X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45503
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko: mgr Joanna Olesiejuk

2. Nazwa placówki: Liceum Ogólnokształcące

im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

3. Stanowisko: nauczyciel języka polskiego

4. Posiadane wykształcenie:

wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

5. Studia: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w

Warszawie

Kierunek: filologia polska;

Specjalizacja: nauczycielska i filmoznawcza

II Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
2. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

Mińsk Mazowiecki, 31.05.2020 r.

Wstęp

Pracę dydaktyczną w szkole na stanowisku nauczyciela języka polskiego rozpoczęłam po zakończeniu studiów. W 2010 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej odbyłam staż na pierwszy stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. [Było to wówczas gimnazjum i liceum]. Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2017 r., trwał on do 31.05.2020 r. Na stanowisku nauczyciela języka polskiego pracowałam w pełnym wymiarze godzin. We wrześniu 2018 roku z polecenia Pani Dyrektor podjęłam się również roli wychowawcy klasy o profilu menadżerskim.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, opracowałam swój plan rozwoju zawodowego, który przedłożyłam do zatwierdzenia Pani Dyrektor Joannie Papińskiej. Został on zatwierdzony 11 września 2017 roku.

Czas stażu był dla mnie czasem wytężonej i intensywnej pracy nad realizacją celów i okazją do sprostania wymaganiom, jakie zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lat i 9 miesięcy uczestniczyłam w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze statutu placówki. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach rozwoju zawodowego oferowanego przez szkołę oraz placówki współpracujące. Poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty związane z funkcjonowaniem szkoły. Poprzez realizację powyższych działań starłam się podnieść jakość własnej pracy i szkoły oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego. Był to czas rozwoju osobistego, dydaktycznego i wychowawczego jako nauczyciela. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli i współpraca z opiekunem stażu

Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcia stażu i napisaniem własnego planu rozwoju zawodowego, którego celem jest uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zapoznałam się i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, dotyczące procedury uzyskania w/w stopnia awansu:

- Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami);

- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 95, poz. 425) ze zmianami, które śledziłam w trakcie stażu (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1481);

- Rozdział 3a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2215);

- Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1650)

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.1574), przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego. Złożony przeze mnie plan uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Oprócz zapoznania się z wymaganymi aktami prawnymi uczestniczyłam w szkoleniach, które podejmowały kwestie awansu zawodowego organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim (październik 2017 roku), żeby uaktualnić swoją wiedzę, na temat ścieżki awansu zawodowego. Gromadziłam na własny użytek biblioteczkę aktów prawnych na temat awansu, aktualizowałam moją wiedzę poprzez śledzenie fachowych czasopism, stron internetowych, wymienianie doświadczeń z innymi nauczycielami. Korzystając z internetowych publikacji ekspertów i nauczycieli przechodzących procedurę awansu, pozyskiwałam aktualne informacje związane z prawem oświatowym, awansem zawodowym, zmianami, jakie poczyniono.

Efekty:
- Poznałam procedurę awansu zawodowego.
- Aktualizowałam swoją wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli.
- Pogłębiłam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego.
- Przeanalizowałam przepisy prawne związane z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, które pozwoliły mi na skonstruowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sformułowałam wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

We wrześniu 2017 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panem mgr Grzegorzem Gańko. Na początku zawarliśmy kontrakt określający warunki współpracy oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań. Korzystając z pomocy opiekuna, sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego. Przez okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna. Wszystkie obserwowane przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji i analiz. Wraz z panem Grzegorzem Gańko przygotowałam projekt niniejszego sprawozdania oraz przedyskutowałam zmiany w procedurze awansu zawodowego. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z opiekunem w znacznym stopniu ułatwiło mi realizację celów ujętych w planie rozwoju.

