X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45422
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pracę zawodową na stanowisku nauczyciela rozpoczęłam w październiku 2006r., objęłam stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach, oddziale w Zawidowicach.
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna ze sztuką. Ukończyłam również studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej oraz z plastyki. Uzyskane kwalifikacje uprawniają mnie do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela klas I-III oraz nauczyciela plastyki w klasach IV-VIII.
We wrześniu 2006r. rozpoczęłam pracę w oddziale Publicznego Przedszkola w Lenartowicach w oddziale w Rokutowie oraz objęłam na zastępstwie stanowisko nauczyciela plastyki w klasach IV-VI.
Z dniem 01.09.2016r. rozpoczęłam staż umożliwiający mi ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 01.10.2017r. przeszłam na zwolnienie lekarskie w ciąży, które z dniem 15.02.2018r. przeszło w urlop macierzyński i rodzicielski. Z dniem 04.04.2019r. objęłam stanowisko nauczyciela świetlicy. Od 01.09.2019r. pracuję jako wychowawca w Publicznym Przedszkolu w Rokutowie.
Praca i działania podjęte w ramach realizacji stażu wzbogaciły moje doświadczenia i poszerzyły wiedzę na temat pracy z dziećmi o różnych potrzebach. Starałam się wspomóc rozwój dzieci zarówno młodszych, jak i starszych, zdolnych jak i mających problemy w nauce. Wypełniając obowiązki pracy nauczyciela starałam się podnosić jakość mojej pracy, a co za tym idzie również jakość pracy placówki.

OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Analiza wymagań związanych z awansem zawodowym.
We wrześniu 2016 r. zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, wymaganą dla uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Przeanalizowałam rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 i zawarte tam wymagania (Dz. U. z 2013, poz. 393). Na podstawie rozporządzenia sformułowałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu. Opracowałam plan rozwoju zawodowego w oparciu o zamieszczone w rozporządzeniu wymagania. W trakcie stażu dokonałam analizy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) oraz w kolejnych latach: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 r. poz.1574) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. poz. 1650).
Gromadziłam dokumentację i materiały potwierdzające działania w ramach awansu zawodowego. Przez okres stażu systematycznie przygotowywałam opisy i analizę podjętych działań.
Efekty podjętych działań:
- Sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego.
- Poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego.
- Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
- Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.

2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia.
Przez cały okres pracy wzbogacałam swój warsztat pracy poszerzając wiedzę, zdobywając nowe umiejętności, umożliwiające lepsze kierowanie procesem wychowawczo-dydaktycznym. Korzystałam z literatury fachowej, portali internetowych oraz czasopism.
Wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach rozwoju zawodowego jest obowiązkiem nauczyciela. Jestem nauczycielem otwartym na nowości, dlatego w trakcie stażu chętnie uczestniczyłam w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy wychowawcy przedszkola, świetlicy i nauczyciela plastyki. Wpłynęły także na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Zdobytą wiedzę z powodzeniem wykorzystywałam w planowaniu i prowadzeniu zajęć przedszkolnych świetlicowych i lekcji plastyki. Kierując się własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami placówki doskonaliłam swoje umiejętności poprzez udział w:
- warsztatach metodycznych,
- radach pedagogicznych i szkoleniowych,
- kursach,
-szkoleniach,
- konferencjach,
-webinariach.
Podczas stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
- ,,Ok zeszyt jako sposób na podniesienie jakości uczenia się uczniów i budowania partnerstwa w szkole”, 04.04.2017, CEO.
- ,,Rozmowy i zabawy inspirowane planszami Kocham przedszkole” 11.04.2017, WSiP.
- ,,Pierwsza pomoc” ZSP w Lenartowicach.
- ,,Szkolenie dla dyrektorów oraz pracowników placówek dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”, 26.04.2017, KPP.
- ,,Diagnoza przedszkolna a zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego” 15.09.2017, WSiP.
- ,,Nowa podstawa, nowe wyzwania” 21.03.2017, WSiP.
- ,,Od matematyki do przedsiębiorczości – rozwijanie kluczowych kompetencji u dzieci w wieku przedszkolnym” 27.02.2020, PWN.
- ,,Wdrażanie podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem jej realizacji”, 03.04.2017, Master Metodyka.
- ,,Multimedia w szkole” 15.03.2017, Fundacja Akces.
- ,,Zapobieganie zakażeniom w żłobkach i przedszkolach” 22.10.2016, Medilab.
- ,,Smog – projekt edukacyjny dla dzieci”, 01.12.2016, Fundacja EkoRozwoju.
- ,,Awans zawodowy nauczyciela – dla kończących staż na dyplomowanego”, 07.05.2020r., OCDN.
- ,,Przedszkolak w świecie kodowania” ORKE.
- ,,Powrót dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w maju 2020: warunki, procedury, porady.”, OSKKO, 07.05.2020 r.
- ,,Przedszkolna rzeczywistość po 6 maja 2020...” 13.05.2020, Nowa Era.
- ,,Zmiany w organizacji systemu oświaty do wdrożenia w nowym roku szkolnym 2019/2020”, 15.10.2019, szkolenie online, ZSP w Lenartowicach.
- ,,Praca z uczniem z zespołem Aspergera i Autyzmem”, 15.10.2019, szkolenie online, ZSP w Lenartowicach.
- ,,Instrukcja alarmowa. Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej”, 07.10.2019 szkolenie online ZSP w Lenartowicach.
- ,,Ochrona danych osobowych. Szkolenie Rodo”, 10.2019 ZSP w Lenartowicach.
- ,,Jak wykorzystać doświadczenie edukacji zdalnej?” 16.05.2020, Centrum Edukacji Obywatelskiej.
- ,,Wychowawca, czyli kto?”, 02.06.2020, Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
- ,,Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku” 08.06.2020, OKE, 09.06.2020.
- ,,W tym szaleństwie jest metoda, czyli warsztat pracy nauczyciela przedszkola”, 23.07.2020, MAC.
- ,,Autoanaliza inaczej, czyli jakiego nauczyciela widzisz w lustrze, a jakiego chciałabyś zobaczyć?”, MAC.
- ,,Mam czas na to, na co naprawdę chcę go mieć, czyli zarządzanie czasem”, 11.08.2020, MAC.
- ,,Segregator mocy, czyli jak prowadzić dokumentację?”, 11.09.2020, MAC.
- ,,Obsługa Microsoft Teams”, 08.2020, ZSP w Lenartowicach.
- ,,Obsługa e-dziennika”, 04.2019, ZSP w Lenartowicach.
- ,,Wychowanie to przykład i miłość – więcej nic. Friedrich Froebel. Pedagogika freblowska w teorii i praktyce”, 02.06.2017, ZSP Lenartowice.
- ,,Blaski i cienie wolontariatu towarzyszącego – grupa wiekowa: seniorzy”, 22.04.2017, ZSP Lenartowice.
- ,,Humanistyka w Internecie” 17.03.2017, ZSP Lenartowice.
- ,,Współczesny poradnik wychowania. Niezbędny drogowskaz czy droga na skróty?”
- ,,Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym”.
- ,,Uczeń autystyczny w systemie edukacji”, ORKE.
- ,,Warsztaty teatralne dla nauczycieli” 24.02. i 02.03.2020, Dom Kultury w Pleszewie.
- ,,Kleksodźwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensomotoryczne”, warsztaty metodyczne, 28.10.2019 NODN Metris.
- ,,Starszaki razem w grupie. Radości i wyzwania w pracy z grupą mieszaną” 20.02.2020r., PWN.
- ,,Stresu nie da się zdezynfekować”, Nowa Era, 09.04.2020.
- ,,Jak budować dobre relacje? Rozwój umiejętności społecznych: empatii i krytycznego myślenia”, 28.11.2019, PWN.
- ,,Sensodydaktyka w przedszkolu”, 04.04.2019. MAC Edukacja.
- ,,Jak wychować mola książkowego?” MAC Edukacja.
- ,,Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami” 23.11.2017, MAC Edukacja.
- ,,Jak rozwijać umiejętności komunikowania się u przedszkolaków?”, 20.02.2020 PWN.
- ,,ABC programowania – całościowy rozwój dziecka a nowoczesne rozwiązania”, 13.02.2020 ORKE.
W pozyskiwaniu nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań pomogło mi również studiowanie literatury fachowej, były to m.in.:
Bartnicka-Kierylak A.; Świtaj-Wirtek K. ,,Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii”, PWN 2017
Daszyńska M. ,,Techniki graficzne powielane i odbijane”, WSiP 1992
Galewska-Kustra M., Szwajkowscy E. i W. ,,Wierszyki ćwiczące języki”, Nasza Księgarnia 2016
Gispert C. ,,Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych”, Wydawnictwo Jedność, 2014
Jąder-Taboł M. ,,Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi”, Impuls 2018
Łapot-Dzierwa K. ,,Techniki plastyczne w pracy z dziećmi”, CEBP 2018
Mazan M. ,,Bajki terapeutyczne”, PWN 2017
Nicholson S. ,,Wielka księga prac plastycznych” CED 2007
Praca zbiorowa ,,Bajkoterapia, czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych”, Nasza Księgarnia 2015
Papugowa W. ,,Przedszkolak”, CEBP, 2018 .
Na bieżąco śledziłam publikacje ,,Nauczycielka Przedszkola”, ,,Mały Artysta”, ,,Bliżej Przedszkola”. Czerpałam z nich inspiracje na ciekawe zajęcia.
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Jako członek Rady Pedagogicznej miałem możliwość tworzenia prawa poprzez uchwalane uchwały i opiniowanie niezbędnych zadań szkoły.
Pewną formą doskonalenia zawodowego był udział w zajęciach otwartych, prowadzonych przez innych nauczycieli. Udział w tych zajęciach przyniósł mi wiele korzyści, mogłam przyjrzeć się pracy niejednokrotnie bardziej doświadczonych koleżanek, pozyskać nowe umiejętności. Korzystałam z ich pomysłów i rozwiązań w prowadzonych przeze mnie zajęciach.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Wykorzystywałam ciekawe rozwiązania i pomysły na prace z dziećmi.
- Wzbogaciłam swoją wiedzę i zdobyłam nowe umiejętności.
- Doskonaliłam własny warsztat pracy, pogłębiałam zainteresowania.
- Posiadłam wiedzę niezbędną w skutecznym planowaniu swoich działań.
- Przeanalizowałam sytuacje trudne w pracy nauczyciela, poznałam skuteczne techniki pracy z pojedynczym uczniem i grupą.
- Stosowałam różnorodne metod pracy, wpływające korzystnie na aktywność twórczą dziecka/ucznia.

Efekty wynikające z podjętych działań dla przedszkola i szkoły:
- wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola i szkoły;
- usprawnienie realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych;
- lepsza organizacja warsztatu pracy i odpowiedni dobór metod pracy;
- bardziej efektywna praca z podopiecznym.

