X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45506
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.2023 roku

mgr Aneta Sadecka

1. DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Aneta Sadecka
Nazwa placówki: Miejskie Przedszkole nr 19 w Płocku
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
2. STAŻ:
Opiekun stażu: mgr
Dyrektor placówki: mgr
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r.
3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
• Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
4. CELE ROZWOJU ZAWODOWEGO:
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
• Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
• Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
5. PLAN DZIAŁANIA
§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

2. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego

3. Publikacje własnych prac

4. Realizacja zadań dodatkowych

5. Współpraca z opiekunem stażu 1. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
• Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

2. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania
i prezentacji dorobku

3. Założenie teczki „Awans zawodowy”
4. Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.
5. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

1. Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne
2. Udział w szkoleniach w ramach WDN

3. Samokształcenie (czytanie literatury związanej z pracą nauczyciela, publikacji, artykułów i blogów o tej tematyce, obserwacja pracy innych nauczycieli)
4. Udział w dyskusjach na forach internetowych o tematyce pedagogicznej
5. Doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez tworzenie i wykorzystywanie materiałów i pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia poziomu atrakcyjności zajęć

1. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie www.edux.pl
2. Publikacja scenariuszy z wybranych wydarzeń przedszkolnych na stronach www.przedszkola.edu.pl i www.interklasa.pl

1. Prowadzenie strony internetowej przedszkola
2. Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych
3. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych:
- pasowanie, dzień chłopaka, wigilia, dzień matki, dziecka itp.
4. Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej
5. Udział w ciekawych projektach np.
„Emocje w twórczości”- cykl szkoleń psychodydaktyki twórczości
6. Uczestniczenie w programie , „Kalejdoskop wyobraźni”, prowadzenie zajęć
i zabaw na jego podstawie
7. „Kocham czytać”, realizacja programu logopedycznego

8. „Klucz do uczenia się” matematyka sensoryczna cz. I, realizacja programu rozwijającego kompetencje matematyczne

1. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu
2. Konsultacje dotyczące treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
3. Ustalenie harmonogramu i tematyki zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora
4. Ustalenie sposobu dokumentowania współpracy

5. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz omówienie ich

6. Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2020

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji
1. Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy wstępnej oraz na koniec każdego roku szkolnego, wyciągniecie wniosków do dalszej pracy na podstawie ich wyników.
2. Analiza opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych Cały okres stażu

Po otrzymaniu
2. Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci 1. Uwzględnienie wyników diagnozy przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej
2. Indywidualizacja pracy na zajęciach
3. Praca indywidualna z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności
4. Praca indywidualna z dziećmi, mającymi trudności w określonych obszarach rozwoju cały okres stażu
3. Praca z dzieckiem z trudnościami 1. Konsultacje z rodzicami w celu przedstawienia swoich spostrzeżeń i zaleceń
2. Pisanie opinii nauczyciela o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu na prośbę rodziców
3. Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej
4. Organizowanie pracy indywidualnej na podstawie opracowanego planu cały okres stażu
wg potrzeb
4. Praca z dzieckiem zdolnym 1. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich, sportowych, itp.
2. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w celu rozpoznawania zainteresowań dzieci
3. Organizowanie pracy indywidualnej na podstawie opracowanego planu cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji
1. Wykorzystywanie metod aktywizujących podczas zajęć 1. Gry dydaktyczne – gry planszowe, domino, dobieranki, memo obrazkowe, itd.
2. Zabawy integracyjne – zabawy w kole, zabawy budujące zaufanie do drugiej osoby, zabawy pomagające nawiązać kontakt z innymi dziećmi, zabawy relaksacyjne w parach, zabawy z muzyką.
3. Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – łączenie w zabawie ruchu, dotyku i muzyki. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz zaufania
do drugiej osoby.
4.Elementy Metody Dobrego Startu – zabawy rozwijające funkcje językowe i spostrzeżeniowe.
5. Zabawy paluszkowe – stosowane w celu rozwijania motoryki małej oraz jako technika integracyjna
6. Elementy muzykoterapii – eliminowanie napięć emocjonalnych oraz rozwijanie zdolności muzycznych poprzez ćwiczenia fonacyjne, oddechowe, z instrumentami, słuchanie różnych gatunków muzyki, łączenie muzyki z innymi środkami wyrazu (taniec, ruch, gest, plastyka, itp.)
7. Burza mózgów – stosowana podczas rozpoczęcia nowego tematu oraz w celu utrwalenia informacji lub rozwiązania jakiegoś problemu.
8. Metoda symulacji – przedstawianie ruchem, słowem i gestem w bezpiecznych warunkach określonych sytuacji i zachowań w celu utrwalenia zdobytej wiedzy - scenki sytuacyjne, elementy dramy
9. Eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze
10.Elementy Metody B. Strauss – wplatanie w zajęcia utworów z zakresu muzyki klasycznej oraz innych gatunków w celu rozbudzania wrażliwości muzycznej
u dzieci.
11.Bajkoterapia – wplatanie w zajęcia bajek, wierszy i opowiadań relaksacyjnych oraz pomagających w rozwiązaniu bieżących problemów dzieci (wykluczenie
z grupy, nieśmiałość, lęki, itp.) – bajki terapeutyczne
12. Metoda projektu- opracowanie i wdrożenie projektu pt. „ Od jajka do zwierzaka”, „Kwiaty w Polsce” cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji
1. Analiza wyników obserwacji pedagogicznych i diagnozy pod kątem efektywności pracy 1. Sporządzanie arkuszy samooceny oraz sprawozdań z pracy wychowawczo-dydaktycznej w danym semestrze oraz sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Wysnuwanie wniosków do dalszej pracy i wyznaczanie sobie celów
3. Analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności
i zachowania dzieci
4. Sukcesy dzieci w konkursach, olimpiadach
5. Rozmowy z rodzicami
2 razy w roku szkolnym

