X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45501
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

nauczyciela mianowanego
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Miastku
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Rosicz-Szweda
Nauczany przedmiot: język polski
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku
Dyrektor szkoły: mgr JW
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2020r

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły

WSTĘP

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę dydaktyczną w szkole.

Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem
oraz okazją do autorefleksji i zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.
Uważam, że moja praca zgodna z niniejszym planem podniesie moje umiejętności
i wiadomości, a przede wszystkim przyniesie korzyści uczniom.
Moje celowe działania będą również zmierzać do podnoszenia jakości pracy szkoły
oraz wspierania rozwoju zawodowego innych nauczycieli.

Plan został opracowany w oparciu o:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm).

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne).
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności poprzez udział w różnych szkoleniach online i innych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy (przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy itp.).
Śledzenie literatury fachowej, korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej oraz portali internetowych.
Cały okres stażu
2. Stosowanie technologii komputerowej
do organizowania warsztatu pracy. Opracowanie wszystkich dokumentów, materiałów związanych z awansem zawodowym.

Tworzenie własnego warsztatu pracy – opracowanie różnych dokumentów oraz pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej – pomocy dydaktycznych, kart pracy np.
Wykorzystanie programów multimedialnych np.: Lekcjotek@ oraz Internetu
do prowadzenia zajęć dydaktycznych, np.: pisupisu.pl, dyktanda.net, wolnelektury.pl
Wrzesień 2020

Cały okres stażu

3. Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań. Stosowanie nowoczesnych metod, diagnozowanie możliwości ucznia, prowadzenie samooceny.
Badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące np.: z wydawnictwa Nowa Era. Wrzesień – Październik 2020

Maj - Czerwiec 2021

4. Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności
do doskonalenia warsztatu pracy.

Udział we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia.
Doskonalenie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności poprzez udział w różnych szkoleniach online i innych.
Kurs online OPERON
- Nauczanie zdalne – wartościowe wsparcie czy konieczność?,
- Mów, czytaj, wygłaszaj... Kurs emisji głosu dla nauczycieli,
- Panuję nad wszystkim. Efektywna organizacja pracy własnej nauczyciela,
- O kryzysie, reakcjach kryzysowych i profilaktyce załamań psychicznych dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie pandemii,
- Logodydaktyka w szkole – innowacyjna koncepcja wychowania i kształcenia
Cały okres stażu

Wrzesień 2020

Listopad 2020

Grudzień 2020

5. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się
Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami: burza mózgów, dyskusja panelowa, drzewko decyzyjne, metoda projektu, gry dydaktyczne, stacje zadaniowe, ...

Zaplanowanie i realizacja z uczniami: projektu edukacyjnego.

Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w dziedzinie języka polskiego.
Przygotowywanie gazetek o tematyce polonistycznej.
Cały okres stażu,na większości lekcji

1 projekt edukacyjny w każdym roku stażu

Cały okres stażu

6. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera.
Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz, diagnoz.

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy oraz pracy zdalnej

Systematyczne korzystanie z dziennika elektronicznego LIBRUS, komunikacja interpersonalna poprzez pocztę elektroniczną i system LIBRUS z rodzicami i innymi nauczycielami.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, Dysku Google, Facebook, Google Meet, Zoom, Skype, korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów, smartfonów Cały okres stażu

W sytuacji zawieszenia zajęć

W razie potrzeby

Na bieżąco

7. Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.
Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.

Korzystanie z tablicy interaktywnej, autorskich prezentacji multimedialnych,
filmów na języku polskim, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji z języka polskiego. Na bieżąco

8. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno-polonistycznej i gromadzenie informacji tematycznych.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e-booków.
Poznawanie przepisów prawa oświatowego przez Internet. Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej poprzez udział w różnych szkoleniach online.

Opracowanie i przesyłanie do umieszczania artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły.
Na bieżąco

Zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

1. Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli
Opracowanie scenariusza zajęć
Ustalenie terminu zajęć otwartych
Prowadzenie zajęć
Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć
1 godzina w każdym roku stażu

Kwiecień - Maj

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy

Opublikowanie na portalu internetowym edux.pl. planu pracy.
Upowszechnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych. Udostępnianie wybranych scenariuszy.

