X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45511
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE
Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU

1. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego – głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.

2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – ustaliłyśmy zasady i harmonogram współpracy, zredagowałyśmy i podpisałyśmy kontrakt, opracowałyśmy karty obserwacji zajęć. Ze względu na zmianę miejsca pracy w trakcie trwania stażu, zmieniłam również opiekuna stażu. Wspólnie opracowałyśmy aneks do planu rozwoju oraz ustaliłyśmy nowe warunki współpracy.

3. Uczestniczyłam w szkoleniach:
 „Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2018 r.” (portaloswiatowy.pl, 2018),
 „Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w okresie przepisów przejściowych” (Aneta Szostak-Sulewska, 2020).

4. Opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz aneks.

5. Monitorowałam i dokumentowałam na bieżąco realizację planu, sporządzając także sprawozdania cząstkowe.

II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z POWINNOŚCI I WYMAGAŃ

(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI, O KTÓRYCH MOWA W art. 9e ust. 3 KARTY NAUCZYCIELA – UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ODPOWIEDNIO NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZWIAZKU
Z ZAJMOWANYM STANOWISKIEM LUB PEŁNIONĄ FUNKCJĄ

1. Poszerzyłam kwalifikacje, doskonaliłam swoje kompetencje zawodowe w celu podniesienia jakości pracy szkoły

a. Wzięłam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach, webinariach, itp.), zarówno w okresie trwania stażu jak i podczas urlopu macierzyńskiego:
 Kurs przewodnikowski Hufca ZHP Sosnowiec „Per aspera ad astra” (2018)
 Webinarium: „Pracuj mądrzej, a nie ciężej” (Anna Popławska, 2016)
 Webinarium: „Being creative as a must in the language classroom” (Pearson, 2016)
 Webinarium: „Jak uczyć słownictwa mądrze i nowocześnie?” (Pearson, 2016)
 Webinarium: „Efektywne lekcje dla gimnazjalistów? To możliwe!” (Beata Zielińska-Rocha, 2017)
 Szkolenie: „Nauczanie języka polskiego w kontekście zmiany w systemie oświaty” (2017)
 Szkolenie: „Nowa podstawa programowa” (CDN, Sosnowiec, 2017)
 Szkolenie: „Nowa era podstawy programowej - Twoje pytania - Twoje nagrody". (10.01.2017, Nowa Era)
 Webinarium: „Escape room w szkole” (Superbelfrzy, 2017)
 Szkolenie: Szkolenie z polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci (ZHP, 2017)
 Szkolenie: „Umiejętności interpersonalne” (ZHP, 2017)
 E-szkolenie: „Gamifikacja w szkole” (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program eTwinning, 2018)
 E-szkolenie: „Tydzień z tablicą interaktywną” (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program eTwinning, 2018)
 Kurs e-learningowy: „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego w okresie przepisów przejściowych” (A. Szostak, 2020)
 E-szkolenie: „Dyscyplina pozytywna” (Edu-Mach, 2020)
 E-szkolenie: „Warsztat nt. tutoringu” (Edu-Mach, 2020)
 Webinarium: „Ocenianianie jest do ...” (EDU-klaster, 2020)
 Webinarium: „Myślenie wizualne” (Metis, 2020)
 Webiarium: „Jak być wychowawcą/wychowawczynią w tym trudnym roku szkolnym” (CEO, 2020)
 Webinarium: „Narzędzia wspierające pracę nauczyciela w czasie nauki zdalnej.
Integracja Dziennik UONET + VULCAN i Office 365” (Nowa Era, 2020)
 E-kurs: „Letnia Akademia Innowacyjnego Polonisty” (I. Żarska, 2020)
 liczne webinaria i tutoriale nt. MS Teams, edukacji zdalnej, platformy Vulcan, genially itp.

b. Uczestniczyłam w doskonaleniu zawodowym w ramach WDN, między innymi:
 „Efektywne zarządzanie czasem” (2016)
 „Prawa dziecka” (2017)
 „Standardy jakości pracy nauczycieli w świetle wymagań wobec szkół w dobie reformy oświaty” (2017)
 „Zmiany w prawie oświatowym” (2017, 2018)
 Szkolenie nt. RODO (2017)
c. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i korzystałam z jego uwag w czasie omawiania tych zajęć.
d. Brałam udział w zajęciach otwartych innych nauczycieli w ramach prac zespołu humanistycznego i korzystałam z ich doświadczenia zawodowego.
e. Studiowałam literaturę metodyczną i przedmiotową, między innymi:
 „Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcjach języka polskiego” praca zbiorowa, Universitas
 „Szkolne spotkania z literaturą” A. Janus Sitarz
 „Narysuj swoje myśli” D. Roam
 „W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce” D. Sterna
 „Uczę (się) w szkolę” D. Sterna
 „Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach”, Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn

Efekty:
 umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki,
 podniesienie jakości pracy szkoły i własnej poprzez wzbogacenie kompetencji zawodowych (m.in. językowych, cyfrowych, wychowawczych, organizacyjnych, pedagogicznych i innych),
 podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych na uczniów,
 reagowanie na potrzeby uczniów (rozwojowe, emocjonalne, wychowawcze),
 organizowanie efektywnej pracy, zwłaszcza poprzez stosowanie oceniania kształtującego i wykorzystanie technologii cyfrowej,
 stosowanie metod aktywizujących ucznia wpływających na efekty pracy edukacyjnej,
 zdobycie nowych umiejętności wspierających pracę nauczyciela, zwłaszcza tych dotyczących technologii informatyczno-komunikacyjnej (np. obsługa tablicy interaktywnej, narzędzia nauczania zdalnego), sketchnotingu i oceniania kształtującego,
 nieustanne aktualizowanie wiadomości dotyczących wychowania i nauczania,
 wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

2. Wprowadziłam działania innowacyjne doskonalące moją pracę
a. Autorski program zajęć rozwijających kreatywność „Myślenie wizualne”
b. Udział w programie rządowym „Aktywna tablica”
Efekty:
 podnoszenie jakości pracy placówki poprzez wzbogacanie bazy szkoły i ciekawe formy nauczania,
 reagowanie na potrzeby i zainteresowania uczniów,
 rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
 możliwość indywidualizowania pracy z uczniem, ujawnianie i wspieranie jego talentów i pasji,
 rozwój kompetencji kluczowych, takich jak kreatywność, innowacyjność,
 budowanie innowacyjnego warsztatu pracy z zastosowaniem technologii cyfrowej,
 zapewnienie atrakcyjnej realizacji zajęć, zarówno poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej jak i myślenia wizualnego,
 korzystanie z własnych uzdolnień i zainteresowań pozazawodowych, realizacja własnych pasji związanych z ekspresją plastyczną.

3. Prowadziłam drużynę harcerską – 15 SDH „Róża Wiatrów”
Prowadziłam z harcerzami bardzo aktywną działalność. Do drużyny należało niemal 30 uczniów, a chętnych było znacznie więcej. Program zbiórek harcerskich wzbogacał ofertę szkoły, poszarzał horyzonty uczniów, doskonalił ich charaktery. Nasza działalność opierała się między innymi na:
a. prowadzeniu zbiórek o tematyce historycznej, terenoznawczej, samarytańskiej, plastycznej, integracyjnej, sportowej i innej,
b. zdobywaniu Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowiec (edukacja regionalna),
c. pomocy w środowisku lokalnym (Płomyki pamięci, zbiórki dla schroniska, akcje charytatywne Hufca ZHP Sosnowiec),
d. wyjściach na wystawy, pokazy, do kina i muzeum,
e. udziale w konkursach (na ozdobę świąteczną, zwiad społeczny, grze miejskiej, starcie Hufca Sosnowiec, grze „Młody Sosnowiczanin”, Festiwalu Piosenki Harcerskiej, konkursach plastycznych, Mistrzostwa Pływackie),
f. wycieczkach (Centrum Gier Fabularnych „Furia”, rajd Arsenał w Warszawie, Zlot ZHP
w Gdańsku, rajdy w Kobylicy i Centurii),
g. warsztatach plastycznych, naukowych, teatralnych i ekologicznych (ozdoby świąteczne, scrapowe kartki, Laboratorium Pana Korka, Mały Chemik),
h. organizowaniu imprez i uczestnictwu w imprezach hufca, chorągwi i związku (Bal Andrzejkowy, Harcerski Start, Gra Miejska, Przedszkolaki dla Niepodległej, BŚP, Konkurs Wielkanocny),
i. uczestnictwu w wydarzeniach szkoły (Święto Niepodległości, Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Myśli Braterskiej),
j. organizacji Regionalnego Konkursu Upamiętniającego 100-lecie Odzyskania Niepodległości i 100-lecie istnienia ZHP,
k. prowadzeniu kroniki, strony na Facebook’u i zakładki na szkolnej stronie internetowej,
l. prowadzeniu gabloty w szkole.
Efekty:
 podnoszenie jakości pracy placówki poprzez poszerzenie jej oferty o program działania ZHP,
 reagowanie na potrzeby i zainteresowania uczniów, którzy opuszczając gromadę zuchową (kl. I-III), pragnęli kontynuować przygodę z harcerstwem,
 zapewnienie atrakcyjnej, a jednocześnie dostępnej dla wszystkich realizacji zajęć pozalekcyjnych,
 inspirowanie młodzieży do działań na rzecz środowiska lokalnego i promowanie idei braterstwa,
 kształtowanie patriotyzmu i budowanie więzi społecznej ze środowiskiem ucznia,
 rozbudzanie motywacji do podejmowania działań na rzecz innych członków środowiska lokalnego a także innych uczniów, harcerzy,
 kształtowanie właściwych emocji, postaw i zachowań wobec drugiego człowieka i jego potrzeb,
 realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego (m.in. w zakresie wychowania do wartości, propagowanie dziedzictwa i kultury, troskę o zdrowie i ekologię, propagowanie aktywnych form spędzania czasu, budowanie w uczniach postawy samodzielności, poszanowania zasad moralnych i etycznych),
 aktywizowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia
i pomocy rówieśniczej,
 uwrażliwienie młodzieży na konieczność niesienia pomocy kolegom i koleżankom,
 kształtowanie w uczniach samodzielności, odpowiedzialności i zaradności, zwłaszcza na biwakach i rajdach,
 promocja aktywnego trybu życia i spędzania czasu w ciekawy sposób,
 rozwijanie i kultywowanie własnych pasji,
 zaspokajanie potrzeby przynależności do grupy, kontaktu z rówieśnikami.