W okresie trwania stażu, zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. W obecności pana Grzegorza Gańko prowadziłam lekcje języka polskiego np. w klasie II: „Motyw trójjedności dom-historia-natura w Panu Tadeuszu” oraz w klasie III: „Przemoc symboliczna w Ferdydurke”. W obecności Wicedyrektor szkoły pani Katarzyny Rosochackiej odbyła się lekcja języka polskiego w klasie pierwszej: „Barokowe niepokoje filozoficzne” (5 marca 2020 r.). Informacje zwrotne dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć oraz obserwacje poczynione w trakcie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliły zweryfikować stosowane przeze mnie metody oraz wzbogaciły moją wiedzę na temat metod aktywizujących ucznia.

W czasie stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu:
Rok szkolny 2017/2018

- 26.02.2018 r. Temat: „Optymizm renesansowego i współczesnego humanisty.” (klasa I realizująca podstawę programową)

- 06.03.2018 r. Temat: „Modlitwa poetycka a poezji romantycznej i współczesnej.” (klasa II realizująca podstawę programową)

- 07.03.2018 r. Temat: „Słowackiego romantyczny rozrachunek z narodem.” (klasa II realizująca podstawę programową)

Rok szkolny 2018/2019

- 13.11.2018 r. Temat: „Wiem, że nic nie wiem... Filozofia grecka.” (klasa I realizująca podstawę programową)

- 21.12.2018 r. Temat: „Więcej nie powiem... Porozumienie i nieporozumienie w języku.” (klasa I realizująca podstawę programową)

- 16.01.2019 r. Temat: „Wierny tej męce, której symbolem jest krzyż... Egzystencjalny heroizm bohaterów Dżumy” (klasa III realizująca program podstawowy)

Rok szkolny 2019/2020

- 18.09.2019 r. Temat: „Motyw trójjedności dom-historia-natura w Panu Tadeuszu.” (klasa II realizująca program podstawowy)

- 04.10.2019 r. Temat: „Przemoc symboliczna w Ferdydurke.” (klasa III realizująca program podstawowy)

- 04.11.2019 r. Temat: „Katastrofizm w poezji Józefa Czechowicza.” (klasa III realizująca program podstawowy)

Po każdej obserwacji odbywała się analiza przeprowadzonych zajęć. Omawiany był każdy etap lekcji, wyjaśniane spostrzeżenia i uwagi dotyczące kwestii dydaktyczno – wychowawczych. Analizowałam moje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej. Systematyczne dokonywałam autorefleksji i samooceny. Obserwacje zajęć pozwoliły mi zapoznać się z różnymi metodami nauczania oraz materiałami dydaktycznymi. Podczas rozmów pohospitacyjnych otrzymałam wskazówki do dalszej pracy. Dotyczyły one organizacji zajęć, komunikacji z uczniami oraz wykorzystania wizualnych pomocy dydaktycznych.

Efekty:
- Dzięki prowadzeniu lekcji pod nadzorem opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły, mogłam zapoznać się z ich opiniami i sugestiami i dowiedzieć się, jakie błędy metodyczne popełniam podczas prowadzenia lekcji.

- Wnioski uwzględniłam przy planowaniu dalszej pracy, dzięki czemu nauczyłam się zauważać, eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.

- Dzięki obserwacjom lekcji u doświadczonych nauczycieli mogłam udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów.

- Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy.
- Właściwe dokumentowałam i realizowałam zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego.

2. Pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz doskonalenie warsztatu i metod pracy

W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z uczniem brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Uczestniczyłam w następujących zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, w tym on-line, konferencje metodyczne i warsztaty):

- 9.01.2018 r. – szkolenie „Okresowe BHP i p.poż dla pracowników na stanowisku nauczyciel”,

- 12.03.2018 r. – szkolenie „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole- możliwość wykorzystania dotychczasowych działań szkoły w nowych rozwiązaniach organizacyjnych”,

- 16.04.2020 r. – szkolenie „Sytuacja prawna nauczycieli i dyrektorów od 2018 r. w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela”,
- 29.10.2018 r. - „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów”,

- 19.11.2018 r. - szkolenie pt. „Uwaga! Niebezpieczeństwo!” w ramach projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”,