3. Pełnienie dodatkowych funkcji powierzonych przez dyrektora.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Współpracowałam z organami przedszkola i szkoły tj. z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną i szkolną (miesięczne plany wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze, plany wynikowe, wpisy do dzienników). Dzieci przedszkolne miały założone teczki obserwacji, na podstawie których diagnozowałam dzieci i dokonywałam Oceny Gotowości Szkolnej oraz Oceny Psychoruchowego Rozwoju Dziecka. Pisałam protokoły z rad pedagogicznych. Prowadziłam internetową kronikę przedszkolną – blog Publicznego Przedszkola w Rokutowie. Pracując w zespole nauczycieli wychowania przedszkolnego współopracowałam plan wychowawczy, profilaktyczny oraz Statut Przedszkola. Byłam członkiem komisji rekrutacyjnej naszego przedszkola oraz członkiem komisji na egzaminie ósmoklasisty. Jestem liderem zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zostałam przewodniczącym zespołu ,,Do spraw uruchamiania przedszkola”, na podstawie wytycznym MEN i GIS oraz odbytych szkoleń opracowałam ,,Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach” oraz Regulamin Publicznego Przedszkola w Lenartowiach.
Sprawowałam opiekę nad projektami edukacyjnymi: ,,Alarm smogowy”, ,,Wiosną, latem, jesienią i zimą bawimy się sztuką ze swoją rodziną”, ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, ,,Kreatywne Prace Plastyczne”, ,,Z Marią Konopnicką w świecie emocji”, ,,Szkoła do hymnu”. Byłam koordynatorem przedszkolnym programów ,,Mamo, tato, co Wy na to?”, ,,Czyste powietrze wokół nas”, ,,Pleszewska Państwowa Straż Pożarna w Szkołach Powiatu Pleszewskiego – Bądźmy bezpieczni”.
Podczas stażu piastowałam opiekę nad plastycznym wizerunkiem szkoły, przedszkola i pracowni artystycznej. Projektowałam i urządzałam kąciki tematyczne w przedszkolu. Na bieżąco przygotowywałam gazetki tematyczne. Aktualizowałam tablice przedszkolne, tworząc galerię prac podopiecznych.
Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych jest istotnym zadaniem nauczyciela plastyki. Mając na uwadze estetyczno-plastyczną oprawę uroczystości szkolnych, dbałam o ich właściwy wygląd. Do moich zadań, jako nauczyciela plastyki należało wykonanie napisów, dekoracji tematycznie związanej z uroczystością. W tym zakresie ściśle współpracowałam z nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość szkolną Współuczestnicząc w realizacji zadania, zapoznawałam się ze scenariuszem, a następnie wykonywałam elementy scenografii.
Projektowałam scenografię na uroczystości przedszkolne i szkolne:
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka,
- Święto Rodziny,
- pasowanie na przedszkolaka,
- balik karnawałowy,
- Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas III, 2018/2019;
- Konkurs Recytatorski Wiersze Janowa Pawła II ; 2018/2019
- Międzyszkolny Konkurs ,,Magia Książki Zamknięta w ...Lapbooku” 2018/2019
- spotkanie integracyjne przedszkolaków z wszystkich oddziałów Publicznego Przedszkola w Lenartowicach,
- Jasełka dla Koła Gospodyń z gminy Pleszew,
- Jasełka dla społeczności przedszkolnej.
Ważnym elementem w pracy nauczyciela plastyki jest prezentacja dorobku plastycznego uczniów, czyli zorganizowanie wystaw szkolnych. Zauważyłam że eksponowanie prac uczniów, szczególnie tych z mniejszymi zdolnościami plastycznymi jest dla nich bardzo ważne, często z niedowierzaniem, ale i radością patrzyli, że ich praca również jest wyeksponowana.
W roku szkolnym 2016/2017 pełniłam rolę lidera zespołu zadaniowego ewaluacji wewnętrznej przedszkola. Przedmiotem ewaluacji było wymaganie: Dzieci są aktywne. Do moich zadań należało sporządzenie planu ewaluacji, pytań kluczowych i rozdysponowanie poszczególnych zagadnień członkom zespołu. Ułożyłyśmy harmonogram działań ewaluacyjnych, uwzględniając szczegółowe zadania i formy ich realizacji w etapach przygotowawczym, badawczym i analitycznym. Jako narzędzia zostały wybrane ankiety dla rodziców i nauczycieli oraz obserwacja dzieci. Za pomocą powyższych narzędzi chciałyśmy uzyskać odpowiedzi na pytania:
1. Czy dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i czy chętnie w nich uczestniczą?
2.Czy nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności?
3. Czy dzieci są wdrażane do samodzielności?
4. Czy uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej?
Celem ewaluacji było określenie poziomu i rodzaju aktywności dzieci, pozyskanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem aktywności oraz rozwijanie aktywności własnej dzieci, jak i również zdobycie informacji o stworzeniu przez nauczycieli warunków sprzyjających podejmowaniu przez dzieci różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju. Moim obowiązkiem było podsumowanie osiągniętych wyników i sporządzenie raportu końcowego.
Na podstawie przeprowadzonych badań (ankiet i analizy dokumentów) wysunęłam następujące wnioski:
1. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole.
2. Przedszkolaki wykazują aktywność w zakresie swobodnej zabawy, samoobsługi oraz podejmowania działań z własnej inicjatywy.
3. Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy i stwarzają warunki do rozwoju aktywności dzieci.
4. Dzieci są wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.
5. Przedszkolaki chętnie chodzą do przedszkola i okazują zadowolenie z zabaw i zajęć.
6. Nabyte przez dzieci umiejętności sprzyjają pokonywaniu barier nieśmiałości, przedszkolaki nabierają pewności siebie i samodzielności.
Na podstawie powyższych wniosków opracowałyśmy kierunki dalszych działań:
1.W dalszym ciągu należy stosować aktywizujące metody pracy, poszerzać ich krąg o nowe osiągnięcia pedagogiczne.
2. Stwarzać sytuacje do samodzielnych działań w różnych sytuacjach, zwracając uwagę na możliwości i wiek dziecka.
3. Tworzyć w miarę możliwości nowe kąciki tematyczne, wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
4. Współpracować z rodzicami w zakresie wdrażania do podejmowania różnorodnych aktywności przez dzieci w celu ich własnego rozwoju.
W roku szkolnym 2019/2020 przedmiotem ewaluacji było wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Celem ewaluowanego przedsięwzięcia było pozyskanie użytecznych informacji, na temat ofert zajęć i działań podejmowanych przez przedszkole w celu promowania wartości wychowania przedszkolnego oraz sprawdzenie czy wyżej wymienione działania znane są w środowisku lokalnym. Wraz z koleżanką za pomocą ankiet dla rodziców i nauczycieli oraz analizy dokumentów próbowałyśmy znaleźć odpowiedź na pytania kluczowe:
1. W jaki sposób nauczyciele prezentują i upowszechniają wartość wychowania przedszkolnego?
2. Czy dzieci chętnie angażują się (i czerpią z tego radość) w działania promocyjne podejmowane przez nauczycieli?
3. Jakie działania przedszkola, według rodziców, mają największy wpływ na promowanie wartości wychowania przedszkolnego?
4. Czy podejmowane działania przynoszą zamierzony efekt? (promują wartość wychowania przedszkolnego?
5. Jakie inne działania będą mile widziane przez rodziców?
6. W jaki sposób placówka informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez siebie działań?
7. Czy obecny sposób przekazywania informacji jest wystarczający?
8. W jaki sposób jest postrzegane Publiczne Przedszkole w Lenartowicach wraz z oddziałami w środowisku lokalnym?
Na podstawie wyników badań stwierdziłyśmy, że:
1. Przedszkole cieszy się dobra opinią w środowisku lokalnym, a rodzice są z niego zadowoleni.
2. Przedszkole podejmuje szereg różnorodnych działań promujących swoją ofertę edukacyjną i istotę wychowania.
3. Prowadzone przez wychowawców blogi przedszkolne są wizytówką działań przedszkola. 4. Osiągnięcia przedszkola i dzieci są promowane w środowisku lokalnym.
Wnioski z ewaluacji wewnętrznej:
Do mocnych stron przedszkola należą:
• Rodzice mają zaufanie do naszych pracowników.
• Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.
• Rodzice są zadowoleni z dotychczas stosowanego sposobu przekazywania informacji.
• Rodzice są zorientowani w działaniach podejmowanych przez przedszkole.
Do słabych stron przedszkola należą :
• Publikowanie w mediach lokalnych informacji o naszej placówce.
Zalecenia:
• Kontynuować podejmowane działania mające na celu promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.
• Upowszechniać informacje o placówce w mediach lokalnych.
• Utrzymać dotychczasowy poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Praca w zespołach rozwinęła moje zdolności organizacyjne.
- Podniosłam jakość własnej pracy.
- Praca, którą wykonywałam dawała mi satysfakcję, wymagała ode mnie zaangażowania, wzmożenia wysiłku.
- Poznałam ciekawych ludzi, nowe sytuacje motywowały mnie do dalszej pracy.
- Satysfakcja z pochwał od innych nauczycieli dotycząca poziomu prac uczniów i wystroju szkoły.
Efekty wynikające z podjętych działań dla szkoły i przedszkola:
- uaktualnione na bieżąco dokumenty przedszkolne i szkolne;
- podniesienie jakości pracy placówki;
- promowanie przedszkola w środowisku lokalnym;
- podejmowanie działań zmierzających do podniesienia jakości pracy przedszkola, wynikających z raportu ewaluacji.
4. Współpraca z rodzicami
Współpracowałam z rodzicami na wielu poziomach. Właściwe stosunki z rodzicami są ważnym zadaniem, pomagającym podnieść poziom pracy szkoły czy przedszkola. Prowadziłam spotkania grupowe, które dotyczyły pracy placówki oraz różnorodnych bieżących spraw. Podczas zebrań prowadzona była pedagogizacja rodziców dotycząca m.in. adaptacji dziecka w przedszkolu, zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Często prowadziłam konsultacje indywidualne dla rodziców, z częstotliwością odpowiednią do potrzeb. Na tablicy ogłoszeń zamieszczałam informacje o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych. Na bieżąco organizowałam wystawy prac dzieci i uczniów, wykonywanych podczas zajęć, dzięki czemu rodzice na bieżąco mogli obserwować rozwój manualny swoich pociech.
Istotnym elementem współpracy z rodzicami było zaangażowanie ich w życie przedszkola. Wymienić tutaj można choćby pomoc przy organizacji imprez przedszkolnych (poczęstunek, stroje), czy pozyskiwanie sponsorów. Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców, które później były omawiane (aby rozwiać ewentualne wątpliwości rodziców). Uczestnictwo w takich zajęciach dawało możliwość obserwacji zachowań własnego dziecka na tle grupy a także w sytuacjach zadaniowych.
Dla rodziców, dziadków oraz społeczności wiejskiej organizowałam imprezy okolicznościowe - przygotowywałam do niech programy artystyczne i dekoracje. Były to:
- Jasełka;
- Dzień Babci i Dziadka;
- Święto Rodziny;
- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
Systematycznie włączałam rodziców do współuczestnictwa w życiu przedszkolnym, poprzez pomoc w organizacji uroczystości, wycieczek, pozyskiwanie sponsorów.
Integrując społeczność przedszkolną organizowałam wycieczki z udziałem rodziców.
W roku szkolnym 2016/2017 byłam odpowiedzialna za zorganizowanie wycieczek:
- do fabryki bombek Lotos w Koźminie Wlkp.
- do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na warsztaty wielkanocne;
- do Kościana wyjazd integracyjny z rodzicami na Wyspę Piratów.
W roku szkolnym 2019/2020 byłam odpowiedzialna za zorganizowanie wycieczek:
- do Miasteczka Elfów w Ostrowie Wlkp. – wyjazd z rodzicami,
- do Pleszewa na przedstawienie teatralne ,,Smocze opowieści”.
W każdym roku szkolnym prowadziłam także zajęcia otwarte i adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków, które pozwoliły rodzicom i dzieciom zapoznać się z ofertą naszej placówki. Podczas zajęć zachęcałam dzieci i rodziców do wspólnej zabawy. Zajęcia adaptacyjne pozwoliły maluszkom na oswojenie przestrzeni, poznanie zasad panujących w przedszkolu, nawiązanie pierwszych kontaktów społecznych i przyjaznych relacji ze mną. Rodzice mieli możliwość obserwowania mnie w trakcie pracy, oraz zasięgania opinii i porady w interesujących ich kwestiach. W miłej, twórczej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa rodziła się nić porozumienia dziecko – nauczyciel – rodzic, wpływająca na zmniejszenie lęku adaptacyjnego.
Korzyści osobiste wynikające z prowadzonych działań:
- Nawiązałam pozytywną współpracę z rodzicami.
- Dobry i bezpośredni kontakt z rodzicami wpłynął korzystnie na efekty pracy grupy i pozytywne relacje.
- Na bieżąco informowałam rodziców o sytuacji szkolnej dziecka, jak również otrzymywałam informacji zwrotnej o sytuacji domowej dziecka.
- Diagnozowałam na bieżąco problemy edukacyjne i wychowawcze, podejmowałam środki zaradcze.
Efekty prowadzonych działań dla dziecka:
- poczucie wsparcia ze strony dziecka i przedszkola;
- możliwość prezentacji własnych osiągnięć;
- integracja grupy;
- zmniejszenie lęku adaptacyjnego u nowych dzieci;
- budowanie przyjemnej i życzliwej atmosfery.
Efekty wynikające z podjętych działań dla przedszkola:
- rozwiązanie problemów dzieci w porozumieniu z rodzicami;
- pozyskanie nowych wychowanków;
- dobry wizerunek szkoły i przedszkola.
Efekty wynikające z podjętych działań dla rodzica:
- zwiększenie świadomości rodziców na temat ich roli w procesie wychowania dzieci;
- stworzenie realnego poczucia wspomagania procesu wychowania dziecka poprzez szkołę/przedszkole;
- zaangażowanie w życie przedszkola, szkoły, poznanie sposobów działania i procedur w niej obowiązujących;
- aktywny udział rodziców w życiu grupy, przedszkola, szkoły.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Współpracując ze środowiskiem lokalnym zapraszałam do przedszkola przedstawicieli zawodu strażaka, policjanta. Bardzo ważny był kontakt z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą: z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym i logopedą. Promując zdolnych podopiecznych brałam udział w konkursach prowadzonych przez Dom Kultury w Pleszewie i Gminny Ośrodek Kultury w Koźminie Wlkp. oraz przez Komendę Główną Policji i przez KRUS. Prężnie działała współpraca z filią biblioteczną MiG Pleszew w Zawidowicach. Szerzej współpracę omówiłam w analizie §8 ust. 2 pkt 4 e. Współpraca z środowiskiem lokalnym dała mi ogromne szanse dla rozwoju przedszkola i szkoły. Dzięki przygotowanej i zorganizowanej promocji przedszkole oraz szkoła miały możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym, była to także dobra okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych podopiecznych oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola i szkoły.
Efekty działań:
- specjalistyczna pomoc dzieciom słabszym i sprawiającym trudności wychowawcze;
- promocja zdolnych przedszkolaków i uczniów;
- promocja placówki na terenie gminy;
- promocja czytelnictwa.

6. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach, wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Swój warsztat pracy starałam się poszerzać o nowe metody nauczania, zwłaszcza te aktywizujące. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi i techniki wspomagające w czasie zajęć rozwój dziecka. Zaangażowanie moich podopiecznych motywowało mnie do stosowania następujących metod aktywizujących:
 Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
 symulacje,
 mapa mentalna,
Metoda Projektu,
 metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 Dziecięca Matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 pedagogika zabawy,
 gry dydaktyczne,
 Pedagogika zabawy KLANZY,
 burza mózgów,
 drama,
 metody ewaluacyjne,
 różnorodne techniki plastyczne.
Na zajęciach pokazywałam dzieciom, że nauka nie musi być nudna i trudna, ale że może być zabawą, która sprawia radość. Często stosowałam zagadki, zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, zabawy ruchowo-muzyczne, piosenki, zabawy organizacyjno - porządkowe, tematyczne, manipulacyjne.
Stosowanie aktywizacji na zajęciach wymusza u mnie zmianę sposobu przygotowania się do lekcji. Chcąc zaktywizować podopiecznych muszę wcześniej przewidzieć różne warianty ich zachowań i skutki zastosowanej metody. Sprawia to, że ja sama w sposób bardziej twórczy pochodzę do zajęć i pozbywam się rutyny. Ponadto jestem mobilizowana do śledzenia nowości, a to uatrakcyjnia zajęcia, daje mi satysfakcje z ciekawie prowadzonych lekcji oraz powoduje wzrost moich umiejętności zawodowych i pedagogicznych. Dzięki aktywizacji wychowankowie lepiej przyswajają sobie przekazywane im treści, a także mają większą możliwość samodzielnego dochodzenia do określonych prawd, niż przy pracy tradycyjnymi metodami, uczą się samodzielnego myślenia. Praca w grupie często niezbędna do wykonywania określonych zadań kształci ich umiejętności społeczne, takie jak współpraca, rezygnowanie z własnego zdania, kompromis.
Z pewnością aktywizacja jest zjawiskiem pozytywnym dla zajęć szkolnych i z pewnością wpływa bezpośrednio na poprawę jakości pracy szkoły. Umiejętnie stosowana poprawia dyscyplinę wśród uczniów i zwiększa ich chęci poznawania nowych treści.
Wzbogacając swój warsztat pracy, samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (plansze, karty dydaktyczne, historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, karty pracy). Wzbogaciłam również własną kolekcję muzyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna). Ponadto założyłam segregatory z kartami pracy do ćwiczenia i doskonalenia konkretnych umiejętności, np. logicznego myślenia, spostrzegania, koncentracji uwagi itp. Segregatory zawierają karty pracy, zabawy, szablony, wiersze, opowiadania, kolorowanki itp. Dzięki temu udało mi się stworzyć pokaźną biblioteczkę pozycji i materiałów, które wykorzystywałam w czasie prowadzenia zajęć zarówno na świetlicy szkolnej jak i w przedszkolu.
Sala przedszkolna, w której prowadziłam zajęcia była atrakcyjna dla dzieci i rodziców, którzy zawsze z dużym zaciekawieniem przyglądali się gazetkom i dekoracjom wykonanym przeze mnie. Dbałam o to, by miały one ciekawą, oryginalną formę. Stworzyłam w sali kąciki zainteresowań, kącik książki, muzyczny, kącik kreatywny, kącik przyrodniczy. Wytwory te z całą pewnością integrowały grupę przedszkolną. Ważnym elementem pracy wychowawczej było również tworzenie „kontraktów grupowych” razem z dziećmi na początku każdego roku szkolnego. To w nich zawierałam normy i zasady, które dzieci starały się przestrzegać podczas pobytu w przedszkolu.
Moim głównym zadaniem jako wychowawcy świetlicy było zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki oraz stwarzanie różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi. Na zajęciach świetlicowych kształtowałam u wychowanków umiejętność spostrzegania, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażałam zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijałam zdolności dzieci do twórczego wysiłku. Organizowałam zajęcia edukacyjne, wychowawcze oraz profilaktyczne, które ujęte były w Rocznym Planie Pracy Świetlicy Szkolnej oraz wynikające z aktualnych potrzeb. Proponowałam wychowankom zajęcia czytelnicze, przyrodnicze, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, zabawy w teatr. Uczniowie mieli czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Ulubioną formą zajęć dzieci były zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęcałam im w świetlicy dużo czasu.
Nadrzędnym celem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi szans na odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości. Praktyka pokazuje, że wielu uczniów napotyka na swojej drodze mniejsze lub większe trudności dydaktyczne. Zadaniem nauczyciela jest dostrzec te trudności i udzielić pomocy uczniom, którzy jej wymagają. Podczas lekcji plastyki starałam się motywować uczniów o mniejszych zdolnościach plastycznych podczas ich pracy twórczej, doceniałam ich wkład i zaangażowanie w powstawanie wytworów plastycznych. Największą nagrodą dla mnie była zmiana nastawienia do przedmiotu jednego z uczniów, który na początku roku szkolnego zawsze ,,zapominał” materiałów plastycznych, a w miarę upływu czasu nawet jeżeli nie miał czegoś to starał się pracować bazując na tym co miał, lub pożyczał od kolegów potrzebne materiały i tworzył z widocznym zaangażowaniem, uzyskując wysokie oceny.
Prowadziłam zajęcia przedszkolne, imprezy przedszkolne oraz lekcje plastyki w obecności Pani Dyrektor. Po obserwacji szczegółowo je omawiałam i analizowałam. Pani Dyrektor wskazywała na mocne strony prowadzonych przeze mnie zajęć, a także udzieliła cennych wskazówek dotyczących niedociągnięć, co motywowało mnie do dalszej pracy.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Poznałam nowe metody aktywizujące dzieci i uczniów.
- Uatrakcyjniłam zajęcia.
- Poszerzyłam swój warsztat pracy.
- Mam satysfakcję z kulturalnego zachowania dzieci i uczniów.
- Podniosłam efektywność pracy.
- Mam satysfakcję zawodową.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla dziecka/ucznia:
- dzieci/uczniowie są zaangażowani na zajęciach, chętniej w nich aktywnie uczestniczą;
- uczestniczą w zajęciach prowadzonych w sposób bardziej atrakcyjny, twórczy i ciekawy;
- uczestniczą w zajęciach/lekcjach, w których nauczyciel stosuje nowoczesne i aktywizujące metody nauczania, w tym wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną;
- dzieci mają szacunek do otoczenia;.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola i szkoły:
- podwyższanie jakości pracy przedszkola i szkoły, które są przyjazne każdemu dziecku;
- urozmaicanie form pracy;
- objęcie wspomaganiem, dostosowanie metod pracy;
- kształtowanie pozytywnych emocji;
- poprzez właściwe zagospodarowanie sal i jej dekorację podniosłam prestiż przedszkola i szkoły.