4. Brałam udział w realizacji unijnego programu „Sosnowiecka akademia kreatywności”
Włączyłam się w realizację projektu UE: „Sosnowiecka Akademia Kreatywności”, w ramach którego przez dwa lata prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
w klasach III gimnazjum. Projekt miał na celu wyrównać szanse edukacyjne uczniów oraz podnieść poziom wyników egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego. Zajęcia przyniosły oczekiwane efekty, uczniowie zdecydowanie poszerzyli swoje kompetencje językowe.
Efekty:
 poszerzenie oferty szkoły o edukacyjne zajęcia pozalekcyjne, a przez to podniesienie jakości pracy,
 uaktywnienie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania
i inicjatywy poznawczej,
 uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, motywujących ucznia do pracy,
 efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu,
 podniesienie poziomu wiedzy uczniów,
 poznanie nowych strategii uczenia się i rozwijania zainteresowań językowych.

5. Prowadziłam i założyłam koło dziennikarskie, z którym wydawałam szkolną gazetkę „Lolek”
Prowadziłam zajęcia, podczas których uczniowie doskonalili warsztat dziennikarski i wydawali szkolną gazetkę. Każdego roku wydawaliśmy 6-8 numerów gazetki, w tym numer specjalny poświęcony „Bee Day”. Odbyliśmy wycieczki do Radia Katowice czy siedziby Dziennika Zachodniego. Nagraliśmy film w ramach programu „Delam – extrastołówki”. Pracowaliśmy
z różnymi programami graficznymi w celu ulepszenia formatu gazetki. Tworzyliśmy bardzo zgrany i świetnie współpracujący zespół. Gazetka cieszyła się w szkole dużym zainteresowaniem.

Efekty:
 podnoszenie jakości pracy placówki poprzez poszerzenie oferty szkoły o ciekawe zajęcia dziennikarskie,
 rozwijanie zainteresowań uczniów w dziedzinie tworzenia tekstów publicystycznych
i obróbki w programach graficznych,
 zapewnienie atrakcyjnej realizacji zajęć pozalekcyjnych,
 rozwijanie w uczniach warsztatu dziennikarskiego, w tym także ciekawości świata, etyki zawodowej, sumienności i pracowitości.

6. Działałam w zespole Erasmus+
a. uczestniczyłam w spotkaniach zespołu Erasmus+ w ramach działań programu „There is no planet B. Stop the climate change”,
b. aktywnie uczestniczyłam w akcjach projektu Erasmus+: Bee Day, Dzień Niedźwiedzia Polarnego, sadzenie kwiatów w „Ogrodzie Teatralna”, sadzenie drzew wokół szkoły,
c. uczestniczyłam w wyjeździe partnerskim na Litwę w dn. 16-21 kwietnia 2018,
d. wspólnie z moją klasą włączałam się aktywnie we wszystkie akcje klubu Erasmus+,
e. wspólnie z koordynatorem projektu, stworzyłam wniosek aplikacyjny dotyczący udziału naszej szkoły w nowym projekcie Erasmus+ „Thinky doodle – visual thinking”,
f. współpracowałam z koordynatorem projektu podczas tworzenia dokumentacji podsumowującej realizację projektu.

Efekty:
 podnoszenie jakości pracy placówki poprzez poszerzenie oferty szkoły o ciekawe zajęcia, wyjazdy, wycieczki i warsztaty,
 reagowanie na potrzeby i zainteresowania uczniów w zakresie ekologii,
 rozbudzanie motywacji do podejmowania działań na rzecz innych członków środowiska szkolnego i lokalnego,
 realizacja wychowawczych celów placówki dotyczących wychowania zdrowotnego,
 poszerzenie wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony środowiska naturalnego człowieka,
 uświadomienie krytycznego stanu środowiska naturalnego człowieka i konieczności jego obrony,
 podniesienie świadomości ekologicznej i wyrabianie prawidłowych postaw i nawyków proekologicznych,
 ułatwienie zrozumienia zasad współistnienia człowieka i systemu przyrodniczego,
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego człowieka za stan i przyszłość środowiska naturalnego,
 wyrabianie nawyku segregacji śmieci i bycia „eko”,
 współpraca z innymi nauczycielami i szkołami w ramach projektu,
 wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wymianę dobrych praktyk
z nauczycielami zza granicy,
 otwarcie na nowe możliwości edukacyjne i wymianę doświadczeń zawodowych.

7. Prowadziłam koła przedmiotowe i koła zainteresowań.
a. Prowadziłam zajęcia z zakresu kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych dla kl. I-III (SP 32).
b. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka polskiego oraz języka angielskiego.
c. Prowadziłam koło dziennikarskie (opisane powyżej).

Efekty:
 podnoszenie jakości pracy placówki poprzez poszerzenie oferty szkoły o ciekawe zajęcia kulturoznawcze, językowe i dziennikarskie,
 reagowanie na potrzeby i zainteresowania uczniów w różnych dziedzinach,
 zapewnienie atrakcyjnej realizacji zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod pracy,
 budowanie w uczniach ciekawości świata, chęci poszerzania horyzontów,
 umożliwienie uczniom wyrównania szans edukacyjnych,
 wsparcie i pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności.

8. Wprowadziłam w nauczaniu języka polskiego elementy oceniania kształtującego, które realizowałam poprzez:
a. stosowanie oceniania kształtującego na każdych zajęciach, włączanie takich elementów jak: OK zeszyt, CEL, kryteria sukcesu (NACOBEZU), informacja zwrotna, pytania kluczowe, ocena koleżeńska, współpraca z rodzicami, ocena lekcji,
b. ewaluacja zajęć: światła, kciuki, emotki,
c. prowadzenie portfolio prac uczniów,
d. czerpanie wiedzy z blogów, publikacji i grup eksperckich na portalu Facebook.

Efekty:
 usprawnienie procesu nauczania i uczenia się,
 motywowanie uczniów do pracy i brania odpowiedzialności za ich efekty,
 zwiększenie świadomości uczniów i rodziców na temat celu nauczania i efektów,
 wykształcenie w uczniach umiejętności pomocy koleżeńskiej i samooceny,
 wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 lepsza komunikacja pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicami, dzięki informacji zwrotnej,
 zmniejszenie presji dotyczącej ocen na rzecz zaangażowania i zdobywania wiedzy,
 lepsze i pełniejsze poznanie odczuć uczniów na temat atmosfery panującej na lekcjach i stopnia przyswajanego materiału.