- 2.12.2018 r. – szkolenie trenerów szkolnych Klubów Debatanckich w Warszawie w ramach programu „Niepodległa”,
- 23.03.2019 r. - udział w Ogólnopolskiej konferencji Nauczycieli Polonistów na temat „W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. O cierpieniu i kryzysie wartości”,

-6.04.2019 r. – drugie szkolenie trenerów szkolnych Klubów Debatanckich w Warszawie w ramach programu „Niepodległa”,
- 22.05.2019 r. - „Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka”,

- 19.11.2019 r. – szkolenie „Nowoczesna profilaktyka zdrowia psychicznego” w ramach projektu „Myślę pozytywnie”
- 2.12.2019 r. - udział w V Uroczystym Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy w Warszawie.

- 10.03.2020 r. – warsztaty „Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej i przedszkolnej?”,

- 7, 16, 27.04.2020 r. – cykl wykładów on-line „OK Boomer. Media, popkultura i świat młodzieży.”

- 25.05.2020 r. - webinarium o debatach historycznych „Sędziowanie w debatach historycznych”,

Działania podjęte przeze mnie w ramach poszerzania wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli, pozwoliły mi na realizację zaplanowanych form doskonalenia zawodowego. Zdobyte wiadomości i podniesienie poziomu moich umiejętności zawodowych wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Formy doskonalenia są pomocne nie tylko w planowaniu pracy, ale przede wszystkim są bogatym źródłem informacji i doświadczeń pochodzących od innych nauczycieli. Wykorzystałam zdobytą wiedzą do pracy z uczniami, co podniosło efektywność prowadzonych przeze mnie zająć dydaktycznych.

Dodatkowo swoje kwalifikacje podnosiłam uczestnicząc w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz w pracach nauczycielskich zespołów zadaniowych.

W ramach współpracy zespołu uczącego miałam możliwość opiniowania wybieranego przedmiotowego programu nauczania. Zgodnie ze Statutem Szkoły oraz nauczycielami uczącymi języka polskiego przygotowałem przedmiotowy system oceniania z języka polskiego oraz opracowałam plan pracy dla poszczególnych klas.

Zdobyte wiadomości i umiejętności podczas uczestniczenia w w/w formach doskonalenia zawodowego wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły mój warsztat i metody pracy pedagogicznej. Zbierałam i samodzielnie przygotowywałam przydatne materiały i pomoce dydaktyczne, które wykorzystałam w trakcie pracy z uczniami, co mam nadzieję w dużej mierze przyczyniło się do uatrakcyjnienia i podniesienia jakości mojej pracy. Opracowałam własne sprawdziany i testy przedmiotowe. Wyszukiwałam ciekawe metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli. Sięgałam do artykułów umieszczonych na edukacyjnych stronach internetowych, do poradników. Moim podstawowym celem było zaktywizowanie uczniów do czynnej pracy, a nie tylko do biernego słuchania. Doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz metod pracy w grupach. Istotnym elementem, stosowanym przeze mnie podczas lekcji była praca w grupach, która kształtowała u uczniów umiejętność współpracy i wzajemnego szacunku. Podczas zajęć wykorzystywałam metody aktywizujące stosowane w nauczaniu języka polskiego: burza mózgów, debata „za” i „przeciw (metoda dyskusji), wywiad, gra klasowa.

W ramach realizacji zajęć i czynności wynikających z planu pracy szkoły brałam udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu wewnętrznej próbnej matury z języka polskiego (pisemnej i ustnej). Poznałam zasady przeprowadzenia egzaminów maturalnych i zawodowych, poprzez uczestnictwo w pracach komisji nadzorujących egzaminy maturalne oraz egzaminy potwierdzający klasyfikacje zawodowe.

Efekty:
- Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły i wzbogaciły mój warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości szkoły.
- Zdobytą wiedzę podczas doskonalenia zawodowego wykorzystałam podczas zajęć z uczniami.
- Wzbogaciłam zajęcia lekcyjne o atrakcyjne i efektywne metody pracy, które wpłynęły na uzyskanie aktywności uczniów na zajęciach.
- Otrzymanie na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zająć.