7. Praca z uczniem/dzieckiem słabym i z uczniem/dzieckiem zdolnym.
Wspomagałam zarówno uczniów/dzieci zdolne jak i mające trudności w nauce. Podczas pracy z uczniem/dzieckiem słabym zawsze starałam się najpierw wskazać jego mocne strony, a dopiero później koncentrować się na brakach, żeby w ten sposób podnieść jego samoocenę i zmotywować go do pracy.
Pracuję z uczniem/dzieckiem słabym przez:
- dostosowanie treści nauczania do zdolności i możliwości dzieci;
- zachęcanie do pracy;
- chwalenie za najmniejsze postępy;
- rozwijanie mocnych stron;
- indywidualizacja nauczania;
- praca w grupach zróżnicowanych (pomoc koleżeńska);
- współpraca z domem rodzinnym;
- kształtowanie wiary we własne możliwości;
- stosowanie atrakcyjnych dla dziecka metod pracy;
- stopniowanie trudności;
- utrwalanie, powtarzanie zdobytej wiedzy.
Będąc nauczycielem mam świadomość konieczności pomocy każdemu dziecku, także zdolnemu, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. Zdaje sobie sprawę, że stymulowanie jego rozwoju powinno obejmować wszystkie sfery jego życia: poznawczą, emocjonalną, fizyczną, społeczną i duchową. Talent dziecka powinien zostać zauważony jak najwcześniej i być wspierany systematycznie ze strony nauczyciela.
Pracuję z uczniem/dzieckiem zdolnym poprzez:
- rozpoznanie zdolności i umiejętności;
- zwiększanie intensywności pracy dziecka;
- poszerzanie zakresu wiedzy;
- tworzenie kącików zainteresowań;
- prowadzenie zajęć na różnym poziomie;
- kształtowanie wiary we własne możliwości;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej;
- praca indywidualna w zakresie uzdolnień dziecka;
- praca w grupach – uczniowie zdolni ze słabszymi (pomagają słabszym) oraz grupy dzieci o podobnym poziomie umiejętności;
- stwarzanie zadań problemowych;
- przydzielanie dodatkowych ról;
- docenianie i motywowanie do dalszego rozwoju;
- udział w przeglądach, prezentacjach, konkursach;
- współpraca z domem rodzinnym.

Efekty wynikające z podjętych działań dla dziecka/ucznia:
- rozwijanie swoich zainteresowań,
- przygotowanie do konkursów,
- dawanie uczniom/dzieciom możliwości rozwoju,
- stworzenie uczniowi/dziecku warunków umożliwiających realizację minimum programowego,
- wyeliminowanie przykrych doświadczeń na zajęciach, lekcjach plastyki,
- zagospodarowanie wolnego czasu uczniów.
Efekty wynikające z podjętych działań dla szkoły/przedszkola:
- promowanie szkoły/przedszkola,
- podniesienie jakości pracy szkoły i przedszkola,
- kształcenie pozytywnego stosunku do podejmowanej aktywności.

Korzyści osobiste z podjętych działań:
- Doskonaliłam swój warsztat pracy, kształtowałam nowe umiejętności oraz pogłębiałam i porządkowałam posiadaną już wiedzę.
- Działania skłaniały mnie do ciągłych poszukiwań, tworzenia nowych koncepcji.
- Stałam się bardziej otwarta.
- Wzrosła moja świadomość na temat roli i zadań współczesnego nauczyciela.
- Praca, którą wykonywałam dawała mi satysfakcję, wymagała ode mnie zaangażowania, wzmożenia wysiłku.
- Poznałam ciekawych ludzi, nowe sytuacje motywowały mnie do dalszej pracy.
- Wzbogaciłam warsztat pracy o nowe metody i techniki.
- Wymieniałam doświadczenia, poglądów i spostrzeżeń z innymi uczestnikami szkoleń, poszukiwałam nowych rozwiązań w pracy z dziećmi/uczniami.
- Poszukiwanie przez mnie właściwych metod pracy z dziećmi/uczniami było bodźcem do rozszerzania warsztatu pracy, szukania nowych źródeł wiedzy i nowoczesnych pomocy.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
W dzisiejszych czasach stosowanie w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej to konieczność. W codziennej pracy korzystam z komputera, aparatu cyfrowego, drukarki i skanera. Wykorzystuję technologię komputerową do tworzenia różnorodnych testów użytkowych, diagnoz, narzędzi badawczych i ankiet, planów miesięcznych. Dzięki temu dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie.
Wykorzystując technologię komputerową, opracowałam następujące dokumenty i pomoce dydaktyczne:
- arkusze obserwacji dziecka,
- miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- scenariusze zajęć i uroczystości,
- karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnej pracy z dzieckiem,
- sprawozdania przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- przygotowanie dokumentów w ramach pracy w zespołach zadaniowych,
- przygotowanie materiałów w ramach pedagogizacji rodziców,
- szata graficzna i materiały do kącika informacyjnego grupy,
- zaproszenia, dyplomy, podziękowania,
- dekoracje sali,
- plakaty, postery, historyjki obrazkowe, rebusy, krzyżówki, testy.
Wyniki diagnoz przedstawiane za pomocą punktacji i wykresów pozwalają łatwiej analizować je rodzicom.
Tradycją już stało się obdarowywanie na zakończenie roku moich podopiecznych płytami CD ze zdjęciami, dokumentującymi ich roczny pobyt w przedszkolu. Wykonywane przeze mnie zdjęcia są poddawane obróbce i przesyłane na stronę internetową szkoły, szkolnego Facebooka oraz do lokalnej prasy.
Komputer jest narzędziem, który stanowi nową jakość w grupie tzw. pomocy dydaktycznych. Niewątpliwym walorem komputera dla dziecka jest jego atrakcyjność, która wywołuje pozytywną motywację do przyswajania nowych informacji, pobudza jego aktywność własną. Na swoich zajęciach z dziećmi korzystam ze środków audiowizualnych takich jak: filmy wideo, filmy na DVD, programy multimedialne (w postaci gier, encyklopedii przyrodniczych, atlasów zoologicznych, atlasów botanicznych i przyrodniczych), a przede wszystkim płyty CD z muzyką. Magnetofon również stał się nieodzownym narzędziem mojej pracy. Podczas wielu lat zgromadziłam pokaźną płytotekę, którą dzielę się również z pozostałymi koleżankami. Odtwarzane melodie i piosenki uatrakcyjniają zajęcia, służąc nie tylko do nauki piosenek, ale również do zajęć relaksacyjnych, plastycznych, tanecznych, uroczystości grupowych i przedszkolnych.
Doskonałym środkiem przekazywania informacji jest prezentacja multimedialna. Angażuje ona odbiorcę, wzbudza jego ciekawość i ma dużą siłę oddziaływania. Przygotowałam i zaprezentowałam na zajęciach dzieciom prezentacje w programie Power Point. Prezentacje te wyświetlałam podopiecznym za pomocą laptopa lub projektora multimedialnego.
Podczas zajęć przedszkolnych i lekcji plastyki oraz zajęć świetlicowych korzystam z urządzeń multimedialnych. Na każdej lekcji plastyki wykorzystywałam rzutnik, tablicę multimedialną i komputer z dostępem do Internetu. Wykorzystanie owych technologii informacyjno-komunikacyjnych uatrakcyjniało przebieg zajęć lekcyjnych oraz stanowiło przedstawienie innego podejścia do edukacji w szkole. Kształtowałam wśród uczniów umiejętności właściwego i częstego wykorzystania sprzętu komputerowego do celów edukacyjnych. Lekcje z komputerem i projektorem są z pewnością ciekawsze, ułatwiają także zdobywanie wiedzy przez uczniów.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Usprawniłam sporządzanie i porządkowanie dokumentacji przedszkolnej i szkolnej.
- Prowadziłam dokumentację przedszkolnej i szkolną w przejrzysty, czytelny i estetyczny sposób.
- Uporządkowałam i na bieżąco doskonalę własny warsztat pracy.
- Skompletowałam komputerowo przygotowane i opracowane materiały dydaktyczne.
- Uatrakcyjniłam zajęcia.
- Mam satysfakcję z możliwości korzystania przez uczniów z multimedialnych form nauczania-przełamanie rutyny.
- Podniosłam wiedzę merytoryczną i metodyczną.
- Kształtowałam kreatywność i pomysłowość.
- Nabyłam umiejętności organizacyjne.
- Budowałam pozytywne relacje między przedszkolem/szkołą a rodzicami.

Efekty wynikające z podjętych działań – dla dziecka, ucznia:
- podniesienie atrakcyjności zajęć;
- wyraźne zwiększenie motywacji do pracy poprzez wykorzystanie technik komputerowych;
- urozmaicenie zajęć;
- bezpośredni kontakt z nowoczesnymi technologiami, metodami pracy, pomocami i środkami dydaktycznymi;
- zdobywanie wiedzy w nowoczesny, ciekawy dla dzieci sposób;
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole;
- inspirowanie do sprawdzania i rozwijania swoich umiejętności i uzdolnień poprzez udział w konkursach.

Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola, szkoły:
- wykształcenie w każdym dziecku rozumienia podstaw technologii informacyjnej oraz umiejętności jej stosowania;
- wykorzystanie technologii informacyjnych w różnych obszarach kształcenia, jako pomoc, środek, narzędzie w procesie uczenia się.