9. Organizowałam imprezy szkolne, samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami
a. pomoc w organizacji szkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej „X Factor” (SP 32)
b. organizacja wigilii klasowej dla klasy IB (SP 32)
c. współtworzenie dekoracji związanych ze Szkolnym Świętem Dyni (SP 32)
d. pomoc w organizacji Dnia Otwartego Szkoły - co roku włączałam harcerzy w obsługę techniczną imprezy (oprowadzanie gości, opieka nad dziećmi, pomoc w warsztatach). Przygotowałam także mowę powitalną oraz uczniów, którzy prowadzili imprezę (SP 8)
e. organizacja konkursu na ozdobę wielkanocną i bożonarodzeniową (ZHP, SP8 2017,2018)
f. organizacja „Przerw harcerskich” w ramach realizacji programu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie” (SP 32)
g. organizacja akademii z okazji Walentynek (SP 8)
h. organizacja Turnieju Legend dla klas IV (SP 8)
i. współorganizacja Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019 w Zagłębiowskiej Mediatece (SP 8)
j. pomoc w organizacji obchodów Święta Niepodległości (SP 8)
k. organizacja Szkolnego Święta Jabłka (SP 8)
l. pomoc w organizacji szkolnego konkursu recytatorskiego dla kl. I-III „Polska to kraina, która w sercu się zaczyna” (SP 8)
m. współorganizacja Dnia Języka Ojczystego (SP 8)

Efekty:
 realizacja w ciekawej formie zadań z planu pracy i programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły,
 efektywna praca zespołowa nauczycieli szkoły,
 wykorzystanie efektów pracy pozalekcyjnej,
 budowanie tradycji szkolnej,
 promowanie pracy szkoły na forum zewnętrznym,
 wykorzystanie osiągnięć prowadzonego przeze mnie zespołu artystycznego,
 realizacja zamierzeń z planu wychowawcy klasowego, planu pracy drużyny harcerskiej,
 sukces organizacyjny.

10. Organizowałam konkursy szkolne i pozaszkolne
 Najpiękniejsza Dynia Halloween (szkolny, SP 32)
 Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa z Życzeniami w Języku Angielskim (szkolny, SP 32)
 Dzień Języków Obcych – konkursy dla klas I-III oraz IV-VI SP (szkolny, SP 32)
 „Spelling Master” – konkurs literowania dla klas II-III SP (szkolny, SP 32)
 konkurs fotograficzny „Ja i moja ulubiona książka” (szkolny, SP 8)
 Szkolny mistrz ortografii klas IV, V (szkolny, SP 8)
 Turniej Legend kl. IV (szkolny, SP 8)
 Czytelnik miesiąca (szkolny, SP 8)
 Miejski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Zbigniewa Herberta (miejski, SP 8)
 Regionalny Konkurs Upamiętniający 100-lecie Odzyskania Niepodległości i 100-lecie Istnienia ZHP (regionalny, SP8)
 Konkursy z okazji „Święta Jabłka” (plastyczny, teoretyczny, sprawnościowy, szkolny, SP 8)
 Regionalny konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej (regionalny, SP 8)

Efekty:
 rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów, ich zainteresowań i uzdolnień oraz wspieranie w rozwoju,
 oferowanie zajęć wykraczających poza podstawową ofertę placówki,
 integracja nauczycieli wokół zadań zespołowych,
 podniesienie jakości pracy szkoły na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej,
 zaspokojenie potrzeby rywalizacji z rówieśnikami,
 wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji i odpowiedzialności za wspólny sukces,
 promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 podwyższanie jakości własnej pracy,
 satysfakcja z sukcesów odniesionych przez uczniów jako efektu własnej pracy,
 odpowiedź na zapotrzebowanie uczniów na aktywność, współdziałanie w gronie kolegów,
 możliwość zademonstrowania w środowisku efektów własnej pracy pozalekcyjnej.

11. Wzbogacałam bazę szkoły w materiały do pracy dydaktycznej
a. Opiekowałam się salą – stworzyłam pracownię języka polskiego i angielskiego. Wspólnie z rodzicami wyremontowałam salę, zdobyłam książki i pomoce naukowe, zgłosiłam szkołę do programu Aktywna tablica i pozyskałam dla klasy monitor interaktywny.
b. Tworzyłam plany pracy, plany wynikowe, rozkłady nauczania.
c. Utworzyłam bazę pomocy dydaktycznych, bazę linków edukacyjnych (chmura google drive, getpocket, padlet).
d. Tworzyłam warunki sprzyjające realizacji nauczania – klasowa biblioteczka, gabloty, wystawy.

Efekty:
 wzbogacanie wyposażenia w pomoce naukowe i materiały dydaktyczne potrzebne
w pracy,
 wykorzystanie nowoczesnych, także cyfrowych, narzędzi i akcesoriów pracy,
 współpraca nauczycieli w doskonaleniu warsztatu pracy,
 lepsza organizacja zajęć z uczniami,
 doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

12. Pracowałam w zespołach nauczycieli: językowy, humanistyczny, ds. promocji,
ds. mediów, wychowawczych. Brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpracowałam z gronem pedagogicznym, uczestniczyłam
w konsultacjach i zebraniach rodziców.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołów, dzieliłam się swoimi obserwacjami
i proponowałam różne rozwiązania. Wykazywałam się twórczą inicjatywą, w ramach pracy zespołów prowadziłam szkolne media społecznościowe, koordynowałam realizację imprez
i konkursów opisanych w sprawozdaniu.

Efekty:
 efektywna realizacja zadań wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
 integracja nauczycieli w realizacji zadań szkoły,
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli,
 korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy,
 możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.

13. Organizowałam wycieczki, imprezy turystyczne dla uczniów mojej klasy, harcerzy oraz pozostałych uczniów szkoły, m.in:
a. wspólnie z drużyną harcerską: rajd Kobylica, Rajd Arsenał w Warszawie, Wędrówka Złoty Potok, Harcerski Start w Centurii, Manewry Techniczno-Obronne, Zlot ZHP w Gdańsku, Centrum Gier Fabularnych „Furia”, Betlejemskie Światło Pokoju w Warszawie
b. z klasą – Ojców, Góra Żar.

Efekty:
 realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły („uczeń okazuje szacunek przyrodzie, odkrywa jej piękno i tajemnice, zdrowo odpoczywa”)
 kładzenie nacisku na wychowanie ekologiczne, wskazywanie walorów środowiska naturalnego człowieka,
 zaspokojenie potrzeb poznawczych, społecznych i emocjonalnych uczniów,
 poznanie najbliższego otoczenia – przyrodniczego i kulturowego.
 realizowanie zadań z planu wychowawcy klasowego i planu pracy drużyny harcerskiej,
 umożliwienie integracji między różnymi dziedzinami wiedzy,
 stwarzanie warunków dla aktywnego nauczania poglądowego (wypoczynku, wykorzystaniu czasu wolnego),
 poznanie relacji rówieśniczych w grupie wychowawczej, wypracowanie integracji
i współdziałania.

(§ 7 ust. 2 pkt. 2)
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW I UWZGLĘDNIANIA ICH W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

1. Zaktualizowałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii
a. Uczestniczyłam w Kursie Edu-Mach – „Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów” (2020). Przedmiotem kursu było przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad organizacji uczenia się uczniów z wykorzystaniem wiedzy na temat predyspozycji oraz ograniczeń reprezentowanych przez poszczególne grupy uczniów.
b. Korzystałam z literatury z zakresu psychologii i pedagogiki, zarówno z zasobów bibliotek jak i internetu, między innymi:
- „Inteligencje wielorakie” M. Suświłło
- „Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży” L. Zaremba
- „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” M. Miksza
- „Porozumienie bez przemocy” M.B. Rosenberg
c. Staram się zapoznawać na bieżąco z aktualną literaturą i czasopismami, korzystając w dużej mierze z elektronicznych zasobów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: http://www.bg.up.krakow.pl a także grup eksperckich na portalu Facebook, które są ogromnym źródłem inspiracji (m.in. nt. porozumienia bez przemocy, metody Montessori, działań wychowawczych).

Efekty:
 doskonalenie zawodowe w dziedzinie rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów,
 zdobycie i aktualizacja wiedzy zawodowej,
 korzystanie z różnych źródeł pozyskiwania informacji o rozwoju dziecka,
 większe zrozumienie zmian, jakie zachodzą w uczniach na kolejnych etapach rozwoju,
 wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktycznej i wychowawczej, zwłaszcza podczas pełnienia funkcji wychowawcy klasy.

2. Brałam udział w pracach zespołów wychowawczych. Pełniąc funkcję wychowawcy klasy omawiałam problemy uczniów i proponowałam środki naprawcze/zaradcze. Moje działania w tym zakresie obejmowały:
a. organizowanie i przeprowadzanie spotkań zespołu wychowawczego, udział w spotkaniach innych zespołów wychowawczych,
b. integrację zespołu klasowego i rodzicielskiego, pełnienie funkcji wychowawcy klasy,
c. wprowadzenie kontraktu klasowego,
d. warsztaty psychologiczne dla dzieci i rodziców we współpracy z fundacją Epsilon,
e. wycieczki/pikniki integracyjne z rodzicami,
f. imprezy klasowe – Wigilia, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, andrzejki, wieczór filmowy, walentynki i inne,
g. zabawy integracyjne, rozmowy wspierające, pogadanki,
h. ewaluacyjne ankiety dla rodziców i uczniów oceniające między innymi moją pracę jako wychowawcy oraz nauczyciela języka polskiego,
i. liczne rozmowy i konsultacje dotyczące pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasie, podczas których wyrażałam swoje spostrzeżenia, a także brałam pod uwagę opinie innych.

