X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45508
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy pedagoga

Sprawozdanie pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2019/2020
Praca pedagoga szkolnego była realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznym planie pracy. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z późniejszymi zmianami.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

-prowadzono obserwację w zakresie funkcjonowania uczniów,
-przeprowadzono ankiety informacyjne wśród rodziców uczniów, którzy dołączyli do klas w b. roku szkolnym dot. sytuacji rodzinnej i zdrowotnej ucznia,
-analizowano dokumentację uczniów (teczek uczniów- IPET,orzeczeń PPP, dokumentacji medycznej itp.)
-prowadzono konsultacje z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami, kuratorami, pracownikami MOPS/GOPS i in. ,
-dbano o prawidłową realizację obowiązku szkolnego we współpracy z wychowawcami klas,
-monitorowano i analizowano przyczyny niepowodzeń szkolnych,
-prowadzono rozmowy z uczniami i rodzicami dot. występujących trudności,
-konsultowano z nauczycielami i wychowawcami postępy czy też trudności uczniów w nauce,
-praca w zespole wychowawczym – lider,

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówcew celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących bariery i ograniczających aktywnem i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

-prowadzono obserwacje oraz rozmowy z rodzicami związane z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego jak i sytuacji kryzysowych.
-współpracowano z psychologiem Ośrodka w zakresie przeprowadzenia ankiet diagnostycznych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dot. diagnozy potrzeb i zagrożeń występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem czynników chroniących i czynników ryzyka,
-prowadzono rozmowy z wychowawcami klas i nauczycielami oraz rodzicami na temat doświadczanych przez nich trudności wychowawczych.
-prowadzono obserwację uczniów / analiza zespołu klasowego / pod kątem relacji rówieśniczych,
-prowadzono rozmowy indywidualne z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze,
-współpracowano z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i rodzin. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji środowiska rodzinnego,
Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

-udział w spotkaniach zespołów wychowawczych,
-we współpracy z psychologiem prowadzono Fototerapię – 5 uczniów,
-udzielano porad i konsultacji dotyczących pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
-współpracowano ze wszystkimi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z danym uczniem, w celu wymiany informacji,
Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

-realizowano zadania zgodnie z Programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły, w tym:prowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce: Prawa i obowiązki dziecka, Garść radości szczypta złości-Jak sobie radzić z emocjami?, Czym jest złość? , „Wirtualny świat- bajka terapeutyczna”, Nieznajomy, Czym jest przemoc?, Bezpiecznym być, Bezpieczeństwo w szkole i poza nią, Bezpieczeństwo w Internecie, Zdrowego stylu życia, Filmoterapia na podstawie bajki ‘W głowie się nie mieści”, Jak ubieramy się zimą?, Sposoby na stres, Cybernetyczny pożeracz-zagrożenia w sieci,
-prowadzenie cyklicznego wsparcia indywidualnego dla uczniów w zakresie asertywności, szacunku dla drugiej osoby, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania emocji, sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych z wykorzystaniem technik relaksacyjnych, trudności związanych z okresem dojrzewania-wg potrzeb uczniów,
-postępowanie w sytuacjach trudnych, kryzysowych oraz umiejętności proszenia o pomoc. Ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych,
-prowadzono zajęcia z zakresu Bajkoterapii oraz Biblioterapii celem eliminowania napięć psychicznych,
-koordynowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego we współpracy z nauczycielami i innymi specjalistami,
-współpracowano z instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży ,tj. Centrum Wspierania Rodziny
-współpracowano z pielęgniarką szkolną w zakresie organizacji pogadanki dla uczniów dotyczącej zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 oraz czynności higienicznych wobec uczniów,
-prowadzono innowację pedagogiczną „Aktywnie i zdrowo przez cały rok”,
-koordynowanie programów profilaktycznych „Trzymaj formę” , „Znajdź właściwe rozwiązanie” , „Ars, czyli jak dbać o miłość”,
-koordynowanie „Programu dla szkół”,

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

-udzielano wsparcia uczniom w zakresie eliminowania napięć psychicznych wynikających z doświadczanych niepowodzeń szkolnych, trudnej sytuacji w rodzinie itp.
-udzielano porad i wsparcia uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
-udzielano porad i konsultacji w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowano metody naprawcze,
-wspomagano nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze poprzez obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klas- rozmowy,
-udzielano porad i konsultacji rodzicom w zakresie minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych oraz podjęcia leczenia specjalistycznego,
-wskazywano osoby i instytucje udzielające wsparcia i pomocy specjalistycznej,
-prowadzono poradnictwo dla rodziców w formie indywidualnych rozmów mających na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci ,
Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
-podejmowano interwencje w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów,
-podejmowano ustalone z wychowawcami działania w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach,
-pomagano stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach ( rola osoby neutralnej i bezstronnej),
-udzielano uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców, rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
Prowadzono:
-konsultacje z wychowawcami i nauczycielami nt uzdolnień i zainteresowań uczniów z którymi pracują ,
-indywidualne rozmowy z uczniami o charakterze wspierającym i motywującym,
-porady i konsultacje dla rodziców.