3. Publikowanie własnych prac.

Plan rozwoju zawodowego, skonstruowane przeze mnie konspekty zajęć lekcyjnych oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego umieściłam w Internecie (na stronie internetowej awans.edux.pl oraz profesor.pl) Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej

W okresie trwania stażu rzetelnie prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązkami nauczyciela języka polskiego oraz wychowawcy klasy:

Elektroniczny dziennik lekcyjny Librus Synergia – w którym wpisywałam realizację ramowych programów nauczania, oceniałam postępy uczniów, kontrolowałam frekwencję, zapisywałam kontakty z rodzicami i instytucjami współodpowiedzialnymi za dobro ucznia.

Dziennik elektroniczny nauczania indywidualnego – w okresie trwania stażu nauczałam pięcioro uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego.

Dziennik elektroniczny – godziny dodatkowe nauczyciela, w którym zapisywałam przebieg nauczania języka polskiego jako obcego ucznia pochodzenia wietnamskiego (2017-2018) oraz cotygodniowe powtórzenia do matury dla klas trzecich w ramach Koła polonistycznego (2018-2019).

Karty wycieczek szkolnych w zakładce dziennika elektronicznego oraz uzupełniałam wpisy w zeszycie wyjść klas na obszarze miasta.

Współpracowałam z wychowawcą w trakcie przygotowaniu dokument IPET, czyli Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

Wystawiałam opinie o uczniach, które były dołączane do dokumentacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.

Notatki służbowe wychowawcy – sporządzałam je z interwencji kryzysowych, sytuacji szczególnych. Dokumentowałam w ten sposób przebieg spotkań i rozmów z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze.

7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów

W trakcie roku szkolnego dokonywałam systematycznej i bieżącej obserwacji funkcjonowania uczniów w sytuacjach szkolnych (lekcje, przerwy, uroczystości szkolne) oraz pozaszkolnych (wycieczki). Diagnozowałam sytuację osobistą uczniów w trakcie rozmów indywidualnych oraz podejmowałam działania interwencyjne w razie potrzeby. Współpracowałam z rodzicami, pedagogiem, psychologiem i dyrekcją uczniów w celu ujednolicenia działań opiekuńczo – wychowawczych, prowadziłam rozmowy indywidualne, uczestniczyłam w zebraniach oraz spotkaniach indywidualnych z rodzicami.

W poznawaniu uczniów pomagały mi przeprowadzone godziny wychowawcze, anonimowe ankiety, zajęcia integracyjne, wspólne wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki szkolne:

wyjazd z uczniami kl. I na jednodniową wycieczkę integracyjną do Warszawy,

opieka nad uczniami klasy II w trakcie wycieczki integracyjno – turystycznej do Ojcowskiego Parku Krajobrazowego i Zakopanego,

opieka nad uczniami II W w trakcie wycieczki integracyjno – turystycznej do Augustowa i Supraśla,

wyjazd z uczniami do Muzeum Diecezjalnego oraz do teatru na spektakl pt. „Kości i pioruny. Dygresje na temat Juliusza Słowackiego” w Siedlcach,

wyjazd z uczniami klasy II do Muzeum Narodowego w Warszawie na lekcję muzealną „Sztuka i literatura. Wiek XIX.”,

wyjazd z uczniami klasy II do Sejmu i Muzeum PRL-u w ramach poszerzania wiedzy z zakresu historii i Wos-u (przedmiot rozszerzony),

wyjazd z uczniami na warsztaty przedsiębiorczości na Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,

wyjazd z uczniami klasy III na jednodniową wycieczkę krajoznawczą- okolice Liwca,

wyjścia z uczniami do kina w ramach cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,

wyjście z uczniami na spektakl „Ferdydurke” w Mińsku Mazowieckim,

trzykrotny wyjazd z uczniami klasy III gimnazjum I Liceum na Turniej Debaty Historycznej w ramach programu „Niepodległa” organizowany przez fundację Polska Debatuje,

udział w szkolnych wystawach okolicznościowych, m.in. „Matura 1945 i co dalej?” oraz „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”.