Gdy pojawiały się problemy wychowawcze, starałam się je na bieżąco konsultować
z pedagogiem i psychologiem szkolnym, dyrektorem i wicedyrektorem oraz innymi nauczycielami. Wprowadziłam różne formy dyscypliny pozytywnej dla uczniów
i starałam się ich traktować sprawiedliwie (karta ratunkowa, wypracowania).
Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku wychowanków, nawiązałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę
z rodzicami.

Efekty:
 prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
 nawiązanie owocnej współpracy z rodzicami,
 uzyskanie informacji zwrotnej na temat swojej pracy,
 motywowanie uczniów do przestrzegania wspólnie opracowanych zasad,
 poprawa zachowania uczniów i relacji panujących między rodzicami,
 usprawnienie współpracy z innymi nauczycielami,
 zacieśnienie więzi w klasie, integracja zespołu,
 odpowiadanie na potrzeby uczniów, budowanie poczucia własnej wartości,
 doradzanie rodzicom w problemach wychowawczych i dydaktycznych, wspólne szukanie rozwiązań,
 wspieranie uczniów i rodziców w trudnej sytuacji,
 podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych na uczniów,
 korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy,
 możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.

3. Pracowałam z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
a. Wypełniałam zadania w ramach szkolnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
b. Współpracowałam z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 Analizowałam opinie PPP podczas skonstruowania dostosowań edukacyjnych.
 Współpracowałam z nauczycielami, szczególnie nowymi pracownikami szkoły, w celu zapoznania ich z nowymi opiniami i orzeczeniami uczniów mojej klasy.
 Skierowałam uczniów na badania, a na prośbę PPP opiniowałam ich osiągnięcia edukacyjne i rozwojowe.
c. Dostosowywałam metody pracy (testy sprawdzające, pomoce, warunki pracy) do potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami.
d. Prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
e. Współpracowałam z pedagogami i psychologami oraz wychowawcami klas w celu opracowania metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
a także z uczniami ze specyficznymi problemami z zachowaniem. Konsultowałam wszelkie niejasności, co umożliwiło mi opracowanie dostosowań edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie efektywność pracy.
f. Wspierałam rodziców w rozwiązywaniu różnych problemów poprzez rozmowy indywidualne, warsztaty psychologiczne dla dzieci i rodziców podczas zebrań rodzicielskich, spotkania z psychologiem/pedagogiem szkolnym.
Efekty:
 doskonalenie pracy z uczniami wymagającymi wsparcia,
 stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dostosowanie miejsca pracy, wykorzystanie pomocy naukowych, dostosowanie metod pracy z uczniem)
 wspieranie uczniów poprzez zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych,
 efektywna realizacja zadań wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
 sporządzanie wymaganej dokumentacji dot. ucznia wymagającego wsparcia,
 wspieranie wniosku rodziców o badanie w poradni, uzasadnianie potrzeby konsultacji
i terapii.

4. Pracowałam z uczniem zdolnym i uzdolnionym
a. Przygotowałam uczniów do konkursów:

2016/2017
 „Olimpusek” z języka angielskiego (edycja zimowa – laureatka Ewa Zapora oraz wiosenna) (SP 32)
 Konkurs recytatorski poezji patriotycznej (SP 8)
 Konkurs dziennikarski (SP8)
 Konkurs „Nasza szkolna gazeta” (SP 8)
 Konkurs plastyczny „Bohater szkolnej lektury” (SP 8)
 Konkurs bożonarodzeniowy (ZHP)
 Gra miejska „Cudze chwalicie, swego nie znacie” (ZHP)
 Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX (gimnazjum, ZSO 12)
 Konkurs poetycki „Szkoła na wesoło” (SP 8)
 Konkurs na ozdobę wielkanocną (ZHP)
 Konkurs mitologiczny dla klas V (SP 8)
 Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Śląskiej ZHP (ZHP, zdobycie dwóch brązowych medali)
 Konkurs Piosenki Harcerskiej (ZHP)
 Przygotowanie harcerzy do zdobywania Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowiec
 Szkolny konkurs „Mistrz Ortografii” (SP 8)
2017/2018 (SP 8)
 „Magia Żywego Słowa” – konkurs recytatorski, wyróżnienie Nikola Porada, Oliwia Karolewska
 Konkurs wielkanocny Hufca ZHP Sosnowiec – 1 miejsce w kat. pisanka (Małgorzata Jęsiak)
 Festiwal piosenki harcerskiej – 2 miejsce
 Konkurs na najlepszą recenzję „Moja ulubiona książka”
 Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Śląskiej ZHP (2 srebrne medale)
 Konkurs Literacki „Okno”
 Konkurs literacki „Ogrody literackie”
 Miejski konkurs ortograficzny „Olimpiada ortograficzna” – 3 miejsce Igor Maciejewski
 Turniej języka polskiego – konkurs drużynowy (3 miejsce – Z. Suchojad)
 Konkurs czytelniczy „Książkomaniacy”

2018/2019
 Konkurs przedmiotowy z języka polskiego
 Miejski Konkurs recytatorski „Kocham Cię Polsko” - Nikola Porada I miejsce

b. Indywidualizowałam pracę z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych poprzez:
 przydzielanie zadań dodatkowych (słoik zadań dodatkowych),
 peer correction,
 zaangażowanie uczniów zdolnych w prowadzenie lekcji, uczynienie ich asystentami nauczyciela, liderami grupy,
 przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej w ramach omawianego zagadnienia,
 znajdowania indywidualnych form samodoskonalenia, położenie większego nacisku na myślenie twórcze niż odtwórcze,
 przekazanie uczniów słabych pod opiekę zdolnych.

Efekty:
 reagowanie na potrzeby rozwojowe uczniów, zwłaszcza dot. zdolności i uzdolnień,
 poszerzenie oferty szkoły o zajęcia nieobowiązkowe, pozalekcyjne, a przez to podniesienie jakości pracy,
 wystąpienie z propozycją ciekawego spędzania czasu wolnego, inspirowanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 umożliwienie i wspieranie rozwoju uzdolnień i zdolności,
 pomoc szkoły w realizacji planów, zaspokojenia oczekiwań i potrzeb uczniów,
 możliwość wykorzystania dodatkowych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych (ZHP),
 możliwość wykorzystania własnych pasji (plastycznych, sportowych, harcerskich, literackich).

5. Uwzględniałam w pracy potrzebę przynależności grupowej, kontaktów społecznych, wartości i tradycji
a. Promowałam idee braterstwa, tolerancji i współpracy podczas realizacji planu wychowawczego oraz podczas zbiórek harcerskich 15 SDH „Róża Wiatrów”, a także udziału w biwakach, rajdach i zlocie ZHP.
b. Organizowałam zajęcia integracyjne dla uczniów mojej klasy.
c. Realizowałam treści wychowania patriotycznego poprzez organizację tematycznych zbiórek patriotycznych w ramach działalności drużyny harcerskiej.
d. Zorganizowałam wycieczki do miejsc pamięci narodowej dla drużyny harcerskiej
i chętnych uczniów szkoły (Rajd Arsenał w Warszawie, Harcerski Start Ostrowy Górnicze, zdobywanie Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowiec).
e. Współorganizowałam przedstawienie o tematyce historycznej (w ramach uroczystej inauguracji roku szkolnego).
f. Zorganizowałam Regionalny Konkurs z okazji 100-lecia istnienia ZHP i 100-lecia odzyskania niepodległości, a moi harcerze brali udział w konkursach o tematyce patriotycznej i niepodległościowej.
g. Brałam udział z wychowankami w obchodach świąt narodowych i ważnych rocznic
(11 listopada, 2/3 maja, 1 listopada).
h. Brałam udział w akcjach sprzątania grobów poległych harcerzy, a także przekazywania włodarzom miasta Betlejemskiego Światełka Pokoju.
i. Uczniowie uczestniczyli w obchodach Szkolnego Dnia Języków Obcych, który miał nas uwrażliwić na potrzeby innych kultur.
Efekty:
 budzenie i kształtowanie świadomości narodowej,
 uświadomienie najważniejszych wartości człowieka tj. dobro, prawda, piękno, tolerancja,
 zaspokajanie potrzeby przynależności do grupy, kontaktu z rówieśnikami,
 wypełnianie zadań wychowawczych szkoły w zakresie respektowania potrzeb rozwojowych uczniów,
 realizacja zadań z programu wychowawczo – profilaktycznego oraz planu pracy wychowawcy,
 promocja pracy szkoły na forum miasta,
 zapewnianie wychowankom zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych, integracji zespołu klasowego.

