cały okres stażu brałam udział w różnych szkoleniach, warsztatach, webinariach, e-konferencjach i szkoleniach on-line. Ostatnie w których brałam udział to:
- RODO - szkolenie Rady Pedagogicznej
-„ E- dziennik” – szkolenie wewnętrzne
- „ Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej” – warsztaty metodyczne
- „ Logogłoski” – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek – warsztaty metodyczne
- „ W świecie dziecięcych zmysłów – sensodydaktyka – szkolenie
- „Plan Daltoński” – szkolenie on-line
- „ Kodowanie na lepszy start w przyszłość” – szkolenie Rady Pedagogicznej
- „ Genially Education bez tajemnic” – szkolenie on-line
- „ Awans zawodowy w czasie nauczania zdalnego” – e-konferencja
- „ Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym” –
e-konferencja
- „Office 365” – szkolenie Rady Pedagogicznej
- „ Bum, bum rurki” – szklenie Rady Pedagogicznej
W roku 2018 ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Gimnastyka korekcyjno – kompensacyja i rytmika. Oraz brałam udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekunów stażu oraz inne nauczycielki. W ramach współpracy koleżeńskiej prowadziłam warsztaty i szkolenia wewnętrzne, dzieląc się swoją wiedzą zdobytą na szkoleniach w których brałam udział.
W codziennej pracy staram się wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, wynikającymi z dysfunkcji rozwojowych oraz dzieci zdolniejszych, poprzez zajęcia dodatkowe oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
W okresie obejmującym staż aktywnie brałam udział w pracach Zespołów zadaniowych:
- Zespół do spraw diagnozy przedszkolnej
- zespół do spraw ewaluacji
- zespół WDN
- zespół do spraw Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych
- zespół do spraw promocji przedszkola
- zespół do spraw nadania imienia/nazwy placówce
Sukcesywnie pogłębiałam swoją wiedzę czytając czasopisma: Bliżej Przedszkola, Nauczycielka Przedszkola, a także literaturę: Anna Klim-Klimaszewska – „Pedagogika Przedszkolna”, E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska –„Dziecięca matematyka”, Anna Jankowska- „Rozmowy z rodzicami”, M. Bogdanowicz – „W co się bawić z dziećmi”, J. Nelsen – „Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków”.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
W mojej pracy staram się poznawać środowisko rodzinne dzieci, poprzez obserwowanie ich zachowań podczas zajęć, zabaw z rówieśnikami, kontaktach dziecko-nauczyciel. Kontaktowałam się z rodzicami dzieci podczas zebrań, indywidulanie a także telefonicznie w razie potrzeby. Biorąc pod uwagę różne możliwości intelektualne i społeczne dzieci, starałam się tak dobierać treści programowe, żeby zwiększyć ich motywację i chęć do nauki. Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, prowadziłam zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a dzieci zdolniejsze przygotowywałam do udziału w różnych konkursach. Aby zintegrować środowisko rodzinne dziecka razem ze środowiskiem przedszkolnym:
- organizowałam zajęcia otwarte dla rodziców, których celem było promowanie ciekawych form pracy przedszkola, pozyskanie większego zaufania rodziców, doskonalenie relacji interpersonalnych nauczyciel – rodzic – dziecko, jak również możliwość szerszego zaprezentowania umiejętności dzieci.
- organizowałam uroczystości przedszkolne, do których udziału zapraszałam rodziców i dziadków naszych przedszkolaków, tj. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy
i Taty, Pasowanie na przedszkolaka czy Zakończenie Roku Szkolnego.
- wspólnie z koleżankami organizowałam imprezy przedszkolne, w przygotowanie których angażowałam rodziców, tj. przygotowanie odpowiedniego stroju dla dziecka np. na zabawy w ramach Kolorowych Dni, Bal Karnawałowy, Teatr rodziców, przynoszenie przetworów owocowych i warzywnych na Kiermasz Jesienny, ozdób świątecznych czy przygotowanie oprawy gastronomicznej w postaci ciast, owoców, babeczek.