W okresie stażu utrzymywałam kontakty ze środowiskiem lokalnym uczniów m.in. z Samorządem Szkolnym, wolontariatem, aktywnie współpracowałam z rodzicami i opiekunami. Regularnie przeprowadzałam osobiste i telefoniczne rozmowy na temat zaistniałych problemów, co pomagało mi w bieżącym monitorowaniu funkcjonowania uczniów w środowisku.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów

W czasie stażu ściśle współpracowałam z pedagogiem szkolnym, odbywałam z nimi bieżące konsultacje, podejmowałam działania interwencyjne. Uczestniczyłam w organizowanych klasowych Zespoły Nauczycielskich w celu oceny sytuacji wychowawczej w klasie i opracowaniu strategii działania w celu poprawy wyników wychowawczo-dydaktycznych.

Systematycznie zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów rozpoczynających naukę i dostosowywałam metody oraz formy pracy do możliwości i potrzeb uczniów. W pracy nauczyciela języka polskiego uwzględniałam potrzeby dyslektyków, dysortografów, ucznia niedowidzącego, ucznia z rozpoznaną fobią szkolną, ucznia z depresją, a także uczniów z chorobami przewlekłymi.

W miarę indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów przygotowywałam opinie o uczniach, które kierowane były do instytucji pomocowych, np. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.

W czasie stażu prowadziłam cotygodniowe zajęcia powtórzeniowe do matury z języka polskiego, do których szczególnie zachęcałam uczniów ze słabymi wynikami dydaktycznymi.

Przy współpracy ze szkolnym wolontariatem zorganizowałam pomoc międzyszkolną dla świetlicy w Szkole Podstawowej w Stojadłach. W ramach akcji „Szkoła szkole” uczniowie dzielili się grami, puzzlami i filmami z młodszymi dziećmi.

W czasie zajęć wychowawczych przeprowadziłam cykl zajęć poświęconych korzyściom i zagrożeniom ze strony Internetu. Była to reakcja na zaobserwowane problemy związane z uzależnieniem od mediów społecznościowych.

3. Praca z uczniem zdolnym

W czasie stażu śledziłam popularne strony edukacyjne oraz informacje na stronach ośrodków kultury, aby moc zaproponować uczniom jak najciekawszą ofertę konkursów przedmiotowych.

Strony, z których korzystałam:

- https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady

- http://sckbest.pl/k/konkursy/

- http://mdkmm.pl/

- https://aktualnekonkursy.pl/konkursy-literackie/

7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela

W procesie samokształcenia wykorzystuję portale edukacyjne – w okresie stażu korzystałam min. z zasobów portalu WSiP Uczę.pl oraz stentor.pl., http://www.men.gov.pl, http://www.edukacja.edux.pl, http://www.profesor.pl, http://www.publikacje.edu.pl, http:// www.scholaris.pl, http://www.wsip.pl, http://www.operon.pl. Współtworzyłam scenariusze zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej – na potrzeby własne oraz do wykorzystania przez innych nauczycieli. Przygotowywałam materiały promujące wydarzenia szkolne, artykuły, które publikował administrator na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku. Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. Korzystanie z Internetu umożliwiło mi szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu języka polskiego, pedagogiki, prawa oświatowego i szkoleń. Niemal codziennie przeglądałam pocztę elektroniczną, aby komunikować się i wymieniać informacjami z innymi nauczycielami bądź pedagogiem szkolnym. Drogą elektroniczną otrzymywałam aktualne informacje o szkoleniach, kursach, a także zmianach w prawie oświatowym z portali oświatowych, m.in. MSCDN-u w Siedlcach i Warszawie. Korzystałam także z portali społecznościowych, które umożliwiały mi kontakt z byłymi uczniami, co pozwoliło mi śledzić ich dalsze losy.

2. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej

W pracy dydaktycznej na bieżąco prowadziłam dziennik elektroniczny oraz opracowywałam dokumentację szkolną wersji elektronicznej (m.in. programy, plany pracy, ankiety ewaluacyjne, scenariusze zajęć, sprawozdania). Z pomocą komputera przygotowywałam materiały dydaktyczne do pracy z uczniami - m.in. scenariusze, sprawdziany, testy on-line, ankiety, pomoce naukowe, karty pracy, prezentacje multimedialne, dyplomy. Starałam się przygotowywać do zajęć w taki sposób, aby wykorzystywać technologię komputerową (elektroniczne wersje rozkładu materiału i karty pracy) wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia poprzez przygotowane przeze mnie bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne. W bieżącej pracy ustawicznie korzystałam z zasobów Internetu jako źródła wiedzy i informacji. W rozwiązywaniu problemów, gromadzeniu, przetwarzaniu i archiwizowaniu danych posługiwałam się sprawnie urządzeniami takimi jak: drukarka, skaner, projektor multimedialny, pendrive oraz różnym oprogramowaniem.

Znajomość obsługi komputera pozwoliła mi na prowadzenie dokumentacji z przebiegu awansu w formie elektronicznej, prowadzenie dokumentacji własnej (zwłaszcza pakiet Office). Opracowywałam różne narzędzia pomiaru dydaktycznego – testy, sprawdziany. Kontaktowałam się z rodzicami, uczniami, współpracownikami za pomocą urządzeń komputerowych. Prowadziłam zajęcia z użyciem projektora i sprzętu multimedialnego (utwory muzyczne, prezentacje multimedialne, filmy oraz dostępnych profesjonalnych programów edukacyjnych). Wyszukiwałam oraz pobierałam i drukowałam karty pracy, pomoce dydaktyczne czy materiały przydatne do zajęć lekcyjnych. Bardzo często korzystam z serwisu YouTube, na którym wyszukiwałam ciekawe filmy potrzebne do realizacji zajęć, a także szukam inspiracji do uatrakcyjnienia własnych zajęć (np. Poezja śpiewana, wybrane fragmenty spektakli teatralnych, słynne przemówienia).

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z póź. zm.) systematycznie prowadziłam nauczanie zdalne od 25 marca br. według planu zajęć w Librusie. Zajęcia realizowałam z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia. Uczniowie otrzymywali ode mnie materiały dydaktyczne w przystępnej i uporządkowanej formie. Udostępniałam uczniom linki do konkretnej lekcji, materiały multimedialne (prezentacje multimedialne, pliki, obrazy, filmy, linki do materiałów on-line, pliki Word z tekstami i treściami).

Różnorodne materiały pomocnicze, skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej nauczania języka polskiego” znalazłam na następujących portalach internetowych:

https://klubnauczyciela.stentor.pl/

https://epodreczniki.pl/

https://lektury.gov.pl/kategoria/range/10

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2019/

http://www.filmotekaszkolna.pl/

http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/

https://fina.gov.pl/

https://ninateka.pl/

https://filmtvkamera.pl/

https://poezja.org/wz/

https://literat.ug.edu.pl/

https://wolnelektury.pl/

Brałam udział w zajęciach dydaktycznych w formie webinariów on-line (wymienione w szkoleniach). Ponadto wiele pomysłów na ciekawe zajęcia zdobyłam, przeglądając publikacje innych nauczycieli. Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Zapisywałam się na konferencje i szkolenia drogą elektroniczną.

Efekty:
- Wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy sprawiło, że lekcje stały się bardziej interesujące dla uczniów.
- Dzięki pracy z e-dziennikiem (i Librus) miałam doskonały kontakt z uczniem, rodzicami i współpracownikami.
- Miałam możliwość uzyskać szybki przepływ informacji i materiałów.
- Opracowałam atrakcyjne i trwałe pomoce dydaktyczne.
- Wzbogaciłam warsztat pracy.
- Rozwinęłam umiejętności związane z technologią.

