X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45545
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż : mgr Agnieszka XXXXX

Nazwa i adres placówki:

Dyrektor placówki: mgr Karolina XXXXX

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2020 r.

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data zakończenia stażu: 02.06.2023 r.

CEL GŁÓWNY:

✔ Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

✔ Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu oraz metod pracy;
✔ Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki;
✔ Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej;
✔ Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

PODSTAWY PRAWNE:

✔ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r.; poz. 967 i 2245 oraz z 2019r.; poz. 730 i 1287)
✔ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.; poz. 1574)
✔ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r.; poz. 1650)

§ 8 ust. 3 pkt. 1

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy. 1. Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego: rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy.

2. Tworzenie własnego warsztatu pracy, gromadzenie i wykorzystywanie materiałów dydaktycznych do zajęć, dekoracji sali.
Zaświadczenia, dyplomy

Karty pracy, pomoce dydaktyczne, materiały, maty do kodowania i inne W czasie trwania stażu
2. Wykorzystywanie
aktywizujących metod
i form pracy z dziećmi.
1. Stosowanie metod aktywizujących w celu przyswajania wiedzy przez dzieci. Wybrane scenariusze zajęć W czasie trwania stażu
3. Organizowanie
warsztatu pracy
przy użyciu techniki
komputerowej.
1. Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych.

2. Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu: projektor, tablica multimedialna, odtwarzacz CD i DVD, aparat cyfrowy.

3. Rozwijanie u dzieci zdolności tanecznych, muzycznych, plastycznych, recytatorskich poprzez udział w uroczystościach, przedstawieniach, konkursach, przeglądach teatralnych, prezentacjach tanecznych.
Dokumentacja przedszkolna
Zdjęcia
Zdjęcia, zaproszenia, podziękowania Na bieżąco
Wg potrzeb
Wg harmonogramu

4. Wykonywanie czynności dodatkowych.
1. Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

2. Współprowadzenie strony internetowej przedszkola oraz profilu placówki na platformie Facebook. Kronika Przedszkolna

Zdjęcia, relacje, fotorelacje

W trakcie stażu
5. Nauczanie zdalne.
1. Wykorzystanie komputera i Internetu w celu przekazania wiedzy wychowankom w okresie pandemii za pomocą platformy edukacyjnej. Artykuły, scenariusze, W trakcie stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

Zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Współpraca wewnątrzprzedsz-kolna.
1. Wymiana doświadczeń, rozwiązań pedagogicznych w ramach udziału w otwartych zajęciach koleżeńskich.

2. Współpraca w ramach organizacji uroczystości, wycieczek, imprez przedszkolnych.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty i kontraktowego.

Scenariusze zajęć koleżeńskich, notatki własne, zdjęcia

W czasie trwania stażu
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami. 1. Udział w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli oraz zorganizowanie szkoleń w ramach spotkań WDN.

Referaty, materiały
Wg harmonogramu
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1. Publikacja planu rozwoju oraz innych dokonań
pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie ich innym nauczycielom. Zaświadczenia, publikacje dostępne w portalach internetowych
Na bieżąco

§ 8 ust. 3 pkt. 3

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Bieżące i systematyczne diagnozowanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz zdolności dzieci. 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

2. Diagnozowanie dzieci oraz pomoc w rozpoznawaniu trudności w zakresie udzielanej w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Kierowanie dzieci na diagnozę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych poprzez rozmowy indywidualne, organizowane spotkania ze specjalistami na terenie placówki.

Arkusze obserwacji, dokumentacja pracy z dzieckiem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
scenariusze zajęć
Cały okres stażu
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym, promowanie przedszkola. 1. Organizowanie wyjazdów, wycieczek edukacyjnych.

2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

3. Zapraszanie do współpracy nowych, a także podtrzymywanie i urozmaicanie współpracy
ze stałymi instytucjami.
4. Promowanie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez udział w różnego typu przedsięwzięciach, konkursach, projektach, itp.
5. Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola
oraz na stronie internetowej i portalu Facebook.

Adnotacje w dzienniku, wycinki z prasy lokalnej, strona internetowa, zaświadczenia, dyplomy
Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIALAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
1. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej. Innowacja, ewaluacja innowacji Rok szkolny 2021/2022

§ 8 ust. 3 pkt. 4b

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZACEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

Zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
1. Przestrzeganie procedur związanych z awansem zawodowym, pomoc podczas opracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywania się ze swoich obowiązków opiekuna stażu.

2. Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela pełniącego staż.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela pełniącego staż.

Potwierdzenie współpracy z nauczycielem stażystą

W czasie trwania stażu
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych. 1. Zapoznanie praktykantki z dokumentacją dotyczącą pracy nauczyciela oraz dokumentami regulującymi pracę przedszkola.

2. Angażowanie praktykantki do czynnego uczestniczenia w zajęciach.

3. Obserwacja, opiniowanie, dokonywanie oceny zakończonej praktyki.

Potwierdzenie Dyrektora przedszkola

W czasie trwania stażu
Opracowała: ........................................
Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
Miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.