- organizowałam konkursy przedszkolne, w których brały udział dzieci z rodzicami:
1. Konkurs recytatorski – Wiersz dla Mamy
2. Konkurs plastyczny – Moje wspomnienie z wakacji
- podejmowałam inicjatywy charytatywne, w które angażowałam rodziców:
1. Góra Grosza
2. Świąteczna Paka dla Psiaka
3. Zbieranie nakrętek
4. Zbieranie żołędzi i kasztanów dla zwierząt leśnych
We wszystkich akcjach rodzice i dzieci brali chętnie udział.
Na zajęciach stosowałam różne metody dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości dzieci. Zawsze bacznie obserwuje dzieci znajdujące się pod moją opieką. To właśnie ich pomysły i zainteresowania są najczęściej inspiracją do podejmowanych przeze mnie działań, przeprowadzanych zajęć i realizowania programu. Podczas zajęć wykorzystuję takie metody jak KLANZA, metoda Dobrego Startu, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, metoda gimnastyki twórczej R. Labana, metoda C. Orffa, metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, metody podające, nauka przez działanie, drama, burza mózgów, pokazy, zabawy z kłębkiem wełny oraz wiele innych. Staram się jak mogę, żeby wprowadzić dzieci w świat sztuki. Uważam, że twórczość plastyczna i muzyczna jest jedną
z ważniejszych form działalności dziecka, która tworzy bazę dla prawidłowego rozwoju. W trakcie zajęć realizowałam Podstawę Programową i Program Wychowawczo – Profilaktyczny. Wspólnie z innymi nauczycielkami organizowałam uroczystości przedszkolne, dni tematyczne i konkursy. Organizowałam również wycieczki do Biblioteki Miejskiej, Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Szkoły Podstawowej nr 9, Muzeum Miasta oraz innych przedszkoli na terenie naszego miasta. Wszystkie te działania pozwoliły mi na integrację ze środowiskiem lokalnym, a także poznanie silnych i słabych stron dzieci, a tym samym ewaluację swojego warsztatu pracy i wprowadzenia zmian aby go ulepszyć.

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej
i informacyjnej.
W swojej pracy korzystam z komputera i internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: korzystam z e-dziennika ( Vulcan), tworze materiały do zajęć, karty pracy, dyplomy, scenariusze zajęć, prezentację multimedialne, prowadzę stronę BiP naszego przedszkola, dodaję zdjęcia i informację na stronę www przedszkola, korzystam z rzutnika i tablicy multimedialnej, oraz korzystam z aplikacji One Drive
i Messenger do kontaktu z rodzicami.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i internetem wykorzystałam w następujący sposób:
- pozyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego
- czytałam publikację innych nauczycieli
- zapoznawałam się za aktualnymi przepisami prawa oświatowego
- odwiedzałam strony internetowe związane z pracą i nauką w przedszkolu
- brałam udział w szkoleniach online, webinarach i kursach
- kontaktowałam się za pomocą e-maila z panią Dyrektor i innymi nauczycielami.
Interesującymi materiałami znalezionymi w internecie dzieliłam się z innymi nauczycielkami poprzez aplikację One Drive. Internet pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji, szczególnie podczas pracy zdalnej. Wykorzystanie internetu i tablicy multimedialnej zdecydowanie podnosi atrakcyjność zajęć. Podczas pracy zdalnej korzystałam z różnych stron internetowych, YouTube oraz aplikacji Microsoft Teams i Messeneger. Są to aplikację umożliwiające prowadzenie zajęć online. Oprócz komputera i internetu w trakcie swojego stażu często korzystałam z aparatu fotograficznego, który wykorzystywałam do dokumentowania zajęć, wyjść w ciekawe miejsca czy codziennych zabaw dzieci. Od momentu powstania strony internetowej naszego przedszkola, regularnie umieszczam tam opisy ważnych wydarzeń z życia placówki, harmonogramy imprez przedszkolnych, zdjęcia oraz porady dla rodziców. Ponadto wykorzystywałam go do przygotowania dwóch filmików z ćwiczeniami korekcyjno – kompensacyjnymi, które sama prowadziła, a następnie umieściłam na witrynie internetowej YouTube.
Na portalu www.edux.pl udało mi się opublikować plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
Jeżeli chodzi o technologie informatyczną, jest to jedna z moich mocnych stron. Dlatego w razie potrzeby pracy zdalnej spowodowanej pandemią Covid – 19, jestem dobrze przygotowana.