7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki

Rozwijałam własne kompetencje poprzez udział w kursach, warsztatach, konferencjach, które opisałam wcześniej. Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Zwłaszcza szkolenia: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole- możliwość wykorzystania dotychczasowych działań szkoły w nowych rozwiązaniach organizacyjnych”, „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów”, szkolenie „Nowoczesna profilaktyka zdrowia psychicznego” w ramach projektu „Myślę pozytywnie” oraz cykl wykładów on-line „OK Boomer. Media, popkultura i świat młodzieży.”

Działania te posłużyły pogłębieniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy też umiejętności wychowawczych. Samodzielne rozwijałam umiejętności zawodowe, poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Do najciekawszych należą: „Jak mówić, żeby dzieci nas słyszały. Jak mówić, żeby dzieci do nas mówiły”, A. Faber, E. Mazlish, wyd. Media Rodzina, 2013; „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, A. Faber, E. Mazlish, wyd. Media Rodzina, 2017; „Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela”, R. Stefańska-Klar, Bielsko-Biała 2014, czasopismo „Polonistyka”. Korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

We wrześni 2018 roku Pani Dyrektor powierzyła mi funkcję wychowawcy klasy. W trakcie roku szkolnego dokonywałam systematycznej i bieżącej obserwacji funkcjonowania uczniów w sytuacjach szkolnych (lekcje, przerwy, uroczystości szkolne) oraz pozaszkolnych (wycieczki). Diagnozowałam sytuację osobistą uczniów w trakcie rozmów indywidualnych oraz podejmowałam działania interwencyjne w razie potrzeby. Współpracowałam z rodzicami, pedagogiem, psychologiem i dyrekcją uczniów w celu ujednolicenia działań opiekuńczo – wychowawczych, prowadziłam rozmowy indywidualne, uczestniczyłam w zebraniach oraz spotkaniach indywidualnych z rodzicami.

W poznawaniu uczniów pomagały mi przeprowadzone godziny wychowawcze, anonimowe ankiety, zajęcia integracyjne, wspólne wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki szkolne:

wyjazd z uczniami kl. I na jednodniową wycieczkę integracyjną do Warszawy

opieka nad uczniami klasy II w trakcie wycieczki integracyjno – turystycznej do Ojcowskiego Parku Krajobrazowego i Zakopanego

opieka nad uczniami II W w trakcie wycieczki integracyjno – turystycznej do Augustowa i Supraśla

wyjazd z uczniami do Muzeum Diecezjalnego oraz do teatru na spektakl pt. „Kości i pioruny. Dygresje na temat Juliusza Słowackiego” w Siedlcach

wyjazd z uczniami klasy II do Muzeum Narodowego w Warszawie na lekcję muzealną „Sztuka i literatura. Wiek XIX.”

wyjazd z uczniami klasy II do Sejmu i Muzeum PRL-u w ramach poszerzania wiedzy z zakresu historii i Wos-u (przedmiot rozszerzony)

wyjazd z uczniami na warsztaty przedsiębiorczości na Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

wyjazd z uczniami klasy III na jednodniową wycieczkę krajoznawczą- okolice Liwca

wyjścia z uczniami do kina w ramach cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

wyjście z uczniami na spektakl „Ferdydurke” w Mińsku Mazowieckim

wyjścia na Giełdę szkół w Mińsku Mazowieckim

trzykrotny wyjazd z uczniami klasy III gimnazjum I Liceum na Turniej Debaty Historycznej w ramach programu „Niepodległa” organizowany przez fundację Polska Debatuje

udział w szkolnych wystawach okolicznościowych, m.in. „Matura 1945 i co dalej?” oraz „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”

W okresie stażu utrzymywałam kontakty ze środowiskiem lokalnym uczniów m.in. z Samorządem Szkolnym, wolontariatem, aktywnie współpracowałam z rodzicami i opiekunami. Regularnie przeprowadzałam osobiste i telefoniczne rozmowy na temat zaistniałych problemów, co pomagało mi w bieżącym monitorowaniu funkcjonowania uczniów w środowisku.

