X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45486
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Magdalena Suwała-Traczyk
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020
Data zakończenia stażu: 31.05.2023

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574
ze zm.).

Zmiana Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2019 r. poz. 1650)

CEL STAŻU :

- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
- Osobisty rozwój
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA ORGANIZACYJNE:
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego;
Wrzesień 2020
- uczestnictwo w kursie dotyczącym awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Wrzesień 2020
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - autorefleksja, analiza osiągniętych wyników i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2023

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ/Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 1

Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących - korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych
Cały okres stażu

- uczestnictwo w webinariach ma temat metod aktywizujących, organizowanych przez wydawnictwa Macmillan, Pearson i Oxford.
Cały okres stażu

- stosowanie metod aktywizujących na zajęciach (burza mózgów, dyskusja, metoda śniegowej kuli, metoda zdań niedokończonych, odgrywanie scenek, praca w grupach);
Cały okres stażu

Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w szczególności aplikacji Kahoot, Quizizz, Quizlet, Teams oraz prezentacji Power Point;
Minimum raz na miesiąc
- wykorzystanie programów multimedialnych oraz stron edukacyjnych dostępnych w Internecie do tworzenia przez uczniów prezentacji multimedialnych m.in.: Power Point i Canva ;
Cały okres stażu

- korzystanie ze słowników internetowych w trakcie lekcji języka angielskiego;
Cały okres stażu

Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i multimedialnej
- opracowanie rozkładów materiału dla klas II szkoły branżowej po szkole podstawowej i gimnazjum;
Wrzesień 2020
- opracowywanie planów pracy, prac klasowych, scenariuszy lekcji, kart pracy, prezentacji multimedialnych, konkursów i innych pomocy dydaktycznych za pomocą różnych programów komputerowych;
Cały okres stażu

- prowadzenie dokumentacji szkolnej i diagnostycznej uczniów, w tym opracowywanie analizy wyników testów kompetencji za pomocą narzędzi z pakietu Office;
Cały okres stażu

- wykorzystywanie materiałów edukacyjnych dostępnych na językowych stronach internetowych: Busy Teacher, blog poświęcony edukacji „Zawodowy Angielski”, „Authentic Teaching”, „English Workshop”, „Lesson Plan Digger” oraz scenariuszy udostępnianych przez wydawnictwa językow w newsletterze;
Cały okres stażu, według bieżących potrzeb

Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi
- komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami i uczniami poprzez dziennik elektroniczny Librus;
Według bieżących potrzeb
- wykorzytanie aplikacji Teams i Messanger do prowadzenia konsultacji online z uczniami przygotowującymi się do matury ustnej z j.angielskiego;
Listopad – kwiecień w roku szkolnym 2020/2021
- konsultacje z doradcami metodycznymi z wydawnictw językowych Macmillan oraz Pearson;
Według bieżących potrzeb

Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
- udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (szkolenia wewnątrzszkolne i zewnętrzne, warsztaty, kursy doskonalące, konferencje metodyczne) dot. prawa oświatowego i dokumentacji szkolnej, technologii cyfrowej oraz problemów wychowawczych czy indywidualizacji nauczania; organizowanych przez RODON/MSCDN lub platformy edukacyjne np.EduMach.
Według harmonogramu organizatora

Prezentacja i promocja działań szkoły - współpraca z administratorem szkolnej strony internetowe i profilu szkoły na społecznościowym portalu w celu przekazywania zdjęć prezentujących efekty pracy uczniów
Cały okres stażu

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ/Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 2

Opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
- opublikowanie na portalu edukacyjnym www.edux.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Październik 2020

Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych - stworzenie szkolnej bazy planszowych gier językowych dla nauczycieli anglistów;

- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom;
Cały okres stażu

- udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnym portalu internetowym www.edux.pl
Październik 2020

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- przeprowadzenie 3 lekcji otwartych oraz ich omówienie;
1 godzina/rok szkolny

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami - uczestnictwo w spotkaniach zespołu przedmiotowego w celu wymiany informacji zebranych na szkoleniach;
- wzajemna wymiana doświadczeń;
Na bieżąco
- współudział w tworzeniu PZO;
Na początku roku szkolnego

- wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych (współpraca z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym)
Według harmonogramu zebrań zespołu

Organizowanie i współudział w organizacji imprez szkolnych - współorganizowanie konkursu „Baw się kodami QR i poznawaj Europę” oraz propagowanie nauki języków poprzez opracowanie bazy pytań w postaci kodów QR i stworzenie fiszek z idiomami „na drogę” podczas szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych;
Wrzesień 2020