6. Uwzględniałam potrzebę uczestnictwa w kulturze i sztuce
a. Powołałam do życia koło dziennikarskie wydające szkolną gazetkę „Lolek”.
b. Zorganizowałam wycieczki do instytucji kultury i sztuki (kino, biblioteka, muzeum, teatr, radio, siedziba gazety).
c. Nagrałam wspólnie z uczniami audiobook do książki A. Onichimowskiej „Zasypianki”.
d. Nakręciłam z członkami koła dziennikarskiego film w ramach akcji „Delma – superstołówki”. W ramach edukacji filmowej i storytellingu tworzyłam z uczniami filmy na lekcjach.
e. W ramach zakładanej przez zespół promocji czytelnictwa, założyłam wspólnie z klasą VI blog czytelniczy zaczytanylolek.blox.pl, na którym publikowaliśmy recenzje książek.
f. We wszystkich klasach prowadziłam regularnie cykl czytelniczy „Moja lektura” oraz „Czytelnik miesiąca”.
g. Stworzyłam w pracowni biblioteczkę, którą prowadzili uczniowie.
Efekty:
 zaspokajania potrzeb estetycznych uczniów,
 stwarzanie warunków dla twórczej aktywności uczniów,
 rozwijanie uzdolnień i pasji artystycznych,
 wykorzystanie własnych uzdolnień i zainteresowań artystycznych,
 realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i planu wychowawcy klasowego.

(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA

1. Dokształcałam się w zakresie stosowania metod aktywizujących
a. E-szkolenia, webinaria nt. myślenia wizualnego, sketchnotingu, map mentalnych.
b. E-szkolenia nt. gamifikacji, escape room na lekcji j. polskiego.
c. Szkolenie nt. wykorzystania tablicy multimedialnej w pracy nauczyciela.
d. Kurs przewodnikowski ZHP - pogłębienie tematu metod aktywizujących
i wykorzystania ich w praktyce do treści harcerskich.
e. Obserwowałam stosowanie metod aktywizujących na zajęciach u opiekunka stażu
i nauczycieli przedmiotowych.

2. Prowadziłam zajęcia rozwijające kreatywność na temat myślenia wizualnego
a także wykorzystywałam mapy myśli i notatki wizualne na wszystkich lekcjach, na każdym poziomie edukacyjnym.

3. Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących – na każdych zajęciach języka polskiego i języka angielskiego, dobierając je do realizowanych treści oraz celu lekcji. Były to między innymi:
a. wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcjach, w tym ćwiczeń interaktywnych na platformach edukacyjnych, m.in. quizlet, kahoot, engly.pl – powtórki, utrwalenia materiału, ćwiczenia z zakresu słownictwa i gramatyki,
b. lapbooki – podsumowanie pracy z lekturą,
c. storytelling, story cubes – ćwiczenia rozwijające kreatywność, ćwiczenia dotyczące redagowania opowiadań i innych form pisemnych,
d. gry dydaktyczne, szyfrowanie,
e. kręcenie filmu, nagrywanie audiobooka,
f. burza mózgów,
g. drama,
h. metoda projektu – święta krajów anglojęzycznych,
i. stacje zadaniowe,
j. biegające dyktanda,
k. plakat,
l. gry i zabawy integracyjne w klasie wychowawczej (rundka niedokończonych zdań, cebula, piłka pytań), ćwiczenia i zabawy dramowe pomagające walczyć ze agresją, nietolerancją, stresem,
m. debata,
n. przekład intersemiotyczny.

Efekty:
 mobilizowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania
i inicjatywy poznawczej,
 uatrakcyjnienie zajęć szkolnych motywujących ucznia do pracy,
 reagowanie na dziecięcą chęć działania, twórczości, współzawodnictwa i zabawy,
 wzrost koncentracji uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości i percepcji wzrokowej,
 niwelowanie dysfunkcji i deficytów w sposób atrakcyjny dla ucznia,
 podniesienie jakości pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania
i bogatego warsztatu pracy,
 atrakcyjność i brak monotonii zajęć,
 zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny,
 skuteczność nauczania, podniesienie efektywności pracy uczniów na lekcji.

(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
UMIEJĘTNOŚĆ DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ PRACY
I WYKORZYSTYWANIA JEJ WYNIKÓW DO DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY

1. Dokonywałam ewaluacji każdych zajęć z uczniami na bieżąco, poprzez obserwację uczniów i pytania kontrolne oraz na koniec zajęć, oznaczenia celów i NAZOBEZU lekcji w ramach OK, a także sygnalizację kciukami i emotikonami – dotyczyło to podsumowania treści, odniesienia do metod pracy i stopnia przyswojenia materiału. Następnie analizowałam wyniki, wyciągałam wnioski i wprowadzałam zmiany na kolejnych lub podobnych zajęciach.

2. Okresowo podsumowywałam swoją pracę na zajęciach z uczniami poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety na temat metod pracy, atmosfery na lekcjach, spostrzeżeń, oczekiwań, itp. Wyniki analizowałam, wyciągałam wnioski dot. moich słabych i mocnych stron oraz stosowałam w dalszej pracy poprzez zmianę metody pracy, działania naprawcze, na przykład więcej czasu poświęcałam na czytanie ze zrozumieniem czy też powtórki gramatyczne, bo w tych obszarach uczniowie wskazywali braki. Znacznie więcej kwestii dotyczących spraw wychowawczych klasy i problemów dzieci szkoły zgłaszali sami rodzice, co starałam się w miarę możliwości analizować i pomagać w polepszeniu sytuacji.

3. Dokonałam analizy organizacji i wyników egzaminów próbnych, a także kilkukrotnie pełniłam funkcję przewodniczącej i członka komisji egzaminacyjnej (egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty).
a. Przed egzaminem sprawdziłam i uzupełniłam swoją wiedzę na temat przestrzegania procedur egzaminacyjnych, analizując odpowiednie przepisy.
b. Po egzaminie próbnym i sprawdzeniu prac dokonałam analizy osiągnięć moich uczniów. Wyciągnęłam wnioski dotyczące stopnia realizacji podstawy programowej oraz zastosowałam je do planowania dalszej pracy z klasą.

4. Dokonałam analizy wyniku egzaminu kl. 8
a. Zapoznałam się z wynikami egzaminu moich uczniów. Poznałam wnioski i rekomendacje CKE do dalszej pracy.
b. Zastosowałam poznane wnioski do sporządzenia korekt w planach pracy, stosowanych metodach nauczania, narzędziach diagnostycznych.

5. Dokonywałam ewaluacji i modyfikacji własnych działań w wyniku współpracy
z opiekunem stażu
a. Obserwowałam zajęcia opiekuna stażu (i innych nauczycieli) i wykorzystywałam ciekawe metody i techniki do poprawy własnych zajęć. Na przykład u opiekuna stażu istotna była dla mnie atmosfera spokoju i szacunku dla ucznia.
b. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, omawiałam je i wdrażałam wnioski wynikające z omówienia, na przykład danie uczniom większej swobody wypowiedzi.
c. Dokonywałam zmian w działaniach stażowych w wyniku monitorowania realizacji planu rozwoju. Dotyczyło to zmiany szkoły i nauczanego przedmiotu, a także zmian w prawie oświatowym w kwestii awansu.

6. Prowadziłam lekcje otwarte w obecności dyrektora i innych nauczycieli. Wyciągałam wnioski do dalszej pracy na podstawie uwag i omówienia lekcji.

a. Klasa IV d – rok szkolny 2018/2019
Temat: Poetycki zachwyt nad polskim niebem
Cel: Poznajemy po raz pierwszy „Pana Tadeusza”
NaCoBeZu:
• Wiem, kim był Adam Mickiewicz
• Znam podstawowe wiadomości na temat „Pana Tadeusza”
• Rozpoznaję obrazy poetyckie w wierszu
• Wskazuję porównania i ożywienia
• Wiem, co to jest ekranizacja
• Wiem, co to jest archaizm
Wnioski: dzięki zastosowaniu myślenia wizualnego i notatek wizualnych, a także monitora interaktywnego, trudny z pozoru tekst zaciekawił uczniów, a jego interpretacja przyniosła dużo radości.

b. Klasa V d – rok szkolny 2018/2019
Temat i cel: uczymy się pisać e-mail
NaCoBeZu:
• wskazuję elementy, z których składa się e-mail
• uzupełniam list elektroniczny wskazanymi wyrazami
• redaguję e-maile zgodnie z podanymi wytycznymi
• wysyłam e-mail do nauczyciela

Wnioski: lekcja z wykorzystaniem monitora interaktywnego oraz elementów oceniania kształtującego. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem, chętnie wykonywali zadania indywidualnie i w grupach.