Podczas stażu pomagałam koleżankom i kolegom w realizacji projektów, programów i szkolnych uroczystości, np. Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2018 r, Apel poległych 2019 r.

Efekty:
- Poznałam problemy uczniów, co starałam się uwzględniać w codziennej
pracy dydaktyczno- wychowawczej.
- Podjęłam dobrą współpracę z innymi nauczycielami oraz rodzicami, aby
dążyć do rozwiązania wielu problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

Analizowałam podstawowe dokumenty szkolne:

- Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim oraz Aneks do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

- Regulamin wycieczek szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

-Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń
- Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Dodatkowo swoje kwalifikacje podnosiłam uczestnicząc w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz w pracach nauczycielskich zespołów zadaniowych:

- Zespół wychowawczy 2018-2020;

- Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
- Zespół ds. Promocji szkoły;
- Zespól ds. Ewaluacji wewnętrznej 2018-2019 – wraz z koleżanką Katarzyną Pieńczuk przygotowałam ankietę dla uczniów i rodziców na temat: „Czy szkoła kształtuje postawy uczniów?”.

Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć lekcyjnych, w których zapisywałam tematy pracy z uczniami i z dziećmi. Wypełniałam arkusze ocen. Gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Zapoznałam się ze zwyczajami i tradycją szkoły oraz kalendarzem imprez szkolnych.

W okresie stażu gromadziłam podstawowe akty prawne w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 19) z późn. zmianami

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz.

1457, 1560 i 1669) z późn. zmianami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.

996, 1000, 1290 i 1669) z późn. zmianami

Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1650)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1643)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 oraz 2019 r. poz. 1664)

W bieżącej pracy uwzględniałam i posługiwałam się zasadami prawa oświatowego. Brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej. Brałam udział w pracach klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych zgodnie z harmonogramem.

Efekty:
- Znajomość prawa i przepisów pozwoliło mi na odpowiednie wykorzystanie wiedzy w pracy.
- Wnikliwie zapoznałam się z celami i zasadami funkcjonowania wewnętrznych organów szkoły.
- Znajomość wszystkich dokumentów szkolnych pozwoliła mi prawidłowo
realizować założenia pracy szkoły, tym samym wpływać na podniesienie jakości pracy szkoły.
- Uczestniczenie w Wewnątrzszkolnym Systemie Doskonalenia
Nauczycieli pozwoliła mi podnieść jakość własnej pracy.

Podsumowanie

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. Analizując jego przebieg, mogę stwierdzić, że cele ujęte w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. W okresie stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod mojej pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy, dokumentować prowadzone przez siebie działania, analizować i oceniać ich skuteczność. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, podnosząc swoje kompetencje osobowe i zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu filologii polskiej, filmoznawstwa i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, a w swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.

Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Swoją postawą poszanowania drugiego człowieka daję osobisty przykład uczniom oraz uczę ich wybierania na rzecz dobra. W pracy z uczniem wskazuję na ponadczasowość uniwersalnych wartości i zasad moralno – etycznych, a w kontaktach z rodzicami podkreślam istotę współpracy ukierunkowanej na ujednolicenie podejmowanych wobec młodych ludzi działań.

Mimo ukończenia stażu zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalić warsztat swojej pracy, by nadal podnosić jakość pracy szkoły. Zamierzam rozwijać się zarówno jako nauczyciel, jak i człowiek – bo – moim zdaniem - nauczyciel powinien być refleksyjny w swoich poczynaniach i działaniach. Refleksyjny nauczyciel to taki, który postawiony wobec problemowej sytuacji, umie się z nią uporać przez uruchomienie swej wiedzy i doświadczenia na rzecz rozwiązania problemu. W rezultacie poglądy i działania nauczyciela stają się podatne na modyfikacje, które są niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowy i wielokierunkowy rozwój uczniów.

Mgr Joanna Olesiejuk

Mińsk Mazowiecki, 31.05.2020 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.