cały okres stażu
2. Dokonywanie autorefleksji działań edukacyjnych 1. Autorefleksja po każdym przeprowadzonym zajęciu
2. Rozmowy na temat przeprowadzanych zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli.
3. Ewaluacja zajęć przez dzieci biorące w nim udział poprzez przekazywanie informacji zwrotnej w formie: kosz i walizka, 3 buźki itp. cały okres stażu
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli 1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji
2 godziny w trakcie trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji
1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń 1. Przekazywanie informacji zdobytych podczas szkoleń innym nauczycielom
- warsztaty po szkoleniu pt. „Edufilmoterapia”
2. Dzielenie się materiałami uzyskanymi podczas szkoleń
3. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas szkoleń na zajęciach koleżeńskich
i hospitowanych cały okres stażu
kwiecień 2021
2. Dzielenie się swoimi zasobami 1. Udostępnianie innym nauczycielom pomocy dydaktycznych, plansz, ilustracji, kart pracy itp.
2. Udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
3. Udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów na temat wybranych projektów, programów i innych przedsięwzięć oraz zachęcanie do wzięcia w nich udziału.
4. Publikacja scenariuszy z wybranych wydarzeń przedszkolnych i zajęć otwartych
na stronach www.przedszkola.edu.pl i www.interklasa.pl
cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie środowiska rodzinnego wychowanków i ich problemów oraz współpraca z rodzicami 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy
2. Kontakty z rodzicami – zebrania i konsultacje indywidualne
3. Zapoznanie z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej
4. Konsultacje z innymi nauczycielami cały okres stażu
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dziecka, wynikających z problematyki środowiska rodzinnego 1. Analiza wniosków z obserwacji i diagnozy pedagogicznej w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci
2. Opracowywanie i realizacja planów pracy indywidualnej dla dzieci wymagających wsparcia oraz dla dzieci uzdolnionych
3. Stosowanie różnorodnych metod i form aktywizujących podczas pracy z dzieckiem z uwzględnieniem grupy wiekowej, różnic rozwojowych oraz zainteresowań
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. cały okres stażu
3. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym 1. Współorganizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych
2. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne placówki (według aktualnej oferty)
3. Organizacja uroczystości przedszkolnych (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Pluszowego Misia, itp.) oraz zajęć otwartych dla rodziców
cały okres stażu

wg kalendarza imprez
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i zwierząt 1. W przypadku potrzeby udzielenia dziecku lub jego rodzinie pomocy nawiązanie współpracy z: TPD, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym
2. Wspieranie akcji charytatywnych na rzecz dzieci: „Waleczna Zosia”, „Zakręć się z Kacprem i Adrianem”
3. Wspieranie schroniska dla zwierząt cały okres stażu

5. Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego, odwoływanie się do autorytetów i ogólnie akceptowanych wartości 1. Wprowadzanie w grupie ogólnych zasad i norm, egzekwowanie przestrzegania ich 2. Przeprowadzenie zajęć „Dzieci świata”
oraz innych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.
3. Prowadzenie z dziećmi zabaw relaksacyjnych oraz pozwalających na rozładowanie napięć emocjonalnych
4. Stosowanie w pracy metod bajkoterapii, muzykoterapii itd.
5. Zachęcanie dzieci do udziału w akcjach charytatywnych, np. zbiórka
na schronisko, zbiórka nakrętek, itp. cały okres stażu
czerwiec 2022
cały okres stażu