§7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświat, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Z roku na rok pojawia się coraz więcej dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami integracji sensorycznej,
z zaburzeniami koordynacji psycho – ruchowej, coraz więcej dzieci ma problemy
z pamięcią i koncentracją, czynnościami manualnymi i samoobsługą oraz zaburzeniami mowy. Dlatego też podczas odbywaniu stażu uczestniczyłam w różnych szkoleniach i warsztatach w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak również skończyłam studia podyplomowe na kierunku „ Gimnastyka korekcyjno –kompensacyjna i rytmika”.
Studiuję też na bieżąco literaturę z dziedziny pedagogiki i metodyki,
a zaczerpnięte z nich wiadomości wykorzystuję w codziennej pracy.
Przez cały rok szkolny współpracuje z logopedą i informuję rodziców o podjętych przeze mnie działaniach, jak również postępach poczynionych przez dzieci.
Konsekwentnie i systematycznie starałam się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmierzały do nabycia umiejętności celem, których będzie wydajna
i efektywna praca na rzecz dzieci i placówki.
Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję podczas procesu adaptacji dzieci
w grupie, poprzez rozmowy indywidulane i grupowe z rodzicami, stworzenie kącika informacyjnego dla rodziców, wystaw prac dzieci. Dziecko wtedy czuję się ważne
i docenione, co pozwala na szybsze dostosowanie się do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Następna umiejętność to rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb indywidualnych, rozwojowych i edukacyjnych dziecka, czyli prowadzona przeze mnie pomoc psychologiczno-pedagogiczna. A także współpraca z rodzicami, przekazywanie im pozytywnych informacji dotyczących dzieci, chęć pomocy w razie problemów wychowawczych i nie tylko. Udzielanie rad i wskazówek jak skutecznie można z dzieckiem pracować w domu, żeby się nie zniechęcało i nie odmawiało współpracy.
Znajomość emocjonalnych i społecznych uwarunkowań małego dziecka jest niezbędna w codziennej pracy w przedszkolu. Aby poszerzyć własne wiadomości na ten temat i poznać nowe metody pracy z dziećmi sięgnęłam do literatury:
- Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
- Kopik A, Zatorska M., „Każde dziecko jest zdolne”,
Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli i doradców metodycznych w internecie na taki stronach jak: www.bliżejprzedszkola.pl, www.przedszkola.edu.pl, www.wychowaniewprzedszkolu.pl, www.men.gov.pl, oraz na lekcjach pokazowych
u moich koleżanek nauczycielek. Pogłębienie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb dzieci oraz podniesienia jakości pracy własnej i placówki. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Jednym z punktów, które realizowałam podczas odbywania stażu na nauczyciela mianowanego było dokładne zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledziłam wszelkie zmiany w przepisach prawa oświatowego, zarówno w obrębie zapisów dotyczących awansu zawodowego, jak i wszystkich innych zagadnień oświatowych. W swojej pracy stosuję się do wytycznych zawartych
w prawie oświatowym, rozporządzeń MEN oraz dokumentów obowiązujących w mojej placówce.
Wnikliwie przeanalizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty tj., Kartę Nauczyciela oraz Ustawę o systemu oświaty. Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą:
- ścieżki awansu zawodowego,
- oceny pracy, która zastąpiła ocena dorobku zawodowego,
Są to zmiany, które dotyczą mnie bezpośrednio jako nauczyciela, kroczącego ścieżką awansu zawodowego. Nieustająco aktualizuję swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym.
Od początku mojej pracy jako nauczyciel dbałam o to, aby dokładnie analizować
i śledzić wszystkie dokumenty regulujące pracę przedszkola. Zapoznałam się
i przeanalizowałam:
- Statut Przedszkola
- Roczny Plan Pracy Przedszkola, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Regulamin Rekrutacji Przedszkola, Procedury organizowania spacerów i wycieczek, Procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu, Procedury udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Procedura Przyprowadzania i Odbierania dzieci z przedszkola, Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w przedszkolu, Regulamin pracy, Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego.