7. Prowadziłam lekcje hospitowane przez dyrektora i wicedyrektora szkoły. Po hospitacji, lekcje były szczegółowo omawiane i oceniane. Wyciągałam wnioski
z udzielonych uwag i starałam się wdrażać je w dalszej pracy.

a. 2016/2017, SP 32
Temat: Turn left, turn right! Wskazywanie drogi w języku angielskim (kl. 6)
b. 2017/2018
Temat: O przymiotniku słów kilka (kl. 4)
c. 2018/2019
Hospitacji została poddana organizowana przeze mnie i koleżanki Miejska Inauguracja Roku Szkolnego odbywająca się w sosnowieckiej Mediatece.

8. Obserwacji dyrektora i opiekuna podlegały również wszystkie prowadzone przeze mnie czynności (wycieczki, wyjścia do teatru/domu kultury/kina/muzeum, organizacja konkursów, opieka nad uczniami itd.). Na bieżąco prowadziłam notatki i wdrażałam w życie wnioski z obserwacji.

9. Brałam udział w ewaluacji wewnętrznej szkoły w obszarze dotyczącym sprawdzenia czy uczniowie nabywają w szkole wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz w jakim zakresie diagnozuje się
i analizuje w szkole osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Pomagałam w przeprowadzeniu ankiet oraz zebraniu wyników.

10. Moja praca została poddana ocenie opiekuna stażu i dyrektora przed zmianą miejsca pracy. Zostałam oceniona pozytywnie, a moje działania doceniono poprzez przyznanie mi nagrody Dyrektora Szkoły (dwukrotnie w czasie trwania stażu, w SP 32 i SP 8)

Efekty:
 doskonalenie jakości pracy placówki poprzez wcielanie w życie wniosków płynących
z ewaluacji pracy własnej,
 przeprowadzenie badania wybranego obszaru działania szkoły w celu poznania
i polepszenia efektów działań,
 wzbogacenie zasobu narzędzi ewaluacyjnych (m.in. survio.pl),
 przestrzeganie procedur egzaminacyjnych przez zespół nadzorujący i sprawdzający,
 diagnoza efektów kształcenia,
 doskonalenie pracy przy organizacji i przeprowadzeniu egzaminu,
 okazja do refleksji nad efektami własnej pracy zawodowej, prowadząca do samodoskonalenia zawodowego,
 uświadomienie sobie warunków osiągania celów,
 poznanie swoich mocnych i słabych stron,
 uaktualnienie wiedzy na temat procedur egzaminacyjnych.

(§ 7 ust. 2 pkt. 5)
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM
Z INNYMI NAUCZYCIELAMI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

1. Prowadziłam lekcje otwarte dla nauczycieli (opisane powyżej). Dzieliłam się swoimi pomysłami i materiałami wykorzystanymi podczas zajęć.

2. Opublikowałam dokumenty związane z awansem na portalach edukacyjnych
i w grupach eksperckich na portalach społecznościowych.

3. Dzieliłam się na bieżąc wiedzą z członkami zespołów przedmiotowych
i wychowawczych
a. Na posiedzeniach zespołów wielokrotnie przekazywałam wiedzę zdobytą w czasie szkoleń zewnętrznych i samokształcenia, np. dotyczącą myślenia wizualnego, gamifikacji, technik pracy z tablicą interaktywną.
b. Udostępniłam samodzielnie sporządzone materiały edukacyjne, diagnostyczne, metodyczne i inne, np. materiały dydaktyczne do pracy z lekturami dla kl. 4-8, karty pracy, materiały do lapbooków, prezentacje multimedialne, opracowane przeze mnie dokumenty dot. organizacji pracy wychowawcy.
c. Udostępniłam nauczycielom autorski program zajęć dodatkowych nt. myślenia wizualnego, który realizowali w innych klasach.
d. Utrzymywałam bieżący kontakt z nauczycielami za pośrednictwem poczty e-mail, a także komunikatorów i portali społecznościowych. Dzięki częstym rozmowom i wymianie poglądów oraz materiałów współpraca przebiegała bardzo owocnie.

4. Współorganizowanie konkursów z innymi nauczycielami i instruktorami ZHP, podczas których dzieliłam się wiedzą, doświadczeniem i materiałami (opisane wyżej, m.in. konkursy plastyczne ZHP, harcerski start w Kobylicy, konkurs
z okazji 100-lecia ZHP i 100-lecia niepodległości, konkursy recytatorskie w szkole i inne).

Efekty:
 wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy,
 wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczonych kolegów,
 poszerzanie wiedzy nauczycieli na temat myślenia wizualnego,
 wskazywanie na ciekawe rozwiązania metodyczne,
 szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły,
 zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu,
 ustalenie wspólnego sposobu oddziaływania na ucznia,
 motywowanie do własnego rozwoju,
 propagowanie dobrych praktyk szkoły na forum zewnętrznym,
 obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy.

(§ 7 ust. 2 pkt. 6)
UMIEJETNOŚĆ UZWGLĘDNIANIA W SWOJEJ PRACY PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
I CYWILIZACYJNYCH

1. Prowadziłam działania na rzecz integracji lokalnej. Pełniłam zadania związane
z organizacją integracyjnych imprez środowiskowych:
a. Dzień Seniora w domu opieki przy ul. Jagiellońskiej w Sosnowcu.
b. Przekazanie autorskiego audiobooka „Zasypianki” dla przedszkolaków z pobliskich placówek.
c. Współtworzenie ogrodu miejskiego przy Teatrze Zagłębia – nasadzenia z harcerzami.

Efekty:
 kształtowanie patriotyzmu lokalnego i budowanie więzi społecznej ze środowiskiem życia ucznia,
 poznanie środowiska lokalnego, wyzwolenie dumy i chęci pracy dla jego rozwoju,
 inspirowanie młodzieży do działań na rzecz środowiska lokalnego,
 wspomaganie rozwoju społecznego wychowanków,
 prowadzenie planowej pracy wychowawczej.

2. Promowałam placówkę w środowisku lokalnym
a. Utworzyłam (SP 32) i prowadziłam fanpage placówki na portalu społecznościowym
(SP 32, SP 8).
b. Redagowałam artykuły na temat osiągnięć harcerzy i publikowałam je na portalach miejskich.
c. Pełniłam zadania z okazji Dni Otwartych Szkoły (opisane powyżej).
d. Pełniłam zadania podczas organizacji Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego
w sosnowieckiej Mediatece.

Efekty:
 pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym, kreowanie wizerunku i opinii o szkole,
 identyfikacja placówki ze społecznością lokalną,
 utrzymywanie kontaktu z absolwentami,
 satysfakcja z dobrego postrzegania własnego zakłady pracy w środowisku lokalnym.

3. Współpracowałam z rodzicami pełniąc rolę wychowawcy klasy
a. Poznałam sytuację rodzinno-dydaktyczną wychowanków. Dzięki temu mogłam uwzględnić w pracy swoje obserwacje a tym samym lepiej zrozumieć potrzeby uczniów
i skuteczniej im pomóc w nauce oraz ewentualnych problemach wychowawczych.
b. We współpracy z rodzicami opracowywałam plany pracy wychowawcy klasowego – po napotkaniu licznych konfliktów z wcześniejszego etapu edukacyjnego, wypracowaliśmy wspólny system pracy, który przyniósł korzyści zarówno dla uczniów jak i rodziców.
c. Organizowałam spotkania z rodzicami i opiekunami prawnymi, na których służyłam pomocą w rozwiązywaniu problemów dziecka.
d. Przeprowadzałam pogadanki i prelekcje w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców, np. sposobu komunikacji między rodzicami i dziećmi, a także komunikacji między samymi rodzicami.
e. Przygotowałam materiały informacyjne dla rodziców: prezentację multimedialną oraz ulotki na temat oceniania kształtującego.
f. Współdziałałam z rodzicami w zakresie organizacji imprez integracyjnych, na przykład piknik rodzinny, sadzenie drzew wokół szkoły, mikołajki, andrzejki, tłusty czwartek, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet i inne.
g. Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców: Zbiórka harcerska z okazji Dnia Myśli Braterskiej (2017).
h. Uczestniczyłam wraz z rodzicami w szkoleniu fundacji Epsilon „Rodzic na medal”.
i. Współpracowałam prężnie z rodzicami harcerzy podczas organizacji wyjść i biwaków, gier miejskich, ognisk, a także podczas zbiórek dla schroniska, sprzątania ziemi i innych akcji w ramach działalności drużyny harcerskiej.

