X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45507
Przesłano:

Plan pracy pedagoga

Plan pracy pedagoga na rok szkolny2020/2021 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, priorytety MEN na rok szkolny 2020/2021, priorytety dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021, wnioski
i rekomendacje z realizacji zadań przez pedagoga z poprzednich lat.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia:
-prowadzenie ankiet informacyjnych wśród rodziców uczniów , którzy dołączyli do klas w b. roku szkolnym dot. sytuacji rodzinnej i zdrowotnej ucznia,
-przeprowadzenie ankiet diagnostycznych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dot. diagnozy potrzeb i zagrożeń występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem czynników chroniących i czynników ryzyka,
-analiza dokumentów uczniów (teczek uczniów, orzeczeń PPP, dokumentacji medycznej itp.)
-konsultacje z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami, psychologiem, kuratorem sądowym, pracownikami OPS i in. ,
rozmowy diagnozujące z uczniami i rodzicami,
-konsultacje z nauczycielami i wychowawcami dotyczące postępów
w nauce, uzdolnień i zainteresowań uczniów z którymi pracują,
-obserwacja,
-konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz w tym: z PPP / w razie potrzeby/
-praca w zespole wychowawczym – lider.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

-prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów środowiskowych / w razie potrzeby/ szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi,
-konsultacje, rozmowy z wychowawcami klas i nauczycielami oraz rodzicami na temat doświadczanych przez nich trudności wychowawczych.
-obserwacja uczniów , analiza klasy / grupy pod kątem relacji rówieśniczych, analiza dokumentów szkolnych: monitoring frekwencji
stałe monitorowanie sytuacji ucznia pokrzywdzonego w środowisku klasy i szkoły oraz w miarę potrzeb – rodziny.
-diagnozowanie środowiska uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz wymagających szczególnej pomocy i wsparcia ze względu na dysfunkcję rodziny,
-rozmowy indywidualne z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze,
-projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów np. zawieranie kontraktów,
objęcie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego różnymi formami pomocy (np. pomoc koleżeńska, zajęcia wyrównawcze, spotkania indywidualne z pedagogiem/psychologiem)
-współpraca z różnymi instytucjami np. KPP, Sąd Rejonowy, OPS, PPP. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji

Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

-udzielanie nauczycielom porad, konsultacji dotyczących pracy
z uczniem objętym pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
-współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET) .Udział w spotkaniach zespołów,
-analiza orzeczenia - wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,
-stała współpraca ze wszystkimi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z danym uczniem, w celu wymiany informacji,
-występowanie z inicjatywą w zakresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami polegające na wspólnym analizowaniu i omawianiu przyczyn występujących trudności,
-objęcie indywidualną opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów przejawiających zachowania społecznie nieakceptowane,

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

-prowadzenie zajęć, warsztatów z zakresu profilaktyki /wg potrzeb klasy/,rozmów indywidualnych dotyczących mocnych i słabych stron, poczucia własnej wartości, asertywności, tolerancji, szacunku dla drugiej osoby, empatii, radzenia sobie ze stresem, emocji, sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych z wykorzystaniem technik negocjacji i mediacji, trudności związanych z okresem dojrzewania,
-postępowanie w sytuacjach trudnych, kryzysowych oraz umiejętności proszenia o pomoc. Ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych,
-prowadzenie zajęć z zakresu Bajkoterapii celem eliminowania napięć psychicznych,
-prowadzenie konsultacji, porad dla rodziców, uczniów, nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,
-udzielanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym, w tym kierowanie uczniów do poradni specjalistycznych/w razie potrzeb/,
-tworzenie (modyfikowanie) i realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego we współpracy z nauczycielami i innymi specjalistami,
-współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży / Urząd Miasta, CWR, KPP , Sąd Rejonowy, OPS /,
-stała współpraca z pielęgniarką szkolną,
-koordynowanie programów profilaktycznych,
-koordynowanie działań z zakresu profilaktyki,
-koordynowanie „Programu dla szkół”,
-doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki,

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

-udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych wynikających z doświadczanych niepowodzeń szkolnych, niekorzystnej sytuacji w rodzinie itp.
-rozmowy z uczniami w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie a także ich zachowania na otoczenie.
-udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
-organizowanie zajęć z uczniami w zakresie m.in.: kształtowania umiejętności interpersonalnych, sposobów rozwiązywania konfliktów i innych, w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb współpraca z KPP, Sądem Rodzinnym, OPS przypadku nie realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego i braku reakcji ze strony rodziców/prawnych opiekunów,
-udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi,
-wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze poprzez obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klas, rozmowy,
-współpraca z rodzicami w zakresie minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych : -porady i konsultacje,
-wskazywanie osób i instytucji udzielających wsparcia i pomocy specjalistycznej,
-prowadzenie poradnictwa wychowawczego dla rodziców w formie indywidualnych rozmów mających na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci ,
-udzielanie rodzicom informacji w zakresie ochrony prawnej ich samych oraz dzieci w sytuacjach zaniedbań itp.,
-wdrażanie procedur Niebieskiej Karty w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie /wg potrzeb/,
-konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych,innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, w zakresie specjalistycznej diagnozy.

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

-podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli,
-udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach,
-pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach ( rola osoby neutralnej i bezstronnej),
-udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym , z presją negatywnych wzorców,
-porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
-zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka,
-objęcie opieką uczniów wymagających pomocy,
-realizacja wewnątrzszkolnej procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie/w razie potrzeby/,

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

-konsultacje z wychowawcami i nauczycielami nt. uzdolnień i zainteresowań uczniów z którymi pracują ,
-indywidualne rozmowy z uczniami o charakterze wspierającym i motywującym,
-kierowanie uczniów na zajęcia rozwijające predyspozycje i uzdolnienia uczniów,
-współpraca z PPP w obszarze diagnozowania oraz wspierania rozwoju uczniów,w indywidualnych przypadkach postępowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w opiniach PPP,
-porady i konsultacje dla rodziców,
-pomoc uczniom zdolnym w wyborze kierunku dalszego kształcenia.

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

-współorganizowanie szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką/wg potrzeb/,
-pomoc nauczycielom w opracowaniu planu pracy wychowawczo-profilaktycznego dla klas,
-monitorowanie realizacji działań wychowawczo-profilaktyczych we współpracy z psychologiem,
-wskazywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,
-udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia,
-współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
-udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy,
-udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia,
-wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,
-udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi,
-wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu sytuacji i warunków (w tym związanychz czynnikami środowiskowymi), które determinują to, jak uczeń funkcjonuje,

Pomoc materialna
-działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy,
-współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MOPS,GOPS Caritas, instytucje samorządowe, fundacje itp.)
-realizacja Rządowego programu pomocy uczniom,, Rządowy program pomocy osobom niepełnosprawnym... ”

Doskonalenie zawodowe
Trening Umiejętności Społecznych,
studia podyplomowe Pedagogika Szkolna,
studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii,
samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii,
udział w szkoleniach, warsztatach /w zależności od potrzeb szkoły/.

Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji

prowadzenie dziennika pedagoga szkolnego,
prowadzenie dzienników zajęć specjalistycznych,
dokumentacja czynności uzupełniających,

Zadania zlecone przez dyrektora

koordynowanie zespołu wychowawczego,
praca w zespole „Szkolnego Ośrodka Kariery”,
praca w zespole ds. wychowania fizycznego i oddziaływań prozdrowotnych,
prowadzenie losów zawodowych absolwentów,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.