6. Edukacja prozawodowa 1. Przybliżanie dzieciom podczas zajęć edukacyjnych wybranych zawodów
2. Zapraszanie rodziców do przedszkola w celu prezentacji swojego zawodu
3. Wycieczki do różnych miejsc pracy cały okres stażu

7. Kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych 1. Zajęcia edukacyjne rozwijające wiedzę na temat naszego kraju, jego symboli oraz swojego miasta.
2. Udział w akademii z okazji 11 listopada
3. Zapoznawanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi np. ze Świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem, Narodowym Świętem Niepodległości, itp. (np. podczas zajęć edukacyjnych oraz uroczystości przedszkolnych) cały okres stażu

każdego roku
wg kalendarza świąt i uroczystości

8. Edukacja proekologiczna 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, uświadamiających dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne
2. Budzenie szacunku do zwierząt podczas spotkania z psem - ratownikiem WOPR
3. Wykorzystywanie odpadków (butelek, kartonów, papierowych rolek, itd.) do prac plastycznych. cały okres stażu

2022
w zależnosci od tematyki pracy plastycznej
9. Edukacja prozdrowotna 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia
2. Uświadamianie dzieciom szkodliwych skutków zbyt częstego korzystanie
z telewizora, telefonu lub komputera
3. Codzienne prowadzenie zajęć ruchowych Styczeń 2021

2022

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji
1. Zastosowanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego :
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.z 2018 r. poz. 967) - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

2.Napisanie planu rozwoju zawodowego
3. Napisanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2020

Każde półrocze i na koniec danego roku szkolnego
2. Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela 1. Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. 2017 poz. 1646 (z późniejszymi zmianami)
2. Wnikliwa analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (z późniejszymi zmianami)
3.Wnikliwa analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
4. Prawidłowa dokumentacja w dzienniku zajęć
5. Opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej
6. Prowadzenie obserwacji dzieci 3, 4 i 5 letnich i wypełnianie arkuszy obserwacji Cały okres stażu

3. Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola Analiza takich dokumentów jak:
1. Ustawa z dnia 07.09.1991r. O systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)
• poznanie zasad funkcjonowania systemu oświaty
• analiza kompetencji organów działających w przedszkolu
2. Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (z późniejszymi zmianami)
3. Statut Miejskiego Przedszkola nr 19 w Płocku
4. Koncepcja przedszkola i jej modyfikacje Wrzesień, październik 2020
4. Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem Upowszechnianie praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka (Dz.U.1991.120.526 z późniejszymi zmianami) oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245) cały okres stażu
5. Aktualizowanie znajomości przepisów regulujących pracę przedszkola 1. Systematyczne śledzenie zmian zachodzących w prawie
2. Śledzenie literatury fachowej
3. Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji
1. Wykorzystanie komputera i innych narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej 1. Korzystanie z tablicy multimedialnej podczas zajęć dydaktycznych
2. Tworzenie prezentacji multimedialnych dla dzieci o określonej tematyce (np. prezentacja pt. „Zwierzęta na wsi”)
3. Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej tabletu i laptopa w celu wzbogacania zajęć (odtwarzanie muzyki, filmów edukacyjnych, dźwięków, itp.)
4. Opracowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy itp.
5. Przygotowywanie i obróbka graficzna plakatów, informacji, zaproszeń, ogłoszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań
6. Korzystanie z ciekawych stron , blogów i portali na temat edukacji przedszkolnej
7. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową: portale, blogi
8. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera, tabletu, smartofona i związanych z tym aplikacji
9. Praca zdalna: przygotowywanie treści programowej przekazywanej on- line (program Zoom) lub poprzez stronę internetową przedszkola, kontakt mailowy i telefoniczny z rodzicami. Wg potrzeb

W przypadku zarządzenia władz państwowych
2. Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego
1. Napisanie planu rozwoju zawodowego

2.Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu

3. Sporządzenie planów pracy, sprawozdań z pracy dydaktyczno-wychowawczej, arkuszy ewaluacyjnych, itp. w wersji elektronicznej
4. Prowadzenie strony internetowej przedszkola (umieszczanie zdjęć, zamierzeń, dydaktyczno- wychowawczych, ogłoszeń, plakatów, itp.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.