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji. Formy komunikacji.
Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela. Podczas trwania stażu wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno-wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji uroczystości przedszkolnych, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat konkursów.
Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej wykorzystuję edukacyjne strony internetowe. Dzięki nim studiuję przepisy prawa oświatowego: www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.oswiata.org.pl, www.profesor.pl, www.wsip.com.pl, www.mac.com.pl.
Wykorzystując Internet miało miejsce ustawiczne samokształcenie. Dzięki jego zasobom pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy. Chętnie korzystam z jego możliwości biorąc udział w e-konferencjach oraz webinariach.
Współpracuję w tworzeniu szkolnej strony internetowej. Prowadzę blog Przedszkola w Rokutowie http://www.zsplenartowice.pl/rokutow. Ułatwiło mi to dokumentowanie moich działań wynikających z planu rozwoju zawodowego, ponieważ samodzielnie przygotowywałam notatki i fotorelacje z wydarzeń przedszkolnych, za które byłam odpowiedzialna.
Publikuje na portalach oświatowych www.edux.pl, www.chomikuj.pl, www.profesor.pl dzieląc się wiedzą i pomysłami z innymi nauczycielami.
Dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej z nauczycielami wymieniam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymuję cenne rady m.in. w sprawie awansu zawodowego.
Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z Internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne mi materiały. Czerpałam wiedzę z portali internetowych poprzez: wyszukiwanie nowości wydawniczych, śledzenie zmian w Prawie Oświatowym, korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, korzystanie ze stron poświęconych edukacji i integracji przedszkolnej oraz serwisów dla nauczycieli.
Mój profil facebookowy znany jest uczniom i rodzicom, z którymi często komunikuję się elektronicznie. Ta forma komunikacji znacznie ułatwia wymianę informacji. Na swoją skrzynkę e-mailową otrzymuję materiały ze szkoleń i warsztatów.
Technologie informacyjne i komunikacyjne to nie tylko komputer czy Internet, należy również pamiętać o telefonii komórkowej. Podczas stażu korzystałam z telefonu komórkowego, jako łącza bezpośredniego z rodzicami moich wychowanków. Za pomocą niego przekazywałam na bieżąco informacje dotyczące dzieci - postępów, sukcesów oraz porażek, a także o zaistniałych sytuacjach wychowawczych, szczególnie w roku szkolnym 2020/2021.
W związku z pandemią COVID-19 od 12 marca 2020 roku realizowałam zajęcia i komunikowałam się z rodzicami oraz dziećmi drogą internetową. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jednostki systemu oświaty, w tym również przedszkola, są od 25 marca 2020r. zobowiązane zostały do realizacji zadań zawartych w podstawie programowej za pomocą technik i metod nauczania na odległość.
Głównym zadaniem przedszkola podczas nauczania na odległość stało się zadanie wskazane jako 14 w podstawie programowej wychowania przedszkolnego: „Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.” Nie oznaczało to jednak, że pozostałe zadania zostały pominięte – wprost przeciwnie. Starannie dobrane zabawy i ich adaptacja do warunków domowych sprzyjały realizacji praktycznie wszystkich zadań oraz dotyczyły wszystkich obszarów rozwoju dziecka. Odbył się webinar "Kształcenie na odległość w przedszkolu. Praktyczne sposoby realizacji nowych zadań nauczyciela", na którym otrzymałam wskazówki do pracy zdalnej, szczegółowo omówiono rozporządzenie MEN.
Zachęciłam rodziców do wprowadzenia zasad edukacji zdalnej w swoich domach. Zaproponowałam rodzicom opracowanie ramowego rytmu dnia w domu, uwzględniającego uczestnictwo w zajęciach proponowanych przez przedszkole.
Nauczanie zdalne w oddziale przedszkolnym w Rokutowie odbywało się głównie poprzez publikowanie na blogu przedszkola treści edukacyjnych. Przygotowywałam krótkie filmiki np. z doświadczeniami, z czytaniem wierszy lub opowiadań, z rebusami, z układami tanecznymi itp., wskazywałam linki z piosenkami, prezentacjami, podawałam dzieciom ćwiczenia i zadania do wykonania, ubogacone fotografiami. Dla dzieci chętnych są przygotowałam dodatkowe ćwiczenia. Zabawy proponowane dzieciom opierały się na aktywnościach możliwych do wykonania w warunkach domowych. Przede wszystkim miały za zadanie rozwijanie samodzielności dzieci, pogłębianie relacji miedzy dziećmi a rodzicami oraz odnalezienie się w nowej, trudnej sytuacji. Pobyt w domu dał możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym dał szansę wzbogacania ich słownictwa. Dobór tematów dotyczył zagadnień bliskich dziecku. Rodziców zachęcałam do znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi, do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk. Zabawy pozwalały dzieciom na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
Materiały były udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Dzieci w domu tak jak w przedszkolu, bawiły się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruowały, układały, sprzątały. Dzieci miały możliwość zaspokojenia potrzeb aktywności fizycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych czy rodzinne spacerowanie.
W mojej placówce byłam pionierem spotkań z dziećmi online. Raz w tygodniu spotykałam się z podopiecznymi na zajęciach online prowadzonych przez Skype’a, dzięki temu miałam możliwość lepszego kontaktu z dziećmi, a także one miały możliwość porozmawiania ze swoimi rówieśnikami.
Z rodzicami byłam w ciągłym kontakcie, który utrzymywaliśmy indywidualnie przez Messengera oraz WhatsApp, oraz poprzez założoną grupę na Messengerze oraz przez tradycyjne rozmowy telefoniczne.
Rodzice chętnie przesyłali zdjęcia i filmy, pokazujące realizację przez dzieci zadań edukacyjnych. Starałam się być nie tylko nauczycielem ich dzieci, ale także podczas rozmów dodawać rodzicom otuchy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Na bieżąco komentowałam przesyłane zdjęcia, chwaląc dzieci za sumienną pracę.
Współpracowałam z nauczycielem j. angielskiego, religii oraz z pedagogiem, przekazując otrzymane od nich materiały na blog przedszkola.
Wykorzystując możliwości telefonu komórkowego nagrywałam filmy z zajęciami artystycznymi, proponując w nich różnorodne prace plastyczne zarówno dla dzieci jaki dla dorosłych, wykorzystując techniki plastyczne od rysunku przez malarstwo do grafiki. Nagrania były zamieszczane na stronie facebookowej szkoły oraz na stronie Domu Kultury. Proponowane przez mnie zajęcia obejmowały następującą tematykę:
-,,Forsycja – techniki mieszane”;
- ,,Wiosenne barwy” – portret wykonany za pomocą kleksografii;
- ,,Op-art w motywach wielkanocnych”;
- ,,Batik na papierze – kartka wielkanocna”;
- ,,Frottage i wycinanka – motywy ludowe”;
- ,,Malowanie sznurkiem – tryptyk”
- ,,Motyl – malowanie sznurkiem”;
- ,,Malowanie grawitacyjne – zakładka do książki:
- ,,Pejzaż – frottage”
- ,,Papier czerpany”;
- ,,Geometria w sztuce”
- ,,Malowanie widelcem i gąbką – mniszek pospolity”;
- ,,Monotypia – drzewo”;
- ,,Monotypia olejna – balet”;
- ,,Monotypia graficzna – portret”.
Przygotowałam dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach e-szkolenie ,,Jak rozwijać umiejętności emocjonalno-społeczne”.
Uczestniczyłam aktywnie w zdalnej radzie pedagogicznej omawiając temat ,,Procedury uruchomiania przedszkoli”.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Systematycznie doskonalę swoje umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
- Uatrakcyjniam swoje zajęcia poprzez wykorzystanie dostępnych programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz innych samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
- Nawiązałam i utrzymuję stały kontakt z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń zawodowych.
- Mam stały dostęp do aktualnych informacji (bieżące wiadomości, przepisy prawa oświatowego, oferty wydawnictw edukacyjnych, programów edukacyjnych, itd.).
- Wzbogacam warsztat pracy o nowe umiejętności, wiedzę metodyczną i merytoryczną.
- Posiadam możliwość szybkiego dostępu do swojej bazy danych i sprawnego modyfikowania treści zadań, dzięki czemu skróciłam czas przygotowywania się do zajęć.
- Rozwijam swoje zainteresowania, poprzez ciągłe samokształcenie.
- Poczta elektroniczna znacznie ułatwia kontakt z innymi nauczycielami i pracodawcą.
- Usprawniłam warsztat i podniosłam jakość poziomu pracy poprzez jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli.
- Estetycznie opracowałam dokumenty potrzebnych do funkcjonowania przedszkola a także pracy nauczyciela oraz dokumentację związaną z awansem zawodowym.
- Popularyzowałam własną pracę.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla dziecka:
-wspieranie dzieci w rozwijaniu postawy ciekawości świata,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla rodziców:
- możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły i przedszkola,
- poznanie różne możliwości wykorzystania komputera podczas oglądania gazetek ściennych, stron internetowych,
- możliwość śledzenia na bieżąco uroczystości szkolnych i klasowych dzięki umieszczanym na blogu informacjom i zdjęciom,
- otrzymanie na zebraniach czytelnych informacji o postępach w nauce swoich dzieci.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola i szkoły:
- promowanie przedszkola poprzez prowadzenie strony internetowej,
- wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola, szkoły.

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Praca nauczyciela wymaga nieustannego podnoszenia umiejętności i doskonalenia warsztatu pracy. Ta potrzeba zmusza do aktualizowania i szukania skutecznych metod pracy oraz do samodoskonalenia się. Jednym z lepszych sposobów uczenia i samodoskonalenia się jest wymiana doświadczeń, korzystna dla obu stron. W mojej pracy zawsze chętnie służę pomocą innym nauczycielom.
W czasie stażu prowadziłam zajęcia koleżeńskie, podczas spotkań integracyjnych naszych grup przedszkolnych. W czerwcu 2016 na zajęciach integracyjnych zaprezentowałam z wychowankami przygotowany przeze mnie występ taneczno-wokalny oraz przeprowadziłam zabawy integrujące wszystkie dzieci. Również w czerwcu zaprosiłam nauczycieli na prowadzone przeze mnie plastyczne warsztaty plenerowe z okazji Dnia Dziecka. We wrześniu 2019 zaprosiłam nauczycieli z wychowankami na przygotowany przeze mnie występ taneczno-wokalny ,,Witajcie w naszej bajce” oraz przeprowadziłam zabawy integrujące wszystkie dzieci przedszkolne z naszych oddziałów.
Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli bez wątpienia wiązało się z dużym stresem, ale jednocześnie sprawiło, że bardziej uważnie przyjrzałam się swojemu przygotowaniu do zajęć, a następnie sposobowi ich prowadzenia. Dobre przyjęcia przez innych mojego sposobu prowadzenia zajęć, sprawiło, że wzrosły moje motywacje do poszukiwania jeszcze lepszych metod pracy z dziećmi, a także przyniosło satysfakcję, że poniesiony dotychczas trud przynosi efekty. Dodatkowo wszelkie uwagi mobilizują mnie do lepszej pracy, a dobre pomysły kuszą mnie do wykorzystania ich w przyszłości. Taka współpraca (zajęcia otwarte) z innymi nauczycielami zacieśnia stosunki interpersonalne między pracownikami, a tym samym powoduje powstanie przyjaznej atmosfery pracy.
W czasie swojej pracy aktywnie uczestniczę w pracach rady pedagogicznej. Biorę czynny udział w dyskusjach na forum rady, dzielę się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.
W roku 2016/2017 przygotowałam i przedstawiłam na radzie pedagogicznej następujące zagadnienie: ,,Wdrażanie podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem jej realizacji”.
W roku 2019/2020 przygotowałam i przedstawiłam radzie pedagogicznej następujące zagadnienia:
- ,,Jak rozwijać umiejętności emocjonalno-społeczne” (podczas szkolenia została wykorzystana została wykonana przeze mnie prezentacja multimedialna na w.w. temat)
-,,Procedury uruchomiania przedszkoli”.
Jako członek Rady Pedagogicznej współtworzyłam ankiety ewaluacji wewnętrznej, dokonywałam ich analizy. Uaktualniałam Statut Przedszkola. Współopracowałam plan wychowawczy i profilaktyczny w 2016r. Pełniłam rolę protokolanta z posiedzeń rady. Koordynowałam programy ,,Czyste powietrze wokół nas” oraz ,,Mamo, tato, co Wy na to?”
Pełniłam funkcję przewodniczącego zespołu do spraw procedury uruchomienia przedszkoli. Przygotowałam ,,Procedury uruchamiania przedszkola” oraz ,,Regulamin pracy przedszkola”.
Byłam członkiem komisji podczas ,,Egzaminu ósmoklasisty” w 2020r.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Miałam swój udział w zintegrowaniu zespołu nauczycieli.
- Wzbogaciłam własny warsztat pracy.
- Doskonaliłam swoje umiejętności.
- Mam lepszą znajomość zapisów zawartych w dokumentach regulujących funkcjonowanie i organizację placówki.
- Dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami oraz czerpię z ich doświadczenia.
- Miałam możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń.
- Prowadzenie zajęć otwartych spowodowało korzystną analizę własnego przygotowania do zajęć, a następnie efektywny sposób ich prowadzenia.
- Korzystam z sugestii innych nauczycieli.
- Uwagi jakie obserwujący nauczyciele przedstawili na temat przebiegu zajęć pomogły dostrzec dobre i słabe punkty mojego warsztatu pracy z dziećmi.
- Wzrosły moje motywacje do poszukiwania jeszcze lepszych metod pracy z dziećmi.
- Wzbogaciłam swój warsztat pracy, podzieliłam się doświadczeniem i umiejętnościami.
- Miałam możliwość zaprezentowania własnych pomysłów.
- Dzięki szkoleniom WDN doskonaliłam swoje umiejętności pedagogiczne i wzbogaciłam własny warsztat pracy.
- Zdobywałam nowe doświadczenia.
Efekty wynikające z podjętych działań dla dziecka/ucznia:
- dzieci biorą aktywny udział w zajęciach otwartych prowadzonych przeze mnie;
- poprzez stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli mają możliwość lepszego pogłębiania wiedzy i umiejętności;
- dzieci/uczniowie uczestniczą w coraz ciekawszych lekcjach prowadzonych w sposób bardziej twórczy i atrakcyjny;
- pracują nowoczesnymi metodami na zajęciach;
- są tolerancyjni, otwarci na kontakty międzyludzkie i chętniej pomagają innym.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola/szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły i przedszkola poprzez integrację i współpracę kadry nauczycielskiej;
- wypracowanie dokumentów służących podniesieniu jakości pracy przedszkola i szkoły;
- wypracowanie spójnych, ramowych zasad pracy na zajęciach;
- dzięki szkoleniom WDN wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli; poprawia się efektywność pracy;
- kadra pedagogiczna stale doskonali się;
- poprzez wymianę doświadczeń podwyższa się poziom nauczania i wychowania, uczniowie/dzieci osiągają lepsze wyniki.

2. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Działając na korzyść pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola, chętnie służyłam swoja pomocą i radą innym nauczycielom oraz młodszym koleżankom, które dopiero rozpoczęły pracę z dziećmi. Zachęcałam do uczestnictwa w organizowanych przeze mnie uroczystościach. Opracowałam i udostępniłam scenariusze powyższych uroczystości. Fotorelacje oraz opisy z ich przebiegu zostały umieszczone na stronach: www.facebook.com/lenartowicezsp/ , oraz http://www.zsplenartowice.pl/rokutow a także w lokalnej prasie. Publikowałam opracowane przeze mnie scenariusze zajęć. Wzbogacałam nimi tym samym bibliotekę przedszkolną. Chętnie udostępniałam koleżankom mój warsztat pracy w postaci pomocy dydaktycznych, materiałów do pracy, prezentacji multimedialnych, podkładów muzycznych. Udzielałam wskazówek dotyczących prowadzenia dokumentacji grupowej, pisania miesięcznych planów oraz prowadzenia obserwacji i diagnozy dzieci.
Podejmowanie w okresie stażu różnorodnych zadań umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się być bardziej kreatywna, poszukująca i twórcza. Mam satysfakcję z tego, że mogę pomagać innym nauczycielom – wspierać ich. Dzielenie się wiedzą i służenie pomocą innym nauczycielom oraz współpraca z nimi w znacznym stopniu podnosi jakość pracy szkoły.
Poza tym aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami podczas:
- organizacji uroczystości szkolnych;
- przygotowania wspólnych uroczystości przedszkolnych;
- organizacji wycieczek;
- systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami i informacjami uzyskanymi podczas udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach.
Służyłam swoją wiedzą i pomocą nauczycielom stażystom. W roku szkolnym 2016/017 została mi powierzona funkcja opiekuna praktyk studenckich. Moją podopieczną była studentka kierunku ,,Nauczanie plastyki, muzyki i techniki” Collegium Da Vinci w Kaliszu. Na początku zapoznałam się z tematyką praktyk, a następnie wprowadziłam studentkę w zagadnienia związane z dokumentacją szkoły i nauczyciela. Zapoznałam praktykantkę z dokumentacją prowadzoną przeze mnie, z zapisami w dzienniku lekcyjnym, programem nauczania, szczegółowymi rozkładami materiału nauczania, ze środkami dydaktycznymi stosowanymi w nauczaniu plastyki oraz z wykorzystywaną przeze mnie literaturą metodyczną. Praktykantka obserwowała prowadzone przeze mnie lekcje plastyki. Omawiałyśmy obserwowane lekcje pod względem merytorycznym, poruszonych zagadnień, użytych metod i środków dydaktycznych. Wspólnie przygotowywałyśmy pierwsze scenariusze zajęć, proponowałam różne rozwiązania zagadnień dydaktycznych, a zrealizowane lekcje omawiałyśmy pod względem ich mocnych i słabych stron. Praktyka zakończyła się napisaniem opinii i wystawieniem ogólnej oceny za okres odbytej praktyki pedagogicznej. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, moja podopieczna chętnie korzystała z mojej pomocy, a ja równie chętnie dzieliłam się moim doświadczeniem a także obserwując prowadzone przez nią zajęcia w późniejszej pracy korzystałam z jej pomysłów. Studentka włączyła się także w pomoc w pracy komisji konkursowych, pomagała w przygotowaniu wystawy pokonkursowej. Praca ta przyniosła mi wiele satysfakcji z dobrze wypełnionego zadania. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, ponieważ pozwoliło na ocenę mojej pracy oczyma młodego nauczyciela i uświadomienie sobie, że wciąż należy się doskonalić.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- ciągłe doskonalenie warsztatu pracy;
- wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli z krótszym stażem zawodowym – w razie potrzeby służenie radą i pomocą;
- czerpanie z wiedzy i doświadczenia nauczycieli z dłuższym stażem zawodowym;
- stworzenie bazy materiałów dydaktyczno – metodycznych do użytku innych nauczycieli;
- nabycie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej;
- motywacja do pracy;
- satysfakcja ze sprostania obowiązkom;
- pogłębienie wiedzy pedagogicznej ;
-.doskonalenie umiejętności informatycznych;
- tworzenie bazy materiałów dydaktycznych przydatnych w opracowaniu różnorodnych zagadnień – wzbogacenie warsztatu pracy.