Przeprowadzanie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów.
Październik 2020

Grudzień 2020,2021,2022,2023

3. Współpraca wewnątrzszkolna i pozaszkolna Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, wychowawczych, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i komisjach szkolnych.

Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych.
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Współpraca i konsultacje z pedagogiem, psychologiem oraz PPP.
Współpraca z nauczycielami uczącymi w innych placówkach Według harmonogramu zespołu

Zgodnie z planem pracy

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego. Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły. Udział w serwisach edukacyjnych i oświatowych np. forum oświatowe, Facebook, do wymiany poglądów związanych z prawem oświatowym i nauką języka polskiego. Czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołu n-li języka polskiego poprzez opracowywanie wspólnie z jego członkami rocznego planu pracy.
Okres stażu

5. Prowadzenie warsztatów z nauczycielami języka polskiego
Udział w kursie: Uczyć czytania przez zabawę
Przeczytanie dostępnej literatury. Przygotowanie scenariusza zajęć. Prowadzenie zajęć z nauczycielami: praktyczne wykorzystanie zabaw, przygotowanie własnych pomysłów.
Dyskusja, ewaluacja zajęć.
Opublikowanie materiałów na stronie szkoły do wykorzystania przez rodziców i uczniów.
Listopad 2020

Marzec 2021

Maj 2021

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu pięknego czytania i innych.

Przygotowywanie inscenizacji z okazji „Dnia Patrona” Zgodnie z harmonogramem konkursów

Luty 2021-2022

2. Akcje i zbiórki charytatywne. Udział w zbiórce nakrętek na cel charytatywny.
Udział w akcjach zbiórki funduszy na cele charytatywne np. Góra Grosza.
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

Zbiórka charytatywna dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka „OGNISKO” w Chojnicach.
(89-600, Chojnice ul. Kasprzaka 8
Tel.: 515 123 894, Email: alinka0421@wp.pl)
Według harmonogramu

Październik – Grudzień każdego roku

3. Rozwój czytelnictwa. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Zaangażowanie przedstawicieli uczniów klas IV i V do głośnego czytania dzieciom z I etapu kształcenia.

Systematyczna współpraca z biblioteką szkolną, Biblioteką Publiczną w Miastku, Biblioteka Pedagogiczną w Miastku.
Według harmonogramu akcji

Cały okres stażu

4. Prowadzenie kół przedmiotowych. Opracowanie programu i wdrożenie koła polonistyczno-teatralnego
dla uczniów klasy V

Monitorowanie aktywności i uczęszczania uczniów
Wrzesień 2020

Rok szkolny 2020/2021 i dalsze

5. Współpraca z specjalistami i instytucjami ds. nieletnich. Systematyczna współpraca z pedagogiem i innymi specjalistami szkoły (rozmowy nt. uczniów z problemami).
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Kontakt z Sądem Rodzinnym poprzez pisanie informacji o uczniach.
Cały okres stażu

W razie zaistniałych potrzeb

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

1. Innowacja pedagogiczna metodyczna

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej metodycznej dla klas IV – Książka - mój przyjaciel
Opracowanie innowacji.
Zgłoszenie na radzie pedagogicznej.
Realizacja innowacji na zajęciach dodatkowych.

Ewaluacja programu: ankiety dotyczące aktywności czytelniczej uczniów, rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, rozmowy z rodzicami. Wrzesień 2020

Rok szkolny 20/21
21/22
22/23

Maj 2023r

§ 8 ust. 3 pkt 4b
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela –doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

Lp.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich.. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Pełnienie funkcji praktyk pedagogicznych. W razie potrzeby
2. Uzyskanie Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Kurs Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Rok szkolny 2021/2022

Niniejszy plan ma charakter otwarty, za zgodą Dyrektora Szkoły, możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała:

Zatwierdzam do realizacji

............................... ................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.