Efekty:
 integracja szkoły z rodzicami, wspierająca efektywną pracę wychowawczą,
 tworzenie klimatu współpracy partnerskiej dla dobra uczniów,
 właściwa realizacja zadań, wynikających z obowiązków wychowawcy klasowego,
 wyzwalanie świadomości rodziców, że ich współdziałanie ze szkołą w sprawach dziecka jest ważne dla sukcesu dziecka,
 współdziałanie organów szkoły (rada pedagogiczna, dyrekcja, rada rodziców)
 zwiększenie efektywności mojej pracy wychowawczej poprzez wypracowanie wspólnego z rodzicami frontu działania,
 wzrost motywacji rodziców do współpracy ze mną,
 korzystanie z pomocy oferowanej przez rodziców w realizacji procesu edukacji
i wychowania,
 dostarczanie przez rodziców informacji o dziecku, co może wpłynąć na rodzaj oddziaływań.

4. Współpracowałam z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci
i młodzieży.
a. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna (działania opisane powyżej),
b. dom kultury MDK Kazimierz (warsztaty plastyczne, spektakle, pokazy filmowe),
c. Sala Koncertowo-Widowiskowa Muza (Projekt Kinoszkoła),
d. Muzeum miejskie (warsztaty plastyczne, pokazy),
e. Teatr Zagłębia - wspólnie z uczniami klasy IV d w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyliśmy w próbie generalnej przedstawienia „Wróg – instrukcja obsługi” oraz warsztatach teatralnych dotyczących agresji i pojęcia „wróg” we współczesnym społeczeństwie,
f. Mediateka (inauguracja roku szkolnego, zlot ZHP),
g. Radio Katowice, Dziennik Zachodni – wycieczki koła dziennikarskiego,
h. MOPS Sosnowiec (gra miejska dla harcerzy),
i. Hufiec ZHP Sosnowiec,
j. Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy.

Efekty:
 poszerzenie oferty szkoły,
 pozyskanie środków na realizację różnych celów szkoły (konkursy, biwaki i zlot ZHP),
 uatrakcyjnienie formy zajęć pozalekcyjnych i przedmiotowych,
 ujednolicenie oddziaływań wychowawczych,
 wykorzystanie statutowej działalności lokalnych organizacji i instytucji dla dobra uczniów naszej placówki,
 przedstawienie oferty lokalnych instytucji dot. zagospodarowania czasu wolnego
i rozwoju zainteresowań uczniów,
 wyrabianie nawyku kontaktu z kulturą i rekreacją,
 jednoczenie się społeczności lokalnej,
 pomoc w realizacji podstawy programowej i zamierzeń wychowawczych,
 organizacja wsparcia dla uczniów i odpowiadania na ich potrzeby rozwojowe.
5. Organizowałam działania wychowanków na rzecz innych ludzi.
a. Organizowałam uczestnictwo uczniów w akcjach społecznych na rzecz innych ludzi, m.in.:
 Akcja Znicz „Płomyki pamięci” (co roku),
 zbieranie zakrętek, makulatury, udział w akcji Góra grosza, kiermasz wielkanocny, kiermasze szkolne dla UNICEF-u, potrzebujących uczniów i inne,
 działania harcerzy w ramach służby – obsługa imprez, pomoc w organizacji obchodów świąt państwowych, sprzątanie świata.
b. Zorganizowałam pomoc charytatywną na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Sosnowcu.

Efekty:
 rozbudzanie motywacji do podejmowania działań na rzecz innych członków środowiska,
 kształtowanie właściwych emocji, postaw i zachowań wobec drugiego człowieka i jego potrzeb,
 realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

6. Prowadziłam działania na rzecz promowania zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień.
a. Działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym: zbiórki harcerskie na temat uzależnień, w tym także od internetu, pogadanki wychowawcze, udział w szkolnych akcjach przeciwko paleniu, narkotykom, hejtowi.
b. Przygotowałam pogadanki dotyczące profilaktyki różnego rodzaju zagrożeń dot. zdrowia – otyłość, palenie, narkotyki, alkohol.
c. Uczniowie mojej klasy uczestniczyli w warsztatach nt. zdrowego odżywiania („Zielona Kraina”).
d. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Archipelag skarbów” (zintegrowana profilaktyka uzależnień).
e. Propagowałam kulturę i aktywność fizyczną poprzez zorganizowanie harcerskiego dnia sportu, sportowego pikniku rodzinnego, olimpiady harcerskiej, gier miejskich i terenowych dla harcerzy i uczniów mojej klasy, udział harcerzy w rajdach i wędrówkach, wycieczkach, zlotach, biwakach.
f. Organizowałam „Przerwy harcerskie” w SP 32 w ramach realizacji programu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”.
g. Wraz z drużyną harcerską zdobyliśmy Krajoznawczą Odznakę Miasta Sosnowiec (wędrówka po mieście połączona z edukacją regionalną).
h. Prowadziłam gablotę w szkole, na której znajdowały się treści związane z edukacją zdrowotną.
i. Promowałam kwestie dotyczące dbania o zdrowie na łamach gazetki „Lolek” (dział
z przepisami, artykuły nt. dbania o zdrowie, zdrowego uczenia się, uzależnień).
j. Brałam udział w warsztatach i szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej (WDN, ZHP oraz z uczniami).
k. Wspólnie z członkami koła dziennikarskiego nakręciliśmy film będący realizacją zadań projektu „Delma – extrastołówki”. Film poruszał tematykę zdrowego odżywiania
i problemu marnowania żywności.
l. Promowałam zdrowe odżywianie w imię hasła „An apple a day keeps doctor away”
w ramach zorganizowanego przeze mnie „Święta jabłka”.
Efekty:
 wyrobienie u młodzieży właściwej postawy wobec uzależnień,
 realizacja wychowawczych celów placówki w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
 aktywizowanie młodzieży na rzecz własnego zdrowia i pomocy rówieśniczej,
 wdrażanie uczniów szkoły do troski o swoje zdrowie i kondycję fizyczną,
 troska szkoły o świadomość prozdrowotną swoich uczniów,
 wyzwalanie aktywności i samokontroli uczniów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym,
 kształcenie podstawowych umiejętności psychologicznych (asertywność, rozładowanie napięcia, dokonywanie wyborów, itd.),
 podniesienie jakości pracy szkoły na płaszczyźnie wychowania i opieki,
 poszerzenie wiedzy na temat uzależnień, ich powodów, sposobów rozpoznawania, procedur postępowania, metod przeciwdziałania, itp.
 udzielania wsparcia i praktycznej pomocy wychowankom o zachowaniach ryzykownych.
7. Prowadziłam działania proekologiczne.
a. Zapoznałam się i wykorzystałam gotowe pakiety edukacyjne (scenariusze lekcji) dot. ochrony przyrody oferowane przez ZHP nt. oszczędzania wody i energii oraz marnowania żywności.
b. Byłam organizatorem (współorganizatorem, realizatorem) następujących działań
o tematyce proekologicznej: sadzenie drzew wokół szkoły, zbieranie nakrętek, baterii, makulatury, segregacja śmieci w klasie.
c. Działałam w zespole Erasmus + w projekcie o tematyce ekologicznej: „There is no planet b – stop the climate change”
 Uczestniczyłam w spotkaniach zespołu Erasmus+ i włączałam się w opracowanie działań realizujących plan programu.
 Wspólnie z kołem dziennikarskim wydałam specjalny numer gazetki szkolnej poświęcony w całości pszczołom, który był częścią organizowanego w szkole “Bee day”.
 Aktywnie uczestniczyłam w akcjach projektu Erasmus+ - Bee Day, Dzień Niedźwiedzia Polarnego, sadzenie kwiatów w „Ogrodzie Teatralna”.
 Uczestniczyłam w wyjeździe partnerskim na Litwę w dn. 16-21 kwietnia 2018 r., podczas którego prezentowaliśmy działania naszych uczniów w zakresie dbania
o środowisko.
 Wspólnie z klasą IV d włączałam się aktywnie we wszystkie akcje klubu Erasmus+.
d. Przeprowadziłam liczne pogadanki na temat kwestii związanych z ekologią, zarówno
z uczniami mojej klasy jak i harcerzami.
Efekty:
 poszerzenie wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony środowiska naturalnego człowieka,
 uświadomienie krytycznego stanu środowiska naturalnego człowieka i konieczności jego obrony,
 podniesienie świadomości ekologicznej i wyrabianie prawidłowych postaw i nawyków proekologicznych,
 ułatwienie zrozumienia zasad współistnienia człowieka i systemu przyrodniczego,
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego człowieka za stan i przyszłość środowiska naturalnego,
 wyrabianie nawyku segregacji śmieci i bycia „eko”,
 ciekawa realizacja treści podstawy programowej z zakresu edukacji ekologicznej,
 doskonalenie warsztatu pracy.