Efekty wynikające z podjętych działań – dla dziecka/ucznia:
- możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach wpływających na ogólny rozwój;
- uzupełnianie i poszerzanie treści programowych.

Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola i szkoły:
- wzbogacanie oferty dydaktycznej;
- wzbogacanie procesu kształcenia;
- dbanie wspólnie z nauczycielami o dobrą współpracę i wymanię doświadczeń;
- udostępniane nauczycielom wszelakich materiałów w wersji elektronicznej i papierowej;
- zwiększanie efektywności pracy całej szkoły, przedszkola.

3. Opracowanie publikacji i udostępnienie ich na portalach internetowych.
Chcąc pomóc innym nauczycielom i ułatwić im pracę, postanowiłam udostępnić materiały, prace i narzędzia przygotowane i wykorzystywane przeze mnie na co dzień. Wśród publikacji nie zabrakło także konspektów moich zajęć, uroczystości prowadzonych przeze mnie i konkursów, jakie przygotowywałam w naszej placówce. Opublikowałam także dokumentację związaną z awansem zawodowym: Plan Rozwoju Zawodowego i niniejsze sprawozdanie.
Moje publikacje można znaleźć na stronach: www.edukacja.edux.pl, www.profesor.pl, www.chomikuj.pl.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla nauczyciela:
- Podczas dzielenia się własnym warsztatem, dorobkiem zawodowym i osiągnięciami pracy pogłębiałam umiejętności i nabywam nowe doświadczenia.
- Popularyzowałam własną pracę.
- Praca włożona w mój osobisty rozwój ma istotny wpływ na jakość prowadzonych przeze mnie zajęć, a poprzez to pozytywnie wpływa na pogłębienie wiedzy wychowanków.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola, szkoły:
- promocja pracy placówki w szerszym środowisku
- podniesienie jakości pracy.

4. Praca w zespole przedmiotowym
W trakcie stażu pełniłam funkcję przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Na początku każdego roku szkolnego przygotowałam Plan Pracy Zespołu oraz jego harmonogram oraz Plan Współpracy z Rodzicami. Uwzględniam w nim różne zadania zlecone przez Dyrekcję, a także własne propozycje działań w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Następnie czuwałam nad realizacją zaplanowanych działań, poprzez organizowanie spotkań zespołu oraz dokumentowanie wykonania zadań w postaci protokołów i sprawozdań. Moim zadaniem było również przypominanie członkom zespołu o wywiązaniu się z zaplanowanych przedsięwzięć. W trakcie roku szkolnego zbierałam informacje o różnych działaniach podejmowanych przez nauczycieli i dzieci, wynikach konkursów. Uwzględniałam wszystkie te informacje w przygotowaniu sprawozdania, które dostarczałam dyrekcji na koniec każdego semestru.
Staram się, jak najwięcej wiedzy przekazać moim koleżankom. Wyszukuję przykłady literatury fachowej z pedagogiki, psychologii i literatury dziecięcej, które mają praktyczne zastosowanie w codziennej pracy nauczyciela. Na spotkaniach dzielimy się wiedzą zdobytą podczas szkoleń.
Jako zespół przedmiotowy dużo czasu poświęciliśmy na analizowanie osiągnięć i umiejętności dzieci. Przeprowadziliśmy i dokonaliśmy analizy obserwacji psychorochowego rozwoju dziecka oraz gotowości szkolnej jesienią oraz wiosną. Umożliwiło to opracowanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej i wyłonienie dzieci z trudnościami.
Na spotkaniach zespołu dyskutowaliśmy o trudnościach wychowawczych w przedszkolu, dzieliliśmy się doświadczeniem, informacjami dotyczącymi różnych dostępnych form dokształcania, określaliśmy możliwości i formy współpracy z nauczycielami języka angielskiego.
Praca w zespole nauczycielskim przyniosła mi wiele korzyści. Przede wszystkim współpracując unikam indywidualnych błędów. Pomagam tym, którzy mają trudności w wykonaniu zadania, sama również też często otrzymuje pomoc. Podczas wspólnej pracy przełamują się niektóre bariery i wzajemna rywalizacja. Mam większą świadomość problemów. Zauważyłam, że podczas pracy zespołowej rozwiązujemy przedszkolne problemy, wykorzystujemy różnorodność poglądów. Zdaje sobie sprawę, że różnica zdań ma pozytywny wpływ na jakość uzyskiwanych efektów. Dzięki współpracy do rodziców kierujemy spójne komunikaty.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Nabyłam nowe doświadczenia i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym, warsztatem pracy i osiągnięciami.
- Mam dużą satysfakcję z pracy zawodowej, ma to wpływ na wzrost mojego autorytetu i pozytywną ocenę mojej pracy.
- Nabrałam doświadczenia w sprawnym komunikowaniu się i przekazywaniu informacji.
- Mam coraz większe umiejętności występowania publicznego.
- Popularyzuję własną pracę.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola:
- wzbogacanie oferty dydaktycznej;
- wzbogacanie procesu kształcenia;
- zwiększanie efektywności pracy przedszkola.

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie innowacji
W roku szkolnym 2019/2020 w Publicznym Przedszkolu w Rokutowie realizowałam innowację pedagogiczną ,,Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki”. Celem innowacji było kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, przełamywanie niechęci do nieznanych potraw i produktów. Dzieci zdobywały wiedzę na temat zdrowego odżywiania oraz higieny przygotowania potraw. Ważnym aspektem przygotowania poszczególnych potraw oprócz samego wyniku końcowego była radość odczuwana podczas współpracy dzieci w grupie i z rodzicami.
W ramach realizowanej innowacji przez cały rok szkolny dzieci zjadały do śniadanka porcję owoców i warzyw. W każdym miesiącu dodatkowo wykonywaliśmy jedno zadanie kulinarne. We wrześniu dzieci przygotowały kolorowe, smaczne i zdrowe szaszłyki owocowe. Wszystkim bardzo smakowały, zgodnie z zasadą ,,Owocowego ABC ‘’ – A – absolutnie smaczne, B – bardzo zdrowe, C- cieszymy się gdy przygotowujemy i jemy. W październiku obchodziliśmy ,,Święto Pieczonego Ziemniaka”. Również w październiku zgłębialiśmy tajniki jesiennych przetworów. W listopadzie przygotowaliśmy zdrowe desery. Grudzień to czas pieczenia pierniczków, do pomocy w ich ozdabianiu zdrowymi bakaliami zaprosiliśmy rodziców. W kolejnych miesiącach dzieci dowiedziały się jak powstaje chleb i przygotowały ciasto drożdżowe na Święto Pizzy, wykonaliśmy również koktajle mleczno-owocowe. Kolejne planowane zajęcia w przedszkolu musiały zostać zrealizowane w domach przedszkolaków w ramach edukacji zdalnej. Przedszkolaki pomagały rodzicom zakładać warzywne hodowle domowe. Z dostępnych nowalijek przygotowały kolorowe kanapki. W kwietniu przygotowały potrawy jajeczne a w maju dowiedziały się jak powstaje miód i używały go zamiast cukru. Podczas cyklu zajęć przedszkolaki poznały zasady prawidłowego odżywiania, dowiedziały się jak komponować i przygotować smaczne, a przy tym również zdrowe potrawy. Piramida żywienia nie jest już dla nich tylko obrazkiem. Dzieci potrafią poprawnie nakryć do stołu oraz kulturalnie spożywać posiłki. Wspólne kulinarne działania zacieśniły więzy między dziećmi w grupie przedszkolnej oraz między domownikami.
W roku szkolnym 2020/2021 opracowałam i wdrażam innowację „Przedszkolne laboratorium – Dlaczego? Po co? Jak?” Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym zauważyłam u nich duże zainteresowanie zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody i techniki. Dzieci cechuje ciekawość świata, chcą badać i poznawać swoje otoczenie. Eksperymenty - zabawy badawcze pozwalają dziecku samodzielnie odkrywać otaczający je świat i rządzące nim mechanizmy, skłaniając je przy tym do przyjęcia czynnej postawy badacza i odkrywcy. Innowacyjność pedagogiczno-metodyczna polegać będzie na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z przeprowadzenia eksperymentów wyjaśniających różnorodne zjawiska przyrodnicze. Dzięki obserwacji i czynnemu uczestnictwu wychowankowie będą mogli samodzielnie doświadczyć i zrozumieć szereg zjawisk, które dzieją się wokół nich każdego dnia, które widzą, ale nie do końca rozumieją jak one powstają i dlaczego występują. Mam nadzieję, że proponowana przeze mnie innowacja przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju dzieci, wzbogacając je jednocześnie w wiedzę przyrodniczo-techniczną.

2. Włączenie się do ogólnopolskich programów i projektów edukacyjnych.
W roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyłam w projekcie Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Realizowaliśmy zajęcia w ramach akcji ,,Z Marią Konopnicką w świecie emocji”. W pierwszym tygodniu zajęć rozmawialiśmy o emocjach, o sposobach ich wyrażania oraz o radzeniu sobie z negatywnymi uczuciami. Dzieci uczyły się wyrażać emocje uczestnicząc w szeregu zabaw tematycznych. Drugi temat realizowanych przez nas zajęć brzmiał: ,,Uczymy się wyrażać emocje we właściwy sposób”. Pracując metodą burzy mózgów wymyślaliśmy inne sposoby na radzenie sobie ze złością. Zapoznaliśmy dzieci z techniką rozładowania złości poprzez wykonanie pudełka złości, które stało się stałym wyposażeniem naszej sali. W kolejnym tygodniu zapoznaliśmy dzieci z zasadami zdrowego odżywiania, dzieci dowiedziały się jaki wpływ ma na nasz organizm, nasze zdrowie i samopoczucie to, co jemy. Przedszkolaki poznały Piramidę Żywienia. Udział w projekcie dostarczył dzieciom wiele wrażeń, wzbogacił ich wiedzę na temat zdrowego odżywiania, jedzenia warzyw i owoców, pokazał jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, szczególnie tych w których układały jadłospis i przygotowywały kolorowe kanapki. Dowiedziały się, że ruch i zdrowe odżywianie ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie, a jedzenie niezdrowych potraw jest dla nich zagrożeniem. Ciekawe scenariusze były inspiracją do podejmowania nowych działań.
W roku szkolnym 2016/2017 brałam z przedszkolakami udział w programie profilaktyczno-wychowawczym ,,Pleszewska Państwowa Straż Pożarna w Szkołach Powiatu Pleszewskiego – Bądźmy bezpieczni”. W ramach zajęć przedszkolaki poznawały specyfikę zawodu strażaka, zasady pierwszej pomocy, numery alarmowe, dowiedziały się jak ważne może się okazać zainstalowanie czujników dymu i czadu. Podczas zajęć ,, Bezpieczne ferie” przedszkolaki uczyły się poprawnie oceniać sytuacje, jakie mogą ich spotkać podczas zabaw zimowych. Wspólnie stworzyły kodeks bezpiecznego postępowania. Utrwaliły numery alarmowe oraz sposób przeprowadzania rozmowy telefonicznej zawierającej zgłoszenie wypadku. Zajęcia były dokumentowane zdjęciami i wraz ze scenariuszami zajęć publikowane na stronie Pleszewskiej Straży Pożarnej.
Również w 2016/2017r. realizowałam program edukacji antynikotynowej dla dzieci 6-letnich ,,Czyste powietrze wokół nas”, opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program ma charakter profilaktyczny, a jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności i świadomości radzenia sobie w sytuacjach gdy stają się biernymi palaczami. Zajęcia miały charakter warsztatowy, wykorzystałam na nich głównie metody aktywizujące, które pozwoliły zaangażować się dzieciom za pomocą wszystkich zmysłów i podjąć różne formy aktywności.
W tym samym roku szkolnym realizowałam projekt ,,Pleszewski Alarm Smogowy", który miał na celu kształtowanie postaw i umiejętności aktywnego działania poprzez rozbudzanie świadomości problemu smogu i zanieczyszczenia powietrza. We wrześniu 2017r. dzieci usystematyzowały swoją wiedzę o smogu. W trosce o nasze najbliższe środowisko, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, przygotowaliśmy ulotki, które pokazują, że najmłodsi dostrzegają problem smogu i rozdaliśmy je mieszkańcom Rokutowa.
W roku szkolnym 2019/2020 przystąpiłam do realizacji projektu: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Realizacja owego projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci oraz własnych. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział w zmisiowanym projekcie bezdyskusyjnie temu służy.
Zrealizowałam następujące moduły:
1) Czytające przedszkolaki
2) Misiowy wolontariat
3) Play with Little Teddy Bear
4) Dzień Pluszowego Misia
5) Bezpieczni z Małym Misiem
6) Zmisiowany Dzień Matematyki
7) Mali przedsiębiorcy
Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci, a także do doskonalenia pracy własnej. Wymagał zaangażowania i moich dodatkowych działań, ale osiągnięte efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszkola.
Przede wszystkim projekt stanowił atrakcyjną formę realizacji zadań przedszkola opisanych w podstawie programowej. Co więcej - projekt wpisał się w zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy.
Pragnę zaznaczyć, iż praca z modułami Małego Misia pozwoliła na realizację wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, dotyczących przedszkoli: 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Działania w przedszkolu powinny sprzyjać zapobieganiu wszelkim niepożądanym zjawiskom mogącym wystąpić w rozwoju dziecka oraz kształtować i utrwalać wartościowe postawy, zapobiegając jednocześnie powstawaniu niepożądanych zachowań.
Zabawy z Małym Misiem kształtowały pozytywne postawy (Misiowy wolontariat) i bezpieczne zachowania. Polegało to na wyposażaniu dziecka w podstawowe wiadomości dotyczące dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia (Bezpieczni z Małym Misiem). Mały Miś promuje zdrowy styl życia w znaczący sposób rozwija wartościowe cechy u dzieci, zapobiega powstawaniu niepożądanych zachowań.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Rozwijaniu postaw obywatelskich i patriotycznych dzieci w przedszkolu służą działania podejmowane na rzecz środowiska przedszkolnego i lokalnego, w tym angażowanie się w akcje charytatywne, dzięki którym dziecko kształtuje postawy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, służenia sprawom, ideom i grupom społecznym, uczy się angażowania w ważne sprawy na rzecz innych. Przez cały rok szkolny Mały Miś zachęcał do Misiowego wolontariatu. W ramach naszych działań charytatywnych wzięliśmy udział w akcji ,,Pełna miska dla pieska ze schroniska” oraz ,,Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy” ,,Eko Walentynki”, zbieraliśmy plastikowe nakrętki oraz zużyte baterie.
3. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. Rozwijaniu tej kompetencji posłuży całościowo moduł: „Zmisiowany Dzień Matematyki”. Zakładał on przeprowadzenie w przedszkolu wielkiego święta matematyki, jednak zajęcia te zostały przeprowadzone w ramach nauki zdalnej.
4 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Jest to jedna z kompetencji kluczowych – realizujemy owe działania poprzez nauczanie zdalne. Rozwijaniu kompetencji „przedsiębiorczość” posłuży całościowo moduł: „Mali przedsiębiorcy”. W jego ramach dzieci dowiedziały się co to jest pieniądz, wykonały monetowy frotaż oraz bawiły się w matematyczne zadania.
Udział w projekcie sprzyjał kształtowanie kreatywności dzieci i rozszerzał zakres stosowanych metody pracy z dzieckiem. Czytelnicze spotkania wprowadzały do omawiania wielu ważnych tematów w twórczy, niekonwencjonalny sposób. Misiowe zadania stwarzały sytuacje do twórczych zabaw – plastycznych, ruchowych, muzycznych, które rozwijają twórcze postawy.
Moduł „Bezpieczni z Małym Misiem” zwrócił uwagę na problem bezpieczeństwa w Internecie, zachęcając również do włączenia się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
Również w 2019/2020r. realizowałam program edukacji antynikotynowej dla dzieci 6-letnich ,,Czyste powietrze wokół nas”, opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program ma charakter profilaktyczny, a jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności i świadomości radzenia sobie w sytuacjach gdy stają się biernymi palaczami. Zajęcia miały charakter warsztatowy, wykorzystałam na nich głównie metody aktywizujące, które pozwoliły zaangażować się dzieciom za pomocą wszystkich zmysłów i podjąć różne formy aktywności.
Kolejnym programem był ,,Mamo, tato, co Wy na to?” Miał on na celu zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-, 6-letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. Podniósł on poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci. Uwrażliwił rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka. Służył ukształtowaniu prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-, 6-letnich. Pośrednio zachęcał do wspólnego spędzenie czasu rodziców z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.
Byłam koordynatorem przedszkolnym obu programów.
W roku szkolnym 2020/2021 przystąpiłam do realizacji międzynarodowego projektu ,, ,,Kreatywne Prace Plastyczne”. Celem projektu jest wspieranie rozwoju i kreatywności dziecka, a szczególnie wyobraźni, małej motoryki, integracji sensorycznej, mowy, samoakceptacji i sprawczości oraz uważności i relaksacji przez prawdziwie twórcze i różnorodne zabawy i działania plastyczne. Założeniem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywanie doświadczeń i polisensoryczne poznawanie, stymulujące rozwój.
Minimum raz w miesiącu będę realizowała zajęcia plastyczne inspirowane blogiem Kreatywne Prace Plastyczne. Po zajęciach należy przesłać notatkę wg podanego wzoru i zamieścić ją w komentarzu na stronie Fb organizatora.
Również w bieżącym roku szkolnym będę brała udział w projekcie ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Do zrealizowania będą następujące moduły:
1. Książki dzieciństwa – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.
2. Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu. 4. Kalendarz ekologiczny. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.
5. Misiowe laboratorium czterech żywiołów. Podniesienie jakości pracy przedszkola/szkoły poprzez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.
6. Mały Miś i supertajny projekt! 7. Bijemy Rekord Polski z Małym Misiem w głośnym czytaniu w wielu lokalizacjach równocześnie!

Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Wzbogaciłam swój warsztat pracy, podzieliłam się doświadczeniem i umiejętnościami.
- Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia.
- Mam dużą satysfakcję z pracy zawodowej, ma to wpływ na wzrost mojego autorytetu i wysoką ocenę mojej pracy.
- Nabrałam doświadczenia w sprawnym komunikowaniu się i przekazywaniu informacji.
- Wzrosły moje motywacje do poszukiwania jeszcze lepszych metod pracy z dziećmi.
- Podniosłam moje umiejętności korzystania z technologii informacyjnej:
• posługiwałam się różnego rodzaju komunikatorami;
• zakładałam konta, przesyłałam sprawozdania w formie elektronicznej;
• modyfikowałam różne wzory zaproszeń, kolorowanek i plakatów, przy użyciu programów graficznych;
• używałam programów do zmiany rozmiaru zdjęć, ich przycinania oraz edycji.
- Współpracowałam z nauczycielami z całej Polski. Grupy internetowe założone do celów projektowych umożliwiały interakcje między nauczycielami i wymianę doświadczeń.
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym również została rozszerzona o działania projektowe.
- rozwinęłam własne zainteresowania.
Efekty wynikające z podjętych działań dla dzieci:
- uczestniczenie w coraz ciekawszych zajęciach prowadzonych w sposób bardziej twórczy i atrakcyjny;
- pracowanie nowoczesnymi metodami na zajęciach;
- kształtowanie swoich postaw i umiejętności aktywnego działania poprzez rozbudzanie świadomości problemu smogu i zanieczyszczenia powietrza;
- zacieśnianie rodzinnych więzów;
- umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami;
- są tolerancyjne, otwarte na kontakty międzyludzkie i chętniej pomagają innym, włączając się w działania wolontariatu;
- rozwijanie zainteresowań;
- wiedzą jak bezpiecznie korzystać z Internetu;
- wykorzystanie swoich umiejętności w różnych konkursach organizowanych przez twórców programów i projektów;
- kształtowanie świadomej postawy antynikotynowej;
- wzbudzenie zainteresowania czytelnictwem;
- wzbudzenie zainteresowania zdrowym stylem życia, propagowanie zdrowego trybu życia w rodzinach,
- wzbudzenie zainteresowania przyrodą, kształtowanie postaw proekologicznych.
Efekty wynikające z działań dla przedszkola:
- podwyższenie jakości funkcjonowania przedszkola podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy;
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
- poprzez wymianę doświadczeń podwyższa się poziom nauczania i wychowania w przedszkolu;
- w przedszkolu pracują kreatywni nauczyciele;
- wzbogacenie oferty dydaktycznej,
- wzbogacenie procesu kształcenia,
- promocja przedszkola, szkoły.

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działalności szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Przygotowanie dzieci do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w przedszkolu.
Życie przedszkolne i szkolne obfituje w różnego rodzaju uroczystości. Są one swojego rodzaju festiwalem umiejętności i wiedzy dzieci zdobytych w ciągu roku szkolnego. Spotkania te pozwalają na integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego, na bliższe poznanie się rodziców. Nawiązanie takich kontaktów jest niezmiernie ważne dla nas, nauczycieli.
Harmonogram stałych imprez przedszkolnych, który jestem organizatorem:
- Spotkanie integracyjne wszystkich oddziałów przedszkolnych,
- ,,Szkoła do hymnu”,
- Jasełka dla Koła Gospodyń Wiejskich;
- Święto Pieczonego Ziemniaka;
- Dzień Chłopca;
- Pasowanie na Przedszkolaka;
- Święto Pluszowego Misia;
- Andrzejki;
- Mikołajki;
- Jasełka;
- Olimpiada Przedszkolaka;
- Zajączek;
- Święto Rodziny;
- Zakończenie roku szkolnego.
W przedszkolu obchodziliśmy również święta związane z kalendarzem świąt nietypowych, były to m.in.: Święto Kropki, Święto Drzewa, Międzynarodowy Dzień Pizzy, Święto Kota czy Dzień Bezpiecznego Internetu lub Święto Dinozaura.
Uroczystości przedszkolne stanowią ważny czynnik w wychowaniu, dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływają bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wiele przyjemności i radości. Cel każdej przedszkolnej uroczystości zostaje osiągnięty, jeśli dzieci na miarę swoich możliwości przeżywają jej treść, gdy dzięki radosnemu nastrojowi, barwnym strojom, dekoracjom, melodiom i tańcom zostawi ona ślad w ich pamięci.
Wszystkie imprezy w przedszkolu dają dzieciom możliwość ukazania swoich umiejętności, zdolności i talentów. Podczas występów każdy przedszkolak ma okazję do zaprezentowania swoich mocnych stron, co w znacznym stopniu podnosi jego poczucie własnej wartości. Jest o tyle ważne, że dziecko zawsze znajdzie dla siebie taki obszar działania, w którym czuje się mocne, pewne i w dodatku zyska aplauz gości.
Co dziecko jeszcze zyskuje? Rozwija mowę, pamięć, pozyskuje pozytywne emocje, współdziała z innymi, kształci poczucie rytmu, koordynację ruchową, rozwija postawę społeczną pamiętając o najbliższych, przygotowuje niespodzianki – rozwija sprawność manualną, poczucie estetyki, rozwija zainteresowanie tradycją, obrzędowością i zwyczajami ludowymi, kształci postawę szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania się podczas uroczystości, itd.
Uroczystości i imprezy to jedna z form pracy szkoły i przedszkola, wpływająca na prawidłowy rozwój dzieci, a także jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami.

Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Jestem zaangażowana w życie szkoły i przedszkola.
- Mam satysfakcję z postępów dzieci.
- Doskonaliłam umiejętności organizacyjne i wychowawcze.
- Zyskałam okazję do bliższego poznania swoich uczniów, wychowanków.
- Zyskałam szacunek i sympatie dzieci.
- Jestem stale aktywna i twórcza.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla dziecka:
- kultywowanie tradycji,
- wzbogacenie osobowości,
- uwrażliwienie na przeżycia innych,
- umiejętność przegrywania,
- przełamanie bariery nieśmiałości,

Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola:
- promocja szkoły i przedszkola;
- przedszkole kształci przyszłych uczniów kultywujących tradycje;
- poprawnie układająca się współpraca z rodzicami.

2. Promocja placówki poprzez przygotowanie, organizowanie i udział dzieci/uczniów w konkursach.
Jednym z priorytetów każdej szkoły i przedszkola w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania jest aktywny udział w procesie rozwoju dziecka. W pracy dydaktycznej zawsze staram się rozwijać zainteresowania moich podopiecznych. Jednym ze sposobów było zachęcanie, jak również przygotowywanie dzieci i uczniów do udziału w konkursach. Moi podopieczni odnieśli wiele sukcesów w konkursach plastycznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Przedszkole:

L.p. Nazwa konkursu Organizator Osiągnięcia
1. Konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” Dom Kultury w Pleszewie 2016 – 2 wyróżnienia
2019 nagroda oraz wyróżnienie

2.
Konkurs plastyczny ,,Anioły”
Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach
4 wyróżnienia: 2 dzieci 5-letnich, 2 dzieci 6-letnich

3.
Konkurs plastyczny ,,Szopka bożonarodzeniowa”
Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach
1. miejsce: 6-latek
2. miejsce: 5-latek
3. miejsce: 6-latek,

4.
Konkurs fotograficzny ,,Przedszkolaki na medal”
Gazeta Pleszewska
19. miejsce

5.
Konkurs plastyczny ,,Ozdoba bożonarodzeniowa”
Gminny Ośrodek Kultury w Koźminie Wlkp.
Nagroda: 5-latka
Wyróżnienie: 4-latka

6.
Konkurs plastyczny ,,Polscy święci”
Publiczne Przedszkole w Lenartowicach
wyróżnienia: 6-latek, 2 dzieci 5-letnich, 4-latka
7. Konkurs plastyczny ,,Kartka wielkanocna” Gminny Ośrodek Kultury w Koźminie Wlkp. Nagroda: 3-latka, 5-latek
Wyróżnienie: 3-latka

8.
Przegląd recytatorski ,,Ulubione wiersze przedszkolaka”
Publiczne Przedszkole w Rokutowie
Nagroda: 6-latek

9.
Konkurs plastyczny ,,Jakie znasz zawody?”
Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Wyróżnienie: 6-latka

10.
Konkurs plastyczny ,,Pleszewski eko-proporczyk”
Przedszkole nr 3 ,,Słoneczne” w Pleszewie
I miejsce – praca zbiorowa

11.
Konkurs plastyczny ,,Brat Albert w oczach dzieci”
Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej
I miejsce – 6-latka

12.
Konkurs plastyczny ,,Najgroźniejszy smogosmok”
Publiczne Przedszkole w Rokutowie
Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy
13. ,,Eko-bombka” ZSP w Lenartowicach, wyróżnienie: 4-latka
14. Konkurs plastyczny ,,Stare nie znaczy bezużyteczne” ZSP w Lenartowicach Nagroda: 6-latka

Szkoła podstawowa klasy IV-VI

1.
,,Wspomnienia z wakacji”
Towarzystwo Miłośników Ziemi Pleszewskiej
wyróżnienia: 3 uczennice klasy V

2.
,,Moja bezpieczna droga do szkoły”
ODN Kalisz
uczennica klasy V

4.
,,Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”
Dom Kultury
w Pleszewie
Wyróżnienia: uczennica klasy V, uczennica klasy VI

5.
,,Stare nie znaczy bezużyteczne”
Zespół Szkół Publicznych
w Lenartowicach
Nagrody: uczeń klasy VI, uczeń klasy V, uczeń klasy IV

7.
,,Jak widzę swoje miasto?”
Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
Nagroda: uczennica klasy VI
wyróżnienia: 3 uczennice klasy VI i jeden uczeń, 2 uczennice klasy V i dwóch uczniów klasy V, uczeń klasy IV.

8.
,,25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
-

9.
,,Palic, nie palić – oto jest pytanie”
Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
-

10.
,,Kartka wielkanocna”
Gminny Ośrodek Kultury w Koźminie Wlkp.
Wyróżnienie: uczennica klasy V

11.
,,Czysta akcja segregacja”
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Wyróżnienie: uczeń klasy VI

13.
,,Chrońmy siebie”
ODN w Kaliszu
Nagrody: uczennica klasy IV, uczeń klasy VI
Wyróżnienia: uczeń klasy VI, 2 uczennice klasy V, 2 uczennice klasy IV.

14.
,,Środowisko ponad wszystko”
Zespół Szkół Publicznych
w Lenartowicach
Nagrody: 2 uczniów klasy VI, uczennica klasy V.

Promując prace plastyczne uczniów organizowałam wystawy oraz foto-galerie na stronie internetowej szkoły i przedszkola.
Uczniowie brali udział w konkursach i przeglądach poezji dziecięcej. Rozwijali swoje zdolności plastyczne, muzyczne i recytatorskie.
Stwarzając uczniom możliwość prezentacji uczniowskiej twórczości:
- zorganizowałam konkursy:
• ,,Stare nie znaczy bezużyteczne” – konkurs plastyczny kształtujący świadomość ekologiczną
• ,, Ulubione wiersze przedszkolaka” – konkurs recytatorski
• ,,Środowisko ponad wszystko” - konkurs rozwijający wrażliwość ekologiczną
- byłam współorganizatorką konkursów:
• ,,Choć malutkie z nas owady człek by bez nas nie dał rady” – konkurs kształtujący poczucie więzi z przyrodą;
• ,,Dzieci w polskich strojach ludowych” – konkurs plastyczny poszerzający wiedzę o polskich zwyczajach ludowych;
• ,,Magia książki zamknięta w ... lapbooku” – konkurs popularyzujący wiedzę literacką.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Jestem zaangażowana w życie szkoły i przedszkola.
- Mam satysfakcję z postępów dzieci i uczniów.
- Mam umiejętność motywowania dzieci.
- Nawiązałam kontakt z innymi placówkami.
- Doskonaliłam umiejętności organizacyjne i wychowawcze.
- Zyskałam okazję do bliższego poznania swoich uczniów, wychowanków.
- Zyskałam szacunek i sympatie dzieci.
- Jestem stale aktywna i twórcza.
- Mam osobistą satysfakcję z najmniejszych nawet sukcesów dzieci i uczniów.

Efekty wynikające z podjętych działań – dla dziecka:
- kultywowanie tradycji,
- poznanie własnych możliwości i umiejętności,
- rozwijanie zainteresowań,
- wzbogacenie osobowości,
- uwrażliwienie na przeżycia innych,
- umiejętność przegrywania,
- przełamanie bariery nieśmiałości,
- rozwijanie aktywności i motywowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach,

Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola i szkoły:
- promowanie placówki w lokalnym i ogólnopolskim środowisku,
- kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym,
- podniesienie jakości pracy,
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- podniesienie wartości procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- współpraca z innymi podmiotami.