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- Program wychowania przedszkolnego
- Rejestr wyjść z przedszkola

WNIOSKI Z REALIZACJI ZADAŃ
Po dwóch latach i dziewięciu miesiącach stażu na nauczyciela mianowanego przyszedł czas na podsumowanie. Okres stażu okazał się dla mnie czasem intensywnej pracy i bardzo wielu wyzwań jako nauczyciela, wychowawcy i opiekuna. Jestem jednak zadowolona z siebie, bowiem mimo przerwy, spowodowanej urlopami macierzyńskimi udało mi się zrealizować zadania, które postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Choć niektóre z nich w innym terminie. Udało mi się również podjąć i zrealizować kilka działań dodatkowych.
Zaczynając od dokładnego zaplanowania stażu, poprzez poznanie procedur awansu zawodowego, współpracę z moim opiekunem stażu i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przez cały czas dbałam o poszerzanie swojej wiedzy, zdobywałam i udoskonalałam umiejętności pedagogiczne, wszystko zgodnie z moimi zainteresowaniami
i potrzebami placówki. Chcąc nadążyć za pędzącymi zmianami w moim otoczeniu, podejmowałam szereg działań, które miały na celu wzbogacenie oraz unowocześnienie mojego warsztatu pracy. W tym celu na bieżąco dokonywałam ewaluacji swoich działań i w razie potrzeby wprowadzałam modyfikacje.
Na każdym kroku dbałam o to, aby zdobywana przeze mnie wiedza wpływała na jakość mojej pracy, na lepszą komunikację z dziećmi i ich rodzicami, i stworzenie bardziej atrakcyjnego obrazu naszej placówki w środowisku lokalnym. Starałam się aby mój warsztat pracy był jak najbardziej atrakcyjny, a było to możliwe dzięki udziałowi
w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, konferencjach, kursach i webinarach,
z których czerpałam wiedzę i wprowadzałam zdobyte umiejętności do mojej codziennej pracy. Swoje kompetencję podnosiłam również poprzez studia podyplomowe
z zakresu Gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, oraz czytanie literatury fachowej oraz czasopism.
Zdobytą wiedzą i pomysłami starałam się dzielić ze swoimi koleżankami z pracy, oraz korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
Punktem wyjścia w mojej codziennej pracy było uwzględnienie potrzeb rozwojowych dzieci, ich zainteresowań i robiłam co w mojej mocy żeby za nimi podążać
i wspierać ich każdego dnia.
Bardzo pomocna, a czasami wręcz nie zbędna była dla mnie umiejętność posługiwania się technologią informatyczną.
Dopiero podczas odbywania stażu zdałam sobie sprawę, jak bardzo ważne jest bycie na bieżąco ze zmianami w przepisach dotyczących oświaty, których na przestrzeni lat było bardzo dużo. Nauczyłam się korzystania z nich w codziennej pracy.
Większość sowich zadań opierałam na zadaniach wynikających ze Statutu naszego przedszkola, nie zapominając o tym, jak ważne jest włączanie do nich rodziców naszych przedszkolaków. Myślę, że wszystkie podejmowane przeze mnie działania wpłynęły na podniesienie jakości pracy mojego przedszkola i na uatrakcyjnienie jego oferty.
Realizacja wyżej wymienianych zadań nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu i teraz nabrałam już pewności, że można zrealizować każdy pomysł, trzeba użyć tylko odpowiednich środków, chęci do pracy i pomocy ze strony koleżanek – i wszystko się po prostu uda. Każdy dzień w moim zawodzie daje mi dużo radości i satysfakcji, kiedy widzę postępy dzieci, zadowolonych rodziców i Panią Dyrektor dają mi motywacje do dalszej pracy i utwierdzają w przekonaniu, że wykonuję swoją pracę jak najlepiej potrafię.
Fakt, że mój staż dobiegł końca, nie oznacza, że zakończył się etap mojego rozwoju zawodowego. W dalszym ciągu zamierzam doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Chciałabym aby moje zajęcia i wszelkie działania były z roku na rok bardziej atrakcyjne.
Praca z dziećmi jest tym co kocham robić najbardziej, to one są dla mnie inspiracją
i moją pasją. Bycie nauczycielem to jest wielka odpowiedzialność, ale spełnienie moich marzeń. Uważam, że praca w tym zawodzie, jak żadna inna nie pozwoliłaby mi się rozwijać w tak wielu kierunkach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.