X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45496
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres placówki:
Stanowisko: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

§8 ust.3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się.
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Terminy
Dowody realizacji
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- korzystanie z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego podczas wykonywania środków dydaktycznych, opracowywania dokumentów, sprawozdań, scenariuszy obserwowanych zajęć, planów pracy,
- przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań itd. przy użyciu komputera,
- korzystanie z programu do tworzenia prezentacji multimedialnych,
-korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż, rejestracja na portalach internetowych dla nauczycieli historii
i wiedzy o społeczeństwie
- wykorzystanie Internetu do podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach e- learningowych,
-praca z użyciem dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia
okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
środki dydaktyczne, scenariusze, plany pracy,

dyplomy, zaproszenia,itd.

prezentacje,

pliki w komputerze,

zaświadczenia,

wpisy w dzienniku elektronicznym
2.
Wykorzystywanie atrakcyjnych metod i form pracy.
- stosowanie w pracy metod aktywizujących
- rozwijanie u dzieci zdolności plastycznych, recytatorskich; przygotowywanie uczniów do konkursów, apeli.
- uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych udostępnionych w Internecie– wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi,
- korzystanie na zajęciach z projektora i komputera w celu uatrakcyjnienia zajęć
okres stażu
w miarę możliwości

-okres stażu

-okres stażu
scenariusze zajęć
Scenariusze apeli, przedstawień, itd.

§8 ust.3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Terminy
Dowody realizacji
1.
Publikacje na stronach internetowych
- opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
- opublikowanie na portalu internetowym dla nauczycieli scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych,
- opublikowanie na portalu internetowym sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
I półrocze roku szk. 2019/2020
okres stażu

maj 2022
publikacje na stronie www,
publikacje na stronie www,
publikacje na stronie www,
2.
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem
z nauczycielami
-opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych,
- dzielenie się umiejętnościami i wiadomościami zdobytymi na zewnętrznych szkoleniach
z nauczycielami w ramach WDN,
okres stażu

okres stażu
materiały dydaktyczne,

poświadczenie dyrektora,
3.
Praca w zespołach nauczycielskich oraz komisjach
- członek zespołu humanistycznego
- członek komisji konkursowych,
- członek komisji egzaminacyjnych
okres stażu
okres stażu
okres stażu
protokoły spotkań
protokoły konkursów
protokoły egzaminów
4.
Prowadzenie zajęć otwartych
- przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
okres stażu
scenariusze lekcji

§8 ust.3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Terminy
Dowody realizacji
1.
Praca z dziećmi
z trudnościami
- prowadzenie zajęć wyrównawczych,(poprawa sprawdzianów, kartkówek z historii czy WOS pomoc w nadrabianiu zaległości)
- indywidualizacja pracy na zajęciach, dostosowywanie metod i form pracy do możliwości dziecka,
-współpraca z nauczycielami wspomagającymi w klasach integracyjnych

-obserwacja dzieci na tle grupy.
-rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
okres stażu

okres stażu

okres stażu

dziennik zajęć albo inny sposób dokumentacji

scenariusze zajęć

Zaświadczenie nauczyciela wspomagającego

2.
Praca z dzieckiem zdolnym
- prowadzenie kół zainteresowań,
- przygotowywanie uczniów do konkursów proponowanych przez różnorodne instytucje,
-obserwacja dzieci na tle grupy.
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
okres stażu
okres stażu
dziennik zajęć,
dyplomy, zaświadczenia
3.
Współpraca z różnorodnymi instytucjami i środowiskiem lokalnym
- współpraca z innymi szkołami

- współpraca z biblioteką szkolną
- współpraca z pielęgniarką szkolną, pedagogiem, logopedą,
- zapraszanie na zajęcia ciekawych ludzi
i przedstawicieli zawodów.
-organizacja lub pomoc w organizacji uroczystości szkolnych, dni otwartych, różnych akcji i zbiórek
w miarę możliwości
okres stażu
Okres stażu

w miarę możliwości
w miarę możliwości

adnotacje w dzienniku, zdjęcia, sprawozdania, notatki w kronice i na stronie www szkoły (dotyczy wszystkich podpunktów)
zdjęcia , listy obecności
8.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy szkoły
- udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia   zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły,
-systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi,
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy,
okres stażu

okres stażu

okres stażu
zaświadczenia, protokoły

notatki własne
9.
Poznanie procedury awansu zawodowego
- wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego
sierpień, wrzesień 2019
notatki własne
10.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,

- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
-dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu
wrzesień 2019

wrzesień 2019
okres stażu
maj 2022
wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju,

sprawozdanie,
11.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły
- dokonywanie wpisów do dzienników zajęć,
- opracowywanie planów dydaktycznych, opiekuńczo - wychowawczych oraz planów pracy zespołu humanistów
okres stażu
W marę możliwości
Dzienniki zajęć, plany pracy, sprawozdania, protokoły
12.
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
- udział w spotkaniach z rodzicami,
- rozmowy indywidualne z rodzicami
-uczestnictwo w imprezach szkolnych z udziałem rodziców
okres stażu
okres stażu
okres stażu

listy obecności,
zdjęcia

§8 ust.3
Realizacja co najmniej dwóch zadań do wyboru
pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Terminy
Dowody realizacji
2.
Rozwijanie umiejętności indywidualnego projektowania własnych działań.
-opracowanie i wdrożenie własnego programu związanego z edukacją regionalną na lekcjach historii
-dokonanie ewaluacji wdrożonego programu
-własne opracowanie scenariuszy akcji szkolnych
okres stażu

okres stażu
w miarę możliwości
program zajęć,

scenariusz

pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela -doradcy metodycznego,przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu,
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk
-przygotowanie stosownych dokumentów.
-prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
-hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę
w miarę możliwości

-potwierdzenie współpracy z nauczycielem stażystą lub praktykantem

pkt 4c
uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Terminy
Dowody realizacji
1.
Umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziome podstawowym
-czytanie literatury przedmiotowej w języku angielskim
-dyskusje na forach internetowych obcojęzycznych
-opieka nad grupą obcojęzyczną w ramach szkolnej wymiany międzynarodowej
okres stażu

okres stażu
w miarę możliwości
Notatki własne

zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający umiejętności językowe

Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.