3. Udział w akcjach charytatywnych, społecznych i proekologicznych
W okresie stażu organizowałam i przeprowadzałam różne akcje, których zadaniem było wpłynięcie na podniesienie jakości pracy szkoły i przedszkola. Udział w rozmaitych akcjach budził u dzieci empatię, uczyły się, że można komuś pomóc czasem nawet przy niewielkim wysiłku. Celem moich działań było również zwiększenie świadomości ekologicznej, pokazanie dzieciom, że to w ich rękach spoczywa odpowiedzialność za przyszłe losy naturalnego środowiska, oraz że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla innego człowieka i dla przyrody.
Brałam udział z podopiecznymi w akcjach ekologicznych:
- ,,Sprzątanie Świata”,
-,,Zbieramy nakrętki”,
- ,,Zbieramy zużyte baterie to ekologiczne”,
- pomoc dla schroniska dla zwierząt,
- zorganizowałam obchody: Dnia Drzewa, Dnia Wody, Dnia Ziemi
- dokarmianie zwierząt zimą,
- prace w ogrodzie przedszkolnym,
- Pleszewski Alarm Smogowy.
Wykorzystywałam materiały odpadowe w działalności plastycznej – zorganizowanie konkursu ,,Stare nie znaczy bezużyteczne – zabawka z recyklingu”;
Włączyłam się z uczniami w życie lokalnej społeczności poprzez udział w akcjach charytatywnych:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- ,,Podziel się pluszakiem”,
- zbiórka nakrętek dla potrzebujących dzieci z naszej gminy,
- kartki dla osób przewlekle chorych,
- pomoc dla Azylu dla zwierząt ,,Pełna miska dla pieska ze schroniska”.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Jestem zaangażowana w życie przedszkola i szkoły.
- Zaspokajam potrzebę pomocy innym.
- Radość z zaangażowania wychowanków w pomoc dla potrzebujących.
- Odczuwam osobistą satysfakcje związaną z pomocą materialną, którą udało mi się zorganizować.

Efekty wynikające z podjętych działań – dla dziecka:
- zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców,
- promowanie przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
- wdrażanie dzieci do systematycznej pomocy innym,
- uwrażliwianie przedszkolaków na potrzebę angażowania się w pomoc osobom potrzebującym poprzez wspieranie akcji charytatywnych,
- otwarcie się na potrzeby innych ludzi,
- kształtowanie właściwych postaw społecznych,
- nauka bezinteresownej pomocy,
- swoją postawą i zaangażowaniem sprawienie, że rodzice chętniej włączali się w prowadzone akcje i działania,
- pozytywny wpływ na rodziny i najbliższe otoczenie.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola:
- wzbogacenie oferty przedszkola,
- budowanie pozytywnego obrazu placówki wrażliwej na potrzeby innych,
- zaangażowanie szkoły i przedszkola w akcje charytatywne,
- przedszkole uwrażliwia na ludzkie krzywdy, uczy pomagania potrzebującym.
- ukazanie się zdjęć i artykułów na stronie FB szkoły i blogu przedszkola, dotyczących zorganizowanych przeze mnie akcji, przyczyniło się do promocji przedszkola w środowisku lokalnym.

§8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w naszej placówce.
Aby zadbać o wszystkie potrzeby moich wychowanków, współpracowałam ze specjalistami pracującymi w naszej placówce: pedagogiem i logopedą. Wspólnie opracowywałyśmy kierunki działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymieniałyśmy poczynione spostrzeżenia w celu określenia potrzeb dziecka, a przede wszystkim możliwości podjęcia działań wspomagających jego rozwój. Na bieżąco współpracowałam z panią logopedą w zakresie wspomagania prowadzonej przez nią terapii. Z roku na rok można zaobserwować zwiększającą się liczbę dzieci z wadami wymowy. Wszystkie przedszkolaki zostały zdiagnozowane przez logopedę. Podczas zajęć z wychowania przedszkolnego często prowadziłam ćwiczenia logopedyczne, wykorzystując wiedzę zdobytą na warsztatach ,,Logofigle - ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym”. Realizowałam wspólnie ustalone zabawy i ćwiczenia uzupełniające terapię prowadzoną przez logopedę (ćwiczenia językowe, artykulacyjne, oddechowe).
Efekty wynikające z podjętych działań – dla nauczyciela:
- współpraca z innymi nauczycielami,
- wzbogacenie wiedzy z dziedziny logopedii,
- stosowanie jej w praktyce,
- kształtowanie nawyku poprawnej wymowy u dzieci;
- prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Efekty wynikające z podjętych działań – dla dziecka:
- szybkie rozpoznanie wad rozwojowych
- systematyczna praca nad zniwelowaniem problemów,
- wszechstronna pomoc.

Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola:
- współpraca nauczycieli,
- prawidłowy przepływ informacji o dzieciach.

2. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Realizując zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze pracowałam na rzecz przedszkola i jego wychowanków. Aby uatrakcyjnić dzieciom edukację w przedszkolu i podnieść jego jakość od początku mojej pracy pedagogicznej współpracowałam z wieloma osobami, organizacjami, instytucjami oraz różnymi podmiotami działającymi na korzyść środowiska lokalnego i edukacji.
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną
W celu wspierania dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi współpracowałam z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Pleszewie. Wspólnie z psychologiem starałam się odpowiednio zdiagnozować potrzeby dzieci i udzielić im odpowiedniej pomocy. Wspierałam również potrzebę obserwowania dzieci w środowisku przedszkolnym, starałam się ułatwiać to zadanie i w odpowiedni sposób organizować pracę grupy, tak by specjalista mogli mieć szeroki materiał do diagnozy.
- Współpraca ze Szkołą Podstawową w Lenartowicach
Aktywnie włączyłam się w przygotowania do Dożynek Miejsko-Gminnych w Lenartowicach przygotowując z przedszkolakami z Rokutowa występ wokalno-taneczny oraz tworząc kotyliony, przypinki. Efektem pracy było oswojenie przedszkolaków z występami przed szerszą społecznością. Wykonałam kotyliony na X. Bal Konopnickiej i aktywnie włączyłam się w sprzedaż fantów.
- Współpraca z oddziałami przedszkolnymi w Lenartowicach, Grodzisku i Zawidowicach
Prężnie działała współpraca między oddziałami w Zawidowicach, Rokutowie, Lenartowicach i Grodzisku. Realizowana była m.in. przez:
- udział dzieci w spotkaniach integracyjnych odbywających się co roku w innym oddziale przedszkolnym,
- przygotowanie dzieci do konkursów szkolnych i przedszkolnych,
- ułatwianie dzieciom przejścia na kolejny etap edukacyjny.
- Współpraca z Biblioteką Publiczną MiG Pleszew
W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Pleszewie przygotowałam w niej wystawę pokonkursową ,,Magia książki zamknięta w ... lapbooku”. Nawiązałam również współpracę z filią biblioteczną MiG Pleszew w Zawidowicach. Pani biliotekarka odwiedzała nasze przedszkole co 2 miesiące, prowadziła zajęcia zawsze suto okraszone piękną literaturą dziecięcą. W trakcie tych zajęć dzieci poznały bohaterów literackich, uzyskały wiadomości dotyczące swojej miejscowości i regionu.
- Współpraca z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie
Współpraca z tymi instytucjami polegała na zapraszaniu przedstawicieli obydwu zawodów do przedszkola. Dzieci miały wówczas możliwość uczestniczenia w pogadankach, które miały na celu kształtowanie u nich właściwych postaw w różnych sytuacjach zagrożenia. Podczas tych spotkań dzieci mogły oglądać mundury, zarówno robocze jak i galowe. Przedstawiciele policji i straży pożarnej opowiadali o swojej codziennej pracy, nietypowych zdarzeniach, prezentowali sprzęty służące im do pracy. Podczas jednej z wizyt pleszewskich policjantów nie tylko przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa z przedszkolakami ale także przeczytali dzieciom bajeczkę w ramach modułu ,,Bezpieczni z Małym Misiem”. Współpracowałam również z pracownikami Straży Pożarnej w Pleszewie, realizując program ,,Pleszewska Państwowa Straż Pożarna w Szkołach Powiatu Pleszewskiego – Bądźmy bezpieczni”.
- Współpraca z Domem Kultury w Pleszewie i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koźminie Wlkp.
Wraz z dziećmi braliśmy udział w konkursach plastycznych organizowanych przez: Dom Kultury w Pleszewie i Gminny Ośrodek Kultury w Koźminie Wlkp. Również ja, jako nauczyciel brałam udział w konkursach na Kartkę Bożonarodzeniową i zdobyłam wyróżnienie (2018) oraz nagrodę (2019) oraz w konkursie plastycznym ,,Świąteczny Anioł” , zdobyłam nagrodę (2020).
- Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz sołtysami wsi Zawidowice i Rokutów
Współpracowałam z Kołem Gospodyń Wiejskich w Zawidowicach oraz Rokutowie przygotowując dzieci do występów na festynie przez nie organizowanym z okazji Dnia Dziecka.
Współpracowałam z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rokutowie przygotowując dzieci do występów na Jasełkach podczas organizowanego przez nie spotkaniem bożonarodzeniowym.
- Dobrze układała się współpraca z sołtysami wsi Zawidowice i Rokutów. Panowie chętnie udostępniali sale wiejskie na przedstawienia oraz spotkania integracyjne. Pełnili również rolę sponsorów, przekazując datki na rzecz przedszkola.
- Podczas stażu nawiązałam współpracę z aktorami z krakowskiego teatru ,,Horyzont”, który gościł u nas z przedstawieniami.
- Współpraca ze szkołami i przedszkolami
Współpracując ze szkołami i przedszkolami wiejskimi i miejskimi braliśmy udział w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie miasta i gminy.
- Współpraca z wydawnictwami
W okresie stażu współpracowałam z wydawnictwami pedagogicznymi WSiP, MAC, PWN. Aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach i szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli różnych wydawnictw w celu zapoznania się z ofertą wydawniczą oraz w organizowanych przez wydawnictwa warsztatach i kursach. Dzięki tej współpracy doskonaliłam warsztat pracy, wzbogaciłam ofertę edukacyjną oraz poznałam nowości programowe. Potrafię oceniać materiały edukacyjne oraz dostosować ofertę do potrzeb edukacyjnych uczniów.
- Współpraca z dogoterapeutą
Kilkakrotnie zaprosiłam do przedszkola dogoterapeutkę wraz z psem Aquą. Przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w dogoterapii, poznały również zasady bezpiecznych zachowań w kontakcie ze zwierzętami. Zorganizowałam pogadankę dla przedszkolaków: ,,Jak bezpiecznie bawić się z psem”.
- Współpraca z KRUS-em
Zorganizowałam pogadankę dla klas IV-VI: ,,Bezpieczeństwo na wsi to podstawa, środki chemiczne to nie zabawa”. Wraz z przedszkolakami i uczniami brałam udział w organizowanych przez KRUS konkursach.
Korzyści osobiste wynikające z podjętych działań:
- Lepiej poznałam środowisko domowe podopiecznych.
- Zacieśniłam współpracę ze specjalistami w dziedzinie pedagogiki.
- Podniosłam zdolności organizacyjne.
- Poprzez współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę nauczyciela podniosłem swoje umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci, pochodzących z różnych środowisk społecznych.
- Odczuwam osobistą satysfakcje związaną z pomocą, którą udało mi się zorganizować.
- Miałam możliwość współpracy z osobami z różnych środowisk.
- Miałam możliwość wymiany doświadczeń.
Efekty wynikające z podjętych działań – dla dziecka/ucznia:
- uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- wszechstronne rozwijanie zdolności;
- wzbogacenie zainteresowań;
- poszerzanie wiedzy i doświadczeń dzieci;
- efektywna praca z uczniem zdolnym i słaby;
- nabycie pewności siebie u dzieci poprzez prezentację ich umiejętności;
- rozwijanie kultury osobistej;
- wszechstronna pomoc.

Efekty wynikające z podjętych działań – dla przedszkola, szkoły:
- integracja ze środowiskiem szkolnym, przedszkolnym i lokalnym,
- usprawnienie pracy przedszkola i szkoły,
- podniesienie jakości pracy przedszkola i szkoły dzięki wspólnym inicjatywom,
- wzbogacenie oferty przedszkola,
- promocja przedszkola i szkoły w środowisku lokalnym.
Efekty wynikające z podjętych działań dla rodziców:
- zdobycie wiedzy jak skutecznie pomóc własnemu dziecku;
- nawiązanie bliższego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami;
- otrzymanie wsparcie w wychowaniu dziecka.