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów:
wspierano wychowawców w opracowaniu planu wychowawczo-profilaktycznego dla danej klasy,
monitorowano realizację działań wychowawczo- profilaktycznych we współpracy z psychologiem,
wspomagano merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach,
wskazywano alternatywne sposoby realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,
udzielano porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy,
udzielano porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi,
wspierano nauczycieli w rozpoznawaniu sytuacji i warunków (w tym związanych z czynnikami środowiskowymi), które determinują to, jak uczeń funkcjonuje,
pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań.
Zadania z zakresu doradztwa zawodowego:
prowadzono rozmowy z rodzicami oraz uczniami dotyczące dalszego etapu kształcenia uczniów kończących szkołę, ich możliwości oraz wymogów stawianych wobec kandydatów,
współpraca z psychologiem Ośrodka w zakresie przygotowania dokumentacji do szkół ponadpodstawowych,
koordynowanie procesu kierowania na badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w zakresie medycyny pracy,

Pomoc materialna
realizacja Rządowego programu pomocy uczniom,, Wyprawka szkolna 2019 ”
współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego MOPS, GOPS, UMiG Skawina
Doskonalenie zawodowe:
Trening Umiejętności Społecznych,
studia podyplomowe- Pedagogika Szkolna,
studia podyplomowe- Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii,
samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii,
udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Prowadzenie dokumentacji:
prowadzenie dziennika pedagoga szkolnego,
prowadzenie dzienników zajęć specjalistycznych,
dokumentacja czynności uzupełniających,
Dodatkowe zadania:
organizacja Spotkania Noworocznego dla rodziców we współpracy z nauczycielami,
wspomaganie kiermaszy świątecznych,
promocja Ośrodka podczas kiermaszu świątecznego na Rynku w Skawinie,
lider zespołu wychowawczego,
praca w zespole „Szkolnego Ośrodka Kariery”,
współpraca z zespołem ds. bezpieczeństwa,
współpraca z zespołem ds. promcji Ośrodka w zakresie podejmowanych działań dotyczących Dni Otwartych,
prowadzenie losów zawodowych absolwentów,

Praca zdalna:
przygotowywano i umieszczano na Platformie Discord w zakładce Pedagoga Ośrodka materiały wspierające rozwój uczniów dotyczące m.in: emocji, samooceny, prowadzenia rozmów itp.
prowadzono rozmowy z uczniami na Platformie Discord na kanale głosowym „Miniporadnia Internetowa”, poprzez kontakt telefoniczny oraz inne komunikatory mające na celu eliminacje napięcia psychicznego związanego z sytuacją COVID-19, minimalizujące zachowania niepożadane, przezwyciężania trudności związanych z okresem dojrzewania, wg potrzeb uczniów zgłaszanych przez rodziców i wychowawców,
wspierano sferę społeczno-emocjonalną uczniów w zakresie przygotowywania i wysyłania zadań Bajkoterapeutycznych, radzenia sobie z emocjami, asertywności,
kontynuowano realizację innowacji pedagogicznej Aktywnie i zdrowo przez cały rok z dostosowaniem działań do sytuacji,
monitorowano uczestnictwo uczniów na zajęciach, odsyłania zadań we współpracy z wychowawcami klas,
współpraca z wychowawcami klas w zakresie bieżacych trudności wychowawczych oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów,
wsparcie wychowawców klas w zakresie redagowania opinii o uczniach,
prowadzono rozmowy z rodzicami dotyczące funkcjonowania uczniów podczas kwarantanny. Udzielano porad w zakresie pojawiąjących się trudności, świadczeń pomocowych dotyczących osób niepełnosprawnych poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, pomagano wypełniać dokumentację z tym związaną,
redagowano we współpracy z psychologiem informacje wspierające rodziców i uczniów dotyczące: Jak się uczyć w czasie pandemii?, Czas pandemii z perspektywy ucznia, Relacje w czasie pandemii, Praw i obowiązków ucznia, Jak wspierać rozwój dziecka?, Każde dziecko powinno to usłyszeć, oraz we współpracy z wychowawcami klas Bezpieczeństwa w Internecie.
we współpracy z kierownikiem ds.opieki i wychowania przeprowadzono analizę działalności wychowawczej, profilaktycznej, dydaktycznej za rok szkolny 2019/2020 na potrzeby Systemu Informacji Oświatowej,
przygotowano plan ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, opracowano ankiety dla uczniów, rodziców i wychowawców ( w systemie Google Forms), Opracowano raport z ewaluacji.
Redagowanie ankiet dla wychowawców w celu zebrania informacji w zakresie zjawiska przemocy wobec dzieci/młodzieży w domu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Opracowanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy.
udział w zeposłach wychowawczych, udział w zespole ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz oddziaływań rewalidacyjnych.
przeprowadzono akcję profilaktyczną „Światowy dzień bez tytoniu”,
koordynowania kierowanie kandydatów szkół ponadgimnazjalnych na badania z zakresu Medycyny Pracy, współpracowano z Przychodnią Medycyny Pracy „Chałupnik”,
sporządzono sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego „ARS,czyli jak dbac o miłość?”,
opracowano kartę stanowiskową pedagoga oraz zakres działań,
współpracowano z asystentami rodziny,pracownikami socjalny oraz kuratorami-wspólnie rozwiązywano napotykane trudności,
współpracowano z pracodawcami praktycznej nauki zawodu,
współpracowano z kadrą zarządząjąca Ośrodka,
praca w Zespole Ndzorującym egzamin ósmoklasisty OKE.

Wnioski do dalszej pracy:
W większości powyższe działania będą kontynuowane w roku szkolnym 2020/2021.W dalszym ciągu należy podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie właściwych postaw. Wskazana jest kontynuacja działań promujących zdrowy styl życia.
Biorąc pod uwagę sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 należy monitorować kondycję psychofizyczną uczniów (stała współpraca z wychowawcami klas oraz monitorowanie funkcjonowania uczniów przejawiających labilność emocjonalną) celem eliminacji zachowań niepożądanych.
W celu efektywniejszej współpracy z rodzicami uczniów warto zintensyfikować działania mające na celu aktywizację rodziców do realizacji zadań wychowawczych, np. poprzez atrakcyjne spotkania dla rodziców ze specjalistami. Szczegółowe propozycje zostały zawarte w strategii na rzecz edukacji rodziny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.