X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44400
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Projekt oceny dorobku zawodowego pani..... nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Data rozpoczęcia stażu:

Data zakończenia stażu:

Opiekun stażu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli, pani ........, nauczyciel stażysta, ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie od ......... do ............... realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
W miesiącu wrześniu pani .............., nauczyciel ............w szkole ...... opracowała plan rozwoju zawodowego na okres stażu i skonsultowała go z opiekunem, we wrześniu ......r. został on zatwierdzony przez dyrektora zespołu. Wcześniej zapoznała się z procedurą awansu i przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Przez cały okres stażu brała czynny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły, starała się jak najlepiej wypełniać obowiązki jako nauczyciel i wychowawca.
Nauczyciel ...... zapoznała się w trakcie odbytego stażu z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły, oraz poznała następujące dokumenty:
Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, procedurę informowania uczniów i ich rodziców o otrzymanych ocenach śródrocznych i rocznych obowiązującą w szkole, procedurę dotyczącą dostosowania warunków i form nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, dziennik elektroniczny, plan pracy na rok szkolny...... oraz kalendarz imprez szkolnych, regulamin dyżurów, regulamin wycieczek szkolnych, karty wycieczek a także zapoznała się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Współpracowała z nauczycielami w następujących zespołach: zespół wychowawczy, humanistyczny oraz zespół do spraw aktywnej tablicy. Stażystka ......prowadziła zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas ....., pracowała również jako wychowawca w świetlicy. Właściwie prowadziła dokumentację szkolną: dziennik elektroniczny, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen. Na początku września opracowała rozkład materiału oraz przedmiotowy system oceniania. Pani ..... prowadziła zajęcia zgodnie z planem pracy. Uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli oraz prowadziła lekcje w obecności swego opiekuna oraz dyrektora zespołu. Następnie dokonała samooceny i analizy przeprowadzonych zajęć, wysuwała wnioski na przyszłość. Zajęcia te były dobrze przygotowane i zrealizowane. Zastosowane zostały różne formy i metody pracy, do zajęć angażowani byli wszyscy uczniowie.
Pani .... starała się doskonalić swój warsztat pracy, zarówno w sferze dydaktycznej jaki i wychowawczej. Uczestniczyła w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
Pani ..... jest nauczycielem zaangażowanym w swoją pracę dydaktyczno - wychowawczą. Brała udział w licznych imprezach szkolnych i klasowych, m. in. organizacja apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Chłopaka, wigilia klasowa, Dzień Kobiet, udział w organizacji wycieczki do Teatru Muzycznego, przygotowanie klasy IV do występu z okazji Dnia Babci i Dziadka, udział w organizacji spotkania z ambasadorem marki ........., oraz napisanie artykułu do gazety „..........................”.
Organizowała oraz współorganizowała wraz z innymi nauczycielami konkursy, jak i przygotowywała uczniów do konkursów przedmiotowych, ponadto, uczestniczyła w wielu szkolnych inicjatywach, w czasie których pełniła rolę opiekuna.
Nauczycielka pełni rolę wychowawcy klasy IV, dokładnie zapoznała się z sytuacją domową i rodzinną swych wychowanków. Utrzymywała kontakty z rodzicami uczniów, starała się na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy wychowawcze, w tym celu współpracowała również z pedagogiem szkolnym. Dbała o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, umiejętnie też zachęca swych wychowanków do pracy na rzecz klasy i szkoły. W trakcie odbywania stażu nabywała umiejętności jako wychowawca, doskonaliła swój warsztat pracy, zdobywała wiedzę i nowe doświadczenia w zakresie problematyki środowiska uczniów.
Przez cały okres stażu zdobyła akceptację i zaufanie swoich uczniów oraz wychowanków, została bardzo życzliwie przyjęta przez społeczność uczniowską.

W trakcie trwania stażu współpraca z panią ....... układała się bez żadnych zarzutów. Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku nauczyciela stażysty pani ....... oraz biorąc pod uwagę wszystkie działania i efekty realizacji Planu Rozwoju Zawodowego proponuję ocenę pozytywną za okres stażu.

Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.