§8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Wdrażając rodziców i dzieci do prac na rzecz przedszkola udało się nam pozyskać sponsorów, uzyskaliśmy finansową i rzeczową pomoc w doposażeniu przedszkola.
Rodzice aktywnie włączyli się w drobne naprawy na terenie wokół budynku przedszkola, dzięki czemu plac zabaw zyskał więcej zielonej i bezpiecznej przestrzeni.
Współorganizowałam spotkania integracyjne oddziałów przedszkolnych, wiejskie Dni Dziecka oraz jasełka dla całej społeczności Rokutowa, a także jasełka dla KGW z Rokutowa podczas spotkania bożonarodzeniowego dla kobiet z gminy Pleszew.
Przeprowadziłam zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2,5 i 3-letnich, ułatwiając im wejście w społeczność przedszkolną.
W roku szkolnym 2016/2017 brałam udział w projekcie ,,Pleszewski Alarm Smogowy”, który poświęcony jest przyczynom, skutkom i walce z zanieczyszczeniami powietrza. Przedszkole w Rokutowie jako jedyne w powiecie zrealizowało wszystkie jednostki tematyczne i otrzymało dyplom oraz nagrody rzeczowe.
Wraz z przedszkolakami przygotowałam akcję sąsiedzką ,,Nie pal śmieci! Smog zabija”. W ramach akcji przygotowaliśmy ulotki reklamowe z w.w. hasłem i roznosiliśmy je na terenie wsi. Plakaty większego formatu przywiesiliśmy na tablicach informacyjnych.
Za swoje prace plastyczne otrzymałam w 2018r. wyróżnienie a w 2019 oraz w 2020r. nagrodę przyznaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koźminie Wlkp.
Za osiągnięcia w pracy wychowawczej i opiekuńczej otrzymałam Nagrodę Dyrektora w 2017r.
Za działalność wolontariacką na rzecz pleszewskiego Domu Kultury otrzymałam pozytywne rekomendacje Dyrektora powyższej placówki.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych
Pracuję w przedszkolu od 13 lat, staram się nie popaść w rutynę i być wrażliwą na różnorodne problemy dzieci. Każdy kolejny rok niesie ze sobą nowe wyzwania, nowe doświadczenia. W pracy nauczyciela ważne jest, by umiejętnie rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne, wychowawcze lub inne, które dostrzegamy w grupie wychowanków. W związku z powyższym uważnie obserwowałam wychowanków, rozpoznając ich potrzeby. Wśród dzieci które z łatwością adaptują się do warunków i wymagań przedszkolnych spotykamy również dzieci z problemami i deficytami. Poniżej opisałam przypadek dziecka nieśmiałego, z niską samooceną oraz dziecka uzdolnionego plastycznie.
Identyfikacja problemu
Mojego podopiecznego pierwszy raz spotkałam we wrześniu 2016r. kiedy rozpoczęłam pracę w oddziale przedszkola w Rokutowie, był wówczas 6-latkiem.już na pierwszych zajęciach zwrócił na siebie moją uwagę, ponieważ zareagował płaczem na polecenie, które mieli wykonać w książce. Na pytanie dlaczego płacze odpowiedział, że nie umie rozwiązać tego zadania. Pomyślałam wówczas, że ma spore zaległości i jest uczniem słabszym w nauce. Jednak po kilku dniach obserwacji okazało się, że chłopiec jest bardzo zdolny, tylko ma bardzo niską samoocenę. Poprawnie liczył, głoskował, rozpoznawał litery, jednak nigdy nie zgłaszał się sam do odpowiedzi. Zapytany zazwyczaj udzielał poprawnej odpowiedzi, ale bardzo się denerwował i delikatnie jąkał. Kiedy miał wykonać pracę plastyczną lub inną czynność wymagającą użycia rąk często mu one drżały. Pytałam dzieci, które znały już go z poprzedniego roku czy tylko na mnie reaguje tak nerwowo, ale odpowiedziały że ,,on już tak ma” i to jest jego ,,normalne” zachowanie. W kontaktach z rówieśnikami chłopiec często był niepewny siebie i swoich racji, łatwo ulegał wpływom innych, silniejszych jednostek. Późno zaczął chodzić do przedszkola. Na każdą nową sytuację reagował płaczem. Często mówił o sobie ,,jestem głupi”.
U dziecka wystąpiły u charakterystyczne reakcje dla zachowania osoby nieśmiałej:
- trudność mowy (słaby głos wskutek napięcia więzadeł głosowych);
- niezręczność ruchów (spowodowana sztywnością);
- blednięcie;
- drżenie rąk;
- stan niepewności, niepokoju, zawstydzenia w kontaktach z innymi.
Postanowiłam dotrzeć do dziecka i pomóc mu uwierzyć w siebie.
Geneza i dynamika zjawiska
Chłopiec wychowuje się w pełnej rodzinie. Jest najmłodszy z rodzeństwa, ma starszego o 13 lat brata i o 10 lat starszą siostrę. Tylko tata pracuje zawodowo, mama zajmuje się wychowaniem dzieci, jest gospodynią domową. Mają dość przeciętne warunki bytowe. Chłopiec jest zawsze czysto ubrany, choć jego odzież niekiedy jest już na niego za mała.
W kontaktach z synem mama jest zawsze bardzo stanowcza. Nawet jeśli głaszcze syna po głowie na pożegnanie robi to w dość nerwowy i szorstki sposób. To ona zawsze przyprowadza go i odbiera z przedszkola, taty nie miałam okazji poznać. W naszym przedszkolu promuję zdrowe odżywianie, dzieci przynoszą raz w tygodniu owoce i warzywa, które codziennie konsumują na drugie śniadanie. Chłopiec jeżeli już coś przynosił była to tylko marchewka.
Chłopiec był lubiany i akceptowany w grupie mimo swojego zachowania. W czasie zabaw swobodnych dziecko chętnie rysowało, tworząc ciekawe, poprawnie zakomponowane prace. Jednak nigdy nie pożyczał swoich przyborów (farb, plasteliny), bo mówił, że mama mu nie kazała.
Rozmawiałam z mamą podczas spotkań indywidualnych oraz po diagnozie wstępnej, w październiku 2016r., mówiąc jej o niepokojącym mnie zachowaniu syna. Jednak odniosłam wrażenie że dla niej ten problem nie istniał.
Znaczenie problemu
Dzieciom odważnym, przebojowym łatwiej jest odnieść sukces w szkole czy przedszkolu. Nie boją się wyzwań i porażek. Osobom nieśmiałym jest trudniej, mimo iż mają potencjał. Na podstawie własnych obserwacji, rozmów z matką i chłopcem stwierdziłam, że mam do czynienia z dzieckiem nieśmiałym, z niską samooceną. Dziecko takie unika prezentacji własnej osoby i pracy, tak właśnie zachowywał się mój wychowanek. W pracy z dzieckiem o obniżonej samoocenie ważne jest, aby znaleźć jego mocne strony, uwypuklać je i tym samym podnosić jego wiarę w siebie, w swoją wartość. Myślę, że podjęcie odpowiednich działań pedagogicznych będzie dynamizować prawidłowy rozwój chłopca. Jeżeli spotka się z akceptacją i wyrozumiałością nabierze pewności siebie i będzie lepiej funkcjonował w swoim środowisku.
Prognoza
Negatywna: Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań wychowawczych mogą wystąpić następujące skutki:
- chłopiec będzie się coraz bardziej izolował;
- dzieci będą się naśmiewać z jego ,,płaczliwości”, nie będą się z nim integrować;
- brak zrozumienia i akceptacji spowoduje złe samopoczucie i niechęć do chodzenia do przedszkola a w najbliższej przyszłości także do szkoły;
- będzie lękliwy i niesamodzielny;
- straci zupełnie wiarę w siebie i swoje możliwości.
Pozytywna: Po wdrożeniu działań opiekuńczo-wychowawczych spodziewam się że dziecko:
- pozna swoje mocne strony;
- odzyska poczucie własnej wartości;
- poczuje się pewniej w przedszkolu;
- nawiąże bliższe kontakty z rówieśnikami;
- zmieni swój wizerunek w oczach rówieśników;
- będzie rozwijało swoje zainteresowania.
Propozycje rozwiązań
Cele:
- wzmacnianie poczucia własnej wartości;
- uczenie odkrywania w sobie pozytywnych cech;
- doprowadzenie do sytuacji, w której dziecko otworzy się na innych ludzi;
- rozwijanie umiejętności komunikowania się;
- zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego;
Wdrażanie oddziaływań
Pragnąc zrealizować powyższe cele prowadzące przede wszystkim do poprawy emocjonalnego funkcjonowania chłopca postawiłam sobie zadania:
1. Nawiązać kontakt z chłopcem i zdobyć jego zaufanie.
2. Utrzymywać kontakt z rodzicami i wspólnie realizować zadania poprzez pedagogizację.
3. Porozmawiać z dziećmi, aby włączały go do swojego grona podczas zabawy.
4. Zmienić nastawienie w pokonywaniu trudności: umiem, wiem, potrafię.
5. Pomóc chłopcu odnaleźć swoje miejsce w grupie rówieśniczej.
6. Zachęcać chłopca do wszelkiego rodzaju aktywności na zajęciach.
Ufam, że właściwa postawa dorosłych jest w stanie wyzwolić w dziecku nieśmiałym wiarę we własne możliwości.
Efekty oddziaływań
W wyniku realizacji w.w. zadań uzyskałam następujące efekty oddziaływań:
- Nastąpił u chłopca wzrost poczucia własnej wartości.
- Stał się bardziej otwarty, chętny i wytrwały w dążeniu do celu.
- Chętniej bierze udział we wszystkich zadaniach, zaczyna zabierać głos na zajęciach.
- Koleżeństwo próbuje wciągnąć chłopca do wspólnej zabawy.
- Chłopiec nawiązał bliższe stosunki ze swoimi rówieśnikami.
- Niestety nie nastąpiła zmiana zachowania matki w stosunku do dziecka.
- Chłopiec występuje na przedstawieniach, śpiewa, recytuje.
- W czasie zajęć daje się jeszcze zauważyć lęk i niepewność przed zgłoszeniem się do odpowiedzi, ale zapytany udziela odpowiedzi coraz pewniejszym głosem i już nie mówi ,,nie wiem”.
Możemy mieć nadzieję, że to co udało się wypracować z dzieckiem zostanie z nim na zawsze i nie da już sobie powiedzieć, że jest gorszy od innych.
Identyfikacja problemu
W swojej pracy staram się rozpoznać nie tylko osoby z trudnościami, ale również dzieci uzdolnione. Staram się tak kierować procesem dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym, aby każdy talent wesprzeć, by mógł się rozwinąć na miarę swoich możliwości. Rozwój ich zdolności będzie zależał od sposobu pracy zarówno w przedszkolu, jak i w domu. Niezwykle ważna jest praca własna dziecka, jego chęci i zaangażowanie. Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym do którego uczęszczał chłopiec objęłam, kiedy miał 5 lat. Jako przedszkolak był bardzo żywiołowy w czasie zabaw dowolnych, jednak podczas zajęć grupowych był zawsze skupiony. Wszelkie powierzone zadania wykonywał dokładnie i starannie. Szybko uczył się piosenek i wierszyków, rozpoznawał litery, sprawnie przeliczał. Bardzo ładnie malował i rysował, robił to z pietyzmem. Było widać, że twórczość sprawia mu przyjemność. Posiadał bogatą wyobraźnię, miał ciekawe i oryginalne pomysły. Wszystkie te elementy wskazywały, że mam do czynienia z dzieckiem zdolnym.
Geneza i dynamika zjawiska
Chłopiec był jedynakiem. Mieszkał z rodzicami oraz dziadkami. Na tym samym podwórku mieszkał kuzyn chłopca, jego równolatek. Chłopcy wychowywali się razem. Oboje rodzice pracowali. Kiedy mama był a pracy (system dwuzmianowy) chłopcem opiekowała się babcia, z którą był bardzo związany. Rodzina spędza ze sobą dużo czasu na rozmowach, zabawach. Atmosfera sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka.
W przedszkolu chłopiec często bawił się z kuzynem, tworzyli ciekawe konstrukcje z klocków lub wspólne prace plastyczne. Prace plastyczne chłopca cechuje dokładność oraz dbałość o szczegóły. Są kolorowe, oryginalne. Nie zdając sobie z tego sprawy stosował już perspektywę. Miał dużą sprawność manualną, sprawnie operował kredką, ołówkiem i pędzelkiem. Zauważał szczegóły i barwy, które przez inne dzieci pozostały niezauważone. Praca z wychowankiem przebiegała pod kątem indywidualizacji zadań i twórczej działalności. Dziecko chętnie wykonywało proponowane mu prace plastyczne. Nie bał się nowych narzędzi ani technik, doskonalił te znane.
Znaczenie problemu
Często posiadanie uzdolnień bywa traktowane jako przywilej. Często nauczyciele większą uwagę poświęcają dzieciom z trudnościami, bo uważają, że te zdolne same sobie poradzą. Jednak dzieci zdolne zasługują na nasze szczególne zainteresowanie. To na nauczycielu spoczywa obowiązek stworzenia takich warunków pracy, aby te zdolności dziecko mogło rozwijać. W przeciwnym wypadku dziecko może spocząć na laurach lub wykorzystać swoje zdolności w niewłaściwym kierunku. Uznałam, że należy z młodym artystą podjąć systematyczną pracę, aby należycie wykorzystać jego zdolności.
Prognoza
Negatywna Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań mogą wystąpić następujące skutki:
- zahamowanie uzdolnień;
- osiąganie wyników poniżej możliwości;
- obniżenie własnej samooceny;
- odmowa udziału w konkursach;
- spadek motywacji;
- zniechęcenie do aktywnej pracy w przypadku braku możliwości zaistnienia;
- brak aktywności i inicjatywy ze strony dziecka.
Pozytywna Wdrożenie odpowiednich działań dydaktyczno-wychowawczych spowoduje, że:
- nastąpi systematyczny rozwój dziecka;
- ukierunkowana aktywność twórcza będzie owocowała wymiernymi skutkami podczas konkursów plastycznych;
- będzie świadomym odbiorcą sztuki;
- nastąpi rozwój zdiagnozowanych uzdolnień;
- wzrośnie wiara we własne możliwości;
- pojawi się satysfakcja dziecka, rodzica i nauczyciela.
Propozycje rozwiązań:
Moim cele stało się rozwijanie uzdolnień chłopca, jego twórczej postawy oraz nabywanie jego wiary we własne możliwości. W działaniach zwróciłam uwagę na:
- unikanie zawyżonych wymagań;
- okazywanie dziecku satysfakcji z uzyskanych wyników;
- rozwijanie uzdolnień w czasie zajęć indywidualnych;
- stwarzanie sytuacji sprzyjających wykorzystaniu wiedzy i zdolności;
- stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu uzdolnień;
- zachęcanie do udziału w konkursach;
- nagradzanie osiągnięć i wspieranie w przypadku niepowodzeń.
Pracując z chłopcem kierowałam się zasadą, która obowiązuje w pracy z dzieckiem zdolnym: utrzymać wysoki poziom wymagań i zapewnić sprzyjające warunki do pracy twórczej.
Cele:
-kształcenie myślenia twórczego;
- rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów;
- wzbogacanie warsztatu plastycznego;
- rozwój zainteresowań;
- rozwój sprawności manualnej.
Wdrażanie oddziaływań:
Pracując z chłopcem tak przygotowywałam zajęcia, aby były one ciekawe i oddziaływały emocjonalnie na Bartka oraz rozwijały jego myślenie twórcze. Starałam się inspirować i wspomagać jego samodzielną pracę. Współpracowałam z rodzicami chłopca, którzy chętnie wspierali rozwój dziecka. Starałam się dobierać atrakcyjne metody i formy pracy, zwiększając stopień trudności zadań. Nagradzałam inicjatywę i inwencję.
Efekty oddziaływań
Chłopiec chętnie uczestniczył w proponowanych formach pracy, z czasem wykazywał się większą samodzielnością i inicjatywą. Bez trudu przyswajał sobie różnorodne techniki plastyczne. Podjęte działania przyczyniły się do rozwoju intelektualnego i twórczego chłopca. Pogłębił swoją wiedzę i rozwinął zainteresowania. Chętnie uczestniczył w warsztatach i konkursach plastycznych. Skuteczność prowadzonych działań potwierdziły sukcesy w konkursach. Otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody m.in. w konkursie ,,Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”, ,,Anioły”, ,,Polscy święci’, ,,Szopka bożonarodzeniowa”.

Autorefleksja
Czas stażu przyniósł mi wiele sukcesów i osiągnięć w życiu zawodowym. Poprawnie rozwijały się moje relacje z dziećmi, uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie z jednej strony wyzwaniem, a z drugiej okazją do zweryfikowania opinii jakim jestem pedagogiem. Udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zadania. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Wykonane zadania stały się dla mnie inspiracją do nowych pomysłów i koncepcji. Nauczyłam się odważnie podejmować decyzje dotyczące mojej pracy zawodowej (kursy, szkolenia, inicjatywy). Przekonałam się, że nauczyciel w swoich działaniach niekoniecznie musi być sam. Nie zapomniałam jednak o głównym powołaniu mojego zawodu, którym jest dziecko, jego kształtowanie i wychowanie. Każde dziecko traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład na miarę indywidualnych możliwości, szanuję je, doceniam jego indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dożo satysfakcji i dostarczyła wiele cennych doświadczeń. Myślę, że wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do wzrostu mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania niektórych obszarów życia szkoły.
Zakończenie stażu nie zamyka moich poszukiwań na gruncie wychowawczo – dydaktycznym. W przyszłości nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby dobrze realizować zadania szkoły i przedszkola.
Codzienny uśmiech i postępy moich uczniów i przedszkolaków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy. Praca jest dla mnie wyzwaniem oraz realizacją moich marzeń i pasji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.