- przygotowanie wystaw i prezentacji multimedialnych przedstawiających osiągnięcia uczniów w czasie Festiwalu Zupy oraz pomoc w przeprowadzeniu quizu wiedzy na temat krajów anglojęzycznych;
Co roku w marcu (według kalendarza imprez szkolnych)
- współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji projektów edukacyjnych, np. projektu dot. bezpieczeństwa w sieci.
Raz w danym roku szkolnym

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH/§ 8 ust. 3 pkt. 3
Współpraca międzyszkolna - nadzorowanie przebiegu językowych konkursów ogólnopolskich w szkole;
Według harmonogramu organizatora
- przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów międzyszkolnych;
Według potrzeb
- zorganizowanie międzyszkolnego konkursu na karykatury słynnych Brytyjczyków i Amerykanów oraz stworzenie galerii prac uczniów w postaci cyfrowej, a także wystawy tradycyjne na forum szkoły;
Rok szkolny 2020/2021
- udział w międzyszkolnych projektach edukacyjnych oraz zamieszczanie na społecznościowym profilu szkoły efektów pracy uczniów. Według harmonogramu organizatora
oraz 2021/2022
Organizowanie szkolnych konkursów propagujących naukę języka angielskiego Zorganizowanie konkursów szkolnych, takich jak:
a. „Szkolny konkurs sprawdzający wiedzę o Londynie”,
I semestr roku szkolnego 2020/2021

b. „Konkurs czytelniczy dotyczący wiedzy o Królowej Elżbiecie II i rodzinie królewskiej, sprawdzający umiejętność pracy z tekstem”,
II semestr roku szkolnego 2020/2021

c. „British or American English?’’ – konkurs na pracę plastyczną prezentującą różnice pomiędzy brytyjską i amerykańską odmianą języka angielskiego.
I semestr roku szkolnego 2021/2022

d. „Crossword Master” – mistrz krzyżówek.
I semestr roku szkolnego 2022/2023

Prowadzenie zajęć dodatkowych - prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego w formie indywidualnych konwersacji on-line za pomocą aplikacji Teams i Messanger;
- praca z uczniem wykazującym problemy w nauce języka angielskiego: regularne tworzenie katalogów w chmurze z materiałami przeznaczonymi dla konkretnych uczniów;
Rok szkolny 2020/2021 i według bieżących potrzeb

- praca z uczniem wykazującym zdolności w kierunku nauki języka angielskiego;
Rok szkolny 2021/2022

Opracowanie narzędzi badawczych do diagnozy problemów edukacyjnych i wychowawczych - opracowanie i przeprowadzanie ankiety wśród uczniów w celu ewaluacji własnego warsztatu i metod pracy;

- przeprowadzenie i analiza testu kompetencji po klasie ósmej;
Wrzesień 2020
- sprawdzenie przyrostu wiedzy poprzez przeprowadzenie testu diagnostycznego po klasie pierwszej oraz sporządzenie analizy i wypracowanie wniosków do dalszej pracy.
Maj/Czerwiec 2021

Udział w pracach zespołów powołanych na terenie szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

- praca w szkolnej komisji do spraw związanych z zasadami oceniania
Według harmonogramu spotkań

Współpraca z rodzicami
- spotkania z rodzicami w ramach dni otwartych;
Według harmonogramu spotkań

- utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów mających trudności edukacyjne lub sprawiających problemy wychowawcze.
Na bieżąco

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI/Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 4a

Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań - opracowanie i wdrożenie planu pracy na zajęciach języka angielskiego dla uczniów wykazujących trudności edukacyjne;

- opracowanie i wdrożenie planu pracy na zajęciach języka angielskiego dla uczniów zdolnych
Wrzesień 2021

- opracowanie i wdrożenie planu pracy w ramach zajęć przygotowujących uczniów do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego;
Listopad 2020
- opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczennicy z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Wrzesień 2020

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH TAKŻE NAUCZYCIELA KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ./Zgodnie z §8 ust. 3 pkt 4b
Opieka nad akcjami charytatywnymi- koordynowanie zbiórki na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu ;
Raz w danym roku szkolnym

- włączanie się w prowadzone na terenie szkoły akcje na rzecz fundacji Caritas – nadzorowanie przydzielonych zadań
Rok szkolny 2023

Koordynowanie edukacyjnych projektów międzyszkolnych
- organizowanie i prowadzenie nadzoru w międzyszkolnych projektach edukacyjnych oraz zamieszczanie na społecznościowym profilu szkoły efektów pracy uczniów.
Rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.