(§ 7 ust. 2 pkt. 7)
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI ODPOWIEDNIO OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

1. Pracowałam zgodnie z przepisami prawa.
a. Sporządziłam wykaz aktualnych ustaw i rozporządzeń oświatowych regulujących pracę szkoły oraz na bieżąco go aktualizowałam (dokumentacja własna).
b. W przywoływaniu potrzebnych aktów prawnych korzystałam ze stron Internetowego Systemu Aktów Prawnych, Biuletynu Informacji Publicznej MEN, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty, a także z różnych portali oświatowych.
c. Przestrzegałam i stosowałam obowiązujące przepisy regulujące codzienną pracę zawodową nauczyciela (podstawa programowa, rozporządzenie dot. oceniania, klasyfikacji
i promowania, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, bezpieczeństwo
i higiena).
d. Podczas trwania stażu zmieniały się przepisy dot. RODO, zasad bezpieczeństwa w szkole, nastąpiła reforma oświaty i zmiany dot. awansu zawodowego – dokonywałam aktualizacji przepisów.
e. Posługiwałam się różnorodnymi ogólnymi przepisami prawa w różnych sytuacjach zawodowych m.in.:
 Opracowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela,
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Organizacja wyjść i wycieczek, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018r., poz. 1055)
 RODO, Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.).
 Ocena pracy nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego.
2. Stosowałam przepisy wewnętrzne
a. Sporządziłam wykaz wewnętrznych przepisów prawa. Aktualizowałam swoją wiedzę
w przypadku zmian dokumentów i przepisów.
b. Stosowałam w pracy postanowienia Statutu Szkoły, regulaminów, procedur szkolnych
i zarządzeń, m.in.:
 Regulamin organizowania wycieczek,
 Regulamin przyznawania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów,
 Procedury ewakuacyjne BHP,
 Procedura zwalniania uczniów,
 Regulamin korzystania z podręczników dotowanych przez MEN,
 Regulamin dyżurów.
3. Brałam udział w sporządzaniu i aktualizacji przepisów szkolnych
a. Byłam członkiem zespołu do spraw aktualizacji Statutu Szkoły. W związku ze zmianą przepisów oświatowych (reforma oświaty) pracowałam aktywnie w zespole do spraw uaktualnienia statutu. Zajęłam się rozdziałem dot. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce. Zmiany omówiłam na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz przedstawiłam rodzicom na spotkaniu klasowym.
b. Aktywne uczestniczyłam w tworzeniu arkusza oceny pracy nauczyciela na podstawie
§ 6 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r.
c. Brałam udział w opracowaniu procedur bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (2020).

4. Prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z przepisami
a. Sporządzałam dokumentację kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z przepisami prawa (dzienniki, arkusze ocen).
b. Sporządzałam plany dydaktyczne w oparciu o podstawę programową oraz plany pracy wychowawczej w oparciu o program wychowawczo – profilaktyczny placówki.
c. Sporządzałam arkusze IPET uczniów z orzeczeniami.
d. Kilkukrotnie w ramach zastępstwa pełniłam funkcję protokolanta rady pedagogicznej oraz byłam członkiem komisji wniosków.

5. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego, stworzyłam plany, aneks i sprawozdania.

Efekty:
 działanie zgodne z przepisami prawa oświatowego,
 aktualizowanie przepisów prawa wewnętrznego,
 jasno sformułowane zasady postępowania,
 prowadzenie dokumentacji ucznia zgodnie z aktualnymi wymogami.
 włączenie się w organizację rożnych dziedzin życia szkoły,
 podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych.

(§ 7 ust. 2 pkt. 8)
UMIEJETNOŚĆ KORZYSTANIA W PRACY, ZWŁASZCZA
W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ, Z NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH, INFORMATYCZNYCH

1. Doskonaliłam się w zakresie stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w pracy nauczyciela, między innymi poprzez:
a. szkolenie nt. tablicy multimedialnej, gamifikacji, MS Teams, systemu Vulcan (opisane powyżej),
b. szkolenia WDN nt. dziennika elektronicznego Librus,
c. indywidualne doskonalenie w ramach samokształcenia – audacity (audiobook), movie maker (filmy), prezi, genially, padlet.

2. Wykorzystywałam różne narzędzia informatyczne (programy i aplikacje) w czasie prowadzenia zajęć z uczniami
a. Wykorzystuję na lekcjach platformy edukacyjne m.in. engly.pl, quizlet, kahoot, nowa era, mammedia.pl .
b. Korzystam w czasie prowadzenia zajęć ze słowników, encyklopedii, internetowych zbiorów muzealnych, zbiorów zdjęć, ilustracji, filmów, muzyki, umieszczonych na różnorodnych portalach i serwisach.
c. Przeprowadziłam wielokrotnie zbiórki harcerskie i lekcje powtórzeniowe
z wykorzystaniem aplikacji telefonicznej do pracy z kodami QR, szyframi, quizami, krzyżówkami.
d. Prowadziłam koło dziennikarskie z wykorzystaniem różnych programów, w tym głównie MS Publisher, Word, canva.
e. Przygotowywałam materiały na zajęcia korzystając z różnych narzędzi, w tym komputer, rzutnik, monitor interaktywny, smartfon, tablet.

3. Administrowałam stroną szkoły na portalu społecznościowym Facebook (SP 32, SP 8).

4. Wspomagałam szkolnego administratora w obsłudze portalu Librus dla klas I-III w SP 32.

5. Wykorzystywałam komputer jako narzędzie codziennej pracy
a. Sporządzałam dokumenty (np. scenariusze, sprawozdania, testy, protokoły rady pedagogicznej, itp.) w programach Word, Adobe Reader, Power Point, Excel.
b. Wykorzystywałam kreatory i generatory do sporządzania dyplomów, podziękowań, krzyżówek, kart pracy, szyfrów, trimino, domino itp.
c. Utworzyłam folder w dysku google i padlet, w którym kompletuję różnorodne pliki, potrzebne w pracy zawodowej.

6. Korzystam z Internetu jako źródła wiedzy, informacji i komunikacji
a. Wykorzystywałam strony urzędów i instytucji oświatowych jako źródła wiedzy o prawie oświatowym i jego interpretacji, np. portaloświatowy.pl, czy grupy eksperckie na portalu Facebook.
b. Wykorzystywałam strony i platformy edukacyjne jako źródła pomysłów i dobrych praktyk dla mojej specjalności zawodowej, m.in.:
www.pwn.com.pl
www.interklasa.pl,
www.wsip.com.pl
www.scholaris.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.awans.net
www.nowaera.pl
www.superbelfrzy.pl
c. Odbyłam szkolenia online i brałam udział w webinariach (opisane wyżej).
d. Korzystam z poczty i komunikatorów do kontaktu ze szkołą, nauczycielami, uczniami, rodzicami i opiekunem stażu (poczta e-mail, dziennik elektroniczny, komunikatory WhatsApp, Messenger).

7. Wykorzystuję urządzenia - tablicę multimedialną, rzutnik, smartfon.
a. w procesie lekcyjnym, korzystając z platform internetowych i innych materiałów edukacyjnych, dostępnych w sieci,
b. do przywoływania potrzebnych programów i aplikacji,
c. do tworzenia i kompletowania własnych pomocy dydaktycznych (filmików, plansz, wykresów, pokazów, itd.).

Efekty:
 podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii,
 atrakcyjność zajęć dla ucznia, zwiększająca skuteczność edukacji,
 zaspokojenie potrzeby kontaktu młodego pokolenia z nowościami technologicznymi, dzięki czemu szkoła przestaje być nudna,
 monitorowanie postępów ucznia w nauce,
 ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z wszystkimi stronami procesu kształcenia
i wychowania,
 wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych),
 modernizacja i unowocześnienie metod oddziaływania na ucznia,
 podnoszenie efektywności pracy, optymalizacja procesu kształcenia,
 ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy,
 zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi,
 uzyskanie narzędzi do codziennej pracy,
 wzbogacenie technicznego warsztatu pracy,
 ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją, itp.

III. DZIAŁANIA KOŃCOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM
I PODSUMOWANIEM STAŻU

1. Wzięłam udział w opisanym powyżej szkoleniu Anety Szostak na temat procedur związanych z zakończeniem stażu i sporządzenia sprawozdania oraz dokumentacji dla komisji egzaminacyjnej.
2. Dokonałam analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebrałam
i usystematyzowałam materiał.
3. Wyciągnęłam wnioski, dotyczące odbytego stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w tym okresie:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.